Kaczyński, oddaj nasze 100 mld-ów

[31] NBP – Materiały i Studia nr 323: Ramka 1 – Pieniądz i banki we współczesnej gospodarce, str. 21:
„Udzielając kredytu banki komercyjne nie pośredniczą zatem pomiędzy oszczędzającymi a kredytobiorcami (lub pomiędzy cierpliwymi a niecierpliwymi podmiotami gospodarczymi), a kreują zarówno kredyt, jak i depozyt dla kredytobiorców. Udzielanie kredytu jest wymianą IOU (I owe you – jestem ci winien) – z jednej strony przedsiębiorstwo musi spłacić kredyt, z drugiej strony bank musi przelać depozyt na inny rachunek lub wymienić go na gotówkę na żądanie.”
http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms323.pdf

[32] NBP: „ … dzięki funkcjonowaniu systemu rezerw cząstkowych, pieniądz kreować mogą także banki komercyjne, głównie w formie udzielania kredytów bankowych swoim klientom. Pieniądz ten jest traktowany, w teorii i praktyce, tak jak gotówka …”.
https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/kreacja-pieniadza

[33] NBP: „… występują dwa rodzaje pieniądza: pierwszy rodzaj to pieniądz emitowany przez bank centralny [gotówka] …, drugi rodzaj to kreowany przez banki komercyjne w postaci kredytu …”
https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/system-rezerw-czastkowych

[34] NBP.pl – Statystyka i sprawozdawczość – Statystyka monetarna i finansowa – Podaż pieniądza M3
http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/podaz_bilansowa.xlsm

[35] Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016, Tabele – str. 43, 59; Nota 39 – str. 79:
https://static3.bzwbk.pl/asset/B/Z/-/BZ-WBK-2016_Spr.jednost_POL_75407.pdf

[36] KNF – Wynik na niezrealizowanych różnicach kursowych (40 274 754 zł) – str 7:
https://www.knf.gov.pl/Images/Skutki_finansowe_projektu_tcm75-46244.pdf

[37] NBP na portalu edukacyjnym: „kredytów walutowych zgodnie z prawem w Polsce nie ma”:
https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/kredyt-hipoteczny

[38] ZBP – Uchwała 24/2011, pytanie 2, 8: “denominowany/indeksowany … kredyt – nie będący walutowym”:
http://www.zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/rada_prawa_bankowego/cele/img_Y16153913.pdf

[39] NBP: „Należy podkreślić, że kredyt w walucie polskiej „denominowany lub indeksowany” w innej walucie niż polska, jest kredytem w złotych. Przyjęcie klauzuli indeksowej w postaci innej waluty … nie przekreśla faktu, że zobowiązanie zostało wyrażone w złotych”: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/74B40D99361DC6CAC12578C60042584B?OpenDocument

[40] NBP: „Kredyt udzielony w walucie polskiej (choćby indeksowany, czy denominowany w innej walucie, co wpływa tylko na jego wysokość), powinien być spłacany w walucie polskiej.”:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/A430E654664F68C3C12578CB002B2ECF?OpenDocument

[41] SN: „… kredyt denominowany lub indeksowany do waluty obcej nie jest na pewno w niej udzielony…”
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/2EC20C135A0B96F6C12578D4004464C0?OpenDocument

[42] NBP: Pozycje pozabilansowe z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi OTC – zakładka Transakcje Walutowe: http://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/naleznosci_transakcje.xlsx

[43] NBP: „Każdy zakupiony dolar czy euro oznacza, że bank centralny jednocześnie emituje pieniądz krajowy”
https://www.nbp.pl/statystyka/rachunkowosc/ryzykokursowe.pdf – str. 2

[44] NBP: Rezerwy walutowe –
http://www.nbp.pl/statystyka/dwn/rez_y.xlsx

[45] „Banki zaciągały zobowiązania we frankach i sprzedawały je za złote, a nabywcą był w przeszłości właśnie NBP. […] Bank centralny ma te franki do tej pory w swoich rezerwach w długiej otwartej pozycji. A w przeszłości przy deprecjacji złotego sporo na nich zarabiał. Część tych zysków poszła do budżetu. Pozostałe są w rezerwach waluacyjnych. Zamknięte pozycje walutowe banków i długa otwarta pozycja NBP mogą być źródłem pewnych – nazwijmy je tak – zobowiązań moralnych banku centralnego wobec frankowiczów i banków.”
http://www.rp.pl/Opinie/304199846-Frankowicze-i-rola-nie-dla-panstwa.html#ap-1