Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Baza wyroków sądów dotyczących kredytów pseudowalutowych

Informacje o kolejnych wyrokach i linki do uzasadnień proszę wysyłać na adres: [email protected] lub dodawać samodzielnie do Nawigatora.
Dodaj wyrok w Nawigatorze

 

Pozytywny dla „frankowicza” (TAK/NIE)KategoriaBankMiastoI instancja data wyrokuI instancja sygnatura akt (link)II instancja data wyrokuII instancja sygnatura akt (link)OpisKancelaria prowadząca sprawę
TAKUNWWKielce2016-11-30VIII C 1499/15Korzystny wyrok o zwrot UNWW w Sądzie Rejonowym w Kielcach.
Zwrot drugiej skladki z powodu zmiany ubezpieczyciela i abuzywności.
Sprawa VIII C 1499/15 wniesiona 14.10.2015 r., odbyły się dwie rozprawy, gdzie na drugiej sąd ogłosił wyrok.
TAKWindykacja, sprzedaż długuFundusze2016-06-292016-06-29Uchwała SN III CZP 29/16Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r.:
"​Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.)."
Przedawnienie rozpoczyna swój bieg od momentu wypowiedzenia umowy kredytowej i nastąpi równo po 3 latach. Oznacza to, że sprzedane wierzytelności starsze niż 3 lata, niezależnie od wcześniejszych czynności banku, są już przedawnione i pozwany w sprawie sądowej założonej przez firmę windykacyjną może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia.
SN odpowiadał na pytanie: "Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela będącego bankiem wywołuje skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności nie będącego bankim, gdy egzekucja prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności została umorzona na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c?​"
NIEUNWWGliwice2015-11III Ca 728/162016-10-13III Ca 1591/16Sąd stwierdził, że umowa w dostatecznie jasny sposób określała wysokość obciążenia wynikającego z dodatkowego zabezpieczenia. Zwrócił również uwagę, że kredytobiorcy mieli możliwość otrzymania zwrotu nadpłaconych składek, gdyby wartość zadłużenia spadła poniżej wprost oznaczonej sumy. „W rozpoznawanej sprawie jednak kurs waluty wzrósł, co spowodowało konieczność dalszego utrzymywania umówionego zabezpieczenia. Powodowie bowiem na zabezpieczenie zadłużenia przekraczającego 80% wartości zakupionego lokalu nie przedstawili żadnego innego rozwiązania (…). Trudno w takich okolicznościach zasadnie wskazywać, przy niekwestionowaniu ustaleń faktycznych, że warunki umowy kredytu nie były uzgodnione pomiędzy stronami”.
Sąd nie dopuścił na etapie rozpatrywania apelacji dokumentów Rzecznika Finansowego. „Jednocześnie należy podkreślić, że Sąd Okręgowy oddalił wnioski dowodowe złożone przez stronę powodową (…) albowiem nie mają one istotnego znaczenia dla rozpoznania sprawy, a stanowią jedynie część raportu Rzecznika (...) oraz wniosek o zwrócenie się do Rzecznika (...) o przedstawienie poglądu prawnego co do rozpoznawanej sprawy. Te okoliczności i ewentualny pogląd Rzecznika (...) nie może doprowadzić do zmiany jakichkolwiek okoliczności faktycznych, to nie Rzecznik (...) będzie oceniał rozpoznawaną sprawę, ale Sąd Okręgowy musi dokonać subsumcji i orzec. Dlatego też, na podstawie art. 381 k.p.c. w związku z art. 227 k.p.c., oddalono te wnioski”.
TAKNakaz zapłatyBankKielce2016-01-22INc 268/152016-10-03I C 1435/16W zarzutach od nakazu zapłaty pozwani zaskarżyli nakaz zapłaty w całości i wnieśli o uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa. Pozwana w uzasadnieniu zakwestionowała wysokość wyliczonej w pozwie kwoty głównej oraz odsetek. Zakwestionowano również wystawiony weksel.
[...] na skutek zarzutów pozwanych od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22 stycznia 2016 roku sygn. akt INc 268/15
I. uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22 stycznia 2016 roku sygn. akt INc 268/15 i co do kwoty 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy) złotych postepowanie umarza, a w pozostałym zakresie powództwo oddala;
II. zasądza od powoda (...) S.A. w W. na rzecz pozwanego W. S. kwotę 8.856 zł (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych tytułem kosztów procesu (wynagrodzenia radcy prawnego).
TAKIndeksacjaŁódź2016-09-27XVIII C 4360/15Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że zeznający przedstawiciele banku nie byli w stanie wymienić wyczerpującej listy parametrów branych pod uwagę podczas podejmowania decyzji o zmianie obowiązującego oprocentowania. Takiej informacji nie zawarto również w treści umowy kredytowej. „W efekcie cała umowa z winy banku pozbawiona została postanowienia na tyle istotnego dla istnienia i skuteczności umowy, że sąd uznał ją za nieważną od samego początku i zasądził na rzecz powódki – i to bez opinii biegłego sądowego – zwrot dochodzonej kwoty, uznając że kredytobiorca może dochodzić zwrotu wszystkich dotychczas zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych”.
Wobec braku sprecyzowania w umowie warunków zmiany oprocentowania, sąd nie może narzucić tego parametru, a jednocześnie brak jest podstaw, by uznać, że umowa miałaby mieć charakter kredytu o stałym oprocentowaniu. „Niejasność sformułowań umowy spowodowała, że pozwany tak w momencie zawierania umowy, jak i do zakończenia procesu nie był w stanie podać konkretnego zakresu desygnatów składającego się na pojęcie +parametrów rynku+, od których zależało oprocentowanie”
NIE (oddalony)IndeksacjaKatowice2016-09-16II C 181/16Pozew o o ukształtowanie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunku, oddalony. Sąd nie zgodził się ze stwierdzeniem, że wzrost kursu waloryzacji był nadzwyczajną zmiana stosunków, tzw. "klauzula rebus sic stantibus".
Art. 3571 k.c., przewiduje cztery przesłanki jego zastosowania , które muszą być spełnione łącznie : 1) nadzwyczajna zmiana stosunków; 2) spełnienie świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą; 3) związek przyczynowy między dwiema wskazanymi wyżej przesłankami; 4) przy zawieraniu umowy strony nie przewidywały ryzyka związanego ze zmianą stosunków.
Naszym zdaniem zasada nadzwyczajnej zmiany stosunku została spełniona, ponieważ Rekomendacje S i S II przewidywały informowanie o ryzyku do 20% zmiany wartości, więc wzrost kursu indeksacji ponad 20% jest zmianą nadzwyczajną. Plus fakt, że indeksacja wyrażona w umowie nie jest waloryzacją w rozumienia prawa polskiego, więc była i jest stosowana z naruszeniem prawa.
Biorąc pod uwagę, że powódka nie stawiała się na wezwania do złożenia zeznań we własnej sprawie, nie możemy tego rozstrzygnięcia przedstawić jako "nie idźcie tą drogą".
TAKUNWWmBankWarszawa2016-04-29VI C 435/162016-11-09XXVII Ca 3448/16Sprawa dotyczyła kredytobiorcy, który zaciągnął w 2009 r. w mBanku kredyt indeksowany do USD i zapłacił łącznie ponad 17 tys. zł. składek z tytułu UNWW.
Pozew został złożony w lutym 2016 r., wyrok w obu instancjach w zaledwie 9 miesięcy.
mec. Zaborowski
TAKStary portfelmBankŁódź2016-10-17Informacja o wyroku III Ca 1427/15Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, który zasądził należności na rzecz 20 powodów (20 umów kredytowych). Sędzia uzasadnił wyrok, że klauzula zmiennego oprocentowania jest niedozwolona (abuzywna) i nie wiąże konsumentów.
TAKUNWWWarszawa2016-09-01dotyczy sprawy VI C 1061/15Powodowie wywiedki swoje roszczenie o zapłatę z faktu, iż bank niezasadnie obciążył ich obowiązkiem zapłaty i w konsekwencji pobrał z ich konta złotówki tytułem składek na UNWW kredytu hipotecznego udzielonego powodom z umowy z 2007 roku. Przedmiotowy zapis stanowił element wzorca umownego przedłożonego im przez pozwanego, na którego treść nie mieli żadnego wpływu. Kwestią sporną w niniejszym postępowaniu było to, czy wskazane kwoty, stanowiące składki na ubezpieczenie niskiego wkładu, zostały naliczone i pobrane przez pozwanego zasadnie, a zatem czy powodowie w ogóle byli zobowiązani do ich uiszczenia. Powyższy zapis, uznany przez SOKiK, za klauzulę abuzywną jest niemalże zbieżny treściowo z postanowieniami § 3 ust. 3 zawartej z powodami umowy z dnia 19 lipca 2007 roku i które były już poddane ocenie SOKiK w W. i zostały przez ten Sąd uznane za niedozwolone.
Sprawa w tokuIstotny pogląd w sprawie (RF)BPH S.A.Gdański, Warszawadotyczy sprawy I C 24S/15/K SOświadczenie Rzecznika Finansowego zawierające pogląd istotny dla sprawy. Kredyt indeksowany kursem CHF.
TAKOprocentowanie kredytumBankWarszawa2016-09-282016-09-28Informacja o XXVII Ca 678/16Sąd Okręgowy w Warszawie 28 września 2016 r. (XXVII Ca 678/16) prawomocnie rozstrzyga, że mBank nie mógł dowolnie zmieniać oprocentowania kredytu. W rezultacie oprocentowanie kredytu musi pozostawać stałe, bez zmian.
Jednocześnie Sąd Okręgowy skrytykował orzeczenie SN w sprawie pozwu grupowego „Nabitych w mBank”. Orzeczenie to zostało już skrytykowane w doktrynie prawa, dobrze że sądy również zauważają jego błędy.
Orzeczenie Sądu Okręgowego zmieniło błędny wyrok sądu pierwszej instancji, który oddalił powództwo.
TAKBTEmBankWarszawa2016-09-082016-09-08II CSK 750/15
Wypowiedź prawnika
Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną mBanku, uznając ostatecznie, że bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) wystawiony dla klientki, która przestała spłacać kredyt hipoteczny, jest nieważny z powodu nieskutecznego wypowiedzenia umowy.
Jednocześnie sędziowie potwierdzili orzeczenia sądów niższych instancji, że tabele banku, według których wyliczono zobowiązanie kredytobiorcy są abuzywne i nie wiążą kredytobiorcy.
mBank S.A. musi liczyć się z dobrem kredytobiorców i nie może stosować nadmiernie uproszczonych, niejasnych i niezgodnych z prawem konsumenckim procedur wobec nich. Wyrok Sądu Najwyższego ostatecznie kończy spór sądowy, którego dotyczył wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r.
mec. Radosław Górski
TAKBTEmBankBiałystok2016-08-08I C 244/152016-01-28I ACa 288/16Oddalenie apelacji banku po przegranej w spraiwe o BTE.
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego na ponad 10 tys.
TAKIndeksacjaBank Millennium S.A. Warszawa2014-09-152016-08-22III C 1073/14Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Bank Millennium S.A. musi oddać ponad 100 tys. zł z tytułu umowy kredytu pseudofrankowego. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartej w oparciu o identyczny wzór umowy, którego zapisy wcześniej zakwestionował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku przeciwko bankowi Millennium S.A., w którym uznał, że niektóre z nich mają charakter nieuczciwy (abuzywny).
Umowa uznana za nieważną, wyrok nieprawomocny, złożono apelację.
Harvest Legal House (B.Garlacz)
TAKUNWWWarszawa2016-07-29VI C 2850/15Zwrot kwot uiszczonych tytułem składek na UNWW jako świadczenia nienależnego
TAKDenominacjaWrocław2016-08-01XIV C 2227/15Nieuprawnione wzbogacenie się banku kosztem uszczuplenia majątku powodów. Zakwestionowanie klauzul waloryzacyjnych jako niepodlegających obiektywnej weryfikacji.
TAKIndeksacjaSantander Consumer BankWrocław2016-07-20XIV C 2126/15--Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało wg kursu kupna CHF banku, a to zdaniem sądu niedopuszczalne. Ponadto sąd zakwestionował klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wreszcie sąd uznał, że pobieranie opłat za czynności windykacyjne również jest niezgodne z prawem. Co szczególnie ważne, sąd rejonowy odrzucił błędny pogląd wyrażony przez SN, że bezskuteczność postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru prawnego stosunku prawnego.K&L Legal
NIEIndeksacjaRaiffeisen PolbankWarszawa2016-07-20I C 3694/15--Sąd oddalił co prawda powództwo przeciwko Raiffeisenowi o stwierdzenie nieważności umowy, lecz w uzasadnieniu stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawiera szereg wad prawnych. Podstawową wadą jest to, że zdaniem Sądu nie można dokonywać waloryzacji kwoty kredytu, lecz tylko części odsetkowej. Innymi słowy wahania kursu CHF mogą wpłynąć tylko na wysokość raty odsetkowej, lecz nie kapitałowej. Sąd jest więc zdania, że zobowiązanie do spłaty udzielonego kredytu nie może rosnąć ani spadać w zależności od kursu waluty indeksacji, lecz musi być stałe, w wysokości kwoty rzeczywiście wypłaconej. Tylko wysokość raty odsetkowej może być różna (podobnie jak zmiana oprocentowania wpływa na wysokość raty odsetkowej, lecz nie na kwotę kapitału). Ekonomicznie oznaczałoby to rozłożenie ryzyka wahań kursowych pomiędzy kredytobiorcę a bank, co samo w sobie byłoby pożądane. Ponieważ jednak pozew nie zawierał roszczenia o pobieranie rat w niewłaściwej wysokości, to sąd nie mógł uwzględnić roszczenia, gdyż roszczenie dotyczyło tylko stwierdzenia nieważności umowy – dlatego sąd oddalił powództwo.Harvest Legal House (B.Garlacz)
TAKIndeksacjaWrocław2016-07-19VIII C 2064/15W ocenie Sądu postanowienia § 10 ust. 4 umowy, tj. że „raty kapitałowo – odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży (...) z tabeli kursowej (...) Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”, należy uznać za niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu przepis art. 385 1 k.c.
Zgodnie z art. 405 k.c., kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Przepis ten znajduje zastosowanie do świadczenia nienależnego. Według przepisu art. 410 § 2 k.c., świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeśli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeśli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.
Część świadczeń pieniężnych spełnianych przez powódkę na rzecz strony pozwanej należy kwalifikować jako świadczenia nienależne. Dotyczy to tej części rat kapitałowo – odsetkowych, która przekraczała wartość raty liczoną według kwot nominalnych, tj. według kursu franka szwajcarskiego z dnia uruchomienia kredytu.
TAKDenominacjaToruń2016-07-132016-07-13I C 916/16Z uzasadnienia wyroku: "wskazać należy, iż tak skonstruowana umowa nie stanowi umowy kredytu, zawiera bowiem liczne odstępstwa od definicji legalnej zawartej w prawie bankowym. Do wskazanych essentialia negoti umowy kredytu bankowego należy bowiem określenie kwoty kredytu i waluty kredytu, określenie oprocentowania i zasad jego zmiany, cel kredytu i wysokość prowizji. Zobowiązanie kredytobiorcy polega na spłacie wykorzystanej części kredytu wraz z odsetkami i zapłaty umówionej prowizji. W omawianej sprawie wartość kredytu wyrażona została we franku szwajcarskim, natomiast wypłata kredytu i ustalenie wysokości raty odnosiło się do złotych polskich. W tej sytuacji kredytobiorca nigdy nie spłaca nominalnej wartości kredytu, bowiem z uwagi na różnice kursowe zawsze będzie to inna kwota (należy pamiętać, iż kredyt uruchomiono w złotych, a nie we franku szwajcarskim). Cecha ta stanowi znaczące odejście od ustawowej konstrukcji kredytu, której elementem przedmiotowo istotnym jest obowiązek zwrotu kwoty otrzymanej. Fakt ten wynika z włączenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej, która powoduje, że wysokość zobowiązania wyrażonego w walucie polskiej jest modyfikowana innym miernikiem wartości. Włączenie do umowy takiej klauzuli waloryzacji wprowadza szereg problemów związanych z przełamaniem zasady nominalizmu, zasady określoności świadczenia, obarczeniu kredytobiorcy nieograniczonym ryzykiem kursowym"
TAKPrzedsiębiorcaCzęstochowa2016-07-012016-07-01V GC 54/15Zabezpieczeniem tej umowy była hipoteka umowna w CHF oraz hipoteka umowna kaucyjna do kwoty CHF. Strony umowy kredytowej wyraziły wierzytelność, zabezpieczoną hipotecznie, we frankach szwajcarskich, a więc w walucie obcej i w takiej walucie ustanowione zostały obie hipoteki, natomiast wypłatę kredytu przez stronę powodową oraz jego spłatę przez dłużnika osobistego strony umowy kredytowej ustaliły w złotych polskich, a więc w walucie polskiej. Powódka tymczasem dochodziła od pozwanej należności wyrażonej w walucie obcej, tj. frankach szwajcarskich.
Sąd rozstrzygał czy powódka w niniejszej sprawie ma prawo domagać się od pozwanej zapłaty należności w walucie określonej w pozwie, tj. frankach szwajcarskich.
TAKUNWWWarszawa2015-12-09Brak sygnatury akt I instancji.2016-06-27III Ca 391/16UNWW Wygrana klientów w obu instancjach. Odrzucenie apelacji banku.
TAKUNWWWarszawa2016-06-27I C 1026/16Zgodnie z treścią art. 385 1 §1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie – poza postanowieniami określającymi główne świadczenia stron – nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
TAKUNWWWarszawa2016-06-032016-06-03XXVII Ca 815/16Wyrok prawomocny. Bank musi zwrócić ponad 15 tys. plus odsetki plus koszt zastępstwa procesowego. Apelacja banku została oddalona.
TAKIndeksacjaWrocław2016-05-23I C 1293/13Pozbawia w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny (BTE).
TAKIndeksacjamBank S.A.Warszawa2016-04-29VI C 1713/15Sąd wskazał, że stosowane przez bank postanowienia umowy w zakresie przeliczania kwoty kredytu i rat na walutę obcą – klauzula waloryzacyjna – są postanowieniami niedozwolonymi, ponieważ bank nie określił sposobu ustalania kursu i zastrzegł sobie możliwość ustalania tego kursu jednostronnie.Drzewiecki, Tomaszek & Wsp?lnicy
TAKUNWWWarszawa2016-04-26I C 116/15Zgodnie ze stanowiskiem strony powodowej brak było jakiegokolwiek uzasadnienia dla pobrania przez pozwanego wyżej wskazanych kwot, przede wszystkim dlatego, że zapis umowy kredytu zawartej między stronami, dotyczący naliczania oraz pobierania składek na ubezpieczenie niskiego wkładu stanowił niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu przepisu art. 385 1 k.c. i jako taki nie mógł być wiążący dla powoda, zaś kwoty pobrane z tego tytułu na rzecz (...) S.A. stanowiły świadczenie nienależne, o którym mowa w art. 410 § 2 k.c.
NIEIndeksacjaRaiffeisen PolbankWarszawa2016-04-22VI C 1966/15Powód kwestionował ważność umowy. Sąd nie zgodził się z tym, a przyczyną było uznanie, że kredyt został udzielony w walucie obcej, to jest CHF, a tylko sposób jego wypłaty został określony jako wypłata w złotych
TAKIndeksacjamBank S.A.Warszawa2016-04-19XVII 2939/14. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolony fragment klauzuli o treści:

2. (…). Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji Bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z Tabeli kursowej Banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu.
NIEIndeksacjaFortis BankWarszawa2016-04-18III C 275/15Umowa kredytu jest ważna; Klauzule indeksacyjne nie są abuzywne. Udzielany kredyt był kredytem denominowany, czyli kwota kredytu była wyrażona w CHF i w CHF mogła być wypłacona na życzenie kredytobiorcy i tak samo były określone spłaty, a więc zdaniem Sądu nie ma mowy o naruszeniu przepisów ustawy prawo bankowe dotyczącego obowiązku zwrotu kwoty udostępnionej. Tym samym można domniemywać, że sąd miałby wątpliwości w przypadku kredytu indeksowanego, zgodnie z zastrzeżeniami Rzecznika Finansowego.
TAKIndeksacjaINGPoznań2016-04-12XII C 2718/14Z uzasadnienia wyroku: "Sposób ustalenia kursu waluty obcej powinien być wprost określony w umowie pożyczki, tymczasem pozwany bank konstruując wzorzec umowny odnośnie postanowień dotyczących indeksacji pozostałej do spłaty kwoty pożyczki czy jej rat, uczynił to w taki sposób, który godzi w równowagę kontraktową. Takie postępowanie banku należy w ocenie Sądu uznać za działanie wbrew dobrym obyczajom. W klauzulach tych nie wskazano na żadne parametry, które pozwalałyby na przyjęcie, iż kurs ten nie jest ustalany arbitralnie przez pozwany bank. Brak szczegółowych elementów pozwalających pożyczkobiorcy na określenie i weryfikację wysokości kursu waluty obcej [...] zakwestionowane przez powódkę postanowienia umowy pożyczki dają bankowi możliwość uzyskania korzyści finansowych, stanowiących dla kredytobiorcy dodatkowe koszty kredytu, których oszacowanie nie jest możliwe.
W niniejszej sprawie pozwany bank, redagując wskazane postanowienia umowne, przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem CHF poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu sprzedaży franka i wartości spreadu walutowego.
Komarnicka Korpalski
TAKOprocentowanie kredytuŁódź2016-03-072016-03-07III Ca 1706/15Dotyczy zmienności oprocentowania kredytu w trakcie trwania umów na podstawie kryteriów, których stosowalność nie była dla powodów jasna (stary portfel).
TAKIndeksacjaSzczecin2015-07-10I C 96/152016-03-23I ACa 978/15Powód (bank) nie zdołał wykazać wysokości wierzytelności objętej pozwem. Niewątpliwie zarówno wyciąg z ksiąg banku jak i sporządzone na jego podstawie bankowe tytuły egzekucyjne traktować należy jako dokumenty prywatne. Moc dowodowa dokumentu prywatnego jest jednak słabsza aniżeli moc dowodowa dokumentu urzędowego. W świetle tej regulacji dokument prywatny stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Dokumenty prywatne nie korzystają bowiem z podstawowego w tym zakresie domniemania, że ich treść jest zgodna ze stanem rzeczywistym (domniemania zgodności z prawdą). W przypadku natomiast zaprzeczenia prawdziwości dokumentu prywatnego pochodzącego od innej osoby niż strona zaprzeczająca obowiązek udowodnienia jego prawdziwości spoczywa na stronie, która z tego dokumentu chcę skorzystać (art. 253 k.p.c.). Temu obowiązkowi powód nie sprostał.
NIEIndeksacjaGetin Bank S.A.Warszawa2016-03-02XXV C 1005/15Sąd przyjął możliwość tylko częściowej bezskuteczności klauzuli abuzywnej. Taka możliwość jest jednoznacznie wykluczana przez przepisy Dyrektywy 93/13/EWG, orzecznictwo TSUE oraz polską doktrynę prawa (patrz np. orzeczenie TSUE C-488/11 z 30 maja 2013: „Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie pozwala on sądowi krajowemu, jeżeli stwierdził on nieuczciwy charakter postanowienia dotyczącego kary umownej w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, na ograniczenie się, do czego upoważnia go prawo krajowe, do obniżenia przewidzianej przez nie kwoty kary umownej obciążającej tego konsumenta, lecz zobowiązuje go do zwykłego niestosowania rzeczonego postanowienia wobec konsumenta”; orzeczenie TSUE C-618/10 z 14 czerwca 2012: „W związku z tym art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego, który zezwala sądowi krajowemu, przy stwierdzeniu nieważności nieuczciwego warunku w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, na uzupełnienie rzeczonej umowy poprzez zmianę treści owego warunku”). Również koncepcja tzw. redukcji utrzymującej skuteczność, a więc takiej interpretacji zakazanych postanowień, aby utrzymać w mocy jak największą dozwoloną ich część, jest uznawana przez polską doktrynę prawa za niedopuszczalną w stosunkach konsumenckich.Komarnicka Korpalski
TAKUNWWmBank S.A.Łódź2016-01-11III Ca 1274/14Kwestionowaną klauzulę uznać należało równocześnie za sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającą interesy konsumentów. Naruszeniem dobrych obyczajów w niniejszej sprawie było już samo nieprzedstawienie powodom treści stosunku ubezpieczenia oraz nieudzielenie informacji o treści tegoż stosunku, a w szczególności pozbawienie powodów możliwości zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia niskiego wkładu własnego celem uzyskania wiedzy między innymi o tym, jaki jest rzeczywisty zakres ochrony ubezpieczeniowej, jakie wypadki są objęte tą ochroną oraz jakie są ewentualne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Na powodach spoczywał znaczny ciężar z tytułu umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, której powodowie nie są stroną, jednakże zobowiązani zostali do uiszczenia kosztów tegoż ubezpieczenia. Pomimo tego, powodowie nie mieli w okolicznościach rozpoznawanej sprawy faktycznie żadnych możliwości, aby dowiedzieć się, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także o innych istotnych postanowieniach umowy ubezpieczenia. W istocie powodowie dysponowali zatem jedynie oświadczeniem pozwanego, że pokrywa rzekome koszty ubezpieczenia, nie wiedząc jednak naprawdę za co płacą. W konsekwencji słuszne jest stwierdzenie, iż rażąco narusza to interesy powodów, gdyż w ten sposób – przez brak informacji – nie mają oni żadnej realnej możliwości ustalenia choćby wystąpienia bądź nie wypadku ubezpieczeniowego.
TAK/NIEWzorce umowne7 sędziów2015-11-20III CZP 17/15Nie ma potrzeby, aby inne osoby mogły wszczynać na nowo postępowanie o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy o tej samej treści normatywnej przeciwko temu samemu pozwanemu przedsiębiorcy, gdyż skutki wyroku działają na ich rzecz w indywidualnych sporach z tym przedsiębiorcą
TAKIndeksacjaGetin Bank S.A.Łódź2015-11-16I C 1302/15Sąd uznał abuzywny charakter klauzul przeliczeniowych stosowanych przez Getin Noble Bank. Wyrok ma charakter wyroku wstępnego, który rozstrzyga sprawę co do zasady, czyli potwierdza brak ograniczeń dla swobody banku przy ustalaniu kursów walutowych, na potrzeby rozliczeń umowy kredytu indeksowanego kursem waluty obcej.Komarnicka Korpalski
NIEIndeksacjaWarszawa2015-11-09XXIV C 837/14Sąd oddalił pozew o ustalenie, że kredyt indeksowany w związku z bezskutecznością klauzul indeksacyjnych jest kredytem złotowym.
NIEIndeksacjaGetin Bank S.A.Warszawa2015-09-29XXV C 1621/14Złożono apelację od wyroku I instancji.Sąd uznał, że powód nie był konsumentem, gdyż prowadził działalność gospodarczą polegająca na wynajmie lokali, a odsetki od zaciągniętego kredytu wliczał sobie w koszty prowadzonej działalności, choć sam dom kupiony na kredyt nie był przedmiotem wynajmu.Komarnicka Korpalski
TAKUNWWBank Millennium S.A.? Krak?w2015-07-07I C 1305/14/S2016-02-04II Ca 2373/15Zdaniem Sądu mechanizm działania kwestionowanego postanowienia (UNWW) prowadzi w istocie do nierównego ukształtowania pozycji stron stosunku prawnego. Strona pozwana nie jest w rzeczywistości obciążona jakimkolwiek ryzykiem w związku z zawartą umową. koszt tego ubezpieczenia ponosi tylko kredytobiorca, podczas gdy jedynym jego beneficjentem pozostaje pozwany Bank.
Doprowadza to do kuriozalnej sytuacji, w której klient banku sam opłaca składkę z tytułu ubezpieczenia, pomimo iż na wypadek rozwiązania umowy ze względu na brak terminowej spłaty rat Towarzystwo Ubezpieczeń do niego ostatecznie skieruje roszczenia regresowe.
TAKIndeksacjaSantander Consumer BankSwidnica2015-07-02I C 749/15Sąd pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny, bo bank do wyliczenia zobowiązania kredytobiorcy zastosował abuzywne klauzule indeksacyjne oraz dowolnej zmiany oprocentowania.
TAKIndeksacjamBank S.A.Łódź2015-05-19III Ca 155/15Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania stosowana przez mBank nie jest abuzywna, bo jest nieważna
TAKIndeksacjaWarszawa2015-03-25I ACa 1195/14Sąd rozpatrując indywidualną sprawę konsumenta, w której kwestionuje on postanowienie umowne danego przedsiębiorcy wpisane już do rejestru klauzul niedozwolonych, jest związany uznaniem tej klauzuli ze wszelkimi tego skutkami. Jednocześnie sąd nakazał przeliczenie wartości należności z CHF na PLN według kursu średniego NBP
TAKUNWWmBank S.A.Warszawa2015-03-24VI C 2151/14Rażące naruszenie interesów konsumenta poprzez kształtowanie jego praw w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
NIEIndeksacja2015-03-19IV CSK 362/14umowa o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polska powinna określać sposoby i terminy ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczany jest kredyt, transze i raty oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty. Kredytobiorca nie ma jednak interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie, że niedozwolone są postanowienia umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984) – tj. tzw. ustawy antyspeadowej - niezawierające szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu (M.Pr.Bank. 2015/10/14-19).
TAKUNWWmBank S.A.Warszawa2015-03-18I C 2432/14Zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego (dalej kc) świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Art. 410 § 1 kc stanowi, że przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego ( 405-409 kc ); przepisy te regulują instytucję bezpodstawnego wzbogacenia.
W ocenie Sądu Rejonowego w ustalonym stanie faktycznym mamy do czynienia z nienależnym świadczeniem w rozumieniu tego przepisu.
TAKUNWWmBank S.A.Warszawa2015-01-16I C 1457/14
TAKUNWWmBank S.A.Warszawa2015-01-15I C 2273/14Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia (art. 410 § 2 k.c.). W myśl przepisu art. 405 k.c. kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
TAKZmiana oprocentowaniaWrocław2015-01-15II Ca 1695/14Sąd pierwszej instancji uznał prawidłowo, że zapis § 4 umowy kredytu, w zakresie warunków, w jakich pozwany bank zastrzegł dla siebie uprawnienie do zmiany stopy oprocentowania kredytu, stanowił klauzulę abuzywną. Skoro niedozwolone postanowienie umowne nie wiązało powodów, to nie było podstawy do uiszczenia podwyższonych na jego podstawie odsetek. Świadczenie spełnione ponad wartość odsetek ustalonych zgodnie z postanowieniami, które obowiązują konsumenta, jest świadczeniem spełnionym bez podstawy prawnej, bowiem niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą konsumenta, a więc w grę wchodzi zwrot nienależnego świadczenia (art. 405 k.c. w zw. z art. 410 par. 1 k.c. i art. 385(1) par. 1 zd. pierwsze k.c.).
TAKIndeksacjaBPH S.A.Szczecin2014-12-29I C 201/12Komarnicka Korpalski
TAKUNWWmBank S.A.Warszawa2014-12-17VI C 1098/14
TAKIndeksacjamBank S.A.Szczecin2014-11-07I C 554/142015-05-14I Aca 16/15Sąd pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny ze względu na to, że należność mBanku wskazana w BTE została wyliczona z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych.
TAKUNWWWarszawa2014-04-07I C 2565/132014-10-02V Ca 2187/14Skutkiem zastosowania w umowie lub wzorcu klauzuli niedozwolonej jest brak mocy wiążącej tego postanowienia, a co za tym idzie uznanie, że pozwany nie mógł żądać od powodów pokrycia kosztów umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Ponieważ kwota ta została od powodów ściągnięta, po stronie pozwanego zaistniała sytuacja bezpodstawnego wzbogacenia kosztem powodów (art. 405 k.c.), dlatego powodom należy się jej zwrot.
TAKIndeksacjaBank DnB Nord Polska S.A.Warszawa2014-06-25VI ACa 1930/132016-01-22I CSK 1049/14Za niedozwoloną została uznana klauzula w treści: "Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy."-
TAKUNWWWrocław2014-06-10I C 1455/132015-06-18II Ca 436/15
NIEIndeksacjaSN2014-05-28I CSK 607/13Drugie zagadnienie także nie jest zagadnieniem prawnym we wskazanym wyżej rozumieniu lecz pytaniem o to, czy po nowelizacji prawa bankowego w 2011 r. zaskarżoną klauzulę można uznać za abuzywną, a więc w istocie jest pytaniem o to jak powinna być rozstrzygnięta rozpoznawana sprawa. Skarżący pominął przy tym zasadniczą okoliczność, a mianowicie to, że przedmiotowa nowelizacja przyznała jedynie kredytobiorcy dodatkowe uprawnienie do spłaty rat kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej bezpośrednio w tej walucie, co nie znaczy jednak, że jest on obowiązany do takiej formy spłaty. Przeciwnie: kredytobiorca ma możliwość wyboru formy spłaty, a więc może wybrać spłatę w złotych polskich, co oznacza konieczność zamieszczenia w umowie kredytowej, zgodnie z wymaganiami art. 69 ust. 2 pkt 4a, szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. Skarżący pominął, że bezsporne jest, iż zaskarżone postanowienie wzorca umowy nie zawiera szczegółowego określenia sposobów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota rat kapitałowo odsetkowych, co, jak uznały Sądy, decyduje o jego abuzywności, gdyż uniemożliwia konsumentowi ocenę wysokości złotowej jego zobowiązania na dzień spłaty raty ani zasad ustalania tej wysokości, a ta ocena Sądów dotyczy także sytuacji konsumenta, który po nowelizacji prawa bankowego wybrał sposób spłaty rat kredytu w złotych polskich
TAKZmiana oprocentowaniamBank S.A.Łódź2014-04-30I ACz 1424/13klauzula zmiennego oprocentowania, choć dozwolona i powszechnie stosowana w umowach długoterminowych, nie może mieć charakteru blankietowego, lecz powinna dokładnie wskazywać czynniki (okoliczności faktyczne) usprawiedliwiające zmianę oprocentowania oraz relację między zmianą tych czynników, a rozmiarem zmiany stopy oprocentowania kredytu, określając precyzyjnie wpływ zmiany wskazanych okoliczności na zmianę stopy procentowej, a więc kierunek, skalę i proporcję tych zmian. W przeciwnym razie dokonywana przez bank w czasie trwania umowy kredytowej zmiana stopy oprocentowania kredytu nosiłaby cechy uznaniowości i dowolności w sposób oczywisty wykraczając poza uprawnienia wynikające z art. 76 ust. 1 i 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z 1997 r. - Prawo bankowe.
Zmiana wysokości oprocentowania leży w kompetencjach banku, jednak tylko o tyle, o ile opiera się na prawnie wiążących postanowieniach umów lub na przepisie ustawy. Udzielając kredytów obliczonych na spłatę w bardzo długim czasie, to na banku ciąży obowiązek zadbania o to, by przygotować jednoznaczny i weryfikowalny mechanizm ustalania odsetek, z uwzględnieniem możliwych zawirowań na rynkach finansowych, które jak wynika z dorobku nauk ekonomicznych mają charakter powtarzalny, a więc należy się liczyć z tym, że zawirowania takie w tak długich okresach wystąpią.
TAKIndeksacjaOTP Jelz?logbank ZrtWęgry2014-04-30C-26/13mowie kredytu indeksowanego według kursu waluty obcej kurs tej waluty służy jedynie do określenia wysokości raty kredytu. Bank nie świadczy usługi wymiany waluty, a więc tzw. spreadowi walutowemu (różnicy pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna waluty), którego ciężar musi ponieść kredytobiorca, nie odpowiada żadne świadczenie banku. Podkreślono, że konsumenci, którzy zaciągają kredyt w walucie obcej, muszą mieć możliwość oszacowania konsekwencji ekonomicznych wynikających z zastosowania przy spłacie kredytu kursu (kursu sprzedaży waluty obcej) innego niż ten, który został zastosowany do obliczenia wysokości kredytu przy jego uruchomieniu (kurs kupna waluty obcej).
TAKUNWWWarszawa2014-04-07I C 2565/13Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie pozwany zawarł klauzulę, która zakładała zobowiązanie kredytobiorców do ustanowienia zabezpieczenia w postaci opłacania kosztów umowy ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych w określonym z góry towarzystwie ubezpieczeniowym, w określonym z góry okresie ubezpieczeniowym i w określonej z góry składce ubezpieczenia. W ocenie Sądu, rzeczą wtórną jest możliwość, którą przewidział bank w § 9 ust. 10 umowy kredytowej, stanowiący, że bank dokona zwrotu proporcjonalnej części składki za pełne miesiące kalendarzowe pozostające do końca okresu ubezpieczenia, za który składka została uiszczona. Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt, że stroną przedmiotowej umowy ubezpieczenia jest jedynie bank i ubezpieczyciel. Rola powodów sprowadza się jedynie do ponoszenia kosztu objęcia ochroną ubezpieczeniową, którą objęty jest jedynie bank, będący jednocześnie jedynym jej beneficjentem
NIEUNWWWarszawa2014-03-26I C 207/13Sąd orzekający nie jest zaś obciążony odpowiedzialnością za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są strony. Rola sądu nie polega na wykonywaniu obowiązków procesowych ciążących na stronach. Sąd nie jest władny zarządzać dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, ani też nie jest zobowiązany do prowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy
TAKZmiana oprocentowaniamBank S.A.Wrocław2014-03-20I C 1153/13W sytuacji, gdy strona pozwana nie przedstawiła uzasadnienia poszczególnych zmian oprocentowania, Sąd uznał, że nie zostało dostatecznie wykazane, ażeby zaistniały okoliczności umożliwiające pobranie od powodów oprocentowania wyższego, niż pierwotnie umówione. Wobec powyższego Sąd uznał, że odsetki pobrane bez wykazania podstaw do zmiany oprocentowania są świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 410.2 kc i stosownie do art. 405 kc podlegają zwrotowi powodom. Różnica pomiędzy odsetkami faktycznie pobranymi, a odsetkami, które powinny być naliczone według pierwotnej stopy procentowej, była bezsporna. Wobec tego na rzecz powodów zasądzono kwotę 12236,57 zł, jak w pkt I wyroku.
TAKZmiana oprocentowaniaWrocław2014-03-20I C 454/13
TAKBTEWrocław2013-10-252013-10-25I C 1101/13Bank będący powodem naruszył zasadę walutowości wyrażoną w art. 358 kc. Dokonał przeliczenia wartości kredytu we frankach na walutę polską według kursu z dnia wniesienia pozwu. Taka operacja przeliczeniowa może być stosowana wyłącznie dla potrzeb ustalenia wartości przedmiotu, ale nie dla oznaczenia wysokości zobowiązania.
Przedłożony przez bank wyciąg z ksiąg nie stanowi dowodu istnienia wierzytelności w oznaczonym w nim zakresie. Bank oświadczył w tym dokumencie, iż ma on moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, co nie jest prawdą.
Skutek - oddalenie powództwa banku na ponad 240 tys.
2013-10-232013-10-23SN IV CSK 142/13Patrz też wyroku Sądu Najwyższego z 19.03.2015 r. (IV CSK 362/14).
Zdaniem Sądu Okręgowego, strona powodowa wykazała, że ani zakwestionowane postanowienia umowne, ani „Ogólne Warunki Kredytowania w Zakresie Kredytów na Cele Mieszkaniowe i Pożyczek hipotecznych", stanowiące załącznik do umowy i poprzez to jego integralną część, nie podają sposobu i nie wyjaśniają w jaki sposób kurs CHF będzie przez pozwany bank ustalany do operacji skazanych w § 2 zd. 2, § 4 ust. 1a i § 9 ust. 2 zd. 2 umowy. Niewyjaśnia tego również „Tabela kursów", do której odwołują się bezpośrednio te postanowienia umowy, albowiem zawiera ona jedynie wartość kursów walut. W ocenie Sądu, jest to sprzeczne z dobrymi obyczajami. Jednostronna swoboda kształtowania przez pozwanego sytuacji finansowej powodów stanowi zakłócenie równowagi stron, uniemożliwia bowiem sprawdzenie (zweryfikowanie) zasadności i prawidłowości decyzji banku, co narusza prawa powodów (art. 3851§ 1 k.c.). Mając to na uwadze, Sąd uznał zgłoszone roszczenie konsumentów za zasadne i orzekł zgodnie z treścią art. 3851 § 1 zd. 1 k.c., gdyż pozwany, zgodnie z § 4 tego przepisu nie wykazał w procesie, iż zakwestionowane przez powodów postanowienia umowne zostały z nimi indywidualnie uzgodnione, mimo, że to na nim w tym zakresie spoczywał ciężar dowodu. Niestety Sąd Apelacyjny ten uznał, że istotą sporu była właściwa ocena istnienia po stronie powodowej interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w wytoczeniu niniejszego powództwa, a w ocenie Sądu Apelacyjnego takiego interesu powodowie nie mają, ponieważ w sprawie VI Ca 420/11, identyczne postanowienia umożliwiające bankowi ustalenia w sposób dowolny Tabel Kursów walut obcych są obecnie postanowieniami niedozwolonymi. Sąd Najwyższy nie zgodził się z taką argumentację i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
W późniejszym orzecznictwie zostało zniesione twierdzenie, że powodowie nie mają interesu prawnego w podnoszeniu spraw, co do których już orzeczono abuzywność (patrz wyroku SN IV CSK 362/14).
TAKPomostówka (podwyższenie marży do czasu wpisu do KW)Piotrków Trybunalski2013-10-16I C 733/132013-12-30II Ca 797/13W ocenie Sądu Okręgowego, który rozpoznając przedmiotową sprawę, jest sądem merytorycznym, postanowienie § 2 pkt 7 dotyczące podwyższenia prowizji, należnej bankowi, za okres czasu od uzyskania przez bank zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki, do czasu przedstawienia przez kredytobiorców odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki, kształtuje obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Tym samym prezentuje podobne stanowisko, jak Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 6 sierpnia 2009r. XVII AmC 512/09.
TAKUNWWWrocław2013-09-02I C 1354/122014-02-19V Ca 2170/13
TAKPomostówkaWrocław2013-05-28I C 706/12
NIEZmiana oprocentowaniamBank S.A.Łódź2013-04-23XVI GC 735/122013-12-13I ACa 1209/13Zastosowana przez ustawodawcę formuła prawna niedozwolonego postanowienia umownego (art. 385[1] § 1 k.c.) oznacza, że pobieranie świadczeń w wykonaniu takiego niewiążącego konsumenta postanowienia nie miało umocowania w umowie. W konsekwencji bezpodstawnie pobrana, zawyżona część odsetek winna być zwrócona według konstrukcji zwrotu nienależnego świadczenia w rozumieniu art. 410 § 1 k.c., a odpowiedzialność banku lokuje się w płaszczyźnie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
NIEIndeksacjaBiałystok2012-11-20I ACa 499/122014-02-05I ACa 801/13Sąd stwierdził, że wobec już orzeczonego stwierdzenia klauzul indeksacyjnych za nieważne, nie przysługuje prawo do dochodzenia przed sądami kolejnych orzeczeń w sprawie podobnych klauzul. Zauważyć jednak należy, że częściowa spłata kredytu odbyła się według konkretnych zasad. Powodowie dokonali spłaty przy zastosowaniu określonego sposobu przeliczeń. Nawet jeżeli był on niejasny według treści zaskarżonych postanowień umownych, to z chwilą dokonania spłaty został skonkretyzowany. W rezultacie niedozwolony (abuzywny) charakter tych postanowień został wyeliminowany.
TAKIndeksacjaBPH S.A.Warszawa2012-08-27XVII AmC 5344/112013-09-18VI ACa 1600/12Uznaje za niedozwolone i zakazuje Bankowi (…) Spółka Akcyjna z siedzibą w K. wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umownego o nazwie „Umowa kredytu denominowanego na zakup pojazdu i kredytu gotówkowego nr…” o treści: „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: (…) (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu (…) Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielania kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.
TAKUNWWWarszawa2012-09-13XVII AmC 2600/112013-11-20VI ACa 1521/12Skarżący ma racje odnosząc, że chodzi tu o szczególną sytuację gdzie umożliwia się kredytobiorcy nabycie nieruchomości dzięki sfinansowaniu jej zakupu kredytem hipotecznym mimo, iż taka osoba nie jest w stanie wnieść wymaganego wkładu własnego, co zwiększa ryzyko związane że spłatą kredytu.
Tak więc, gdyby nie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytobiorca nie mógłby w ogóle otrzymać kredytu hipotecznego i zrealizować swoich planów. Z tych też względów nie sposób zgodzić się z poglądem Sądu Okręgowego, że kredytobiorca ponosi, z jednej strony koszty ubezpieczenia finansowego (poprzez obowiązek ich zwrotu bankowi) a z drugiej zaś strony nie odnosi żadnych korzyści z takiej umowy, w przeciwieństwie do banku. Nie ma też większego znaczenia okoliczność, że konsument nie jest tu stroną umowy ubezpieczenia ani też uposażonym z tytułu tej umowy.
TAKZmiana oprocentowaniaEurobankWarszawa2012-08-31XVII AmC 285/11bank nie może zastrzegać w umowach kredytowych możliwości zmiany oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych parametrów rynku finansowego i kapitałowego, uznając za niedozwoloną klauzulę o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji”.
IndeksacjaOlsztyn2012-04-26I C 152/122014-02-05I ACa 801/13
TAKZmiana oprocentowaniaRaiffeisen PolbankWrocław2011-06-20VI C 65/10W miejsce bezskutecznych postanowień dopuszczających zmianę oprocentowania powinna wejść zasada ustalania oprocentowania LIBOR + marża.
TAKZaniżone CKKGetin Bank S.A.Łódź2011-04-20I C 355/09Sąd w Łodzi stwierdził, że kredytobiorca miał prawo uchylić się od skutków oświadczenia woli zawarcia umowy kredytowej ze względu na wprowadzenie w błąd co do całkowitego kosztu kredytu.Twierdzenia pozwanego, że wysokość CKK i RRSO zostały podane jedynie ,,orientacyjnie’’ nie mogą uzasadniać zaniżenia tych wskaźników, inna byłaby sytuacja, gdyby w umowie zastrzeżono wyraźnie, że owe wysokości podaje się np. ,,w przybliżeniu’’, co i tak świadczyłoby o braku profesjonalizmu ze strony takiej instytucji finansowej.
TAKIndeksacjamBank S.A.Warszawa2010-12-27XVII AmC 1531/092013-05-07VI ACa 441/13Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia zawartego we wzorcu umowy o nazwie „umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (…) waloryzowany kursem CHF” § 11 ust. 5 o treści: „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (…) S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.
TAKIndeksacjaBank Millennium S.A.Warszawa2010-12-14XVII AmC 426/092011-10-21VI ACa 420/11Sąd uznał za nieważne: "„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
TAKUbezpieczenie, Klauzule abuzywneGetin Noble Bank SAWarszawa2010-10-11XVII AmC 728/09Klauzule niedozwolone poz. 3516 i 3519.
Wyrok: uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
I. Uznaje za niedozwolone i nakazuje zaniechanie stosowania (przez Getin Noble Bank SA) w umowach z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:
a) „Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: ubezpieczenie z tytułu pakietowego ubezpieczenia na wypadek odmowy ustanowienia hipoteki przez 3 pierwsze miesiące kredytowania. Ubezpieczenie ulega przedłużeniu na okres kolejnych 9 miesięcy o ile kredytobiorca nie przedłoży w terminie 3 miesięcy od wypłaty kredytu/1 transzy odpisu z KW nieruchomości w z wpisem hipotecznym na rzecz Banku na 1 miejscu i niezawierającego obciążeń niezaakceptowanych przez Bank. Kredytobiorca upoważnia Bank do wznowienia ubezpieczenia na kolejne okresy 9 – miesięczne i doliczenia składki w wysokości 0,9% w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytu.”
b) „Bank zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli Prowizji i Opłat w zakresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z powyższych przyczyn:
- zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym,
- zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,
- zmiana zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług,
- zmiana wysokości kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank oraz zmiany organizacyjne i technologiczne Banku,
- dostosowanie się do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk bankowych.”
c) „Ochrona ubezpieczeniowa kontynuowana jest w dalszych ratach trwania umowy ubezpieczeniowej, jeżeli przed upływem okresu ubezpieczenia kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej.”
d) „Kredytobiorca wyraża zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane z Programem (...) w trakcie uczestnictwa w Programie, były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego, a w przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do raty kredytu.”
Wyroki europejskieRóżneRóżneEuropa2016-01-01Lista wyroków europejskich (FX LOANS)Important Judgements related to FX Loans, e.g.
KUTXABANK
OTROS
EUROBANK
TAKNakaz zapłatyWrocław2016-09-19Oddalenie powództwa o nakaz zapłaty I C 847 / 16Bank dochodząc naprawienia szkody na przywołanej w pozwie podstawie prawnej powinien udowodnić, jaką to szkodę poniósł wskutek niewykonania umowy kredytu. Szkody tej nie stanowi brak spłaty kredytu. Szkoda polega bowiem na uszczerbku majątkowym. Tymczasem bank kredytujący nie doznaje uszczerbku w razie niewykonania umowy kredytowej, gdyż cały czas w jego aktywach znajduje się wierzytelność o zapłatę, która może zostać ujęta w księgach rachunkowych, w bilansie, może stanowić przedmiot obrotu, np. umowy przelewu. Wręcz przeciwnie, brak spłaty kredytu w terminie zwiększa aktywa banku, gdyż wierzytelność wrasta systematycznie o odsetki za opóźnienie. Strata – ale w znaczeniu bilansowym, a nie w znaczeniu szkody w rozumieniu art. 471 kc – pojawi się dopiero, gdy wierzytelność zostanie zaliczona do należności nieściągalnych."
"Bank nie udowodnił, aby mógł domagać się od pozwanych jako kredytobiorców świadczenia w wysokości oznaczonej w pozwie"
"Również wskazana w pozwie kwota pieniężna budzi wątpliwości."
"Wyciąg z ksiąg bankowych powoda nie stanowi dowodu przysługiwania wierzytelności zgłoszonej w pozwie, tylko potwierdzenie stanu zapisów księgowych."
TAKBTERaiffeisen / PolbankWarszawa2016-12-02III C 75/16Kredyt denominowany:
Po pierwsze sąd potwierdził, że umowa nie określa kwoty kredytu, a suma CHF wskazywana w umowie jako taka kwota, pełniła jedynie funkcję miernika wartości, mającego wyznaczać (wraz z nieznanym w dniu zawierania umowy kursem CHF) wysokość wypłacanych środków w PLN . Sąd słusznie uwzględnił argumentację wykazującą, że skoro umowa z góry narzuca, że kredyt zostanie wypłacony w złotówkach, nie ma mowy o tym, aby traktować sumę CHF jako kwotę środków pieniężnych oddanych do dyspozycji kredytobiorcy.
Po drugie sąd stwierdził, że sytuacja, w której suma CHF określa wysokość kwoty kredytu, a tym samym wyraża zobowiązanie w walucie obcej, jest sprzeczna z ówczesną zasadą walutowości.
Po trzecie sąd przyznał, że z założenia waloryzacja kredytów jest zabroniona.
Po czwarte sąd stwierdził, że kurs ustalany przez bank nie jest miernikiem wartości w rozumieniu art. 358(1)§2 Kodeksu cywilnego.
mec. Orski
TAKUNWWmBankWarszawa2016-12-13VI C 1674/16Sąd uwzględnia roszczenie w zakresie UNWW i oddala w zakresie przeliczenia kursem NBP (klauzule waloryzacyjne).
Kredytobiorca przegrywa w tym zakresie niestety na własne życzenie.
Sąd jak widać zapoznał się też uchwałą SN (sygn. III CZP 17/15) - wpis do rejestru klauzul niedozwolonych - prejudykat.
,, Należy podkreślić, jak zostało to wyżej szczegółowo wyjaśnione, w związku z uznaniem przez Sąd klauzuli zawartej § 11 pkt 4 umowy za niedozwoloną klauzulę umowną, że postanowienie to nie wiąże powódki w całości, natomiast jest ona związana umową w pozostałym (z wyjątkiem § 3 ust. 3) zakresie. W tej sytuacji jako nieuprawnione trzeba było, zdaniem Sądu, uznać wnioski powódki, że może ona w miejsce postanowień niedozwolonych wprowadzić niejako arbitralnie inne, aniżeli niewiążące strony, mierniki wartości. Nie jest dopuszczalne jednostronne przyjęcie przez powódkę dopuszczalności – wobec uznania niewiążącego strony charakteru § 11 pkt 4 umowy kredytowej - przeliczenia zobowiązania powódki w taki sposób, jaki uczyniła to ona w pozwie, tj. przeliczenia każdej raty kredytu przy uwzględnieniu kursu średniego franka szwajcarskiego ogłoszonego przez NBP każdego 3 dnia miesiąca spłaty kredytu oraz przeliczenia całej kwoty kredytu według średniego kursu kupna CHF i uznania, że bank niezasadnie powiększył kwotę udzielonego kredytu już w momencie jego waloryzowania o kwotę 2.985,18 CHF. Byłoby to sprzeczne z wyraźnym skutkiem przewidzianym w art. 385 1 § 2 k.c."
TAKPomostówka (podwyższenie marży do czasu wpisu do KW)Getin Bank S.A.Warszawa SOKiK2009-08-06XVII AmC 512/09. Do czasu przedłożenia odpisu z KW nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia zawierającej prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku na pierwszym miejscu i niezawierającego obciążeń, które nie zostały zaakceptowane przez Bank, oprocentowanie podwyższone jest: a) w przypadku braku księgi wieczystej lub wypłaty kredytu/I transzy kredytu przed uzyskaniem przez Kredytobiorcę tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki o 2 punkty procentowe, b) w przypadku gdy założona jest księga wieczysta nieruchmości o 1 punkt procentowy. 2. Podwyższone oprocentowanie zostanie zniesione z pierwszym dniem następnego miesiąca od otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1. 3. Bank może odmówić zniesienia podwyższonego oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Kredytobiorca ma zaległości w spłacie kredytuPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powyższa tabela zawiera wyroki sądów dotyczących kredytów pseudowalutowych i frankowych w różnych aspektach: UNWW, BTE, ubezpieczenia pomostowe, klauzule abuzywne, unieważnienia umów. W miarę pojawiania się nowych informacji będziemy uzupełniać tabelę o nowe wyroki sądów. Prosimy także, by sami “frankowicze” informowali nas o wyrokach w swoich sprawach na adres: [email protected]

Przeglądaj bazę wyroków w Nawigatorze