Kaczyński, oddaj nasze 100 mld-ów

[46] Zysk z rezerw rewaluacyjnych przekazany przez NBP do budżetu, 2009 (ok 10 mld):
http://www.newsweek.pl/biznes/wiadomosci-biznesowe/narodowy-bank-polski-ratuje-budzet,51303,1,1.html

[47] Zysk z rezerw rewaluacyjnych przekazany przez NBP do budżetu, 2010-2013 (łącznie 23.7 mld):
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=5660C4302FAFEACBC1257A69002D6C06&litera=W

[48] Zysk z rezerw rewaluacyjnych przekazany przez NBP do budżetu, 2014-15 (łącznie 16.2 mld):
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/916865,nbp-wplaci-budzetowi-wiecej-ministerstwo-finansow-moze-liczyc-na-ok-7-5-mld-zl.html

[49] Zysk z rezerw rewaluacyjnych przekazany przez NBP do budżetu, 2016 (ok. 8 mld):
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zysk-nbp-500-wplata-do-budzetu,141,0,2258317.html

[50] NBP: “… wynika to z mechanizmu swapa walutowego, wykorzystywanego w transakcjach zabezpieczających. Otrzymywane przez banki zagraniczne środki walutowe danego kraju w zamian za walutę obcą są zazwyczaj przeznaczane na inwestycje w krajowe obligacje skarbowe. W rezultacie zamykanie swapów walutowych może powodować obniżenie popytu banków zagranicznych na krajowe obligacje skarbowe, oddziałujące w kierunku spadku cen obligacji i wzrostu ich rentowności”
www.nbp.pl/publikacje/nms/nms_01_16.pdf – str. 24 – przypis 16.

[51] Zalecenie Europejskiej Rady Ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 września 2011:
Str. 15, przypis 10 – „Kredyty były w większości denominowane w walucie obcej lub do niej indeksowane […]. Oznacza to, że instytucje sprzedawały środki w walucie obcej, które pozyskali od podmiotu dominującego lub na rynkach hurtowych, bądź w ramach kontraktów swap na rynku kasowym, co prowadziło do presji wzrostowej na waluty krajowe.”
Str. 17 – „Gdy na runku obligacji i swapów pojawiły się gwałtowne zaburzenia i doszło do wyschnięcie tych rynków, banki miały trudności z odnowieniem krótkoterminowych swapów walutowych. W dodatku wraz z deprecjacją walut krajowych miejscowe banki musiały spełniać́ wyższe wezwania do uzupełnienia depozytów zabezpieczających z tytułu zawartych przez siebie swapów, przez co rosło ich zapotrzebowanie na płynność́ w walutach obcych.”
http://www.knf.gov.pl/Images/ESRB_2011_1.pl_tcm75-29192.pdf

[52] KNF dla Senatu – str. 16
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce

[53] KNF – str. 3: „Zwiększony udział kredytów walutowych w portfelach banków wynika m.in. z możliwości uzyskiwania przez banki wyższych, w porównaniu z kredytami w walucie krajowej, marż czy też dodatkowych przychodów z tytuły spreadu walutowego. … W celu domknięcia pozycji walutowej, banki wymieniają depozyty w walucie krajowej na środki w walucie obcej, często na krótki okres (czytaj: 1-7 dni), wystawiając się na ryzyko rolowania”.
https://www.knf.gov.pl/Images/pismo_przewodnie_do_prezesow_bankow_tcm75-29189.pdf

[54] KNF 2006: https://www.knf.gov.pl/Images/nieruchomosci2006_tcm75-4777.pdf 69-72.

[55] V-ce przewodniczący KNF do Senatorów:
„Nadzór może za to egzekwować od banków to, aby, po pierwsze, postanowienia sądowe były sprawnie realizowane na rzecz klientów, a po drugie, żeby skutki ryzyka powtarzających się odszkodowań dla klientów wynikających z owych postanowień wpływały na poziom kapitału, który właściciele muszą wyłożyć na pokrycie ryzyka, tak aby to ryzyko nie przenosiło się na klientów banków składających oszczędności w bankach”.
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,271,2.html

[56] KNB – „Presja właścicieli i władz niektórych banków na maksymalizowanie krótkoterminowych zysków i dywidend oraz udziału w rynku, rodzić będzie średnio bądź długoterminowe zagrożenie dla tych banków, jak i stabilności całego sektora bankowego”
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=aktualnosci/wiadomosci_2006/o230206.html

[57] NBP – Resolution:
http://www.nbp.pl/systemfinansowy/Resolution.pdf