Skutki finansowo-prawne asymetrii ryzyka w umowach kredytowych

W dniu wczorajszym, 9 marca w siedzibie Stowarzyszenia SBB miała miejsce prelekcja dr. Stanisława Adamczyka oraz mec. Pawła Nogala pt. “Skutki finansowo-prawne asymetrii ryzyka w umowach kredytów indeksowanych i denominowanych – Dysfunkcjonalność CHF jako miernika wartości”.

Prezentacja składała się z wykładu dr. Stanisława Adamczyka uzupełnionego o uwagi prawne mecenasa Pawła Nogala. Po około półgodzinnej części wykładowej miała miejsce dyskusja zakończona wnioskami o konieczności zbadania zakresu przydatności dodatkowych argumentów przemawiających na rzecz klientów w sporach z bankami.

Zakres merytoryczny wykładu

Zakres merytoryczny wykładu obejmował m.in. omówienie źródeł i skutków gwałtownej aprecjacji franka szwajcarskiego. Szczegółowo opisane zostało zagadnienie asymetrii ryzyka ponoszonego przez strony umowy kredytowej czyli klienta oraz bank, wynikające z zastosowania przez banki mechanizmów finansowych CIRS / FX SWAP zabezpieczających je w stu procentach przed stratą, której to możliwości pozbawiony został klient banku, przez co jego pozycja na rynku i ekspozycja na ryzyko była niepomiernie większa niż banku. W świetle ostatnich wyroków sądowych oraz linii orzecznictwa fakt ten staje się przyczynkiem do szukania kolejnych argumentów w sądach przemawiających za rażącym naruszeniem równowagi w umowach kredytowych, jakie były zawierane w latach 2000-2012 na kredyty indeksowane do walut obcych i denominowane w walutach obcych w Polsce.

Prezentacja dr. Stanisława Adamczyka.

Serdecznie dziękujemy dr. Stanisławowi Adamczykowi oraz mec. Pawłowi Nogalowi za poświęcony czas. Szczególne podziękowania należą się także Annie Steward za organizację spotkania. Dziękujemy także wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy przybyli na spotkanie i mogli uczestniczyć w owocnej dyskusji.