SBB kieruje zapytanie do wszystkich Klubów Poselskich w sprawie nakazów zapłaty wydawanych po postanowieniu TSUE.

Szanowny Panie Przewodniczący,

7 października 2018 r. przekazaliśmy wszystkim Posłom i Posłankom projekt ustawy likwidujący art. 485 §3 Kodeksu postępowania cywilnego.  W 2018 r. zapadły dwa wyroki  (C‑176/17[1], C‑632/17[2]   Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzające, że ten przepis jest niezgodny z przepisami Dyrektywy 93/13. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości tylko w pierwszej połowie 2018 roku wydano na podstawie tego przepisu ponad 160 tys tzw. bankowych nakazów zapłaty, z czego ok. 77% została uwzględniona w części lub całości.

Mając na uwadze, iż sądy powszechne mimo postanowienia i wyroków TSUE dalej nadają klauzulę wykonalności nakazom, argumentując to faktem, iż przepisy te dalej są w polskim porządku prawnym, zwracamy się z prośbą o pilne uchylenie tych przepisów.

Apelujemy do Państwa, aby wyroki Trybunału Sprawiedliwości były respektowane przez państwo polskie także a nawet przede wszystkim, gdy sprawa dotyczy obywateli.

Liczymy na Państwa szybką odpowiedź. Sposób rozwiązania tej sprawy przez Parlament da odpowiedź klientom sektora bankowego czy Państwa ugrupowanie chroni obywateli przed bezprawnymi eksmisjami i przestrzega postanowień i wyroków TSUE.

Treść projektu jest dostępna na stronie https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-05_Projekt-BTE-i-485.docx

 

Z wyrazami szacunku

Prezes
Arkadiusz Szcześniak


[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205674&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1304911

[2] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208541&mode=req&pageIndex=4&dir&occ=first&part=1&text=polska&doclang=PL&cid=577955#ctx1