Czy Polska zapłaci za wyroki sądów sprzeczne z Postanowieniami TSUE?

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu przekazało Komisji Europejskiej 44 wyroki polskich sądów sprzeczne z orzeczeniami oraz postanowieniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C‑176/17[1], C‑632/17[2])

We wrześniu oraz listopadzie 2018 r. TSUE orzekł, iż przepis art. 485 §3 Kodeksu postępowania cywilnego jest sprzeczny z prawem Unijnym i ogranicza prawa konsumenta wynikające m. in z Dyrektywy 93/13. Mimo to, polski wymiar sprawiedliwości w dalszym ciągu akceptuje nakazy zapłaty wobec konsumentów wystawione na podstawie tego przepisu. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził, że do 18 stycznia 2019 r. tylko w tym sądzie wydano 44 nakazy zapłaty – wbrew wyrokom TSUE.

Przedstawiciele Stowarzyszenia w trakcie spotkania z Komisja Europejską, które odbyło się 14 maja br. w Brukseli, wskazywali na fakt ignorowania przez polski wymiar sprawiedliwości wyroków TSUE. Zgodnie z ustaleniami Stowarzyszenie przekaże do KE zestawienie, dotyczące wszystkich sądów w Polsce, mówiące o liczbie wydanych nakazów zapłaty wbrew decyzjom TSUE.

Jak podkreśla Barbara Husiew, wiceprezes Stowarzyszenia:

“Jest czymś niezrozumiałym, gdy bank z pełną świadomością występuje o nakaz zapłaty, wiedząc, że jest on niezgodny z przepisami unijnymi.
Jednak jeszcze bardziej bulwersuje nas fakt ignorowania wyroków TSUE przez polskich sędziów. Taka postawa prowadzi do tysięcy przypadków egzekucji majątków Polaków wbrew przepisom UE.

Apelujemy do sędziów o przestrzeganie prawa UE, a do konsumentów o zgłaszanie każdego przypadku wystawienia nakazu zapłaty na adres [email protected].”

Przypominamy, iż wspólnotowa zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, za orzeczenia sądów ostatniej instancji, sprzeczne z prawem wspólnotowym (sprawa C-224/01 Gerhard Köbler przeciwko Austrii), będzie skutkowała roszczeniem wobec Skarbu Państwa.

[1] https://www.bankowebezprawie.pl/kluby-nakazy-zaplaty/#_ftn1

[2] https://www.bankowebezprawie.pl/kluby-nakazy-zaplaty/#_ftn2