Arkadiusz Szcześniak

Bezpośredni link: https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2024/02/Arkadiusz-Szczesniak.jpg

Od czerwca 2015 r. członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, a od września 2016 r. reprezentuje Stowarzyszenie jako Prezes Zarządu.
W ramach w/w organizacji podejmował szereg działań zmierzających do rozwiązania systemowego problemu tzw. kredytów walutowych. Problem ten dotyczy w Polsce ponad 1 miliona rodzin.

W 2016 r. brał czynny udział w pracach toczących się w Kancelarii Prezydenta RP dotyczących analizy projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron umów kredytów i umów pożyczek wraz z pracami analitycznymi związanymi z tym obszarem.

W kolejnych latach brał udział w licznych posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich zajmujących się problemem nieuczciwych zapisów występujących w umowach kredytów obarczonych ryzykiem kursowym.

W celu rozwiązania w/w problemów finansowych Polek i Polaków spotyka się z licznymi urzędami, których zakresem działalności jest rynek finansowy i ochrona praw konsumenta. Są to m.in. spotkania z przedstawicielami:

  • Komisji Europejskiej w Brukseli w 2019 oraz kolejne spotkania za pomocą kanałów elektronicznych,
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
  • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Komitetu Stabilności Finansowej,
  • Rzecznika Finansowego.

Od 2019 r. był członkiem Forum Konsumenckiego jako przedstawiciel strony społecznej powołanym przy Rzeczniku Praw Obywatelskich pod przewodnictwem Adama Bodnara z honorowym przewodniczeniem prof. Ewy Łętowskiej oraz udziałem sędziów.

W 2021 r. został nagrodzony Statuetką Osobowość Roku 2020 w kategorii działalność społeczna i charytatywna.

Osobiście był stroną dwóch spraw toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawy dotyczyły roszczenia o wynagrodzenia oraz waloryzacji kapitału w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

Sprawa o sygnaturze C-520/21 została skierowana do TSUE w 2021 r., toczyła się do 15 czerwca 2023 r. Trybunał wydał wyrok[1] będący istotną wskazówką dla sędziów w zakresie interpretacji skutków zawarcia w umowach kredytów zapisów nieuczciwych (abuzywnych). Osoby biorące udział w w/w postępowaniu: Arkadiusz Szcześniak przeciwko Bankowi M. SA, przy udziale:

  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Rzecznika Finansowego,
  • Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie,
  • Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Druga sprawa o sygnaturze Sprawa C-756/22 skierowana do Trybunału w 2022 r. została zakończona postanowieniem[2] Trybunału Unijnego wydanym 11 grudnia 2023 r.

W pracy zawodowej od 2001 r. związany jest z samorządem zaufania publicznego – Samorządem Pielęgniarek i Położnych. Za osiągnięcia w tym obszarze został wielokrotnie nagradzany przez Prezesów kolejnych kadencji w latach 2003, 2011, 2012, 2020.

W latach 2003-2004 brał udział w projekcie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej: “EU-PHARE TWINNING PROJECT. Mutual Recognition of Qualifications of Medical Professions (Reference no. PL/IB/2002/SO/05 CRIS-number 2002/000-580-02-07)”.

W 2021 r. otrzymał statuetkę honorową z okazji Jubileuszu 30-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

W 2023 r. otrzymał Honorowe Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych, które jest przyznawane osobom nie będącymi pracownikami medycznymi ale wspierające swoim działaniem samorząd.

Interesuje się sportem oraz najnowszą historią Polski.


[1] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=274643&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1888565

[2] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=280686&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1888671