Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i zachęcamy do wsparcia naszych działań

Kaczyński, oddaj nasze 100 mld-ów

[75] „Zdaniem Szewczaka nie należało zawierać ugody, tylko zastosować art. 58 kodeksu cywilnego i stwierdzić nieważność umowy z mocy prawa. Ale nie zajął się tym żaden rząd.”
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/afera-pzu-bezkarni-politycy/lhd2l

[76] ZBP: „… podniesione zostały liczne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją zapisów ustawy, w tym również przez przedstawicieli Biura Legislacyjnego Senatu … w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy, które niezależnie od zarzutów niezgodności z Konstytucją, obarczone są licznymi wadami legislacyjnymi …”.
www.zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/rada_prawa_bankowego/cele/img_Y16153913.pdf

[77] Zagrobelny: „… jednak w treści art. 69 Prawa bankowego nie odnajdziemy cech i właściwości charakteryzujących kredyt denominowany lub indeksowany w walucie obcej … tego rodzaju praktyka tworzenia prawa, mając na uwadze zasady prawidłowej legislacji, czytelność i stabilność wprowadzanych rozwiązań, nie jest prawidłowa … wprowadza w relacje kredytowe niepotrzebny chaos pojęciowy … stało się tak ze względu na to, że szukanie remedium na dyktat banków przy wykorzystaniu klauzul abuzywnych jest zadaniem znacznie trudniejszym. Przy czym stwierdzenie to oznacza, że antycypując wypowiedzi środowisk bankowych, ewentualne zarzuty o godzeniu w zakres swobody umów można uznać za pozbawione racji. Osobnym zaś zagadnieniem, jest kwestia obowiązywania nowej ustawy w czasie …”
www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/editions-content?id=38516

[78] KNF: „ [NORDEA] – w istocie bank zagraniczny – nie podlega w pełni lokalnemu nadzorowi, co utrudnia egzekwowanie zasad rzetelnej komunikacji w przypadku, kiedy przekaz marketingowy dotyczący faktycznej wysokości gwarancji przysługującej deponentom stwarzałby ryzyko jego niewłaściwej interpretacji. W świetle ostatniego kryzysu finansowego i problemów oddziałów zagranicznych banków islandzkich można mieć wątpliwości co do efektywności samej konstrukcji oraz funkcjonalności systemu gwarantowania depozytów na szczeblu unijnym …”
http://www.knf.gov.pl/Images/Polski_rynek_finansowy_w_obliczu_kryzysu_tcm75-22870.pdf – str. 51

[79] https://drive.google.com/file/d/0B7GGTFDSnefSUERfUjZEdU02SHc/view

[80] TSUE, C-312/14 – Uwagi wstępne, pkt 43:
„Postanowienia dotyczące kursów wymiany, jeżeli wprowadzają asymetrię pomiędzy kursem kupna waluty obcej stosowanym przy uruchomieniu pożyczki a kursem sprzedaży stosowanym do obliczania rat, mogą podlegać kontroli pod kątem nadużycia i faktycznie powinny być uważane za stanowiące nadużycie, w szczególności jeżeli bank otrzymuje od konsumenta wynagrodzenie równe różnicy pomiędzy tymi kursami wymiany, nie świadcząc usługi wzajemnej konsumentowi”
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Banif&docid=172564&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=278797#ctx1

[81] Curia of Hungary – “The application of a different exchange for the purposes of repayment of the loan (selling rate) to that used for the advancement of the loan (buying rate) is unfair because the financial institution does not provide any service directly for the consumer, therefore it is an unjustified cost for the consumer. These clauses are furthermore unfair because the economic reasons for their application are not clear, not intelligible and not transparent for the consumer.”
http://kuria-birosag.hu/en/uniformity-decisions/operative-part-uniformity-decision-no-22014-pje

[82] NBP dla Senatu o wyroku SN Węgier:
„Skoro bank udzielił klientowi kredytu nominowanego w walucie obcej, ale fizycznie „nie sprzedawał waluty” (bo pieniądze wypłaca i przyjmuj w forintach), to nie ma uzasadnienia, by banki stosowały odmienne kursy walutowe przy wypłacie i spłacie kredytu […] Koszt dla banków ok 2.1 mld EUR”.
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2015/kbfp/materialy/1048_nbp4.pdf – str. 18

[83] „TSUE swoim wyrokiem potwierdził więc niezmienną linię orzeczniczą: interes konsumentów jest chroniony poprzez pozbawienie mocy nieuczciwych postanowień umownych ze skutkiem od dnia zawarcia umowy”
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1009666,wyrok-tsue-pomoze-frankowiczom.html

 

Tomasz Nowak