Dyrektywa Rady 93/13/EWG
z dnia 5 kwietnia 1993 r.
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Pełna Treść Dyrektywy

Sprostowanie do Dyrektywy

Główne założenia:

  • Umowy powinny być sporządzane prostym i zrozumiałym językiem, a konsument powinien mieć faktycznie możliwość zapoznania się ze wszystkimi warunkami umowy, gdzie wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na jego korzyść;
  • Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby nieuczciwe warunki nie były zamieszczane w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami, a jeżeli jednak takie warunki zostają w nich zawarte, aby nie były one wiążące dla konsumenta, oraz zagwarantować, żeby umowa obowiązywała strony zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami, pod warunkiem że po wyłączeniu z umowy nieuczciwych warunków może ona nadal obowiązywać;
  • Sądy i organy administracyjne Państw Członkowskich muszą mieć do swojej dyspozycji stosowne i skuteczne środki zapobiegające stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

O co dokładnie chodzi z Dyrektywą 93/13?

Czytaj więcej

WYROK W SPRAWIE DZIUBAK – BRAK MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA W MIEJSCE ZAPISU NIEDOZWOLONEGO PRZEPISU O KURSIE ŚREDNIM NBP

Czytaj więcej

SĘDZIO STOSUJ PRAWO UE – WYROKI SPRZECZNE Z PRAWEM UE BADA KOMISJA EUROPEJSKA

Czytaj więcej

WYROKI ZGŁOSZONE  DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Czytaj więcej