Program 1000+ “Banki dla gospodarki”

Przedstawiamy koncepcję Programu 1000+ “Banki dla gospodarki”. Wraz z prezentacją przedstawioną w trakcie debaty pt: „Bezpieczne rozwiązanie problemu kredytów walutowych” zorganizowanej 9 czerwca 2016 r., przez Kancelarię Prezydenta RP. (relacja video).

Program ma doprowadzić do rozwiązania problemu kredytów pseudowalutowych z poszanowaniem prawa, wyroków sądowych przy zachowaniu bezpieczeństwa sektora bankowego.

Korzyści dla gospodarki:

 • Środki finansowe trafią do obrotu gospodarczego (nie są transferowane za granicę)
 • Likwidacja ryzyka systemowego – załamania sektora bankowego w przypadku niewypłacalności klientów czy też masowych pozwów i zasądzonych odszkodowań.
 • Budżet Państwa otrzyma większe wpływy z VAT, CIT, PIT, ZUS, Składek zdrowotnych.
 • Zmniejszy się bezrobocie.
 • Na rynek nieruchomości powrócą osoby obecnie zadłużone w sposób niepozwalający na zmianę lokalu (wzrost popytu na nowe, większe mieszkania wśród osób uwolnionych od kredytów)
 • urealnienie cen nieruchomości i zwiększenie płynności na rynku nieruchomości,
 • Wydatki na likwidację skutków społecznych obecnej sytuacji zostaną zmniejszone (upadłość konsumencka, lokale socjalne, pomoc społeczna).
 • Po przewalutowaniu kredyty będą wykonywane jak kredyty złotówkowe oprocentowane WIBOR + marża.
 • Odzyskanie szacunku dla państwa przez kilka milionów Polaków

 

Korzyści dla klientów

 • Zwrot nielegalnej nadwyżki z tytułu indeksacji, waloryzacji czy denominowania.
 • Umowy będą wykonywane bez zapisów niezgodnych z prawem w zgodzie z Dyrektywą Rady 93/13/EWG,
 • Osoby z wypowiedzianą umową powinny mieć przeliczone zadłużenie na dzień jej wypowiedzenia i otrzymają zwrot uiszczonych lub wyegzekwowanych nienależnych nadwyżek.
 • Osoby, którym zlicytowano majątek niekonstytucyjnym BTE będą miały roszczenie względem funduszu. W tej część Państwo Polskie doprowadziło do sytuacji wypowiadania umów na podstawie zapisów niezgodnymi z prawem i egzekucją majątku po niekonstytucyjnym BTE. Powinno więc razem z bankami ponieść koszt odszkodowań.
 • Odzyskanie nadziei, że w Polsce da się żyć.

 

Korzyści dla sektora bankowego

 • Banki nie będą musiały szacować jednorazowej „straty” na odwalutowaniu, gdyż składki płatne przez banki na rzecz Funduszu Kompensacyjnego będą zależeć od rzeczywistej płatności na rzecz banku rat miesięcznych oraz złożenia deklaracji o chęci wcześniejszej spłaty, a ponadto od kursu walut
 • Banki dalej będą otrzymywać płatności i zarabiać na kredytach.
 • Zmniejszy się ryzyko niewypłacalności klientów i konieczności ponoszenia kosztów windykacji czy też sprzedaży wierzytelności za ułamek jej wartości.
 • Banki nie będą ponosiły kosztów sądowych i odsetek ustawowych.
 • Klienci po odwalutowaniu będą mogli zaciągnąć nowe kredyty w przypadku potrzeby zmiany nieruchomości.

“Program 1000+. Banki dla Gospodarki”

Prezentacja programu 1000+ “BDG”