Pozew przeciwko skarbowi Państwa za zaniechania urzędów w związku z toksycznymi kredytami pseudowalutowymi

Wpisy z naszej Facebookowej społeczności

Prawo i ekonomia w konflikcie ? Absolutnie nie ! (Komentarz do listu ZBP do Premiera RP Mateusza Morawieckiego )NASZA TEZA:

“Sankcje nieważności nieuczciwych zapisów w umowach w efekcie swojego działania maja głęboki sens ekonomiczny - bo przysporzą nowych klientów uczciwym przedsiębiorcom , którzy przejmą pieniądze od tysięcy konsumentów uwolnionych w części lub całości od umów z nieuczciwymi przedsiębiorcami ”

NASZE PYTANIE DO ZBP:

“Czy w ramach “zasady równości ” przedsiębiorca w celu wymiany towaru niesprawnego lub obarczonego wadą - powinien dostarczać konsumentowi rzecz nową czy używaną ? “

26 czerwca 2019 prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz wystosował pismo do Mateusza Morawieckiego prezesa Rady Ministrów.

Oto kilka przemyśleń po przeczytaniu listu :

Prezes ZBP twierdzi, że interpretacja Rzecznika TSUE jest wadliwa “z punktu widzenia ekonomicznego” - Interpretacja rzecznika ma być prawidłowa z punktu widzenia prawnego i chronić uczciwych przedsiębiorców, a odstraszać nieuczciwych przedsiębiorców - bardzo często przepisy prawa ingerują w interesy ekonomiczne złodziei oraz oszustów i innych osób lub podmiotów naruszających prawo.

Prezes ZBP także pisze w liście , że “Rzecznik doszedł do nieuprawnionego wniosku, że w sytuacji gdy klauzula różnicy kursowej stanowi nieuczciwy warunek “ - niestety nie jest to prawda , Rzecznik Generalny TSUE doszedł do wniosku - na podstawie przepisów prawa , że jeżeli klauzula stanowi nieuczciwy warunek to nie dzieli się jej syntetycznie na części,, których w umowie nie ma (aby uratować umowę) - ale eliminuje się Ją wprost w całości , jest bezskuteczna wobec konsumenta od początku podpisania umowy - aby uzyskać odstraszający efekt sankcji dla przedsiębiorcy , który tę klauzulę sformułował. Taki efekt odstraszający ma zniechęcać do formułowania niejasnych=nieuczciwych klauzul w umowach na przyszłość oraz poprzez bezskuteczność od początku nieuczciwej umowy chronić interes ekonomiczno-gospodarczy innych uczestników na rynku: konsumentów i uczciwych przedsiębiorców na dziś.

Rozwiązanie tj. dzielenie klauzuli dążenie do równowagi między stronami w jednostkowym procesie w Sądzie etc. - które sugeruje prezes Związku Banków Polskich - byłoby nagrodą dla każdego przedsiębiorcy oszusta, ponieważ pomimo nieuczciwości po wyroku sądowym znalazłby się w sytuacji takiej w jakiej są uczciwi przedsiębiorcy, a w efekcie tego w skali makro oszust byłby w sytuacji nawet dużo lepszej niż uczciwi, bo biorąc pod uwagę, że procesy sądowe dotyczą tylko kilku procent umów - to DeFacto w skali całego rynku przedsiębiorca nieuczciwy czyli oszust byłby nawet w sytuacji lepszej niż przedsiębiorca uczciwy...który ma 100% umów uczciwych , nieuczciwy miałby 5-15% uczciwych - tych co trafiły do Sądu , a 85-95% nieuczciwych - zyskując w ten sposób - przy pomocy Sądów przewagę rynkową w skali makro nad przedsiębiorcami uczciwymi - a do tego prawo dopuszczać nie może , stąd sankcja eliminacji klauzuli w całości.

*na marginesie jedynie należy zwrócić uwagę, że nawet gdyby nie było klauzuli dowolnych tabel w różnicy kursowej - (używany byłby kurs np. NBP) to klauzula walutowa stanowi nieuczciwy warunek sama w sobie - poprzez kierowanie konsumenta ku takiemu produktowi i brak rzetelnego informowania konsumenta w zakresie ryzyka walutowego o którym to potencjalnym zakresie bank był poinformowany znacznie lepiej niż konsument , Bank znając ze źródeł specjalistycznych zarówno dane historyczne i jak i prognozy miał ewidentną przewagę informacyjną , tymi informacjmai szcególnie o zgrożeniach powinien sie dzielić z konsumentem - ale tak się najczęściej nie działo - co wynika z przesłuchań i dowodów w sprawach Sądowych. Przeciętnie kredyty wahały się w skali 20 do 30 lat - w takim okresie znając dane specjalistyczne (których kredytobiorcy nie znali i nie musieli znać) jedyne czego można było się spodziewać to spory wzrost CHF, który rośnie cały czas od około 100 lat poddając się jedynie wahaniom krótkookresowym (2-5-10 lat) jednak Trend wzrostowy jest stały , nawet w stosunku do dolara , który jest jedną z najmocniejszych walut świata - banki które o tym ryzyku doskonale wiedziały a jednak klientów nie informowały proponując kredyt powiązany z waluta CHF były po prostu nieuczciwe…

Sąd Najwyższy RP rzeczywiście wydał kilka orzeczeń które próbowały zdemolować zasady prawa Unii Europejskiej , w tym zasady ochrony uczciwych przedsiębiorców oraz ochrony konsumentów - poprzez DeFacto promowanie nieuczciwych przedsiębiorców na sali sądowej (czymże innym jest przywracanie równowagi kontraktowej w umowie stworzonej przez przedsiębiorcę oszusta) … Gdyby takie wyroki miały się utrzymać to najbardziej opłacalne rzeczą jaką mogliby robić przedsiębiorcy w Polsce to podpisywanie nieuczciwych umów których jedynie część w sądzie zostałaby przywrócona do równowagi kontraktowej (była uczciwa) pozostałe nieuczciwe umowy Gdzie konsument się nie zorientował stanowiłyby przewagę rynkową nieuczciwych przedsiębiorców nad przedsiębiorcami uczciwymi …patrząc na to w skali makro całego rynku - to co proponuje ZBP to promowanie nieuczciwych przedsiębiorców - co kłóci się z logiką chronienia przez prawo przede wszystkim wszystkich uczciwych przedsiębiorców - także w interesie wszystkich konsumentów na rynku w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Apropos wyroków Sądu Najwyższego wskazywanych przez ZBP - proponujemy porównać ich treść ze zgodnymi z prawem UE i w zamyśle chroniącymi nie tylko konsumentów , ale także uczciwych przedsiębiorców wyrokami Sądu Najwyższego np. z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17) i kolejnym wyrok SN w sprawie tzw. kredytów frankowych 10 maja 2019 r. I CSK 242/18 - zapoznanie się z uzasadnieniem i argumentacją oraz przywołanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej robi naprawdę pozytywne wrażenie…

Natomiast w powyższym kontekście inaczej prezentuje się lista przywołanych przez ZBP wyroków SN gdzie sędziowie pomijają szerokie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej natomiast w dużej mierze powołują często na własne poprzednie wyroki ...i stworzone przez siebie samych linie orzecznicze.

Po porównaniu najnowszych proeuropejskich wyroków Sądu Najwyższego RP oraz wyroków promowanych przez Krzysztofa Pietraszkiewicza warto dobrze zapamiętać na przyszłość nazwiska Sędziów Sądu Najwyższego, którzy orzeczenia promowane przez ZBP wydawali…

ZBP twierdzi, że : “Rzecznik wskazał, że do sądu krajowego na podstawie krajowych przepisów należy ocena czy umowa kredytu po wyeliminowaniu indeksacji (umowa o kredyt PLN oprocentowany według stopy Libor CHF ) może być uznana za umowę ważną” - przepisy krajowe muszą być zgodne z prawem unijnym , był to jeden z podstawowych warunków przyłączenia Polski do Unii Europejskiej , nieważność umów z nieuczciwymi przedsiębiorcami - jest korzyścią ekonomiczną dla przedsiębiorców uczciwych - klient z nieważną umową trafia na rynek razem ze swoimi finansami - uczciwi przedsiębiorcy korzystają na sankcji dla nieuczciwych - taki sens i mechanizm ekonomiczny ma prawo UE.

Ad.pkt 4

cyt: "Prowadziłoby to do naruszenia zasady równości" - ZBP twierdzi, że kredytobiorcy na złotowi na stawce wibor (nigdy przenigdy nie obarczeni przez Bank ryzykiem walutowym ) byliby w niekorzystnej sytuacji. Można powiedzieć że do analogicznego naruszenia zasady równości prowadzi każda reklamacyjna wymiana wadliwego towaru na nowy ponieważ klient, który kupił towar niewadliwy (powiedzmy pół roku wcześniej ) jest w niekorzystnej sytuacji ponieważ klient któremu sprzedano wadliwy towar dostaje towar nowy…a klient któremu sprzedano dobry towar ma towar nie jest beneficjentem wymiany towaru na nowy, musi używać co prawda sprawny, ale już nie nowy , bo półroczny … z punktu widzenia ZBP klient który zakupił towar bez wad , znajduje się w niekorzystnej sytuacji - wiec każda wymiana towaru na nowy narusza “zasadę równości” - czy w ramach “zasady równości ” przedsiębiorca w ramach wymiany za towar uszkodzony - powinien dostarczać rzecz używaną? Jakie rozwiązanie proponuje ZBP?

W cywilizowanym świecie nie jest tajemnicą od dekad pewne przysporzenie dla konsumenta który padł ofiarą nieuczciwego przedsiębiorcy - jest naturalną uboczną konsekwencją sankcji dla nieuczciwego przedsiębiorcy i jest warte celu ochrony rynku oraz ochrony uczciwych przedsiębiorców.

Zasad równości jest post PRL`owskim wytrychem unikania odpowiedzialności przez przedsiębiorców.

(aż trudno skomentować jak bardzo przewrotną logiką posługuje się w tym argumencie Związek Banków Polskich)

Jedynie na marginesie należy dodać że standardowo sankcją za nieuczciwą umowę kredytu konsumenckiego jest sankcja kredytu darmowego - wynikająca z prawa Unii Europejskiej i implementacji przepisów w polskim porządku prawnym.

Tym bardziej sankcja kredytu jedynie “prawie darmowego” (będąca sankcja dla nieuczciwego Banku) nie wydaje się w żaden sposób wygórowana.

W ujęciu makroekonomicznym prawo UE realizuje ochronę ekonomicznych interesów uczciwych przedsiębiorców oraz ich konsumentów - czyli jest w absolutnej zgodzie z ekonomią.

Podsumowanie

Na szczęście dla uczciwych , a na nieszczęście przedsiębiorców nieuczciwych , interes konsumenta oraz interes uczciwych przedsiębiorców jest zbieżny i chroniony oraz promowany przez prawo UE - poprzez odstraszające oszustów , a umożliwiające uczciwym przedsiębiorcom pozyskanie klienta sankcje nieważności klauzul nieuczciwych lub całych nieuczciwych umów - czyli nie wiązanie klientów z nieuczciwymi przesiębiorcami.

Zasady te maja głęboki sens ekonomiczny wspierając uczciwych przedsiębiorców.

Takie sankcje nieważności w efekcie swojego działania przysporzą nowych klientów najczęściej nie występującym w procesach Sądowych uczciwym przedsiębiorcom , którzy przejmą pieniądze od tysięcy konsumentów uwolnionych od umów z nieuczciwymi - z powodu tego - że umowy nieuczciwe są nieważne i nie związany umową klient może się skierować do konkurencji.
... See MoreSee Less

View on Facebook