Stanowisko SBB w sprawie projektów ustaw procedowanych w Parlamencie RP

Stop Bankowemu Bezprawiu logo

Stanowisko SBB w sprawie projektów ustaw procedowanych w Parlamencie RP

20 października na posiedzeniu Sejmu RP odbędą się pierwsze czytania projektów ustaw dotyczących produktów finansowych odnoszących się do walut obcych, czyli kredytów złotówkowych indeksowanych oraz denominowanych.

Rozpatrywane mają być trzy projekty:

  • przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811),
  • poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729),
  • poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877).

Stowarzyszenie SBB popiera Poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów zgłoszony przez Klub KUKIZ 2015 (Druk sejmowy nr 729) i zwraca się z prośbą o skierowanie go do dalszego procedowania.

Jednocześnie Stowarzyszenie SBB apeluje o odrzucenie Poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877). Liczne ograniczenia zawarte w tym projekcie oraz brak zgodności z Dyrektywą 93/13 nie pozwalają na jego dalsze procedowanie.

Ponadto Stowarzyszenie SBB, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Kancelarię Prezydenta RP projektem ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, wyraża stanowczy sprzeciw wobec tego projektu, rekomenduje odrzucenie projektu (druk nr 811) i zaprzestanie jego dalszego procedowania jako sprzecznego z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego oraz jako rozwiązania szkodliwego dla kredytobiorców.

„Projekt złożony przez Klub KUKIZ 2015 obejmuje wszystkie umowy wypowiedziane, z wystawionymi tytułami egzekucyjnymi i postępowaniami komorniczymi. Dzięki temu następuje przywrócenie do społeczeństwa wielu rodzin wykluczonych ze względu na zawarcie tego typu umowy. Tym bardziej, że wartość roszczenia banku była wyliczana niezgodnie z prawem, a majątek jest egzekwowany z użyciem niekonstytucyjnych przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym. Zwraca on godność wielu polskim rodzinom i wiarę w to, iż przepisy są równe dla wszystkich, a Konstytucja chroni obywateli a nie korporacje” – podkreśla Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

Tymczasem projekt złożony przez Kancelarię Prezydenta RP:

  • Narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP,
  • Rodzi poważne ryzyko odpowiedzialności Skarbu Państwa za uniemożliwienie dochodzenia roszczeń konsumentów przed sądami powszechnymi,
  • Rodzi poważne ryzyko postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przeciwko Skarbowi Państwa,
  • Nie zawiera żadnych wyliczeń strat dla obywateli, gospodarki i budżetu Państwa powstałych poprzez pobieranie przez banki zawyżonych kwot rat kredytów na podstawie przepisów prawomocnie uznanych za niezgodne z prawem (patrz wybrane wyroki sądowelista i druga lista),
  • Jest sprzeczny z przepisami ustawy prawo bankowe, jednocześnie może stanowić próbę legalizowania niedozwolonych zapisów umownych, których zawieranie w myśl prawa bankowego nie było legalne w okresie do którego odnosi się ustawa. Zakaz legalizacji nielegalnych umów wynika z art. 3 kodeksu cywilnego statuującego zasadę lex retro non agit powiązaną z zasadą tempus regit actum oraz lex retro non agit, potwierdzonych orzecznictwem Sądu Najwyższego,

„Wprowadzenie ustawy, która w sposób karkołomny i szczątkowy miałaby na celu rzekome uregulowanie problemu frankowego, w rzeczywistości nie tylko tego problemu nie ureguluje lecz przyczyni się wyłącznie do rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych odnośnie zastosowania tej ustawy do obowiązujących umów kredytowych, a w praktyce, pomimo jasnego brzmienia art. 13 projektu ustawy będzie, tak jak ustawa antyspreadowa, wykorzystana do zniweczenia roszczeń klientów przez sądy. Ustawa w ten sposób może w praktyce zamknąć klientom drogę do dochodzenia prawa w sądach” – dodaje Szcześniak.

Rzeczywiste pozbawienie kredytobiorców możliwości dochodzenia ich roszczeń będzie jednoznaczne z naruszeniem art. 6 (prawo do sprawiedliwego procesu) i art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) Konwencji o ochronie praw człowieka.

Problem tych toksycznych kredytów doprowadził do licznych dramatów rodzinnych, których najbardziej jaskrawym przejawem są samobójstwa i choroby psychiczne. Dalsze tolerowanie przez władze RP problemu i w tym wymiarze stanowi o pogwałceniu przez Polskę art. 8 Konwencji (prawo do poszanowania życia rodzinnego).

Projekt ustawy w proponowanym szczątkowym kształcie, jak też brak prawidłowego rozwiązania systemowego powoduje, że Polska naraża się na zarzut naruszenia praw majątkowych osób posiadających takie kredyty.

Arkadiusz Szcześniak
Prezes Stowarzyszenia
Stop Bankowemu Bezprawiu