Wykaz wyroków sądowych – sygnatury i linki

Odwiedź Nawigator SBB. Znajdziesz tam m.in. informacje o wyrokach i linki do uzasadnień, oceny kancelarii, blog prawny.
Nawigator SBB

Wykaz wyroków sądowych – sygnatury i linki

Wykaz wyroków sądowych, które zostały wydane w związku z kredytami waloryzowanymi do waluty obcej (indeksowane i denominowane).

Poniżej przedstawiliśmy wykaz wyroków sądowych, które zostały wydane w związku z kredytami waloryzowanymi do waluty obcej (indeksowane i denominowane).

 

Data wydania wyroku 14 grudnia 2010r.
Sygnatura akt Sygn. Akt XVII AmC 426/09
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Opis Uzasadnienie uznania postanowień umownych za niedozwolone (Bank Millenium), rejestr klauzul niedozwolonych, klauzule nr:
3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 21 października 2011r.
Sygnatura akt Sygn. akt VI ACa 420/11
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie – Wydział VI Cywilny
Opis Odrzucenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010r. sygn. akt XVII AmC426/09
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 26 kwietnia 2012r.
Sygnatura akt Sygn. Akt I C 152/12
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny
Opis Pozew o uznanie postanowień umownych za niedozwolone
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 20 listopada 2012r.
Sygnatura akt Sygn. akt I ACa 499/12 (wyrok zmieniony)
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, w odpowiedzi na apelację banku od wyroku sygn. akt I C 152/12
Opis Oddalenie pozwu o uznanie postanowień umownych za niedozwolone z kuriozalnym uzasadnieniem, że powód nie ma interesu prawnego we wnoszeniu o takie uznanie, ponieważ niedozwolone postanowienia umowne o podobnej treści już znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych.
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 5 lutego 2014 r.
Sygnatura akt Sygn. akt I ACa 801/13
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok sygn. akt IV CSK 142/13)
Opis Oddalenie powództwa z zaznaczeniem, że „Interes strony powołującej się nabrak związania niedozwolonym postanowieniem umownym może być zrealizowany w sposób definitywny np. w sprawie o świadczenie”, oraz że „powodowie swój interes prawny, z powołaniem się na art. 3851 k.c. i art. 3852 k.c., mogliby zrealizować w ramach powództwa o świadczenie. W ramach takiego powództwa możliwa byłaby kontrola legalności zastosowaniawzorca umownego przy uwzględnieniu treści art. 65 k.c.”Wyrok dotyczy kredytu denominowanego.
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 25 października 2013 r.
Sygnatura akt Sygn. akt I C 1101 / 13
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny
Opis Próba wymówienia konsumentowi kredytu walutowego CHF przez bank i rozliczenia go w PLN przeliczając wg. Bankowego kursu walut – sąd oddalił powództwo. Kredyt walutowy – wzięty i wypłacony w CHF.
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 4 listopada 2011 r.
Sygnatura akt Sygn. akt I CSK 46/11
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Najwyższy
Opis Przeciwko bankowi BRE Bank S.A. o uznanie postanowień wzorca umowy stosowanego przez bank w relacjach z klientami za niedozwolone i sądowe ich zakazanie. Sąd stwierdził, że zasady zmiennego oprocentowania kredytu powinny odwoływać się do jednoznacznych parametrów. Nie wystarczy np. wskazać stopę NBP, bo jest ich kilka (tych stóp).„Jednoznaczny” oznacza „dopuszczający tylko jedną możliwą interpretację, niebudzącą wątpliwości, dokładnie określony, wyraźny, oczywisty, niedwuznaczny”. Zaskarżone postanowienie nie odpowiada tym kryteriom. Zbyt ogólnikowo wskazano parametry, od których zmiany może zależeć zmiana stopy procentowej kredytu, istnieje bowiem co najmniej kilka wskaźników WIBID/WIBOR, a także kilka rodzajów stóp procentowych NBP (referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskonta weksli). Także sformułowanie „w zakresie wynikającym ze zmian tych parametrów” nie wskazuje jednoznacznie skali, w jakiej zmiana wskaźników może wpływać na stopę procentową kredytu.Doszło więc do przekroczenia granic dozwolonych postanowień umownych (art. 3851 k.c.)
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 15 stycznia 2015r.
Sygnatura akt Sygn. akt II Ca 1695/14
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy
Opis Oddalenie apelacji banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2013r. sygn. akt XIV C 823/12.Umowa zawierała sporny §, według którego wysokość stopy oprocentowania może ulegać zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z wymienionych czynników: zmiany stopy procentowej kredytu lombardowego, ustalanej i ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim wysokości stóp procentowych lub/oraz tzw. stopy interwencyjnej NBP; zmiany oprocentowania 1-mies. lokat na rynku międzybankowym (…); zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków wynikające z obowiązujących bank przepisów; zmiany publikowanego przez Prezesa GUS średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem; zmiany marży uzyskiwanej przez bank w odniesieniu do danego kredytobiorcy(…).Wyrok dotyczy kredytu udzielonego w PLN, ale nawiązuje do ważnego aspektu kredytów waloryzowanych do walut obcych: zapisy umowne muszą być jednoznaczne (3851 k.c.), w innym wypadku uznaje się je za klauzule niedozwolone.
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 27 sierpnia 2012
Sygnatura akt XVII AmC 5344/11
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Opis Klauzula niedozwolona numer 5622.Kolejny wyrok, gdzie Sąd uznał, że „niezbędny jest zatem mechanizm precyzyjnego określania kursów walut tak, aby konsument miał pełną informację w jaki sposób kursy te są ustalane”.Pozew o uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania we wzorcu umowy o nazwie „Umowa kredytu denominowanego na zakup pojazdu i kredytu gotówkowego nr (…)”, stosowanego przez pozwanego w obrocie z konsumentami postanowienia o treści: „Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokości i terminach podanych w Załączniku nr 1 do umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: (…) (decyduje wpłata na rachunek banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty, prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu (…) Banku S.A. (kurs Banku). Kurs banku jest to średni kurs złotego stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości i kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”.W uzasadnieniu pozwu podniesiono, że dokonanie spłaty kredytu w wysokości wzrostu wartości CHF byłoby bezpodstawnym wzbogaceniem się pozwanego, który wykorzystuje dominującą pozycję w stosunku do konsumenta.Powodowie wskazali, iż art. 358 1 § 1 k.c. w sposób jasny i jednoznaczny utrzymuje nominalizm jako zasadę w prawie cywilnym. Zasada nominalizmu, zdaniem powodów, odnosi się do zobowiązań pieniężnych wyrażonych w jakiejkolwiek walucie, tak polskiej, jak i obcej. Jednocześnie nadmienili, że jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, to spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej w walucie obcej określonej w umowie, a nie w złotych polskich stanowiących przelicznik tej sumy.
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 18 września 2013 r.
Sygnatura akt Sygn. akt VI ACa 1600/12
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny
Opis Oddalenie apelacji banku (z uzasadnieniem) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sygn. akt XVII AmC 5344/11.
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 7 maja 2013 r.
Sygnatura akt Sygn. akt VI ACa 441/13
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny
Opis Sąd uznał, że różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty jest niedozwolonym dodatkowym dochodem banku, nie znajdującym uzasadnienia i nieokreślonym w umowie.Oddalenie apelacji banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 r. sygn. akt XVII AmC 1531/09.Fragment uzasadnienia wyroku: „w przypadku umowy, której wzorzec jest badany w sprawie niniejszej, nie dochodzi do faktycznego zakupu przez bank waluty i jej sprzedaży klientowi dokonującemu spłaty raty – tak jak twierdzi topozwany. Kwota kredytu udzielana jest bowiem w złotych polskich i spłata następuje również w tej walucie. Natomiast wartość franka szwajcarskiego przyjęta jest jedynie jako wskaźnik waloryzacji poszczególnych rat podlegających spłacie. Oznacza to, iż wszelkie operacje wykonywane są jedynie „na papierze”, dla celów księgowych, natomiast do faktycznego transferu wartości dewizowych w którąkolwiek stronę nie dochodzi. W efekcie różnica pomiędzy kursem zakupu danej waluty a kursem sprzedaży tej waluty przez bank, ustalanych wyłącznie przez pozwanego, stanowi jego czysty dochód, zwiększający dodatkowo koszty kredytu dla klienta. W tym mechanizmie należy więc dostrzec sprzeczność postanowienia z dobrymi obyczajami i rażące naruszenie interesów konsumenta, który nie ma nawet możliwości uprzedniej oceny własnej sytuacji – w tym wysokości wymagalnych rat kredytu – i jest zdany wyłącznie na arbitralne decyzje banku. Dlatego też – zdaniem Sądu Apelacyjnego – uznanie przez Sąd pierwszej instancji zakwestionowanego przez powoda postanowienia, jako niedozwolonej klauzuli umownej w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., było trafne.
Link Link do wyroku

 

Data wydania wyroku 22 sierpnia 2016 r.
Sygnatura akt Sygn. akt III C 1073/14
Nazwa i siedziba sądu, który wydał wyrok Sąd Okręgowy Warszawie, Wydział III Cywilny
Opis W pozwie z dnia 15 września 2014 r. powódka B. G. sformułowała dwa roszczenia kierowane przeciwko Bankowi (…) z siedzibą w W., w tym jedno z nich jako dwa roszczenia alternatywne co do charakteru i podstawy prawnej.
Link Link do wyroku

 

UOKiK Informacje dla konsumentów
Dokument 1 Postanowienia niedozwolone – przeczytaj zanim podpiszesz umowę
Dokument 2 Link do dokumentu