Oświadczenie stowarzyszenia STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o toksycznych kredytach odnoszonych do walut obcych

Oświadczenie stowarzyszenia STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU w sprawie prezydenckiego projektu ustawy
o toksycznych kredytach odnoszonych do walut obcych

Oświadczenie w wersji PDF: oświadczenie SBB (188 KB).

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec przedstawionego przez Kancelarię Prezydenta RP w dniu 2 sierpnia br. projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki i apeluje o zaprzestanie jego procedowania jako projektu szkodliwego dla kredytobiorców oraz dla systemu prawnego i ekonomicznego Rzeczypospolitej.

Projekt ustawy nie jest zgodny z prawem i sprawiedliwością, stanowi wielostronne zagrożenie dla polskiej gospodarki, a w konsekwencji wszystkich obywateli oraz nie jest zgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej. Jest całkowicie sprzeczny z zapowiedziami wyborczymi Pana Andrzeja Dudy wyrażanymi wielokrotnie, a także jego zapowiedziami już jako Prezydenta RP

Przypominamy, że zgodnie z art. 130 Konstytucji RP Prezydent złożył przysięgę, iż będzie strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla Niego zawsze najwyższym nakazem. Wzywamy zatem Prezydenta Rzeczpospolitej do wypełnienia przysięgi danej obywatelom polskim.

Przypominamy, że zgodnie z art. 2 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” Dlatego sprzeciwiamy się ustawie, która legalizuje umowy łamiące Prawa Rzeczypospolitej i wypacza zasady sprawiedliwości społecznej za przyzwoleniem Prezydenta Rzeczypospolitej, który zgodnie z art. 126 Konstytucji RP zobowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt nie przywraca równości stronom umowy, nie zrównuje też kredytów odnoszonych do walut obcych z kredytami złotówkowymi, co Prezydent Andrzej Duda obiecywał i zapowiadał publicznie dziesiątki razy. Zaproponowane rozwiązanie szczątkowego zwrotu tzw. spreadów ogranicza również prawa nabyte przez klientów, co również stoi w sprzeczności z Konstytucją RP. Liczne wady prawne tego projektu[1] nie powinny pozwolić na jego dalsze procedowanie przez Parlament Rzeczpospolitej.

Projekt w dużej mierze bazuje na wiedzy w zakresie konstrukcji prawnych, zawartych w dokumencie UOKiK z 2009 roku i niestety bezrefleksyjnie powiela zawarte tam błędy. Wprowadza także nieprawdziwe informacje do systemu prawnego Rzeczypospolitej, poprzez niezgodne z wiedzą specjalistyczną, stosowanie nazw: spread, kredyt, kredyt denominowany, indeksowy i wydaje się nie rozumieć czym jest kurs średni waluty ogłaszany przez NBP. Już z tych powodów projekt nie może zostać wprowadzony do systemu prawnego kraju. Jeżeli tak się stanie, powiększony zostanie nieład pojęciowy do i tak już bardzo trudnego i zaniedbanego obszaru przepisów związanych z pieniądzem. Banki, wyrosłe z systemu komunistycznego, żerują na braku właściwej klasyfikacji pojęć. Nie możemy pozwolić aby ta degeneracja postępowała nadal. Polska już na tym bardzo dużo straciła. Za te, pozornie nieistotne sprawy, przyjdzie nam zapłacić ponownie za kilka lat. Apelujemy także do Pana Prezydenta, jako doktora nauk prawa, aby przekazał swoim podwładnym bezwzględny nakaz dbałości i odpowiedzialności za warsztat i język prawniczy.

Niestety strona społeczna została faktycznie odsunięta od prac nad projektem ustawy w ostatnich miesiącach. Odsunięci zostali także eksperci mający zdanie inne niż bankowi lobbyści.

W efekcie projekt ustawy służy wyłącznie interesom łamiących polskie prawo banków i tworzonego przez nie sytemu, co zostało literalnie napisane na str.24 uzasadnienia. Nie jest dla nas zrozumiałe dlaczego banki nie są przez ustawę zmuszone do zwrotu wszystkich nienależnie pobranych świadczeń. Tego typu działanie ustawodawcy, będzie jasnym sygnałem dla kolejnych fal masowych oszustw, które niewątpliwie pojawią się w następnych latach, pozbawiając nadziei następne pokolenie Polaków. Nasi rodzice zapłacili komunistyczne utopie, my płacimy za błędy budowania systemu finansowego wolnej Polski. Nasze dzieci będą płacić za nie także – lub wyemigrują widząc, jak – wywalczywszy wolność – dobrowolnie budujemy sobie i im system niewolniczy.  Nie możemy się na to zgodzić, aby w sposób nielegalny, na barkach polskich rodzin, finansowane były nawet najbardziej właściwe cele. Jako obywatele musimy widzieć, że prawo i sprawiedliwość nie są pustymi hasłami, które w istocie pozwalają bezprawnie zagarniać nasze ciężko zarobione pieniądze przez silniejszych i mających lepsze relacje z władzą. To nie jest działanie sprawiedliwego Państwa Prawa – tak działają dyktatury. W Państwie Prawa, władze i przedsiębiorcy działają w granicach wyznaczonych przez ustawodawcę praw. I wszyscy – także potężne korporacje mające lepsze „dojścia” do najważniejszych urzędów – to widzą i wiedzą.

Przypominamy również, iż politycy Prawa i Sprawiedliwości w zeszłej kadencji krytykowali ustawę pozwalającą na zabranie bankom 50% nienależnych zysków, sami zgłaszali poprawki w pełni zrównujące kredyty pseudowalutowe z kredytami złotówkowymi [2]. Dokładnie roku temu Poseł Paweł Szałamacha zgłosił takie poprawki, a cały Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości głosował wówczas za ich przyjęciem[3]. Obecnie – o ile nam wiadomo – Minister Finansów Paweł Szałamacha pomysły własne, poparte przez Klub PiS – zwalcza.

Jako stowarzyszenie i ruch społeczny skupiający tysiące Polaków oszukanych przez nieuczciwych bankierów i nadal, każdego dnia bezprawnie pozbawianych własności na skutek bierności polskiego państwa, będziemy walczyć, by Parlament przywrócił sprawiedliwość i zakończył bierność polskiego państwa w egzekucji prawa, a więc uchwalił ustawę zrównującą kredyty złotówkowe, odnoszone do waluty obcej z kredytami złotówkowymi. Ustawa która będzie zgodna z przepisami prawa i usunie z umów wadliwą, nielegalne ich odnoszenie do walut obcych. Każdy projekt odbierający od tej zasady będzie skutkował odebraniem ostatniej szansy walki o nasze prawa w Sądzie. Pozbawienie tego prawa będzie złamaniem wszelkich zasad demokratycznego Państwa Prawa. Przedstawiona projekt ustawy, pomimo zawartych w nim zapewnień,  faktycznie  legalizuje wady prawne umów. Podobna sytuacja wydarzyła się z 5 lat temu w ramach wprowadzenia tzw. ustawy antyspredowej, która aktualnie bezpodstawnie blokuje lub znacznie utrudnia dochodzenie praw w sądach.

Słowa nowego Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Adama Glapińskiego również przedstawiają w fałszywym świetle sytuacją kredytobiorców. Prezes NBP posługuje się danymi zafałszowanymi, bo opartymi tylko o umowy czynne, nie zwracając uwagi na fakt, iż w ciągu 18 miesięcy około 30 tysięcy umów zostało wypowiedzianych i od tego momentu nie wykazuje się ich w statystykach. Państwo polskie przez swe sprzyjanie bankowemu bezprawiu doprowadziło w ostatnich kilku latach do upadku ponad 100 tysięcy osób, które w większości zostały pozbawione majątku na podstawie klauzul abuzywnych oraz niekonstytucyjnego przepisu Bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). Przepis ten działa mimo wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (14 kwietnia 2015 r.).

Przypominamy, iż Trybunał Konstytucyjny uznał, że „prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 konstytucji) w trzech aspektach. A mianowicie w relacji między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów”[4]

Przynosi to ogromne straty dla budżetu Państwa, innych wierzycieli jak również przenosi koszt utrzymania tych osób na całe społeczeństwo. Rocznie Polskie Państwo traci na tym miliardy złotych. Miliardy, te które trafiają do wąskiej grupy osób trudniących się drapieżnym, często bezprawnym przejmowaniem nieruchomości za ułamek ich wartości. Temu polskie państwo – przez swą opieszałość – sprzyja.

Toczący się konflikt wokół wyroków Trybunału Konstytucyjnego wyostrza jeszcze to zjawisko, gdyż pokazuje że obie strony sporu walczą tylko o partykularne interesy. Przewodniczący TK, prof. Rzepliński trzymał w „zamrażarce” tą sprawę przez 902 dni, gdy w sprawie własnego stanowiska potrafił procedować w kilkanaście dni. Posłowie potrafią pracować nocami i uchwalać ustawy, które uznają za ważne i pilne, ale od ponad roku nie potrafią skutecznie uchylić przepisów istotnych dla osaczonych przez bankowe bezprawie obywateli, a niezgodnych z Konstytucją. Ustawa uchwalona[5] w zeszłej kadencji Sejmu pozwala, wbrew wyrokowi TK, egzekwować majątek na podstawie tych przepisów bez ograniczenia czasowego. TK wskazał na ostateczny termin uchylenia tych przepisów datę 1 sierpnia 2016 r. a na 11 sierpnia 2016 r. mamy przewidziane licytacje kolejnych majątków na podstawie tych przepisów. Niestety Sądy w tej kwestii również nie uznają wyroku TK jako bezwzględnie obowiązującego.

To wszystko oznacza, że konieczne jest niezwłoczne i skuteczne działanie najwyższych organów państwa, by wyegzekwować prawo i sprawiedliwość. Prezydencki projekt ustawy idzie w dokładnie przeciwnym kierunku.

Jako Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu ogłaszamy akcję ZERO HARACZU. Koniec z działaniem przepisów niezgodnych z prawem. Zaprzestaniemy płacić nielegalne, niezgodne z prawem raty. W obronie prawa i sprawiedliwości, w obronie Rzeczpospolitej. Każdy poszkodowany będzie mógł od nas uzyskać niezbędną pomoc, która ukróci przejmowanie majątku za ułamek jego wartości. Gigantyczne zyski  firm windykacyjnych i banków na tym procederze zostaną zatrzymane. Społeczeństwo i budżet Państwa nie będzie więcej dokładał do niezgodnych z prawem zysków.

Ogromnym rozczarowaniem jest, że takich działań dotąd nie podjęły instytucje za to odpowiedzialne.

Apelujemy również do społeczeństwa i polityków, by nie dali się zwieść głoszonym przez bankowych lobbystów straszeniem miliardowych „strat” poniesionych przez Polskę. To właśnie w obecnym stanie Polska traci miliardy wyprowadzane przez korporacje finansowe korzystające z każdej luki prawnej oraz słabości systemu i wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli nie zmienimy tej sytuacji, Polacy nadal zarabiać będą 25% średniej unijnej, jednocześnie pracując o 25% dłużej. Tylko jasna, jednoznaczna zmiana – bezwzględna egzekucja prawa i przestrzeganie sprawiedliwości pozwoli na wzmocnienie wzrostu gospodarczego i zrównania dochodów z innymi krajami Europy.

Apelujemy również do społeczeństwa i polityków, by nie dali się zwieść głoszonym przez bankowych lobbystów przegranym procesom sądowym. Prawo przez banki zostało złamane poprzez niewłaściwe stosowanie art.3581 § 2, czyli tak zwanej waloryzacji umownej. Prawo zostało złamane w obszarze zasady walutowości art.358 §1, poprzez brak obrotu dewizowego, który jest warunkiem koniecznym, aby kontrakt mógł wejść w obszar Prawa dewizowego i odejść od wymaganego prawem wyrażania zobowiązań w pieniądzu polskim. Są to podstawowe i zrozumiałe dla międzynarodowych instytucji prawa przepisy prawa. Należy także nadmienić, że w krajach rozwiniętych tego typu konstrukcje są zabronione.

Żaden plan gospodarczy nie powiedzie się, jeżeli Polska nadal będzie dalej krajem z którego rocznie są wysysane miliardy zarobione na ciężkiej pracy milionów Polaków. Żaden plan gospodarczy nie powiedzie się, gdy ostentacyjne łamanie prawa i gwałt na obywatelach Rzeczpospolitej, wynagradzane będą ustawami aprobującymi ten stan rzeczy w imię „stabilności sektora”, czyli nieuszczuplania gigantycznych, nielegalnych zysków kilku łamiących polskie prawo korporacji.

Apelujemy, by zły projekt ustawy złożony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie był procedowany przez żadną instytucję państwa polskiego, by został przez Prezydenta wycofany. Wierzymy, że w Parlamencie Rzeczpospolitej powstanie w tej sprawie ustawa zgodna z prawem, rozsądkiem, sprawiedliwością i etyką.

 

Stowarzyszenie STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU

Warszawa, 4 sierpnia 2016 roku.

 


[1] http://styczynski.blogspot.it/2016/08/ustawa-czy-jednak-ustawka-jak.html

[2] http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3781-A

[3] http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=98&NrGlosowania=29

[4] http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/7563-kierowanie-przez-banki-wierzytelnosci-do-postepowania-egzekucyjnego-z-pominieciem-sadowego-post/

[5] http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1854/1

 • Kasia

  Rozpowszechniamy https://zrzutka.pl/6tkth2

  PS. Jak je najlepiej wydatkować? Wsparcie medialne dla tej ustawy Kukiza, o czym pisał @Marek (ale jak to najlepiej zrobić?)

 • Marzena

  :):

  „Frankowiczki”/”Frankowicze”,

  Wy już wiecie, co jest grane. Że Was „robią” na „kredycie”, w duszy już to wiecie skrycie. Oskubali na wypłacie, skubią ciągle też na spłacie, a niektórych na opłatach z … wziętych, „na wariata”! A gdy franek poszybował i im korzyść już przyrosła (wzrosła marża z „frankowego” gościa) … konflikt interesów znany … produkt to już „przerabiany” …. czyżby twórca był tu „cwany”? … powiększyli wtedy spready (byście TKWILI w tej grabieży?): znowu spready, jakie spready?!, ano spready … równowartość im „nie leży”. ŻADEN „spread” się NIE NALEŻY! Jak się z prawem tak tańcuje, to go prawo upoluje! Zwrot WSZYSTKIEGO wpłaconego do kieszeni powędruje! … A że więcej do oddania, a że koszty … KAŻDY mnożnik serce rości, więcej nie obchodzi jegomości. Swą pozycję też zamknęli .. nic Wam o tym nie wspomnieli. W necie troli masy całe … a że koszty to niemałe, nie przejmują się tym wcale, z błotem Was mieszają stale. W mediach tłum „ekspertów” STAŁY …”niezależnych” … i „pobieżnych” .. jak się kasy multum wzięło, to im rozum wnet odjęło. „Ich znajomych” grupa MAŁA … CHCE BYĆ DALEJ TAK SKUBANA. Pewną panią (z opcji znaną) też w swym gronie mają cwaną .. równowaga kontraktowa?! … i ta sama teoria roszczeniowa powtarzana znów od nowa …. jakby to była opcja walutowa! … tej teorii choć tak cudnej dość już mamy bo obłudnej … „bajka” znana oklepana

  Skubią Was mega „wyśmienicie” na „frankowym” tym kredycie … i to wcale nie tak skrycie

  Ale koniec już gadania, DŁUŻEJ BIERNI JUŻ NIE BĄDŹCIE I DO AKCJI SIĘ PRZYŁĄCZCIE:

  https://zrzutka.pl/6tkth2

  DOŚĆ SKUBANIA, PONIŻANIA, CZAS DZIAŁANIA, ODDOLNEGO ROZWIĄZANIA „

 • Magda

  i jeszcze w sierpniu, kiedy najwięcej osób jest na wakacjach, i jeszcze “z zaskoczenia, i jeszcze jest to jakoś szybko procedowane jak napisał @Marek – naprawdę nie mogę uwierzyć, że to się naprawdę dzieje, to jest coś strasznego

 • Magda

  czyli jak z tą naszą ustawą, mamy ją “promować”, czy nie?

 • Arek Szcześniak

  Nawet zdanie z Tej ustawy nie jest Twoje. Tak samo jak w antyspreadowej.
  Kluczem nie jest ustawa jaka wejdzie Tylko jaka wyjdzie. Zobacz na głosowania z każdej kadencji Sejmu. Na komisjach raz nam udalo sie wygrać. Bo Posłanka Mucha sie spóźniła w trakcie procedowania ustawy o likwidacji BTE.

  Jesteś dokładny w papierach i super naiwny w sile politycznej.

  • Madi

   Panie Arku może w perspektywie zamiast łasić się do zdrajców jednak budować powoli własną formację ? Ta zgrana skompromitowana sprzedajna zgraja starców musi odejść bo zniszczy ten kraj …nie zostanie kamień na kamieniu.Wejdą Ukraińcy i Syryjczycy do mieszkań i domów po “frankowiczach”. Już wchodzą.

  • Arek Szcześniak

   Nie jesteś członkiem SBB

  • Madi

   Tak naprawdę jesteśmy ostatnim ogniskiem, zarzewiem do budowania ruchu oporu wobec post ubeckich elit. Jak nie my frankowicze, pracująca, prężna grupa społeczna to nikt nie zdoła przeciwstawić się temu obłędowi. Pozamiatane tu zgadzam się z Panem Pawlickim.

 • Tomek

  Ludziska, prosze, przestancie…

  • Arek Szcześniak

   Sorry ale jego docinki o moim sposobie prowadzania się (bez jego znajomości żadnej) muszą budzić reakcję. Moje dzieci i rodzina to świętość. Dla niego nie. Nie znajduję dla takiego zachowania wytłumaczenia.

 • PIN

  Mareczku, dziwię się że jeszcze nikt nie nakładł tobie po mordzie. Tak po prostu, podszedł i zdzielił z liścia kilka razy. Musisz być odważnym człowiekiem, ale nie zapominaj że nawet takim wypadają zęby.
  Przeproś Arka.

 • Madi

  Kurde wycięli mnie na żywca w czasie rzeczywistym. Dobre. To Pan Panie Arku machnął toprkiem po postach ?

  • Tomek

   No raczej…

   • Madi

    No to żenada 🙂

    • Tomek

     Atmosfera robila sie dosc goroaca, wiec moze to i lepiej. Madi po prostu napisz swoje od nowa, lubie czytac Twoje wpisy, Ciecin gora 😀

     • Arek Szcześniak

      Więcej spokoju i ogarnięcia. Jeżeli odpowiadacie pod postem, który oskarża (bezpodstawnie jak zwykle) to komentarze wylatują wraz z tym poste. To nie jest do Was. Tylko obrzydliwe insynuacje są usuwane. Stosuje je tyko jedna osoba. Każdy inny jest mile widziany nawet jak leje kubeł pomyj. Tyle, że nie rusza rodziny. To jest różnica.

     • Madi

      🙂 Dziękuję za słowa uznania spokojnej nocy dla wszystkich zszokowanych. Panie Arku Pan się nie boi 😉

 • Marta

  Myślę, ze promować ustawę Kukiza przede wszystkim jako materiał edukacyjny i wzór, jak ustawa PIS POWINNA WYGLĄDAĆ I CO ZAWIERAĆ, niech napiszą własną, jak chcą, ALE NA TEJ BAZUJĄCĄ

 • Paula

  PIS to chyba nie pomyślał o utracie RÓWNIEŻ swojego dotychczasowego elektoratu (a nie tylko nowicjuszy zwabionych obietnicami rozwiązania sprawy “frankowej”). Moi rodzice, ich rodzice i wiele osób po drugiej stronie rodziny głosowała na PIS również w 2011 i w 2007. I NIE MA MOWY, ŻE ZAGŁOSUJĄ NA PIS PONOWNIE, PO TYM CO NAM ZROBIONO i jak nas zwiedziono.

 • Dariusz

  Drodzy Państwo!
  Koniec z pobłażaniem politykom i bankom oraz łagodnym wypowiedziom w ich kierunku! Oszukał nas PAD i to trzeba otwarcie mówić! Zaczynamy wielką akcję manifestacji w całej Polsce! Apeluję o to do kierownictwa SBB jako kredytobiorca oraz członek SBB! Od września ruszajmy z akcją blokowania ulic! Ps. Rolnicy, górnicy i inne grupy na tym wygrały! My idźmy tą drogą! Koniec z cichymi marszami! Akcja medialna również – czyli zbieranie funduszy na promowanie prawdy o oszustwach banków i składanie pozwów do sądów o oszustwach bankowych! Żądanie unieważnień umów! Zgłaszanie spraw do Prokuratury! Walczymy i nie poddajemy się! Jest nas razem z rodzinami i bliskimi ok. 3 milionów! Dzięki naszym glosom wygrało PIS i PAD – nie wolno nas oszukiwać i tym razem nie nabierzemy się! Liczymy jeszcze na opamiętanie PAD i przebudzenie! Ludzie opamiętajcie się i zacznijmy ostro walczyć – spotykać się częściej i planować szeroko zakrojone akcje!

  • Obserwator

   Nawet jeżeli część osób ma problem z aktywniejszym działaniem na zewnątrz to za pomocą internetu też można rozwalić banksterski układ z politykami. Jest nas “czynnych” kredytobiorców ok. 1 mln, plus nasze rodziny, siostry, bracia, najbliżsi przyjaciele… 3-4 mln ludzi. Codziennie 1 h przed komputerem: e-mailing i wklejanie na forach info o naszej akcji medialną “zrzutka” plus info o przekręcie banksterskim oraz toczącym się śledztwie ws manipulacji Wiborem, nasz cel: integracja ze złotówkowiczami, których banki też wyrolowały. Bez łaski każdy z nas minimum 10zł. tygodniowo, stałe zlecenie. Wszyscy, również ci, którzy mają sprawy w sądach. Fundusz na akcję medialną ma być stabilny i długofalowy !!!! Następny krok…zakładamy Partię Stop Banksterom…

   • marju73

    Nazwa partii jak najbardziej prawidłową.Jestem za.

 • Dariusz

  PS. Akcja dla “frankowiczów”: Każdy kto głosował na PAD i posiada kredyt, bądź członek rodziny – niech wyśle list polecony do PAD w formie listownej dlaczego nas oszukał w sprawie odwalutowania kredytów? Co się dzieje albo co się stało? Czyżby lobby bankowe jest tak silne i niebezpieczne, że człowieka bardzo zorientowanego w tej tematyce, w którego uwierzyło tak wielu Polaków – złamano? Co się dzieje z Polską? Że taki człowiek jak PAD – odwleka w nieskończoność załatwienie sprawy tak ważnej dla setek tysięcy kredytobiorców? To trzeba wyjaśnić – to trzeba sprawdzić co się stało – że taki bubel prawny ktoś chce wprowadzić? Prokuratura – i inne ważne organy Państwa muszą sprawdzić okoliczności oraz podać publicznie kto stoi za tą ustawą i kto konkretnie z otoczenia PAD (z kancelarii) sprzeciwia się wprowadzeniu ustawy polegającej na odwalutowaniu kredytów? Niech każda osoba która pracowała nad tym projektem ustawy się ujawni i opowie z jakiego środowiska się wywodzi, czy posiada akcje bankowe i czy w jakiś inny sposób jest powiązana z bankiem.

  • Ernestyna

   Dariusz, wysle ale to wiadomo ze nie przeczyta, nie dopuszcza. Lepiej chyba na TT bezposrednio do AD oraz do Magierowskiego i Kancelarii. Tez do Wsieci, DoRzeczy i wazniejszych publicystow. No i PBS itd. To jest robota Glapinskiego, rekomendowanego przez Belke. Glapinski to stary liberal, jeszcze z czasow KLD i Bieleckiego. JK Bielecki rzadzi dopoki nie umrze. Taka jest smutna prawda.

 • Bartek

  Co robić dalej. Widze tylko jedna drogę. Połaczyc siły i zjednoczyć w jedną organizacje wszystkie srodowiska frankowiczów jak SBB, Lichwa,pro futuris itp bez względu na dotychczasowe amimozje i urazy. W tak powstałej org należy powołać grupy działania skupiające frankowiczów wg przynależności bankowej. Każda z takich grup powinna być grupą nacisku na konkretny bank. Zakładam,że z takiej grupy – daj boże co najmniej kilkaset osób – do centrali banku wychodzi pismo podpisane przez wszystkich z podaniem ich indywidualnych danych adresowych i nr umów, że żądamy tego i tego pod rygorem nie płacenia kolejnej raty i następnych do czasu spełnienia roszczeń.Grupy powinny mięc charakter formalny i działać w oparciu o regulamin, który powinien określać zasady solidarności i lojalności grupowej. Chodzi o to, że na hasło nie płacimy nikt się nie wyłamie. Próby ogólnego nawoływania do niepłacenia pojawiają się co jakiś czas i są nieskuteczne. Kto ma na ratę ten ze zwykłego strachu ją zapłaci, bo nigdy nie wie czy aby nie będzie w swoim banku tym jedynym. W grupie a zwłaszcza w jej liczebności siła.Ciekawi mnie reakcja banku na takie ultimatum postawione jednocześnie np przez 300-500 kredytobiorców. Myślę sobie, że siła naszej perswazji w taki sposób wzrosłaby bardziej niż bełkot polityków. A może zaczynamy już coś w tym kierunku działać. Ja jestem z dawnego KB obecnie BZWBK.

  • Obserwator

   Zasypać biura poselskie PiS listami papierowymi, każdemu będzie podlegał jego region zamieszkania, duże koperty A4, tekst mamy gotowy czyli oficjalne Oświadczenie SBB. Kto chce może skrócić: Stop projektowi prezydenckiemu niebezpiecznemu dla Rzeczpospolitej…i kilka uzasadnień z tekstu SBB powyżej. Krótko…po oczach!!! A do prezydenta mamy cały tekst gotowy. I nasza akcja zrzutka non stop, non stop!!!

   • Bartek

    Bez sensu .Wszyscy posłowie razem wzięci podobnie jak PAD i Rząd mogą tylko tyle na ile pozwoli Nadprezes. To jemu trzeba zrobić zmasowane akcje pisania, glośne manify i protesty przed domem i siedzibą tak zeby jego kot doznał z niepokoju obstrukcji. Wtedy sie naprawdę coś może zmienic.Póki co chyba nikt nie wierzy, że nasze problemy są dlań ważniejsze niż samopoczucie jego pupila. Ale przegrał z Morawieckim, może przegrać także z nami. Przecież jeszcze nie tak dawno obwieszczał urbi et orbi wesołą nowinę, ze problem zostanie rozwiązany pomimo oporów nawet we własnym środowisku. I co się stało Morawiecki dał w dziób, czy może obiecał coś odpalić z tego 1,5 bln na kompanię i coś dla kota i kolesi.

 • Adam

  Nie płacenie owszem ale również rezygnacja z kart w banku zamieszanym. Wielu jeszcze korzysta z kart banku w którym ma kredyt i dodatkowo nabija kabzę swojemu oprawcy. Trzeba odciąć od pieniędzy tych bydlaków.

 • Iwona

  Najlepsza i najprostsza ustawa to : wykreślenie z umów wszystkich nielegalnych zapisów .

 • Maja

  Banki mają poparcie PAD.Muszą zrekompensować wprowadzony podatek bankowy.Zobaczycie jak będą się srali ptzrd wyborami.Zawsze cała moja rodzina głosowała na PIS.Skończyło się babci sranie.Panie Kukiz przybywa Panu czterech wyborców.

 • Jędrek

  Na takie oświadczenie i stanowisko SBB czekałem. Mam nadzieję, że determinacja w walce o swoje Rodziny oraz solidarność pokrzywdzonych spowoduje, że wygramy.
  ZERO HARACZU!!!

 • Jędrek

  Pan Prezes chyba zapomniał o swoim twardym elektoracie. Nie zauważył, że w Polsce takie wartości jak RODZINA, DOM są symboliczne i za to w historii zawsze walczyliśmy.
  Jeżeli myślał, że Polak jest burakiem a oni wykształciuchy opanują motłoch kolejnymi obietnicami, że za rok PROSZĄC COŚ WYMUSZĄ NA BEZWZGLĘDNYCH BANKSTERACH, to nie rozumieją jednego – MY POLACY Z CAŁYMI RODZINAMI W TYM GÓWNIE JESTEŚMY PO SZYJĘ!!! My nie rozmawiamy TEORETYCZNIE. My co miesiąc oddajemy NASZĄ KRWAWICĘ BANKSTEROM zamiast przeznaczać pieniądze NA RODZINĘ!!! Polak w d. ma PiS, PO, PSL, SLD czy inne kłamliwe partie polityczne. POLAK = RODZINA.

 • Jędrek

  Pan Prezes chyba zapomniał o swoim twardym elektoracie. Nie zauważył, że w Polsce takie wartości jak RODZINA, DOM są symboliczne i za to w historii zawsze walczyliśmy.
  Jeżeli myślał, że Polak jest burakiem a oni wykształciuchy opanują motłoch kolejnymi obietnicami, że za rok PROSZĄC COŚ WYMUSZĄ NA BEZWZGLĘDNYCH BANKSTERACH, to nie rozumieją jednego – MY POLACY Z CAŁYMI RODZINAMI W TYM GÓWNIE JESTEŚMY PO SZYJĘ!!! My nie rozmawiamy TEORETYCZNIE. My co miesiąc oddajemy NASZĄ KRWAWICĘ BANKSTEROM zamiast przeznaczać pieniądze NA RODZINĘ!!! Polak w d. ma PiS, PO, PSL, SLD czy inne kłamliwe partie polityczne. POLAK = RODZINA. To dla rodzin m.in. emigrujemy za lepszym zarobkiem czy wyższym standardem życia właśnie SWOICH RODZIN!!!
  Jak Pan Prezes to zrozumie (on swojej rodziny nie ma, chyba że kota za taką uważa) to nie będzie nas niszczył. Nas Polskich Rodzin!!!

  • basia

   To prawda,ja który odszczekałem kilka dni moja wiarę w PAD i Pis oświadczam że jako od zawsze twardy elektorat nigdy nie zagłosuję na nich oraz nie uwierzę w żadne ich obietnice.To nie znaczy że uwierzę innym,nie ma takiej możliwości.Czekam teraz na koordynację akcji ZERO HARACZU,Jeżeli do 10 sierpnia nic się nie wydarzy zaczynam akcje samodzielnie.

   • madi

    Szacun za honorową postawę. Czas zrzucić łuski z oczu. Światem rządzi globalny kapitał i tak też jest w Polsce. Nasze animozje partyjne i jakieś tam miłostki do tego czy innego Prezydenta nie mają znaczenia. Odebraliśmy bolesną lekcję ale prawda nas wyzwoli. Liczy się tylko globalny drenaż kieszeni i mózgów zapewniający nieustający dopływ świeżej gotówki do systemu. Tak brzmi jak z Matrixa ale to już dawno nie Matrix tylko rzeczywistość.

 • Luke

  Jeżeli przedstawiciele frankowiczów tej ustawy nie chcą to komu na niej zależy?? Niech duduś wyjaśni.

 • Luke

  Jeżeli przedstawiciele frankowiczów tej ustawy nie chcą to komu na niej zależy?? Niech duduś wyjaśni. Ja pierdzielę, w imieniu frankowiczów składa ustawę banksterską. Najwyższy stopień sku…stwa.

 • Krzysztof

  Czuję się jak Frajer, nigdy więcej PAD. Cała moja rodzina głosowała w nadziei na zrzucenie łańcucha niewoli :/ Tfu to juz lepiej by bylo jakby wogole nie bylo ustawy niz taki bubel, jeszcze sie okaze o zgorozo ze zatesknimy za PBK 🙁

 • maciej

  Duda dzięki oszustwu wybrany na Prezydenta Polski to picer, fałszywiec, hucpiarz,manipulant, blagier, oszust, łgarz, manipulator, przechera, krętacz, kanciarz kombinator,arcyłgarz, naciągacz, szarlatan, bajerant, szalbierz, blefiarz, spryciarz, kuglarz, , , wilk w owczej skórze, mistyfikator, Cygan, obłudnik, matacz, szachraj, nabieracz,oszukaniec, taki ktoś nie może być prezydentem naszego Wielkiego Kraju Polski Trybunał Stanu go nie minie pozdrowienia od frankowiczów

 • maciej

  Proponuje mój wpis skopiować i wklejać na wszystkich portalach wszystkich nas nie wywalą pozdrawiam do roboty ja już to robie

 • gg

  ręce opadają.
  ta ustawa nam zaszkodzi tak jak ta z 2011.złodziej złapany za rękę a zamiast kajdanek dostaje białe rękawiczki.
  chyba powinniśmy być zadowoleni, że to nie my mamy dopłacać bankowi.
  kłamią, manipulują, fałszują i oszukują i nic nie można zrobić.
  bank odbierze od ciebie 100% ustawowych odsetek, –
  ty dostaniesz tylko 50% – bo jesteś słabszy, głupszy i bo co nam zrobisz?

 • Hans

  dobre komentarze wybrałem , proponuje rozesłać do Państwa Posłów i Senatorów :

  Pragnę w imieniu swoim i reszty posiadaczy kredytów we frankach wyrazić satysfakcję i dumę wynikającą z faktu, że brak przewalutowania naszych kredytów stabilizuje system bankowy w całej Europie oraz łagodzi skutki Brexitu dla gospodarki światowej! Wielki jest nasz kraj i wielki jest jego Prezydent który dał nam ten powód do dumy! Solennie obiecuje, że będę spłacał swój kredyt nawet jeśli frank będzie po 10 zł i będę musiał w tym celu sprzedać obie nerki. Ku chwale stabilnego systemu bankowego!

  Zgadzając się na tzw. ustawkę banksterską “prezydent” złamał Art. 76. Ochrona konsumentów Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.

  Jak można przewalutować coś, co franka nie widziało? Jak można pobierać opłatę za czynność, która nie była wykonywana – spread? Banki amerykańskie, które wcisnęly przez “polskie” banki opcje walutowe firmom, a kredyty “frankowe” obywatelom będą grały kursem franka, by zarabiać na relacji $/PLN. Jak można być takim skoorwysynem, by tak okradac ludzi?
  Pięknie dla naszego rządu ważniejsza jest stabilność banków zachodnich….dlaczego banki w Rząd Chorwacji, Węgier, Islandii przewalutowali kredyty…zadbali o swoich rodaków. W Islandii wsadzili winnych do więzienia. na zachodzie już dawno zabronili udzielania takich kredytów…i oto tak głośno krzyczący teraz KNF pozwolił na udzielanie takich kredytów w Polsce. Zwykły kredytobiorca wtedy tego nie wiedział ale KNF owszem….a teraz Państwo umywa rączki i martwi się o system finansowy Europy…powinni w 1/3 ponieść konsekwencje tego gigantycznego przekrętu. Prezydent jednak pokazał ile znaczą jego słowa. NA PEWNO NIE BĘDĘ NA NIEGO GŁOSOWAŁA… a myślałam, że to wartościowy prawdomówny katolik…

 • Wojtek

  Jedna, duża, wspólna demonstracja! Koniec z balonikami i teatralnymi gadżetami. Muszą się nas bać. Opony, petardy, race, farba. A na banksterkę to co ich zaboli najbardziej: zero haraczu! Panie Macieju – nie powinien Pan w mediach bronić Dudy – Prezydent Duda mnie, Pana, nas OKŁAMAŁ. Tłumaczenie w mediach, że “Prezydent został wprowadzony w błąd” nie zmienia istoty rzeczy. Jasne jest, że ma Pan z Prezydentem osobistą relację i pewnych słów Panu mówić nie wypada – ale w takiej sytuacji lepiej wymownie milczeć niż chronić kogoś, kto mówiąc potocznie “robi z gęby cholewę”.

 • berebe

  Bez urazy dla rządzącego obozu, bo zawedzięczam mu wiele dobrego (ale też i złego), chociażby obecna propozycja ustawy frankowej. Uważam jednak, że (bez urazy dla pana prezydenta..) listy i skargi kierować należy do szefa PiS i posłów tej partii. Tak to po prostu działa…

  Myślę, że dobrym adresatem byłby też Pan senator Bierecki.

 • Zenek

  Czy jest szansa, abyśmy solidarnie ostrzegawczo w ramach protestu nie zapłacili kolejnej raty powiedzmy w sierpniu. Bank na tej podstawie nie może wypowiedzieć jeszcze umowy, ale będzie to mocny sygnał i zatrzęsie trochę w księgach całego sektora, jeśli tylko protest obejmie kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

  • basia

   Podbijam,ja jestem zdeterminowany zacząć od sierpnia.Czy ktoś mi wytłumaczy na co mamy czekać kolejny miesiąc czy dwa?

   • gość

    zróbmy banksterce KAMPANIĘ WRZEŚNIOWĄ

    • madi

     Można też im zrobić z “dudy” jesień średniowiecza 😉

 • Zenek

  Może czas przejść do palenia opon i wysypywania czegoś na tory. Z takimi rządy w tym kraju dopiero negocjują.

  • gość

   Oczywiście że tak, już miesiące temu oferowałem moje dwa zużyte komplety opon na manifestację. Ale niektórym się wydawało, że to nie wypada. Teraz już wyPADa?

 • Raf

  Ludzie, przejrzyjmy na oczy.. Kolejna planowana na wrzesień demonstracja może nie pod pałacem gdzie wyladował “chłopiec na posyłki” , tam to możemy wpaść na 5 minut go obśmiać. Może trzeba rozpocząć dialog z tym co tym wszystkim kręci i spotkać się na Żoliborzu? Tylko nie z pozycji “PROSIMY ” tylko “ŻĄDAMY” i nie w 400 osób tylko 20-40 tysięcy (tylko wtedy nas zacznie szanować bo to wschodnia szkoła przywóddztwa)… W wersji “light” uderzać pod Sejm czyli tam gdzie będą się decydować losy tego konia trojańskiego.. również w stanowczym tonie.

  • gość

   racja, demonstracja nie u Figuranta – tylko przy Nowogrodzkiej lub na Żoliborzu

 • Obserwator

  Mój plan na dzisiaj: wklejenie info na forach o naszej akcji “zrzutka” 20 szt, e-mailing o akcji i krótko o złodziejstwie banków, śledztwie prokuratury (tekst mam gotowy)więc kopiuj/wklej i…wszędzie do znajomych, zaprzyjaźnionych firm (adresów w internecie jest tysiące, ot np. na stronie Urzędu Miasta, wszyscy pracownicy, albo Urzędy Pracy wszyscy pracownicy, itp. pole dla naszej twórczości nieskończone!!!!! Mam już w swojej bazie adresów kilkaset…dzisiaj dokleję kolejne 20 szt….baza się rozrasta. Potem będę tam przesyłała następne ciekawe materiały o banksterach…”mrożący krew w żyłach film fabularny będzie się rozwijał” a edukacja finansowa społeczeństwa zapewne wzrośnie. Zawsze ktoś może odebrać e-mail i rozesłać go dalej bo został oszukany przez bank lub ma znajomych, którzy zostali w ten czy inny sposób oszukani. Dzisiaj zakup kopert A4 plus znaczki 30 szt. tekst gotowy do Pad (jest na górze) nieco skrócę, oraz kolejne listy to do posłów pis aby nie procedowali tego “projektu”…podrukuję..jutro trafią do skrzynki pocztowej…i to samo za tydzień. Wiele fatygi to nie kosztuje. Opony już w ilości ok. 10 szt..załatwione do odbioru w moim serwisie opon. W weekend zliczam o ile bank zaniżył w mojej umowie CKK i..do prokuratury. W następnym tygodniu kompletowanie dokumentów do pozwu.

  • Obserwator

   Rozpowszechnianie info o naszej kcji “zrzutka” i poszerzanie bazy adresów -email (mailing tego samego tekstu) ….codziennie !!!

  • Tomek

   Ciesz się, że Cie stać na pozew. Toż to kupa zamrożonej, niepewnej kasy…
   Powodzenia

 • Hechter

  Uważam, że liczby są kluczowe.
  Jeżeli ma być manifestacja, to musi na niej być jak najwięcej osób.
  Jak zachęcić jak największą ilość osób do wzięcia udziału?
  Należy dotrzeć do jak największej ilości osób posiadających kredyt “frankowy” z bardzo prostym przekazem:
  “Dzięki oszustwu bankowemu płacisz 30-40% więcej niż powinieneś. Poświęć 2 minuty i przelicz to sobie. Ile niesłusznie oddajesz bankowi miesięcznie, rocznie…
  Chcesz płacić zgodnie z prawem?? Przyłącz się do nas!!”
  To powyżej to taki mój przykład. Generalnie chodzi o to, żeby przekaz był krótki, prosty i konkretny!!! By każdy na szybko mógł sobie policzyć, na jakie kwoty jest oszukiwany. Tylko wówczas, gdy zaświeci się lampka “rany, co ja mógłbym zrobić za te pieniądze”, część ludzi zdecyduje się na działanie.
  Druga sprawa – przekaz musi dotrzeć do jak największej ilości osób, ale z drugiej strony do konkretnej grupy – osób mających kredyty “frankowe”. Jak dotrzeć do takich ludzi? To proste, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, gdzie te osoby są regularnie, co miesiąc… No gdzie? Albo pod bankami, albo pod kantorami, albo na kantorach internetowych. Tutaj należy przeprowadzić “akcję informacyjną”. Mogą to być ulotki, linki reklamowe na stronach kantorów, nawet kartki przyklejane na szyby banków. Wiem, że to ostatnie pachnie trochę partyzantką, ale każdy sposób jest dobry na dotarcie do jak największej liczby osób.

  • Obserwator

   Jak dotrzeć? A no tak, że muszą mieć świadomość, że banki tak będą manipulowały kursami i liborem, że jak za 10 lat będzie mu się wydawało że już prawie spłacił to…nagle szczęśliwy punkt znowu zacznie się oddalać i z kwoty do spłaty np.50 tys. zł zrobi się..150 tys.zł….300 tys. zł Wczoraj na spotkaniu prawnik, który prowadzi już kilkadziesiąt spraw pseudofrankowych niby-kredytów opowiedział nam jak jego klientka miała już do spłaty kilka ostatnich rat i bank naliczył za ostatnią kilkanaście tysięcy więcej niż powinien jako tzw “ratę wyrównawczą”. Tak z sufitu…

 • vis

  zadłużenie (kapitał) to chyba najbardziej przemawia..
  niewolnictwo, brak możliwość sprzedaży a co za tym idzie miejsca zamieszkania, pracy.

 • Hechter

  Niewolnictwo – tak, ale jaki procent osób zmusisz do działania, mówiąc, że są niewolnikami…
  Brak możliwości sprzedaży też jest ważny, ale wciąż to za mało.
  Najważniejszym bodźcem jest KASA!!!Do zwykłego człowieka najbardziej przemówi porównanie porównanie: płacę 2400 PLN a mógłbym 1600 PLN. Hmm… to 800 PLN miesięcznie, prawie 10k rocznie!!! 10000 PLN!!! Tosz za to można pojechać na super wycieczkę!!! Po 4 latach kupić całkiem fajne auto!
  To działa na 100% ludzi – świadomość, ze miesiąc w miesiąc płacą KONKRETNE pieniądze więcej, niż powinni płacić.

 • Zbyszek

  Uwazam ze do konca sierpnia PAD jeśli nie zmieni propozycji ustawy, od 1 wrzesnia kredytobiorcy powinni zaprzestac spłat kredytu do dnia ustalenia ustawy. W przeciwnym razie nic nie zdziałacie. 700 tys domow/mieszkan nie zabiorą i banki nawet beďą PAD prosic o ustawę! Pamietajcie ze co bank przejmnie spezedaje za 30% wartosci poniewaz jest zasada…lepszy rydz jak nic! Przy tylu nieruchomosciach ta zasada nie bedzie miała prawa bytu.

  • JanD – według niektórych “Tłusty kot” tylko jakoś o tym nie wie |

   Nie zmieni, nie trzeba czekać do końca sierpnia!

 • Adam

  Koniec z kredytami we frankach? Sądy w Chorwacji i Hiszpanii uznały kredyt w szwajcarskiej walucie za “narzędzie spekulacyjne” i unieważniły umowy z klientami. Zaskarżone kredyty mają być oddane albo przeliczone ponownie po kursie z dnia, kiedy je zaciągnięto. Miliony kredytobiorców w całej Europie, w tym w Polsce, ważą szanse i myślą o podobnych pozwach.

  Zaczęło się od Węgier. Pod koniec lipca premier Victor Orban zapowiedział, że w ciągu kilku lat banki nie będą mogły udzielać kredytów hipotecznych w walutach zagranicznych. Hiszpański sąd poszedł dalej. Nazwał kredyt walutowy “instrumentem o charakterze spekulacyjnym”, a umowy kredytowe rozwiązał. Oznacza to, że klient ma oddać wyłącznie pierwotną kwotę kredytu. Z kolei chorwacki sąd nakazał bankom przewalutowanie kredytu na kuny po kursie z dnia podpisania umowy. Czy podobne decyzje mogą zapaść w Polsce? Jeśli tak to raczej – nieprędko.

  Jak informują Fakty i portal TVN 24 w Polsce problem niespłacania tego kredytów walutowych jest na razie niewielki. W przeciwieństwie do Węgier, gdzie banki mają kłopoty z co trzecim kredytem hipotecznym we frankach szwajcarskich, w Polsce niespłacanych jest tylko około 3 procent,

  Ewentualnej interwencji państwa w kwestie kredytowe stanowczo sprzeciwia się Platforma Obywatelska.

  – Nie może być tak, że jak jest dobrze, to ryzyko “ma mnie służyć”, a jak źle – to państwo państwo ma je wziąć za mnie i mi wypłacić albo komuś kazać wypłacić

  – powiedział “Faktom” członek sejmowej Komisji Gospodarki Adam Szejnfeld z Platformy Obywatelskiej.

  Przeciwnego zdania jest PiS.

  – Potrzeba zmian. Kiedy będziemy rządzić, na pewno się do tego problemu odniesiemy i zaproponujemy konkretne rozwiązania

  – deklaruje Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości.

  ansa/ TVN24.pl/Fakty TVN

  Artykuł z lata 2013. Niepłacenie jak z niego wynika wpłynęło szybko na decyzję rządów i sądów. U nas się doi jeleni i niech się zrzucają jeszcze na plany Morawieckiego, który zbajerował prezesa jak pijaną licealistkę w klubie.

 • Obserwator

  Prosimy o zwiększenie kwoty na naszej akcji “zrzutka” bo limit jest ustawiony na stronie do 25 tys. https://zrzutka.pl/6tkth2 Do rozważenia dodatkowo założenie subkonta SBB do wpłat STAŁYCH: Cel-kampanie informacyjne SBB. Tam każdy 10zł tygodniowo, to cena dwóch czekolad (jest nas 1 mln. czynnych kredytobiorców). Przed chwilą kolejne trzy osoby zachęciłam do wpłaty na naszą akcję. To da się zrobić.

  • madi

   Obserwator szacun za Twoje działania. Widać Cię na forach i na stronie SBB czego nie można powiedzieć o jakichś 529 tys. aktualnych “franciszkanów”. Co jeden Obserwator ma zapierd… na wszystkich ? Do roboty ! Na fora trolli przeganiać 😉

 • Adam

  Zbiorowy przeciw BM już się przyłączył.

 • Jędrek

  [email protected] Jeżeli z jakiś względów powiedzmy za jakiś czas NAPRAWDĘ BĘDZIEMY W UNII EUROPEJSKIEJ I ZORIENTUJESZ SIĘ, ŻE TWÓJ KOLEGA, KOLEŻANKA W INNYCH PAŃSTWACH MAJĄ TAKI SAM KREDYT JAK TY A TY PŁACISZ ZA JEGO OBSŁUGĘ DWA RAZY TYLE TO WRÓCIMY DO TEMATU.
  Teraz widzisz tylko swój własny czubek nosa. Osobiście obiecuję Ci, że jeżeli dojrzejesz do tego, że jesteś robiony na złotego to ja jako Polak Ciebie wesprę.
  Nie ważne kto na dzisiaj jest więcej łupiony. Kredytobiorcy frankowi czy złotowi. Łupią w mojej Ojczyźnie Polskie Rodziny banksterzy państw Zachodnich.

  Na koniec to powiem Ci w skrytości, że do połowy 2014r myślałem, że TAK MA BYĆ, ŻE WSZYSTKO JEST OK, A NIE BYŁO. Wierz mi mądrością nas wszystkich jest mądrość ludzi. Nie banksterów w krawatach i opłacanych lobbystów czy troli. Poczekaj a na kanwie naszego buntu i Ty się dowiesz prawdy o swoim kredycie 🙂

 • Jan

  Rzewny ten komentarz, smutny i tchnący beznadzieją

  Nic tylko spieprzać z kraju

 • Antybank

  czy ktoś się tutaj może orientuje w tym projekcie ustawy jeśli by wszedł w takim kształcie jak jest czy w moim przypadku mogę liczyć na zwrot spreadów ??? Wziąłęm kredyt indeksowany do franka w pseudofrankach w 2008 roku o wartości 200 tyś PLN ( kurs ok. 2,2) w 2016 roku po 8 latach regularnej spłaty miałem po przeliczeniu z franków już 300 tyś do oddania. Przewalutoiwałem kredyt zamieniłem na te 300 tyś zł , sprzedałem nieruchomość i oddałem bankowi 300 tyś zł. – Spłaciłem złodziejom wszystko. Do tego jeszcze bezczelnie dostałem 1 kartkę zaświadczenie o spłacie że spłaciłęm kredyt 200 tyś zł. (mimo że wpłąciłęm im 300). Moje pytanie jest następujące czy waszym zdaniem jak wejdzie ta ustawa ja otrzymam zwrot spreadów czy mi powiedzą że jak przewalutowałęm i spłąciłęm to mi się nie należy a jeśli się należy czy od tego zajebiście korzystnego przewalutowania również mi się należy …??? – jakiej kwoty mniej więcej mógłbym się i czy wogóle spodziewać. Będę wdzięczny za waszą opinię.

  • Robert

   Oczywiście, że otrzymasz zwrot spredów jak wejdzie ustawa ale to ci wyliczy bank i lepiej to potem z rzecznikiem finansowym sprawdzić poprawność wyliczenia składając do RF reklamację bo dzisiaj nikt tego jeszcze nie wyliczy.
   Dziwię się tylko jednego, że dałeś się tak ograć bankowi na takie kwoty, ja bym wystąpił do sądu i żądał zwrotu całej nadpłaty abuzywność w umowie wraz z odsetkami karnymi.

   • Antybank

    Teraz pójdę do sądu i pozwę bank bo sami wydając mi pismo o spłaceniu kredytu w wysokości 200 mimo że ja zapłąciłęm 300 przyznali się do przestępstwa. Czy ma ktoś namiar na sensowną kancelarię która zajmuje się tymi tematami….?

    • Piotr

     Przy okazji może warto zgłosić “dodać” to do naszych zgłoszeń do prokuratury w Szczecinie?

    • Robert

     Napisz na maila

     [email protected]
     to dam ci namiary na dobrą kancealrię.

 • Jacek

  Widzę Marku, że nic albo niewiele zrozumiałeś. Frankowicze też brali kredyty w złotówkach (przeczytaj umowę indeksowaną) a oddawać muszą franki. I nie chrzań, że trzeba było czytać umowę, bo nikt nie wymaga od kupującego samochód, żeby najpierw skończył politechnikę bo inaczej może kupić bubla. Jak ktoś idzie do banku po kredyt, to chce otrzymać kredyt, a nie spekulacyjny instrument finansowy o wysokim poziomie ryzyka. Te kredyty są niezgodne z polskim prawem bankowym, które jasno określa, że bank nie może żądać zwrotu kwoty większej, niż pożyczył, a jak już pisałem, w umowach indeksowanych jest wyraźnie napisane, że bank udziela kredytu w wysokości (ileś tam) ZŁOTYCH !!!!! Dlaczego zatem żąda zwrotu kwoty wyższej, niż pożyczył? I nie okłamuj sam siebie, że gdyby frank taniał, to nikt by nie protestował, bo gdyby banki zakładały dalsze osłabianie się franka, to by nigdy takich kredytów nie udzielały. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że frank, jako jedyna waluta na świecie, w ciągu niespełna dwóch lat (2008-9) zdrożał o 100% – przypadek prawda? Więc nie jest także prawdą, że frankowicze nie brali pod uwagę zmian kursowych, bo żaden, nawet zawodowy, analityk, nie bierze pod uwagę zmiany kursu o 100% w tak krótkim czasie. Nie jest też prawdą, że frankowicze domagają się jakiejś pomocy od państwa. Frankowicze żądają jedynie, by z ich umów zniknęły zapisy będące klauzulami niedozwolonymi, które zostały wpisane do rejestru takich klauzul na podstawie prawomocnych wyroków polskich sądów, które to wyroki są przez banki olewane. A podobno rządziła nami niedawno jakaś platforma, która rzekomo była OBYWATELSKA, a teraz rządy przejęło PRAWO i Sprawiedliwość. A potem się wszyscy dziwią, że Polska nie jest postrzegana w Europie jako kraj praworządny.

 • Jędrek

  [email protected] Przepraszam Twoja opowieść mnie poraża i chociaż mam jakąś opinię na ten temat to powiem Ci, że taką postawą jak Twoja wychwalają się banksterzy. W tak zwanej drodze w statystykach zniknąłeś jako frankowicz i NASZA SPŁACALNOŚĆ POZOSTAŁYCH jest bardzo wysoka. W ostatnim czasie takich jak Ty było około 30 tysięcy spłaconych przed czasem kredytów. “Dzięki takim jak Ty” nasz sztandarowy bank TFU (bo to też i mój) TFU ZASIADŁ NA TRZECIM MIEJSCU W RANKINGU NAJLEPIEJ I NAJSKUTECZNIEJ ŁUPIĄCYCH POLSKICH OBYWATELI NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ. GRATULUJĘ MASZ TAM SWOJĄ “CEGIEŁKĘ”.

  Dobrze napisali Ci, że oddałeś im NALEŻNĄ UŻYCZONĄ KWOTĘ W WYSOKOŚCI 200 TYSIĘCY. CO MIELI NAPISAĆ, ŻE JESZCZE SOBIE WZIĘLI 100 TYSIĘCY? NIE MOGLI TEGO ZROBIĆ BO TO JEST BEZPRAWNE I ONI O TYM WIEDZĄ. JAK MIELI CI ROZPISAĆ TO? Część zgodna z prawem i ta część bezprawna? Nie żartuj.

  • Antybank

   Powiem Wam szczerze że miałem dosyć. Miałem taką możliwość chociaż kosztowała mnie osobiście jak widzisz bardzo dużo. Mam nadzieję że wasza batalia prawna przyniesie skutek i Ty nie dasz się okraść. Ja wolałem zapłacić haracz i odzyskać wolność bo po prostu nie wierzę że cokolwiek uda się z tym zrobić. Kupiłem sobie wolność za ponad 100 tyś zł. Chyba mi nie odbierzesz do tego prawa..?
   Życzę powodzenia na drodze sądowej.

   • madi

    Masakra ! Czy Duda to czyta ????? Bo nawet już Prezydent nie chce mi przejść przez gardło !

 • gg

  niespełnienie obietnic wyborczych nie jest karalne – podsumujemy go przy wyborach.
  ale prezydent, rząd i cała górka ma obowiązek dbać o obywatela.
  nikt z nich tego nie robi.
  i co? – gdzie się pójdziemy poskarżyć? do jakiegoś sądu na innej galaktyce?
  sprawa jest oczywista ale wszyscy są przeciw nam.
  jak w takim gnoju coś zrobić,zbudować?
  huje z rządu idą ramię w ramię z bandytami z banków.
  mają w rękach ustawodawstwo, sądownictwo, policję.
  myślę, myślę i na prawdę nie wiem co dalej z tym robić.
  w telewizji pojawiają się żywe trupy z poprzednich epok okradania Polaków (balcerowicz) wspierające bańkde,belke,pietruche i resztę szumowin.
  jest to porażające, że ci kryminaliści ciągle są na wolności.
  jak któryś zdechnie to z naszych podatków będzie miał pogrzeb z honorami.
  “żegnamy dzisiaj wybitnego ekonomistę”

 • madi

  Niemiecka Interia wycina komentarze z nazwą STOPBANKOWEMUBEZPRAWIU. Jak możecie to prócz akcji informacyjnych na forach nie “klikajcie” im tych newsów z dupy, za które płacą między innymi banki aby ludziom robić wodę z mózgu i nabijać sobie kabzę.

 • Łukasz S.

  Nie należę do Stowarzyszenia. Wezwanie do nie płacenia rat póki ustawa nie będzie korzystna frapuje mnie. Mam jednak wątpliwości.
  1. Z 700 tys. kredytów kto zaryzykujmy? 50-100 tys. to byłby już sukces.
  2. Z taką ilością (wydaje mi się) banki sobie poradzą korzystając z BTE – cześć się wystraszy i wycofa. Zostanie z 20-50 tys. zdeterminowanych. Koszt zastraszenia pozostałych 650 tys. kredytobiorców i państwa polskiego (wydaje mi się) że do przyjęcia dla banków.
  3. Stowarzyszenie obiecuję pomoc – nie bardzo to widzę – 50 tys. spraw sądowych. Kogo stać na tylu prawników.
  Posiadam 4 dzieci i ciężko zaryzykować.

  • vis

   nie możemy dopuścić do wypowiedzenia kredytu:
   zaraz się zleci się kruk, jak go nazwano długie – ramię banksterki – (także te 30% po jakich sprzedaje bank to fikcja księgowa tylko na papierze )

   mogą żądać dodatkowego zabezpieczenia z uwagi na “wartość” kredytu. Ale w tym sprzyja nam rzecznik finansowy(?)

   tutaj jest instrukcja jak postępować:

   http://www.odfrankujkredyt.info/?mam-nadplate-to-nie-place-kompendium-wiedzy&PHPSESSID=24a40d05a923a58e08799ae82d6a9123

  • Robert

   Człowieku tyle wiesz co napisałeś że nic nie wiesz a wiesz że BTE nie ma od 25 listopada 2015r

   • vis

    na pewno?
    “Przepis ten działa mimo wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (14 kwietnia 2015 r.).”

    “Przewodniczący TK, prof. Rzepliński trzymał w „zamrażarce” tą sprawę przez 902 dni, gdy w sprawie własnego stanowiska potrafił procedować w kilkanaście dni. Posłowie potrafią pracować nocami i uchwalać ustawy, które uznają za ważne i pilne, ale od ponad roku nie potrafią skutecznie uchylić przepisów istotnych dla osaczonych przez bankowe bezprawie obywateli, a niezgodnych z Konstytucją. Ustawa uchwalona[5] w zeszłej kadencji Sejmu pozwala, wbrew wyrokowi TK, egzekwować majątek na podstawie tych przepisów bez ograniczenia czasowego. TK wskazał na ostateczny termin uchylenia tych przepisów datę 1 sierpnia 2016 r. a na 11 sierpnia 2016 r. mamy przewidziane licytacje kolejnych majątków na podstawie tych przepisów. Niestety Sądy w tej kwestii również nie uznają wyroku TK jako bezwzględnie obowiązującego.”

    • madi

     Kolejna masakra ! Trudno to ogarnąć.

     • vis

      ok dzięki za wyjaśnienie

    • Robert

     Zgadza się co do dat ale dotyczy to Trybunału Konstytucyjnego który wydał decyzję z 1 rocznym opóźnieniem wejścia w życie i zniesienia BTE,natomiast po tej decyzji zostało znowelizowane prawo bankowe i Prezydent Duda podpisał je 25 listopada 2015 które zniosło BTE całkowicie i weszło w życie bodajże po 14 dniach.
     Wszystkie wydane decyzje banków o BTE przed 25 listopada 2015 obowiązują cały czas i sądy to wykonują natomiast po tej dacie bank musi wytoczyć normalny proces sądowy i bank musi wnieść opłatę do sądu 5% wartości egzekwowanej kwoty od kredytobiorcy.

     link do znowelizowanej ustawy prawo bankowe.

     http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1854/1

     • Robert

      Art. 11 i dalsze podpunkty. Podpisał Andrzej Duda

   • madi

    Spoko gwarantuję, że większość nie wie, że nie ma BTE. Trzeba spokojnie wyjaśniać. A jak jakieś 500 tys. ma wywalone na to, że ma lichwę do śmierci ? To kolega z BTE to przy tym pikuś. Przynajmniej wszedł na forum i się interesuje.

   • Łukasz S.

    Dziękuję za informację – bardzo cenna. W moim przypadku te 5% to ok. 28 tys. PLN. Zamiast się unosić wolałbym racjonalnej odpowiedzi na postawione wątpliwości. Nic nie wiem, ale szukam bezpiecznych rozwiązań dla rodziny – czy o to się emocjonujesz? Czy też myślisz że przyszedłem tu trollować? Jako bierny obserwator (bo nie wierzyłem by SBB coś ugrało a się pomyliłem) jestem pod wrażeniem działania Stowarzyszenia. Z drugiej strony “fascynujący” jest hejt na wierchuszkę SBB. Jeśli miałbym coś działać wolę wiedzieć że to nie jest bicie piany.
    Kolego jesteś lepszy ode mnie.

 • Ernestyna
 • JanD – według niektórych “Tłusty kot” tylko jakoś o tym nie wie |

  Powiem wam tak moi drodzy. Z ciekawości chciałem przeczytać całego tego prezydenckiego gniota ale jak doszedłem do tego, że w kluczowych wzorach dla kredytu denominowanego (bo taki mam) są błędy matematyczne to sobie odpuściłem dalsze czytanie. Pod czymś takim nie powinien podpisać się nawet gimnazjalista, a co dopiero prezydent!

  MAM nadzieję, że sejm też sobie odpuści czytanie tego w sumie niewiadomo czego…..

 • Jesteście SUPER, bardzo Wam dziękuję za podejmowane wysiłki i działania. Bezczelność naszej władzy i banków przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Mnie dodatkowo Getin Noble Bank SA w lipcu 2010 r. wmanewrował w oszukańczy Aneks do umowy kredytowej (mini rata), który miał być bardzo korzystny, bo na okres 2 lat zmniejszał wysokość raty miesięcznej – jednakże po tych 2 latach CHF był jeszcze droższy, niż w dacie zawarcia Aneksu, a za sporządzenie wrednego Aneksu Bank podwyższył kapitał kredytu o około 10.000 CHF!

 • Jędrek

  [email protected] Wiem trochę przegiąłem. Przepraszam.
  Jesteśmy w tej chwili w wirze który potwornie nami kręci. Z jednej strony była POTĘŻNA NADZIEJA I ZAUFANIE a z drugiej strony śmiejąca się nam w twarz banksteria. Okazuje się, że tak na prawdę byliśmy swoistym mięsem wyborczym.

  Za ile zostaliśmy sprzedani? Ile Pana Prezesa kosztowała sprzedaż części elektoratu?
  Policzmy.
  Frankowicze to jakieś 3 miliony elektoratu. Załóżmy, że z tej ilości poszło do wyborów (ciut więcej jak cały elektorat) około 50%. Poszliśmy w kilku procentach dlatego, że PRZY OKAZJI ZAŁATWI SIĘ NASZ PROBLEM (przewalutowanie).
  Mamy około 1.500.000 z elektoratu.

  Policzmy dalej.
  Z tej liczby niech będzie, (wg. TORTU WYBORCZEGO) około 30% to Ludzie s PiS.
  Te owe 30% z 1,5 miliona daje około 450.000 wyborców tak zwanego (dotychczas) PISOWSKIEGO TWARDEGO ELEKTORATU.
  Policzmy dalej.
  Ilu zawiedzionych frankowiczów takich którym Prezes napluł w twarz zagłosuje ponownie? Połowa? 30%? No dobra – połowa czyli około 225.000 elektoratu!!!!!!
  Policzmy dalej.
  Ilu zawiedzionych frankowiczów którzy “wynajęli” Pana Dudę do wykonania zadania a Pani Premier podjęła temat – zagłosuje ponownie na PiS?
  Było nas 70% z około 1,5 miliona frankowiczów czyli około 1,05 miliona “FRAJERÓW” NIE PISIORÓW. Kto ponownie wcześniejszy ANTYPISIOR ZAGŁOSUJE NA NICH? Ustaliliśmy wcześnie, że ani idiotami ani chorymi psychicznie NIE JESTEŚMY.
  Tak więc Kochani takim pociągnięciem Pan Prezes POZBYŁ SIĘ LEKKO LICZĄC OKOŁO 1,3 MILIONA ELEKTORATU FRANKOWICZÓW!!!

  Teraz wchodzimy na stronę PKW a tam napisano:
  PiS uzyskało 5.711.687 głosów (37,58%)

  Policzmy dalej.
  Od ilości 5.711.687 odejmujemy FRANKOWICZÓW OKOŁO 1.300.000
  TO ZOSTAJE OKOŁO 4.410.000 GŁOSÓW.
  Jeżeli tą ilość dorzucimy (dla przejrzystego liczenia, nie życzę nam tego) powiedzmy dla PO i Nowoczesna to mają oni razem około 6.100.000 ważnych głosów.
  Jeżeli nawet pomyliłem się AŻ O 500.000 TO PiS ma aż około 4,9 miliona głosów a ci niże tylko 5,6 miliona głosów!!!

  KTO BĘDZIE W KONSTRUKTYWNEJ OPOZYCJI?
  KTO ZNOWU BĘDZIE WYŚMIEWAŁ SIĘ Z POSŁÓW PiS Z PREZESEM NA CZELE? Może kilka nazwisk 🙂

  • marju73

   Ja myślę że straty w elektoracie PiS będą jeszcze większe.Proszę dodać do tego: sprawa szczepionek,sprawa ustawy umożliwiająca samorządom
   wprowadzanie zakazu palenia węglem,sprawa GMO,sprawa ustawy o sprzedaży ziemi( takie “lub czasopisma”pozwalające sprzedawać ziemię gminom wyznaniowym”, sprawa walki o ustawę w temacie ludobójstwa na Wołyniu,sprawa uchodźcòw w której PiS jest za a nawet przeciw, sprawa pròby przeforsowania podwyżek na bądź co bądź początku rządzenia dla Władcòw Marionetek. I zdaje się że w temacie TTIP też zagłosują jak im globaliści nakażą.Oczywiście wszystko będzie odpowiednio podlane patriotycznym sosem gdzie cele deklarowane będą się różnić od celòw rzeczywistych.

 • MK

  Tak tez mam ten aneks od Getin od 2009r zeby moc splacac po srednim kursie nbp. Za aneks zaplacilem 1,95% salda kapitalu na ten dzien (zostal podwyzszony kapital o okolo 45tys). Tego juz nikt nie odda. Takze nelegalne spredy mam tylko za 1 rok, reszte mam dopisane do kapitalu chyba nie do ruszenia.

  • vis

   ja pierdolę.. przerażające. i oni z troską o właśnie takie banki to gówno wypuścili – getin od dłuższego czasu był już pod wodą

  • Gosia

   Też mam taki aneks. I rzecznik finansowy zjechał te ,,praktykę” banku niemiłosiernie. W pozwie tez można zawrzeć oprócz indeksacji sprawę tego aneksu. To nie jest tak, że to jest nie do ruszenia, chyba…

 • Magda

  gdzie jest ta pani Lubomira o zrutki?? ile można pisać, żeby zwiększyla kwotę?? już naprawdę. czy ona to śledzi?

  ps. to że ktoś spłacił kredyt, nie oznacza, że nie może i że nie będzie dochodził pózniej sprawy w sądzie

 • Słusznie – najwyższy czas na zaprzestanie wpłat gangsterskiego rakietu dla bandy internacjonalistycznych oszustów i złodziei, wspieranych przez aparat wrogiego Polakom państwa kolaborantów z wrogiem, funkcjonującego na manierę leninowską już od pierwszej żydokomuny.

  Leninowską, gdyż to jego pomysł, zrealizowany za wschodnią granicą na archipelagu Wysp Sołowieckich,a w Polsce w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie, Starobielsku, a potem kazamatach Baumana i s-ki z NKWD, Krwawej Luny, Salomona Morela, Bermana, itp. kreatur, aby strukturę państwa zrównać z ziemią i powołać nową, bolszewicką, z sądownictwem oraz aparatem terroru na czele, obsadzić ją zwykłymi chamami, miernotami, nuworyszami i podlecami, kryminalistami, plemiennymi wrogami narodu, którzy bez skrupułów, a często z psychopatyczną przyjemnością będą terroryzowali całe społeczeństwo. I choć zmienia się nazewnictwo oraz różne maski przybiera dziś partyjniactwo, to model leninowski działa w najgorsze po dziś dzień. Wbrew pozorom mamy bowiem wciąż do czynienia z kontynuacją; u władzy są ideologiczni zstępni Lenina, sądownictwo w warstwie rządzącej okupują nigdy niezweryfikowani, plemienni uzurpatorzy, choć chwilowo nie istnieje jeszcze potrzeba jawnego, czerwonego terroru, jak wówczas, mimo że społeczeństwo jest programowo niszczone, wystarczy sobie przypomnieć „Sprawę dla reportera”, czy „Państwo w Państwie”, albo głębiej zastanowić się nad funkcją „kredytów frankowych”, „polisolokat”, czy opcjami”.

  Okupuje nas wróg, dla którego cywilizacyjnie najważniejsza jest własna, mafijna struktura i ślepe posłuszeństwo wobec niej na każdym szczeblu, nie kwestionowanie żadnych działań wierchuszki, gdyż wszystkie prowadzić mają do celu głównego, który uświęca środki, a „zarząd” na pewno wie, co robi, bez względu na to, czy mamy do czynienia z atakiem na WTC, zamachem terrorystycznym w Londynie, Madrycie, Paryżu, Nicei, czy Brukseli, czy też z niewoleniem całych populacji „kredytami frankowymi” .

  Jednak liczba prawników polskich, patriotów, dla których ideały prawa i sprawiedliwości są elementarne wciąż rośnie i na nich musimy liczyć. Sam mam dwoje prawników w najbliższej rodzinie, a oni mają swoich znajomych prawników, więc raczej wiem, co mówię.

  Oczywiście w strukturze państwa już dziś są wyjątki, choć to źle powiedziane, gdyż słowo „wyjątek” sugeruje mniejszość, a w mojej ocenie mamy bardzo przyzwoitą większość, wszakże pozbawioną decyzyjności oraz nadzorowaną przez psychopatyczną mniejszość, stanowiącą wg prac prof. Andrzeja Łobaczewskiego zaledwie 4% populacji. Wystarczy, żeby ta większość otrzymała narzędzia decyzyjne, aby państwo polskie z kopyta działało pro publiko bono. Dobrym przykładem są ci sędziowie, który już wydają sprawiedliwe wyroki w sprawach „frankowych”, a jest ich coraz więcej i należy tu założyć postęp geometryczny. Daje także nadzieję Rzecznik Finansowy, który swoimi „istotnymi poglądami w sprawie” dostarcza sądom podstaw do wydawania sprawiedliwych wyroków i potrzeba dziś naprawdę wyjątkowej kanalii w todze, na dodatek lekkomyślnej – gdyż Rzecznik sprawy, w których wydał pogląd monitoruje – aby wydała wyrok niesprawiedliwy, w interesie parafinansowych kryminalistów.

  Nie mam dziś żadnej satysfakcji z tego, że prawdziwą rolę Piokia przewidziałem jeszcze przed wyborami i zawsze pisałem o perfidnym oszustwie; to żadna zasługa, wystarczyło patrzeć na fakty i nie filtrować rzeczywistości pobożnymi życzeniami bez żadnego, merytorycznego uzasadnienia. Raczej teraz mi smutno, gdyż otwarte kłamstwo frankowe oraz cyniczne brnięcie w bezprawie dają podstawy sądzić, iż mamy do czynienia z patologicznym kłamcą, który dla osobistej kariery oraz interesu koterii, która nim kręci, ołga nas także w każdej innej sprawie, a w przypadku urzędnika tej rangi to sprawa niebezpieczna dla kraju, dlatego warto by się zastanowić nad referendum, w którym społeczeństwo opowiedziałoby się, czy chce takiego oficjela, czy go sobie nie życzy.

  Tak dla jasności, nie sądzę, aby wszyscy rządzący w Polsce działali w złej wierze, pewnie kieruje nimi idea, o której sądzą, że jest dla świata dobra. Jednak to byłoby świadectwo nieumiejętności wyciągania nauki z przeszłości, już przerabialiśmy ten wariant – Lenin też chciał dobrze i w początkowej fazie działalności politycznej kierowała nim autentyczna chęć naprawienia Rosji, wrażliwość na biedę oraz niesprawiedliwość społeczną, idea była tak silna, że z człowieka współczującego, przepoczwarzył się w końcu we wcielenie zła, samego Antychrysta. Pisze o tym p. Ossendowski w swojej najsłynniejszej chyba książce, za którą NKWD wykopało go po wojnie z grobu, żeby się upewnić, czy to aby na pewno on. Casus Lenina, do którego technik socjotechnicznych oraz propagandowych tak często sięga obecnie PiS, powinien być przestrogą dla p. Kaczyńskiego, jako kreatora p. Dudy ex nihilo, a także dla przyzwoitej zapewne większości tej partii.

 • Jędrek

  [email protected] Pamiętam jak zawsze pisałeś o tym, że nic z tego nie będzie. W podobnym tonie moja skromna osoba przyzwyczajała nas do tego, że od Pana Prezydenta dostaniemy gniota.
  Nic nie było oparte na żadnych faktach a jedynie na doświadczeniu życiowym. Zawsze podkreślam, że sukces ma wielu ojców a tylko porażka jest sierotą. Dla tego wystarczyło bacznie obserwować jak najważniejsze osoby w Polsce się zachowywały. Na przestrzeni swoistej osi czasu było tak:
  1. Okres wyborów był tak super poprowadzony, że mnie KUPILI. Normalnie zahipnotyzowany ja platformers poszedłem do urny wyborczej i oddałem głos na PiS.
  2. Pierwszy okres po wyborach to wspólne kawki w Pałacu Prezydenckim z udziałem naszych przedstawicieli. Tutaj jeszcze wierzyłem. Miałem w tym momencie tylko uwagę co do tego DLACZEGO WNIOSKOWALIŚMY JAKO SBB ŻEBY PRZESŁAĆ PROJEKT DO OCENY PRZEZ KNF? Tutaj ktoś naszych potwornie podpuścił. Kto to był personalnie?
  3. Zawału prawie dostałem jak się dowiedziałem, że nasz projekt ustawy jest niekonstytucyjny to SIĘ ZACZĘŁO.
  OD TEGO CZASU WIEDZIAŁEM, ŻE MAMY PRZECHLAPANE. Jak pokazał się w tle Pan Profesor Modzelewski pomyślałem sobie, że będzie ten projekt do dupy 50:50 🙂
  Życie pokazało, że napluto nam w twarz w tak bezczelny sposób, że do dzisiaj nie mogę dojść do siebie. Czasami myślę, że to sen.
  Dzisiaj się okazuje, że Denomintorzy dostaną część tego co Indeksatorzy 🙂 Jak pisze kolega wyżej niektórzy prawdopodobnie nie dostaną NIC.
  Tak było.
  Co dalej?

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   A mówiłam, że Modzel by nie szedł do czystej wody tylko uwielbia chłeptać mętną ? Pamięta Pan Jędrek ? 😉

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   W Polsce prawo piszą zorganizowane kliki w ten sposób aby opanować potem doradztwo i czerpać profity z naiwnych jeleni, którzy aby się w tym odnaleźć kładą grubą kasę na stół za “porady”. Tak była napisana ustawa o Vat a z nowego prawodawstwa Ustawa o “Restrukturyzacji i Sanacji” przedsiębiorstw w stanie niewypłacalności. Ustawę napisała grupa prawników i sędziów upadłościowych, którzy mają teraz wypasioną kancelarię w Warszawie i koszą gruby hajs. A najzabawniejsze jest to, że tylko oni wiedzą gdzie są zaszyte kruczki a więc są najskuteczniejsi na rynku. I sza la la zabawa trwa. Polska to naprawdę spora wioska i jest pewna grupa oligarchów, która dostała od Balcerowicza niby nierentowne zakłady a reszta to niewolnicze pospólstwo. Proszę się nie obrażać ja też jestem pospolity niewolnik. Taka karma 🙂

 • Realista
 • Jędrek

  Na Niemieckim Onecie jest oświadczenie SBB. Warto by trochę zneutralizować troli. Jest ich tam trochę 🙂
  http://biznes.onet.pl/forum/apel-do-prezydenta-dudy-o-wycofanie-projektu-ws-fr,2,2849273,0,czytaj-najnowsze.html

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Nawet tu przylazła jakaś glista. Zbiorę siły i jeszcze wieczorem trochę popiszę. Dziś jestem osłabiona jak niemiecka Interia wycięła mi wszystkie komenty z Sbb.

   • Iwona

    Musimy się jednak szybko regenerować i nie przejemować, a przede wszystkim nawzajem wspierać. Oczywiście piszmy tutaj, jakie portale usuwają komentarze o SBB, będą konsekwencje w postaci utraty klientów, są wśród nas profesjonaliści ze wszystkich dziedzin życia.

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Ale ten syfiasty Onet jest zainfekowany trollami ! Nie obstawiam tego pseudo-portalu bo obraża moją inteligencję zresztą jak wszystkie gówniane gadzinówki ale raczej żeruję na Interii ( również syf jakich mało )i tam jest o niebo lepiej. Może dlatego, że tam działam 😉 Wracając do pełni powagi nie bagatelizujmy wpisów w komentarzach. Siła, agresywność, regularność wpisów bankowych trolli niezmiennie świadczy o tym, że banksteria chce nam wyprać mózgi do końca, wykreować mylne wyobrażenie o uczciwych Obywatelach nazywając ich cwaniakami i franksterami aby wytworzyć w nowych ofiarach schemat myślenia ” No tak ci “frankowicze” to debile i cwaniaczki były ale ja przecież jestem taki inteligentny i “ą” i “ę”, że oszwabić się nie dam. No właśnie dasz. Już cię mają.” Piszmy o mechanizmach, o przekrętach, o historii ( Australia, kredyty włościańskie, Kredyt “Alicja”) o manipulacji. O walce w Sądach. Póki co to nam zostało tu na tyłach “frankowch” szeregów. 🙂 Ja swoją pogłębioną wiedzę, którą mam teraz zawdzięczam li tylko pewnemu wpisowi na jakimś forum gdzie osoba przybliżyła temat cykliczności oszustw bankowych od zarania dziejów polegających w sumie na podobnych mechanizmach. To mnie strasznie zaintrygowało i od tamtej pory poszerzam strumień swojej świadomości 🙂

 • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

  Won idioto stąd ! 🙂

 • Gosia

  To nie czytaj…. trollu jeden ty!

  • Obserwator

   Może troll, a może osoba niezorientowana, że nasze umowy są niezgodne z prawem i chodzi w tej sprawie tylko o ustawę porządkującą stan prawny umów. Cóż, niektórzy rodacy dają się banksterom podpuszczać. Nie reagujmy. Szkoda naszego cennego czasu.

   • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

    Taaaaa akurat “osoba niezorientowana”. Bardzo dobrze zorientowana na nękanie uczciwych Obywateli. Osoba niezorientowana, która chciałby zasięgnąć języka zagadałaby : Hej jestem nowy na forum możecie mi wyjaśnić to i to ? A nie czytam te wasze WYPOCINY gdzie ludzie piszą o swoich dramatach. Jeszcze dodam do idioty : “stul twarz”. Taka będę kulturalna.

    • Iwona

     oczywiście, że trol

 • Paweł

  Bardzo dobra riposta na projekt PADajacego do stóp bankierom. Proponuę zacząć zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy SBB i zaczać tworzyć organy poważnej organizacji partyjnej z którą beda sie musieli liczyć rządzący. Ustawa PADPDSB ma na celu wyeliminownie z najniższym kosztem dla banków stosowania przez te banki niedozwolonych zapisów w umowach kredytowych i tym samym oczyszczenie ich z klauzul abuzywnych dzięki czemu umowy frankowe pozostaną i nie będ mogły być unieważnione przez niezależne sądy również Europejskie, to jest czyste działanie Prezydenta który miał stać na straży konstytucji na korzyść banków. Kurestwo PADa i jego współpracowników jest ewidentne sprzedali nas za 500plus i podwyżki dla siebie.Proponuję złozyć zawiadomienie o działanie na szkodę obywateli RP i wniosek o postawienie PADa przed trybunałem stanu.

  • Tomek

   nie zdążysz, za rok o tej porze sie przedawnia wszystko w moim przypadku a nie bardzo mnie stać żeby to zatrzymać…

   • Bartek

    mi się już przedawniło miesiac temu ale nie wszystko. Walczyć trzeba bo jak banki zaczną schodzić pod wodę to same wymyśla ustawę która aby uratować dupsko posluży wszystkim.

   • JT

    @Tomek
    Za pozew w postępowaniu upominawczym przed Sądem (internetowym https://www.e-sad.gov.pl/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1) w Lublinie zapłacisz 110 zł od każdych 10 tys.zł. roszczenia. I po 3 miesiącach masz nakaz przeciw bankowi. A zawezwanie banku do próby ugodowej kosztuje zdaje się jeszcze mniej (chyba 60 zł.) Na pewno Cię nie stać ?
    Rusz d..ę i do przodu, bo przegrasz życie.
    JT

    • Bartek

     To już mam za sobą, przed przedawnieniem złożyłem bankowi przedsądowe wezwanie do ugody – potraktowane jako reklamacja i otrzywiscie negatywnie- a po przedawnieniu umowy ale jeszcze przed 10-tą rocznicą I raty złożyłem do Sadu zawezwanie do próby ugodowej wg wzoru SBB . Rozprawa 30 września a opłata faktycznie tylko 40zł.

     • JT

      No. I tak z nimi trzeba.
      Uczcie się koleżanki i koledzy.
      Ja złożyłem pozew w 2014 r. i mam nadzieję, że w 2017 wreszcie sprawa się zakończy.
      JT

    • Tomek

     CZeść
     Jak odpalic to zawezwanie do próby ugodowej ???

 • Iwona

  W kwestii aneksów zapisy przemycone podstępem spotkają się z konsekwencjami także dla pracowników oddziałów, którzy je przekazali bezpośrednio klientowi

 • Pawel

  Że PAD zamierza oszukać Polaków było widać po wyborach ale, że zamierza celowo szkodzić Polakom osłaniając banksterkę jest dla mnie szokiem. W jakim gównie my żyjemy?

  • Tomek

   W gęstym..

   • JT

    Celne !

 • marju73

  Najlepszym podsumowaniem tej sytuacji jest tekst z filmu “Tango i Cash” http://m.cda.pl/video/9482300 (czas 28:02).Kto oglądał zapewne pamięta. I zgadzam się z kolegą Pawłem że trzeba się organizować i doprowadzić do sytuacji w której to my jako obywatele będziemy stanowić prawo a nie kartele partyjne będące pod kuratelą banksterki międzynarodowej.Edmund Burke “Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”.Jestem właśnie w trakcie lektury książki Henryka Pająka “Bestie końca czasu” i nachodzi mnie smutna refleksja że jak się dobrze nie zainteresujemy jako społeczeństwo,naròd własnymi sprawami to przejedzie po nas walec i zrobi z nas miazgę gdyż zaprojektowany system w którym żyjemy tylko do tego służy.

  • Pawel

   Na świecie dominujący jest terroryzm finansowy ich bronią jest szantaż doprowadzenia do upadku cywilizacji. Rządzą dwie zaprzyjaźnione grupy dewianci i degeneraci.

 • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

  Zobaczcie co troluchy wypisują ! Z takimi wpisami na pewno SBB przegra. Kurewskie bydlaki trollowe.

  “Jestem posiadaczem kredytu we frankach i ABSOLUTNIE nie zgadzam się aby jakieś stowarzyszenie udających poszkodowanych decydowało za mnie i domagało się przewalutowania kredytów. Mimo, że kurs franka wzrósł dwukrotnie to i tak dzięki praktycznie zerowej stopie procentowej (a taka jest dla kredytów w CHF) jestem do przodu w stosunku do kredytu w złotych. I niech to stowarzyszenie nie kłamie że rata wzrosła 2-3-krotnie. To nieprawda.”

  • Obserwator

   Oni mają swoją robotę a my swoją.

   • Magda

    tylko, że my walczymy o to, by ODZYSKAĆ nasze ukradzione pieniądze, a TROLE “pracują” ZA NASZE ukradzione pieniądze i za to pójdą do pierdla

  • Magda

   Na szczęście już prawie każdy rozpoznaje trolowe wpisy, ale i tak trzeba ludzi o trolowym zjawisku uświadamiać:

   https://bylambankowymtrolem.wordpress.com/2015/05/02/bylam-bankowym-trolem/

   Studenci mogliby też podjąć temat trolowego zjawiska jako kluczowego elementu działalności banków na rynku polskim

 • Lighthouse

  Chciałam podziękować Stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu za wytrwałą i niezłomną walkę już nie tylko o praworządność, ale i o przyszłość gospodarczą naszego narodu. Mam wrażenie, że jeśli obywatele teraz odpuszczą, dadzą tym samym przyzwolenie na dalsze przestępcze działania banków oraz innych firm powiązanych. Także wspierajmy się w walce każdy według swoich możliwości.

 • Sarunia

  Ja również, mimo że nie mam żadnego kredytu, chciałabym podziękować STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU, że tak walczy o Rodaków. Przecież to oszustwo i to na wielką skalę. Węgry jakoś sobie z tym poradziły. Mają bezkompromisowego prezydenta, dla którego Węgry-Węgrzy dużo znaczą i to widać w każdej jego decyzji. Broni ich rękami i nogami. Szkoda, że nasz Prezydent chowa głowę w piasek. Nie którzy mówią, że umył ręce jak Piłat. Coś w tym jest. Reasumując, Polacy trzymajmy się razem. Nie dajmy się skłócić. Mam 45 lat, nie mam dzieci, nie korzystałam z programu MDM a jednak nie mam nic przeciwko pomocy Państwa-pomocy obywatelom. Na wakacje jeżdżę po Polsce- bo wolę “nabijać kisę” naszym a nie obcym. Zabawne, bo jeszcze parę lat temu uważałam się za obywatela świata- daleko było mi do patriotyzmu. Ale…popatrzmy na Europę, na świat… Dzisiaj jestem wdzięczna losowi, że urodziłam się w Polsce.

 • Marek27

  wyPAD – tyle o tzw.prezydencie

 • Jędrek

  Zawiało optymizmem. Muszę to napisać.
  Szanowni przecież jak zdejmiemy WSZYSCY maski i wrócimy do swoich domów. Do swoich żon, dzieci, babć i dziadziusów to powiem, że JESTEM POTĘŻNIE ZBUDOWANY tym co dzieje się po tym jak Pan Prezydent ustami swoich urzędników zaprezentował światu.
  Nie mam pretensji do Ministrów Pana Prezydenta, że zachowali się jak zachowali. Każdy przecież ma do wykonania swojej pracy. Oni mieli POTWORNIE CIĘŻKO. Pan Prezydent schował się w zaciszu Pałacu (który mu zafundowaliśmy 🙂 ) i obgryzając paznokcie ze zdenerwowania OGLĄDAŁ MOWĘ CIAŁA SWOICH PODWŁADNYCH (treść przekazu znał). Boże broń przed takim doświadczeniem.
  Pan Bryksa był tak potwornie zestersowany, że CZASAMI OCZY OTWIERAŁ.Pan Łopiński w tzw międzyczasie miał takiego tika, że myślałem iż URWIE SOBIE NOSA. To było potworne doświadczenie. TORTURY NA ŻYWYM ORGANIZMIE. Pewnie jak wyszli po konferencji to LUFA BYŁO ZA MAŁO 🙂
  Co by było gdyby np. nasz Prezydent ze swoimi podwładnymi TAK BEZCZELNIE OKŁAMALI SWÓJ LUD, A ŻYLI BY NP. W PRZESZŁOŚCI W JAPONII? Szanowni Państwo – HARAKIRI. Tak zachowywali się ludzie HONORU.
  No tak – nie ci ludzie, to tylko żołnierze Prezesa 🙂 Czar prysł.

 • Majkel

  W 2007 dostałem pożyczkę 300000 płn indeksowaną do franka.zabezpieczeniem kredytu była kawalerka w Warszawie ( ceny nieruchomości były wyśrubowane na maksa – jej wartość była wówczas równa kwocie kredytu).rata ok 2200 płn teraz 2900.przez 9 lat spłaciłem w ratach ok 300 tys a moje zadłużenie wynosi 120 tys chf.czyli prawie pół miliona.od 2 lat obroty i marże w mojej działalności tak spadły że nie jestem dalej w stanie tego spłacać.od 4 miesiècy nie płacę mam kochanà żonę ktòra mnie wspiera na szczèście mamy rozdzielność majàtkowà ona nie przystèpowała do kredytu I Jej majátku “nie liznà”.aktualnie wysłałem wniosek o restrukturyzacjè z prośbà o możliwość przekazania kluczy w zamian za pozostałej czèści Zadłużenia .mòj przypadek da nam odpowiedź czy banki faktycznie sà zainteresowane ugodami czy dostanę kopa w dupę z wypowiedzeniem na pòł bańki(w ciàgu kilkunastu dni dostanę pewnie odpowiedź I dam Wam znać

  • Pawel

   Kopa w dupę, złodzieje nie negocjują, gnoja trzeba dopchnąć do ściany, żeby chciał gadać co bez BTE staje się wykonalne.

 • Małgosia

  Majkel,mam to samo na początku rata około 1700 zł( kwota kredytu 243000 zł)teraz prawie 3200 zł.Masakra ! już ledwo daję radę,moje obroty z działalności też znacznie spadły i nie mam pojęcia ,że jak nic się nie zmieni czy dam spłacić jeszcze 43 raty.
  Trzymaj się ,pisz gdzie się da, do polityków -ja to robię codziennie.

 • Adam

  Niech każdy na swojej nieruchomości powiesi baner ze zdjęciem pad i dopiskiem oszust, kłamca, pinokio itd. Puści telewizja, pójdzie w świat, może się zastanowi.

 • Robert
 • Robert

  Majkel , sam nic nie załatwisz z bankiem, wydymają cię i stracisz mieszkanie i do końca życia pozostaniesz z nie spłacalnym długiem a komornik będzie ściągła z ciebie każdy zarobiony grosz do końca życia.Po wypowiedzeniu umowy przez bank zacznie się naliczanie od 120 tyś CHF czyli 480 tyś zł i dzienne odsetki karne od kwoty 480 tyś zł to 328 zł, w miesiąc masz 9840 zł, rocznie 120 tyś zł.
  Trzeba było wstrzymać się z tym wnioskiem o restrukturyzację i zrobić to przez kancelarię prawną wyspecjalizowaną w kredytach frankowych jak chcesz to ci podam namiary, pisz na

  [email protected]

  lub kontaktuj się bezpośrednio z Krzysztof Oppenheim

  link

  http://krzysztofoppenheim.pl/

 • Robert

  Po przelewie wypłaty z zakładu pracy zrobić opłaty i resztę pieniędzy wypłacić co do złotówki. W excelu kwoty sobie wpiszą jakie chcą, ale papierowych pieniążków nie dodrukują. Nie będzie również statystyk na co wydajemy pieniążki. Przestraszą się fizycznego braku pieniążków. Sugeruję dodatkowo bojkot aplikacji bankowych z ukazaniem niebezpieczeństwa ich używania i braku jakiejkolwiek odpowiedzialności banku. Wynegocjować rabaty na zakup sejfów najlepiej polskich producentów.

  • Robert

   Wpisuj inne imię lub dodaj jakieś cyfry bo kopiuję sie moje imię.

 • Robert

  Wykupic krótkie reklamy w zachodnich gazetach z krótkim opisem jak Prezydent potraktował swoich wybórców / obywateli. Będzie wstyd…

 • Robert1

  Robert, sorrki juz zmieniłem.

  • Robert

   dzięki

 • alina

  Warto W apelu SBB dodać, że nie chcemy już od PADA-lca ŻADNEJ ustawy.Niech sie powiesi na suchej gałęzi i SPADA.

 • Proponuję wykupić kilka bilbordów w głownych miastach Polski z powiększonym zdjęciem z naszej strony internetowej: http://polskapartia.org/obrazki/przymierze_2.jpg oraz poetyckim dopiskiem, o ile dobre pamiętam Tadeusza Borowskiego, pod tytułem “Na Witkacego”, jako literacką alegorią smutnego finału marzeń o ustawie prezydenckiej:

  “Ten ci miał jaja, umiał żyć wśród kurew
  I dwa napięcia kierunkowe czuł
  Z dołu, na ukos w górę
  Z góry, na ukos w dół!”

  “Pierwszy rekordzista olimpijski w przedbiegach do Rio – osobiście wydymał 2 miliony Polaków!”

 • Magda

  Pod każdym trolowym wpisem na onetach, interiach itp. wrzucajmy link do:

  https://bylambankowymtrolem.wordpress.com/2015/05/02/bylam-bankowym-trolem/ , albo “google: bylam bankom trolem”

  (trole natomiast niech sie zrewanżują linkiem do SBB pod “naszymi” wpisami i będzie sprawiedliwie 🙂

 • hogata

  A ja dzisiaj zauważyłam, że mój bank z krainy Biedronki wszystko przelicza po kursie z du*y, bo ani to kurs kupna ani sprzedaży z tabeli kursów walut banku. Być może mentalnie BM zaabsorbował już ustawę z wiadomego miejsca, niczym firmowy, ultrachłonny pampers? Czy może oni mogą podróżować w czasie?

 • Joanna

  24 lata temu: https://www.youtube.com/watch?v=GXAEIPoxNew

  Liczy chciwy Żyd i Niemiec dziś po ile polska czystość
  Kupi duszę kupi ziemię i zostawi pośmiewisko

  Co nam hańba gdy talary mają lepszy kurs od wiary
  Wymienimy na walutę Honor i Pokutę

 • Jarosław

  Warto zastanowić się nad instytucja przyrzeczenia publicznego (tak można traktować obiecanki Pada z kampanii i później) i pozwać jego albo Skarb Państwa za nie spełnienie przyrzeczenia

 • Marzena

  Czy ktoś ma kontakt do Pani od zbierania środków na akcję medialną, żeby ustawiła większą kwotę? https://zrzutka.pl/6tkth2

 • Bartek

  Kochani , ulewanie żółci i dawanie wyrazów oburzenia i rozczarowania tym co dostaliśmy od PAD’a rozumiem i popieram. Ale to za mało. Proponuje się otrząsnąc i zastanowić wszyscy razem i każdy z osobna co robić dalej. Politykom zwłaszcza prezydentowi dajmy spokój, można ich jedynie przy byle okazji serdecznie obśmiać. Zajmijmy sie banksterką. Akcja ,,Zero haraczu..” jest tak naprawdę jedyną natenczas, która nam została. Trzeba ją jednak przygotować i doprecyzować. Samo wezwanie do nie płacenia nie wystarczy .Niezapłacenie jednej raty też jest niewiele warte.Bank doliczy odsetki z raty + karne do kapitału i tyle się tym przejmie. Musi to być masowa akcja nie płacenia kolejnych rat. Słowo ,,masowa” ma tu kluczowe znaczenie i to zarówno ze względów bezpieczeństwa dla klienta jak i na presję na bank. Akcja winna być poprzedzona pismami [np SBB ,Pro Futuris itp]do central konkretnych banków, że rozpoczynamy skoordynowaną w/w akcję i np od 1 września członkowie tych org w liczbie XXX tysięcy zawieszają spłatę kredytów do momentu podjęcia rozmów z nimi i osiągnięcia porozumienia. Innej drogi nie ma. Dlaczego to zawsze my musimy stać pod scianą, postawmy tam raz nasze kochane banki.Sprawa wydaje się prosta ale tylko się tak wydaje. Bo jak zapewnić tę niezbędną dla jej skuteczności masowość. Kto zapewni,że w akcji nie wezmą udziału tylko te osoby,które i tak już nie płacą, a te co mogą to ze strachu i tak zapłacą i z wypiekami na twarzy będą śledzić przyszły rozwój wypadków.Kilka wpisów niżej przedstawiłem pod rozwagę utworzenie grup kredytobiorców wg przynależności bankowej i prowadzeniu wojny z konkretnymi bankami przez konkretnych frankowiczów .Byłyby to mniejsze grupy łatwiejsze w koordynacji dzialań i być może skuteczniejsze. Może ktoś ma inne propozycje. Chetnie poznałbym tez stanowisko w tej kwestii zarządu SBB czy innych środowisk frankowiczów.
  e

  • Obserwator

   Na sprawnie działającą organizację, akcje w TV i banery w najruchliwszych miejscach miast aby dotrzeć do Polaków potrzebujemy KASY!!!…Jest nas 1 mln bezpośrednich kredytobiorców…każdy niech wpłaca składkę po 10zł/mies. lub tygodniowo jeżeli może…czy to dużo? To mniej niż paczka papierosów i nieco więcej niż kilka batoników. Obudźcie się wszyscy oszukani przez banki oraz ci którzy już wkrótce zostaną oszukani!!!! Nikt za was nic nie zrobi, natomiast razem możemy wypracowywać miesięczny budżet ok 5-10 mln zł. na bieżącą kampanię, prawników i koordynowanie działań. Z tego możemy zbudować potężna Partię do walki z zorganizowaną przestępczością banków na terenie RP. Zapewniam są już chętne stowarzyszenia do wspólnych działań z nami…o ile sami coś z siebie damy. Dzień w dzień będę docierać do kolejnych kredytobiorców również “złotówkowiczów” wyrolowanych na Wiborze…niech do nas dołączają i zrzucają się na wspólne działania. Raport z dnia: powklejane info o naszej akcji “zrzutka” (na niektórych portalach już mnie blokują), baza adresów do e-mailingu uzupełniona o 40 szt., tym razem ludzie z mediów, adresów od groma w internecie. E-mailing jutro. Dobranoc.

   • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

    No mnie blokują cyklicznie ale odradzam się jak feniks z popiołu 🙂 Spokojnej nocy.

 • OLA

  KOCHANI
  Tak jak wcześniej pisałam ja robię strajk już od bieżącego miesiąca nie dostaną ani grosza dobrowolnie i mam jeszcze jedna propozycję,mianowicie banksterka ma nas na widelcu poprzez wszelkiej maści BIK-i,KRD-y itp.Zróbmy swoją listę z inicjałami nazwiska (było by super gdybyśmy mogli podać nazwiska)nazwa banku oraz miasto największej łajzy BANKSTERSKIEGO SYSTEMU z jaka mieliście do czynienia .

 • Zbyszek

  SBB proszę nie używać “wazeliny” względem PAD ponieważ on jest inteligentny i jego nikt w błąd nie wprowadził przy projekcie tej ustawy. Świadoma decyzja, świadomy wybór stania po stronie banksterów i nawet próby legalizacji tych kredytów jeśli zgodzimy sie na spready przy frankach jakich nikt nie widział. Ja mam w umowie” bank udziela kredytobiorcy kredytu w kwocie …… złotych polskich indeksowanych do CHF. nIGDY FRANKA NA OCZY NIE WIDZIAŁEM

 • boro

  Popatrzcie jak ruszyło. Uświadomiłem już paru moich kolegów. Nie mieli pojęcia ci się dzieje. Fakt, są osobami na wysokich stanowiskach (rajca, notariusz). Mówią mi: ” CO ty gadasz stary, to prawda?” Dwóch z nich nie miało pojęcia ci to są spready. Płacili bo płacili, jest ich stać, myśleli taka karma. ALe podburzyło ich to, ze coś jest nie zgodne z prawem, coś śmierdzi. DOstali ode mnie linki SBB i zrzutki. Popatrzcie, rośniemy w siłe, Walka, Walka, Walka. Na emaila odezwało się do mnie parę osób. BGZ-owcy myslą o procesie hybrydowym wraz ze mną. Tymczasem Kancelaria Mazur opdowiedziała, że otrzymanie raportu może się przedłużyć ze względu na wysokie zainteresowanie klientów problemem frankowym. Ruszyło? Ruszyło. NIe wiem czy nie potrzebujemy jednego konkretnego lidera naszej sprawy.

 • boro

  Czego pragną banki i banksterzy? KASY. CO zrobią jak jej nie dostaną?

 • boro

  Pielęgniarki przy obłożnie chorych zastrajkowały. Były we wszystkich mediach i we wszystkich wiadomościach. Czy kredytobiorcy mogą zastrajkować biorąc przykład z blokowianiem przejscia dla pieszych lub spalenia opon?

  • boro

   Widzisz, dlatego łatwiej by nam się komunikowało gdyby powstały działy tematyczne oparte o podział bankowy. Forum tego wymagania nie spełnia wg mnie chociaż po rejestracji pare osób odezwało sie do mnie. Pamiętajcie że popularne kancelarie mają teraz urwanie głowy z opiniami prawnymi (przynajmniej swoje zarobią) ale trzeba nam więcej konkretnych prawników.

 • Marek27

  a czy jest ktos chetny na proces hybrydowy vs getin bank (dawniej dombank)?

 • Andrzej Pogorzelski

  Jaka GŁUPOTA i brak jakiejkolwiek znajomosci prawa bankowego aby chroniło banki przed konstruowaniem działalności bankowo – kasynowej, Banki powinny zmienić szyldy na BANK – KASYNO aby spolelczenstwo było świadome,ze to rownież jest KASYNO,
  NIE MOGĘ UWIERZYĆ , ZE PAN PREZYDENT DUDA, PRAWNIK, MÓGŁ BY BYĆ TWÓRCA WZGLĘDNIE PODPISAC TAKI PROJEKT USTAWY !!!!
  Czy już zapomnieliście, ze banki tranosferowaly poza Polskę miliardy zysków frankowych przez wiele lat.

 • Kasia

  Co się DZIEJE Z LUBOMIRĄ PRZAŚKO??? JAKO TRUDNO JEST ZWIĘKSZYC KWOTĘ AKCJI???

  Naprawdę odechciewa mi sie promowania tego przedsięwzięcia!

 • Dariusz

  Akcja Zero Haraczu wydaje się jedyną zauważalną i dotkliwą dla banków drogą postępowania. Zgadzam się z Bartkiem i innymi , iż należy ją dobrze przygotować i uzasadnić . Może należy na sprawę spojrzeć z innej perspektywy i ciężar dowodowy dot. niezgodności z prawem umów pseudofrankowych przerzucić z kredytobiorców na kredytodawcę .
  Mając bowiem na uwadze liczne dowody na podejrzenie bezprawności tych umów ( pierwsze wyroki sądów, stanowisko Rzecznika Finasowego, zgłoszenie do Prokuratury podejrzenia o popełnieniu przestępstwa itd . ) , jako praworządni obywatele ” demokratycznego państwa prawa ” , jakim jest Rzeczpospolita Polska , nie możemy godzić się na trwanie w procederze , co do którego istnieją uzasadnione przesłanki wyczerpujące znamiona przestępstwa . Sami nie chcemy narażać się na wynikające stąd konsekwencje prawne . W świetle tych uzasadnionych wątpliwości , dalsze transferowanie kolejnych rat pseudokredytu byłoby świadomym trwaniem w stosunku prawnym , który może nosić znamiona przestępstwa i narażając obie strony na poważne konsekwencje prawne. Dlatego do chwili udowodnienia przez kredytodawcę przed właściwymi organami RP zgodności przedmiotowej umowy z polskim systemem prawnym, jesteśmy zmuszeni do wstrzymania transferu kolejnych rat kredytu. Dodatkowo ze względu na fakt , iż wzmiankowane wątpliwości powstały po stronie kredytodawcy, wnioskujemy by w okresie wyjaśniania sprawy bank odstąpił od naliczania odsetek od nieterminowej spłaty.
  Niech wtedy PAD ,jego ministrowie , KNF i prezes NBP przez rok obserwują sobie sytuację.

  Trzymajmy się razem.

  • Bartek

   W pojedynczych czy nielicznych przypadkach na pewno bank zrobi swoje.Ale jak zareaguja gdy płacic przestaną nagle dziesiątki a najlepiej parę setek tysiecy klientów. Myśle, że w takiej sytuacji zatrzęsli by portkami nie tylko banksterzy ale i Ci zatroskani o system politycy

 • Andre70

  Dobry wieczór, sądzę, że potrzebna jest poruszająca do bólu akcja medialna, aby pobudzić działanie, kto w SBB to prowadzi? Jest potrzeba działania, formalne rozmowy jak widać upadły.

 • boro

  Czy czujecie się ludzmi wolnymi? Czy oddychacie pelną piersią? Czy w ogóle czujecie się ludźmi? MOże czas roz….ić system? MOże ktoś wysadzi się przed bankiem? W imie prawdy, sprawiedliwości i ludzkiego humanizmu. Czy te wartości jeszcze istnieja? Skoro liczy się tylko kasa to może jej nie oddawać?

  • Obserwator

   Nie istnieją…liczy się tylko kasa. I dlatego do znudzenia powtarzam: 10zł/ tyg. każdy oszukany przez banki na subkonto SBB “kampanie informacyjne oraz tworzenie struktur nowej Partii Stop Banksterom”. Docieranie do ludzi i w wyborach samorządowych rozliczyć tych, którzy w najbliższych tygodniach pokażą czy są za obywatelami tego i szanują polskie prawo kraju czy są za bansterami i uprawianym przez nich totalnym bezprawiem.

 • boro

  Skoro PAD jest wiernym katolikiem (przyjmującym Komunię Św na pokaz to może przerzucmy się na muzułmanizm?) Wtedy zaczną się nas bać

 • boro

  Mnie psychicznie nie złamią. Za dużo już w życiu przeszedłem. Walka, walka ludzie.

 • alina

  jesli chodzi o propozycje składania dudzie podziekowania przed pałacem prezydenckim za ten gniot łamiący prawo, to zamiast kukiełek przypominających Pinokia(on miał jakis wdziek)lepsza byłaby TACZKA.

 • zt

  @Dariusz,
  to jest dokładnie to co powinniśmy zrobić!
  Brawo!

 • Aga

  Niepłacenie nie wchodzi w grę. To kolejny pretekst i argument po stronie banku. W umowach mamy klauzulę abuzywne a nie zapisy o możliwości niepłacenia rat. Kwestią nie jest to czy płacić tylko ile. W chwili obecnej w grę wchodzi sprawa sądowa z dobrym prawnikiem. Banki i PAD wiedzą,że garstka z ogółu wystąpi z pozwem, więc się za bardzo nie obawiają, bo nawet jeśli przegrają to nie będą to te mld o których trąbił knf.

  • Robert

   [email protected] właśnie nie płacenie w tej wysokości co dotychczas wchodzi w grę, właśnie ta abuzywnosć która jest nie legalna nie będzie płacona, przykład ja mam teraz 1600 zł rata przeliczana na 384 CHF, jak nie zapłacę tej części abuzywnej, to jest te właśnie 600 zł i pozostanie mi 1000 zł i taką ratę miałem pierwszą po udzieleniu kredytu.

 • Rider10

  Nasz wspaniały PAD zafundował nam projekt ustawy, który w żadnej mierze nie spełnia naszych oczekiwań, nie rozwiązuje istniejącego problemu a co najgorsze utwierdza banki w przekonaniu, że złamanie przez nie prawa w umowach jest jak najbardziej do przyjecia i ze nie grożą im z tego powodu żadne konsekwencje. W związku z tym wydaje mi się zasadnym aby SBB skierowało odpowiednie pismo do odpowiedniej instytucji EU, która przyjrzy się całej sprawie, wyczynom naszego dzielnego PAD i narobi smrodu wokół tyłka Dudy – może jak zobaczy, że salony Europy są dla niego nieprzyjazne i zadają trudne pytania i wyrażają dezaprobate jego działań to powstanie jakas refleksja. Gdyby jednak i to nie zadziałalo to trzeba mu zakomunikować, że to jest jego ostatnia kadencja jako prezydenta bo 1 MLN wyborców z czystej ludzkiej niecheci zaglosuje na jego konkurenta….

 • Niema na co czekać zakładamy partie kiedy zjazd SBB dość tego pie….a zalążki struktury juz w terenie są chętni będą a telewizory komercyjna same do nas przyleca ogłaszamy konkurs na nazwę partii do roboty na manifestacji ma nas byc kilkanaście tysięcy i pod sejm z oszustem i kłamcą juz nie rozmawiamy

  • Madi

   Obywatele dla Polski. 🙂 Polska dla Obywateli.

 • Jędrek

  Szanowni Państwo uważam, że teraz “król stoi nagi”. Jak była kampania wyborcza to znalazł nas i poprosił o swoje poparcie. Sprawa jak najbardziej normalna. Później okazało się, że za prośbą przyszła Pani Beata Szydło. Wiedziała Bardzo dobrze, że efekt prośby wtedy już Pana Prezydenta ZADZIAŁAŁ. Były tańce ironiczne pod pałacem, jako SBB zachowywaliśmy się jak TOTALNA OPOZYCJA. Czasami zachowywaliśmy się tak jak byśmy mieli różowe okulary.
  Przewalcie parę stron wstecz a dowiecie się (to do młodszych bywalców tej strony), ŻE POPARLIŚMY 500+???. Jednak dla uczciwości powiem, że wielu z nas z piszącym te słowa WYRAZIŁA SWOJE NIEZADOWOLENIE W TEJ KWESTII. Piszę to dlatego, że uważam iż w mojej ocenie stać Pana Prezydenta żeby w imię starej PRZYJAŹNI, bo przecież tak było WYSŁUCHA NAS I WYCOFA PROJEKT SWOJEJ USTAWY.
  Taka naszła mnie myśl po dobrze przespanej nocy. Może to dać zaczyn pod KONSTRUKTYWNĄ DYSKUSJĘ z naszym udziałem. Nie jesteśmy dzikusami tylko BRONIMY SWOICH RODZIN I DOMÓW. Tak było zawsze i może czytający ludzie z Pałacu zaniosą tego newsa do Pana Prezydenta a on wczuje się w tchnienie właśnie Polaków. Tego sobie i wszystkim pokrzywdzonym szczerze życzę.
  Panie Prezydencie, my na prawdę wszystko robimy w trosce o POLSKĘ. My nie jesteśmy ani pazerni ani wredni. Nam nie chodzi o to żeby zawalić Polski system bankowy. Wszystko można załatwić tylko apeluję porozmawiajmy. Wszystko można załatwić pod warunkiem, że się rozmawia. Pierwszy deklaruję, że jestem w stanie dalej płacić lichwiarskie wielkości rat, ale proszę wiedzieć, że można to wszystko przeliczyć i WSZYSTKO WYRÓWNUJĄC POPRZEZ SKRÓCENIE NASZYCH SPŁAT KREDYTÓW. Taka sytuacja może rozpocząć się w każdym momencie gdzie PRZEZ NAJBLIŻSZE LATA DUŻA MOŻE NAWET WIĘKSZA ILOŚĆ KREDYTOBIORCÓW NIE BĘDZIE ŻĄDAŁA ZMNIEJSZENIA WIELKOŚCI RAT.
  To jest bardzo proste rozwiązanie. Frankowiczowi skróci się okres kredytowania o jakiś czas np. o 5 lat a bankierzy DZISIAJ nadal będą mieli duże TERAZ UZASADNIONE wpływy. Wytwarzała się będzie swoista nadpłata. Dalej prezesi banków będą opływali w dobrobycie. Co będzie za 10 czy 15 lat? Nie mam pojęcia, ale do tej pory nadal będą żyli ponad stan. W tym czasie niech odbudowują swoją pozycje na bankowym rynku a my im nie będziemy przeszkadzali. Znowu zajmiemy się swoimi sprawami i nie będziemy dyskutowali o sprawach, które tak na prawdę WCALE NAS NIE INTERESUJĄ.

  • Robert

   [email protected] nie bądź naiwny, Prezydent jest już kupiony przez banksterkę.
   Przyszedł bankster do Pałacu i powiedział, jak wprowadzisz tą ustawę w pierwotnej wersji to banki zapłacą 70 mld złotych i jak padną 3 lub 4 banki to poleci łańcusszek i padną kolejne, nastąpi krach gospodarczy w Polsce a ty stracisz stanowisko Prezydenta i będzie chaos w kraju – taką wizję przedstawił bankster Prezydentowi.
   Prezydent w tym momencie jak to usłyszał zesrał się w gacie, i o to mamy efekt ustawy nie frankowej tylko spredowej.
   Nie bądźmy naiwni, Prezydent tego nie wycofa.
   Niestety Panie Prezydencie nikt z frankowiczów nigdy na Pana już nie zagłosuje, łącznie z rodzinami, dziadkami, babciami, ciotkami i wujkami to straciłeś 4 mln głosów.
   PIS też jest już przegrane, wywiozą ich na taczkach.

  • Madi

   @Jędrek apelujesz do człowieka a to nie człowiek tylko drewniany Pinkio, kukła bez serca także daj spokój już nie przeciągaj struny w jego stronę. I jeszcze ten apel będę płacił karnie lichwę…na pewno dobrze spałeś ?

 • Jędrek jest to propozycja do rozważenia i myślę że w dużej mierze do,przyjęcia ale Duda juz nam nie pomoże bo on nic nie może zrozum to banksterzy opanowali rząd przez młodego morawieckiego musimy działać sami dlatego,opcje za założeniem partii

 • Anna

  Jędrek, w trosce o Polskę proponuję praworządność i przestrzeganie wyroków Sądów, w tym orzeczeń o niedozwolonych zapisach w umowach kredytowych.Polecam gorąco lekturę rejestru niedozwolonych zapisów na stronie UOKIK. Może warto oceniać kolejne pomysły pod tym- czy usuwają nieuczciwe zapisy abuzywne z umów kredytowych? Dotyczą ich liczne wyroki sądowe, walczmy o ich zastosowanie do wszystkich umów kredytowych. Nasze umowy to przecież wzorce umowne, nieuzgadniane indywidualnie, dlaczego mamy latami walczyć indywidualnie w Sądach? Po to by więcej osób oddało komornikowi mieszkanie , w dodatku po spłaceniu znacznej części kredytu?
  Nasza ustawa- usuwająca zapisy niedozwolone, rozwiązująca kwestę kredytów indeksowanych/waloryzowanych/denominowanych jest w Sejmie. Popierajmy ją !

 • Marek27

  Tak nie monżna Jędrek. Tu nie tylko chodzi o nas, ale także o ten kraj, ktory nadal nazywamy ojczyzną. O to, żeby był to taki kraj jak napisano w pierwszych art. Konstytucji
  ” Art. 1.
  Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
  Art. 2.
  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

  Dlatego zgadzam się z Anną. Popieram akcje niespłacania rat i sam sie do nie dołączę, ale musi być to akcja przygotowana i przemyślana od strony prawnej. W przeciwnym razie nas zatopią. Nie pogarszajmy juz i tak swojej beznadziejnej sytuacji. Mnie marzy sie akcja niespłacania rat połączona z wytaczaniem powództw – najlepiej w procesach hybrydowych (maja zaletę pozwów indywidualnych, a są dużo tańsze). Być może wytoczenie powództwa jest ochroną przed reperkusjami banku w razie niepłacenia rat. Musi sie w tym temacie wypowiedzieć kompetentny prawnik. Pamietajmy, że w razie procesów banki też muszą tworzyc rezerwy- więc kazde powództwo uderza je finansowo prawie tak samo mocno jak niezapłacenie raty.

 • MiCHFal

  Wszystkie środowiska frankowiczów powinny się teraz zjednoczyć, działać wspólnie. Za bardzo to wszystko jest rozproszone – pejsbooki, każda organizacja ma własną stronę. Ciężko to wszystko śledzić. I co gorsze nic z tych poszczególnych “aktywności” nie wynika! Powinna powstać wspólna platforma, w ramach niej podział na banki, gdzie moglibyśmy się zadeklarować jako chętni do hybrydówek itd. Konkretne informacje o wadach poszczególnych umów, konkretne wyroki sądów w pozwach danych banków. Jedno miejsce, gdzie osoba niezorientowana mogłaby zorientować się w przekrętach swojego banku i jedno miejsce do wymiany doświadczeń. W jedności siła! Wzywam SBB to podjęcia takich działań. Zaproście do takiej inicjatywy Panów Sadlika, Janiszewskiego, Jańca i innych “aktywistów”!

 • Robert45

  Nie jestem prawnikiem, ale słyszałem o depozycie sądowym, nie wiem czy można to wykorzystać. Wygląda to tak, że na czas toczenia się sprawy sądowej pieniążki należne bankowi za ratę wpłaca się do sądu, a nienależną nie. Bank nie korzysta z pieniędzy i nie może podnosić, że nie płaci się raty. Czyli płacimy do banku ratę taką, jak by był kredyt w pln, sporną kwotę do depozytu…moim zdaniem najpewniejsza droga, nikt nie będzie podnosił argumentu cwaniaka frankowicza, który nie chce płacić rat, a bank nie będzie korzystał z nienależnych świadczeń.

  • Gosia

   do Robert45 wydaje mi się, ze to co piszesz jest bardzo sensowną koncepcją. Pisze wydaje mi się, ponieważ nie wiem czy można depozyt sądowy zastosować do naszych spraw. Próbowałam czytać w necie na temat depozytu sądowego, ale kiepsko mi szło, więc wysłałam zapytanie w sprawie depozytu sądowego do kancelarii, która obsługuje mój pozew. Mam nadzieje, że na poczatku następnego tygodnia coś będzie wiadomo.

 • Jędrek

  Kochani. Bardzo dziękuję Wam za wasze mądre i wyważone opinie. Każdy dorosły wie, że ZGODA BUDUJE A NIEZGODA RUJNUJE. Jasne, że w chwili obecnej jesteśmy tu i teraz. Nasze władze SBB w sposób mądry i jednoznaczny Proszą (przez duże “P”) Pana Prezydenta o wycofanie swojej propozycji ustawowej. Podają w tym swoją argumentacje, która jest oparta na konkretnych paragrafach m.in. Konstytucji ale też jest na takim głosie rozsądku. Takiej troski o naszą Ojczyznę.
  Wszyscy wiemy, że miejscem decyzyjnym na cele strategiczne jest ścisłe Kierownictwo partii. Wielu nawet uważa, że żadnej demokracji nie ma a jest DYKTAT JEDNEJ OSOBY. Nie mniej jednak wszyscy widzą jak grupa bardzo wąsko powiązana IDEOWO decyduje o naszych losach. Panowie: Kaczyński, Glapiński czy Łopiński to koledzy jeszcze z Porozumienia Centrum. Pan Prezydent Duda był bliskim, młodym obiecującym politykiem PiS pełniący bardzo ważną funkcję przy Panu Prezydencie Kaczyńskim. To są fakty.
  Apel o wycofanie propozycji Pana Prezydenta (umówmy się, że Pan Prezes Kaczyński FORMALNIE tej propozycji wycofać NIE MOŻE) JEST MĄDRY I WYWAŻONY. Daje on kolejny czas na dalsze przemyślenia i wypracowanie nowej lepszej propozycji. Nie ciśniemy mówiąc DAWAJCIE WRESZCIE TEGO GNIOTA, NIE CHCEMY DŁUŻEJ CZEKAĆ, POPRAWIMY GO W SEJMIE, ZAMIENIMY 50 NA 70 I BĘDZIE OK. Tej propozycji nie możemy przyjąć.
  Wyżej popełniłem taką amatorską kalkulację pod roboczą nazwą ILE PiS STRACI ELEKTORATU PO WDROŻENIU W ŻYCIE TEJ USTAWY.
  Dla tego, jeżeli Pan Prezydent NIE WYCOFA SWOJEJ PROPOZYCJI MUSIMY TOTALNIE PRZEJŚĆ DO OFENSYWY NAKIEROWANEJ NA INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA ORAZ NIEPOSŁUSZEŃSTWA.

 • Marek27

  Połączenie sil to mądra propozycja. Cel mamy ten sam. Osiągnijmy go wspólonie. Panowie “u wladzy” prosimy podejmijcie takie starania. A potem powództwa+ niepłacenie rat (lub płacenie do depozytu sadowego), lub jakas jeszcze inna mozliwość opracowana przez wybrane kancelarie prawne.

  • Gosia

   Tak, myślę, że to bardzo mądra propozycja – połączenie sił i wpłacanie rat do depozytu sądowego. Pytanie tylko czy z tym depozytem sądowym jest do wykorzystania. Sprawdźmy to 🙂

   • Gosia

    dlaczego nie może?

 • Jędrek

  aMATORSKA PROPOZYCJA POLEGA NA TYM, ŻE NIE IDZIEMY W KIERUNKU ZMNIEJSZANIA RAT KOSZTEM WYDŁUŻANIA TRWANIA KREDYTU, A RACZEJ NA DRODZE KOMPROMISU I SWOISTEJ UGODY STRON: BANK – KLIENT UMAWIAMY SIĘ ILE KLIENT W DANYM CZASIE (NIE MNIEJ JAK) MOŻE ODDAWAĆ W POSTACI RAT.
  Teraz co trzy miesiące następuje TOTALNE przeliczanie naszych kredytów i nikomu to nie przeszkadza. Teraz też mogli byśmy tak postąpić i wykazywać o ile SKRÓCIŁ SIĘ NASZ OKRES KREDYTOWANIA. Wiadomo, że na poziomie trzech miesięcy nie będzie to zauważalne ale już z biegiem lat spat kredytu na pewno tak. Pierwszy punkt to rozliczenie NADPŁATY (przeliczenie kursu wg. UGODY np. 70:30 plus zwrot spreadów. Drugi etap to ten o którym pisałem wyżej.
  Zaletą takiej umowy było by, że bankierzy otrzymywali by swoje (może troszeczkę mniej), po drugie ZDJĘTO BY BĄBĘ FRANKOWĄ a po trzecie nastąpiło by zbliżenie zdań zwaśnionych stron.
  Wada jest tylko jedna, że bankierzy otrzymywali by pieniądze w krótszym wymiarze. Czy jednak to wielki problem na przestrzeni dwudziestu lat? Nie sądzę, że za 15 lat w tych bankach będą te same zarządy czy prezesi.

 • Marek27

  Jędruś- nie bąź naiwny- z nami nikt nie chce rozmawiać. Propozycja Dudy pokazuje jak oni nas traktuja. Możesz wymyślec doskonałe scenariusze, ale oni maja to w dupie. Tylko siłą zmusimy banksterów i ich zaplecze lobbystyczno-polityczne do ustępstw. Taką siła sa wg. mnie tylko masowe procesy sądowe (ale nie grupowe) plus oczywiście ulica.

 • Jędrek

  [email protected] Jak piany muru będę trzymał się rozwiązania naszego problemu w tej kadencji. Za kilkanaście miesięcy rozpocznie się kampania wyborcza do sejmików. Takie pierwsze sprawdzam. Jak myślisz Panu Kaczyńskiemu nie będzie zależało na przeprowadzenie takiego sprawdzam? Jestem pewny, że na pewno by chciał znowu wygrać. W swoistej koronie brakuje mu tylko wygranej właśnie w tej “kategorii” 🙂 Ma swojego Prezydenta, większość w Parlamencie a w terenie…
  No właśnie co będzie jak przerżną te wybory? To będzie początek zjazdu? Tak na prawdę wszyscy wiemy, że tylko JEDNA IDIOTYCZNA, GŁUPIA, KRETYŃSKA… decyzja sprawiła, że NIE RZĄDZI KOALICJA: PO, NOWOCZESNA, PSL I SLD. To ci ostatni za namową Palikota sprawili, że mamy to co mamy. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach myśli, że powtórzy się scenariusz totalnej wygranej PiS do Parlamentu? Przecież to tylko PRZYPADEK,że jest jak jest i NIGDY WCZEŚNIEJ PRZED 1989r tak nie było. Znienawidzona obecna partia władzy STRACI WSZYSTKO! No tak ale to już ich problem.
  Jak będą się z nimi obchodzili ci co teraz są upokarzani i poniżani?
  Proszę sobie to wyobrazić. Oczami wyobraźni widzę to bo obserwowaliśmy to przez osiem lat jak PO z PSL-em rządzili. Jak wtedy jechali z Panem Kaczyńskim jak z chłopcem.

 • Marek27
  • Robert

   Po przeczytaniu tego artykułu pod którym podpisał się Witold Modzelewski nasuwa się pytanie, że tak naprawdę czy my obywatele wybierzemy w wyborach jedną czy drugą opcję polityczną jesteśmy i tak skazani na porażkę, system który został stworzony w Polsce po 89 r dalej jest pro-cedowany przez kolejne władze i z lewa i z prawa.
   Niestety biedni ludzie którzy na to wszystko pracują i politycy wraz z establishmentem bankowym dymają obywateli na całego, każdego dnia.
   Życie człowieka jest zbyt cenną wartością żeby się temu wszystkiemu poddawać i iść na rzeż jak te bydło.
   SBB naprawdę zorganizujcie masową akcję nie płacenia rat, to jedyny sposób, nie ma innych alternatywnych sposobów załatwienia naszej sprawy.
   Po 3 miesiącach braku wpłat do banków zapewniam, że Prezydent w ciągu 1 tygodnia prześle właściwy projekt ustawy do SEJMU.

 • Jędrek

  W kontekście tekstu powyżej dopowiem, że gdyby rządził ktoś inny (pisałem skład tamtej wirtualnej koalicji) to Pan Prezydent już dawno temu złożył by projekt do Sejmu a tam PiS, Kukiz15 i MOŻE SLD przeprowadzili by ZE SKUTKIEM POZYTYWNYM ten projekt ustawy (NASZ PROJEKT) przez Parlament.
  Stało się inaczej i teraz JESTEŚMY TU I TERAZ.

 • Marek27

  Czuć, że i prof.W. Modzelwski czuje sie wydymany. Nie dziwie się.

 • Jędrek

  [email protected] Do ostatniej kropki podpisuję się co napisał Pan Prof. Modzelewski.

  To podoba mi się najlepiej:

  “nie daj się wydymać jak Frankowicz”

  To pisze nie jakiś Jędrek – frankowicz a Profesor, wykładowca, ekonomista, EKSPERT, były vice Minister Finansów. Wojownik od minimum sześciu lat o Prawdę w sprawie kredytów DENOMINOWANYCH CZY INDEKSOWANYCH DO WALUTY OBCEJ.

  Myślę, że robienie takiej ANTYREKLAMY robionej przez tak ważnego Profesora daje WIĘCEJ STRAT BANKSTEROM JAK OPŁACANIE TYCH IDIOTÓW LOBBYSTÓW, KTÓRYM Z MERYTORYCZNYCH 🙂 ARGUMENTÓW ZOSTAJE JUŻ OBSZAR – “WIDZIAŁY GAŁY CO BRAŁY”:)

  Dzięki za odnalezienie tego materiału.

 • Adam

  Ciekaw jestem czy my możemy bo jest nas siła również jak banki podejmować jakieś działania spekulacyjne na korzyść naszą lub chociaż stratę banku. Często widać jak kurs spada w okolicy połowy miesiąca. Może jakieś ustawki wtedy na zakup raty w ikantorach. Następnie zgodnie z regulaminem tel. do oddziału i zamawiamy na jutro wypłatę waluty. Wtedy bank musi skupić z rynku papier po niekorzystnej cenie. A tuż przed terminem płatności wpłacamy ten papier i bank musi sprzedać po niekorzystnej cenie. To by im nieźle dopiekło bo obsługa tego, transport waluty do wielu oddziałów i straty na obrocie nią będą duże. Może ktoś ma lepsze pomysły niech pisze jak dopiec banksterom. Wielu pewnie brak na to czasu ale są i tacy jak ja co chętnie by się poganiali z banksterami tak po złości.

 • Jędrek

  Jak nie wiemy dlaczego tak irracjonalnie ktoś się zachowuje to oznacza, że CHODZI O GRUBĄ KASĘ TU I TERAZ, ALE NIE TYLKO. Chodzi też o ZABLOKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.
  To jest dopiero qurewstwo i bydlactwo.

  “- Ten projekt jest napisany ręką bankierów i to właśnie ich interesom służy. Nam to nie pomoże w żaden sposób, bo raty będą praktycznie takie same. Tu chodzi o zablokowanie kolejnych wyroków sądowych. To, co obecnie otrzymują ci, którzy wygrywają procesy, to ponad 10 razy więcej niż to, co uzyskają dzięki temu projektowi – mówi rozgoryczony Szcześniak.”

  • hogata

   O, już jesteś całkiem obudzony 🙂

 • OLA

  Witam
  do kompletu polecam jeszcze to:
  http://www.nowakonfederacja.pl/renta-neokolonialna-czyli-ile-jeszcze-polak-zaplaci/
  DZISIAJ W GW jest”podobny”tekst syygnowany jako wywiad młodego Morawieckiego.
  O co tu biega????

 • OLA

  drobne sprostowanie nie wywiad tylko autorski projekt?? czyżby Interia i GW cudownie się nawróciły czy tylko brakuje kołderki i kopią się po kostkach?
  “W końcu 2014 r. Mateusz Morawiecki, wówczas prezes banku BZ WBK należącego do hiszpańskiej grupy Santander, zaskoczył członków zarządu, przesyłając im mailem autorski tekst “Renta neokolonialna, czyli ile jeszcze Polak zapłaci”. Była to czysta publicystyka, niespotykana w kontaktach między menedżerami korporacji.”

 • Robert

  http://m.interia.pl/biznes/news,2368536

  Po przeczytaniu tego artykułu pod którym podpisał się Witold Modzelewski nasuwa się pytanie, że tak naprawdę czy my obywatele wybierzemy w wyborach jedną czy drugą opcję polityczną jesteśmy i tak skazani na porażkę, system który został stworzony w Polsce po 89 r dalej jest pro-cedowany przez kolejne władze i z lewa i z prawa.
  Niestety biedni ludzie którzy na to wszystko pracują i politycy wraz z establishmentem bankowym dymają obywateli na całego, każdego dnia.
  Życie człowieka jest zbyt cenną wartością żeby się temu wszystkiemu poddawać i iść na rzeż jak te bydło.
  SBB naprawdę zorganizujcie masową akcję nie płacenia rat, to jedyny sposób, nie ma innych alternatywnych sposobów załatwienia naszej sprawy.
  Po 3 miesiącach braku wpłat do banków zapewniam, że Prezydent w ciągu 1 tygodnia prześle właściwy projekt ustawy do SEJMU.

  • Jędrek

   W pełni popieram apel [email protected]
   Mam w tym miejscu pytanie do władz SBB. Proszę w imieniu wielu niezorientowanych frankowiczów NA CZYM MA POLEGAĆ POMOC SBB W PRZYPADKU POPADNIĘCIA W KŁOPOTY. Czy jeżeli tak będzie to SBB np. wynajmie prawników na ich koszt i będzie reprezentował ich przed sądami na terenie Polski? Deklaracja w materiale wyżej jest bardzo ogólna. Powyżej w komentarzach były takie osoby które mają wątpliwości jak to ma być zorganizowane.

   TROCHĘ Z HISTORII:

   Na samym początku naszej ostatniej manifestacji Pan Macie Pawlicki (prywatnie Szef SBB) powiedział, że od października ma być akcja zero haraczu (może taka akcja być).

   Po kilku godzinach w czasie naszego walnego zebrania dyskutowaliśmy na ten temat. O szczegółach nie piszę z wiadomych względów.

   Teraz jest apel do Pana Prezydent i jest jednoznaczne hasło: ZERO HARACZU.

   Może trochę szczegółów co do akcji?

 • Jędrek

  44% Polaków pozytywnie ocenia Pana Prezydenta Dudę.

  Trochę historii:
  Pozytywne oceny prezydentów w pierwszym miesiącu urzędowania wg CBOS:

  60% Wałęsa
  53% Kwaśniewski
  39% Kaczyński
  47% Komorowski
  33% Duda

  To bardzo niski procent poparcia. To tragedia. Jednak nic nie bierze się Z NICZEGO.
  Kłamstwo, obłuda to droga wprost do PRZEPAŚCI POLITYCZNEJ.

  Co robią politycy, byli prezydenci?
  Pan Kwaśniewski pomimo, że był młodym Prezydentem kariery nie zrobił. Taka prawda. Nikt w UE za nim nie zabiegał. Wiadomo dla czego.
  Elektryk Wałęsa zrobił taką karierę na świecie, że pod koniec jego życia po prostu zgłupiał. Na zaczepki i ataki przeciwników politycznych zamiast zamilknąć walczył. Po co?
  Pan Prezydent Komorowski to stabilny Pan w średnim wieku. Teraz może w spokoju sobie żyć na emeryturze.

  Co będzie za cztery lata z Panem ex Prezydentem Dudą? W UE jak za Kwaśniewskim nie będą wygrywali. Na szefa jakiejś instytucji banksterskiej? NO WŁAŚNIE.
  Pan Marcinkiewicz był tylko marionetką a na ile lat w banksterii się ulokował 🙂

  Obstawiam banksterię. Jakiś kasjer u Belki 🙂

 • Adam

  Problemy ze spłatą frankowych były właśnie głównym powodem rozwiązania ich na Węgrzech i Hiszpanii.

 • panhoryzontu

  Myślę, że każdy wyleczył się już z nadziei, że los frankowicza kogoś obchodzi.
  Frankowicze, aby coś osiągnąć muszą zdać sobie sprawę, że są tyle warci ile ich głosy – są tylko mięsem wyborczym. Niewykluczone, że przed kolejnymi wyborami, nawet Petru i PO coś obiecają frankowiczom, ufając, że skoro raz byli tak głupi, że zawierzyli PIS, to będą po raz drugi dość głupi, by zawierzyć innym politykom.

  Jedyną szansą dla frankowiczów jest sprawić, aby czytelnie pokazać, że ich głosy nie pójdą na PO/Petru/PIS czy tez inna partię. A jedynym sposobem aby tak zrobić, jest założyć własną partię frankowiczów. Zadanie nie jest łatwe, ale nie niemożliwe. W dobie internetu koszty nie są tak wysokie. Do kolejnych wyborów tez sporo czasu.

  Partia taka nie powinna mieć żadnych, absolutnie żadnych haseł politycznych, bo te tylko podzieliłyby ją. Jedynym hasłem powinno być ograniczenie władzy banksterów, ewentualnie w szerszym kontekście mogłaby mogłaby przygarnąć też jakieś inne grupy POKRZYWDZONYCH, np bieda-emerytów, którzy przez lata musieli pracować na umowach zleceniach, a dziś mają po 100 zł emerytury.

  Inna nadzieją dla frankowiczów jest frank po 6 złotych. Wtedy akcja niepłacenia rat, niechybnie się uda. Eksmisje frankowiczów staną się bardziej powszechne, wiece spontanicznie zaroją się od kamieni, płonących opon i rozwścieczonych ojców zbankrutowanych rodzin walczących z policją. Widok płaczących dzieci może i trafi do mediów, by przebić się przez banksterską narrację. Przy dużym szczęściu, może nawet jakiś frankowicz zamiast wieszać się po cichu w swoich domu, zrobi dobry uczynek i podpali się przed pałacem Dudy, wcześniej zapraszając na widowisko BBC, TVN i inne, wdzięczne za newsa, media… I wtedy może, ale jedynie może, jakiś Kaczyński z drugim Schetyną siądą i skalkulują sobie, co będą z tego mieli. I jak im wyjdzie, że DLA ICH INTERESU (nie frankowiczów!) lepiej będzie coś z tym zrobić, to coś tam zrobią…

  Póki co, dla własnego dobrego samopoczucia należy rozpowiadać wszystkim wokół, że jako frankowicz na PIS/Duda już się nie zagłosuje. Także nasza rodzina nie zagłosuje (nawet jak to nie byłoby prawdą). Należy wypisywać to we wszelkich komentarzach na wszelkich portalach niczym bankowa mantrę, że “widziały gały co brały”. (Nawiasem mówiąc, były głosy co ostrzegały przed wyborami, że ‘pisDu da’ i faktycznie dał pisdu…)

  Ja dodatkowo uroczyście po raz ostatni wszedłem na stronę gazeta.pl, portalu który wyjątkowo nierzetelnie relacjonował rozwój spraw, przedstawiając tylko bankowy punkt widzenia z Panią Anną Popiołek jako głównym sprzedajnym piórem banksterki. Przekazujmy dalej tę wiadomość, że gazeta.pl faktycznie kłamie – niech się rozprzestrzenia, niech zmniejsza liczby kliknięć. Mała rzecz, a może cieszyć. 🙂

  Z banksterskim pozdrowieniem:
  “Widziały gały jak frankowiczowi kurs ustawiały”…

  • Obserwator

   Ludzie są gotowi do działania…teraz tylko potrzebujemy dużo środków. Akcja “zrzutka” jest bardzo dobra ponieważ rozkręca nas w docieraniu do innych oszukanych przez bank,również wyrolowanych “złotówkowiczów”. Potrzebujemy jednak subkonto SBB, cel: kampanie informacyjne i fundusz pod tworzenie struktur nowej Partii. Jak wyżej kolega napisał apolitycznej, wyłącznie do walki z banksterami. Fundusz musi być stabilny, 10zł/tyg. każdy z nas. Jest nas milion ludzi a z najbliższymi rodzinami 3-4mln. Rozpropagowaniem tej inicjatywy się zajmujmy 1h dziennie. Mamy cały czas b. ważną akcję dołączania do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę krajową ws przekrętu “na franka”. Mam już gotowe zgłoszenie mojego kredytu, kończę zliczanie kosztu kredytu dla wykazania, że bank oszukał mnie wpisując w umowie zaniżoną kwotę. Z tego co ustaliłam dziewczyna z banku, która mnie obsługiwała powie jak naprawdę było…sama została wyrolowana przez bank. A drugi znajomy odszedł z banku w 2008r., na moje pytanie dlaczego?…odpowiedział: nie byłem już w stanie tego znieść, tych kredytów…, to nie były kredyty, za późno się dowiedziałem. Może zgłosi się sam do prokuratury. Zobaczymy.

 • Marek27

  Tak, ale aby nie płacic trzeba mieć ‘opiekę prawną” – trzeba to zrobic z głowa, bo inaczej wykończą nas jednego po drugim. Kruki na to tylko czekają. Może trzeba zrobic kolejną “zrzutkę” na poważną kancelarie prawna, ktora opracowałaby model postepowania- jak nie płacić (lub płacić tylko częściowo) rat bankowi, nie narażając się na niekoprzystne reperkusje banków.Jeśli taka bezpieczna strategia niepłacenia rat zostałaby opracowana- więcej osób przyłączy się do akcji.
  Z w.w. artykułów jasno wynika, że jest w Polsce miejsce na nowa partię- sprzyjająca polskiemu biznesowi, pilnująca intersów polskich obywateli, likwidująca kororacyjna i często niezgodna z polsim prawem grabież etc. Partie, ktora będzie walczyc o Polskę.Może nasz ruch będzie początkiem takiej partii. Wiem, że Pan Sadlik próbował, ale było to w czasach gdy wielu z nas miało jeszcze złudzenia, wierzyło w pis. Teraz złudzenia prysły….

 • Jędrek

  Tak dla wqurwienia 🙂

  ZWIESIŁA FRANEK NOS NA KWINTĘ
  I UDAJE KUNTA KINTĘ

  LECZ MU RZĄD I PREZES ZROBI
  ŻE ŻYŁ BĘDZIE TAK JAK TOBI

  Czy ja mam czuć się jak Tobi z Korzeni?
  Nie – wolę być Kunta Kintą!!!

 • Nadir

  Coś mi się wydaje że trudno na dzisiaj liczyć na więcej natomiast nie rozumiem dlaczego chce się zalegalizować spready dając im 0,5% i dlaczego połowa odsetek ustawowych, odsetki powinny być przyznane w całości

 • Marek27

  bO TU CHODZI O TZW “WIĘKSZA KASE”. ROBIĄC TAKI MYK – Ustawa zalegalizuje coś czego nie było- transakcje kupna-sprzedazy walut.To sobie banki wirtualnie robily w swoich księgach- a nam mówiono, ze to jest w realu. Gdyby projekt Ustway nakzywał zwrot wszystkich korzyści +odsetki jakie osiągnęły banki na czyś co umownie nazywamy spreadem walutowym- wtedy uwierzyłbym, ze Prezydent rzeczywiście chce rozwiązac nasz problem- ale etapowo. Patrząc na obecny projekt wiem, że skumał się z banksterka i jedzie po calości- zabierając nawet nadzieje na wygranie spraw w Sądzie.

  • Jędrek

   Na podbudowanie tego co pisze przedmówca podam tylko, że w świecie banksterii istnieje podstawowa zasada: JEŻELI JEST WIĘCEJ CHĘTNYCH NA DANĄ WALUTĘ TO JEGO WARTOŚĆ ROŚNIE.
   Wszyscy święci na tym łez padole wiedzą, ŻE ŻADNYCH FRANKÓW NIE BYŁO, a były tylko ZAPISY KSIĘGOWE. Dla tego pomimo bardzo dużej podaży NIBY FRANKÓW JEGO KURS NIE RÓSŁ.Mówią między innymi o tym RAPORTY CENTRALNEGO BANKU SZWAJCARSKIEGO. Oni nie sprzedawali żadnych (2% miały ich banksterzy) franków.
   Gdyby było inaczej ŻADEN SZWINDEL NA FRANKA BY IM NIE WYSZEDŁ.
   Tak było i wszyscy wiedzą, że ta chora propozycja Pana Prezydenta z punktu widzenia DLA NICH MA BYĆ OZDROWIEŃCZA. Ma to być ZALEGALIZOWANIE PRZEKRĘTU A RACZEJ DOKŁADNIE ZMĄCENIE JESZCZE BARDZIE MĘTNEJ “WODY”.

 • Jędrek

  Na Interii “genialna” ankieta 🙂

  Ankieta
  Czy państwo powinno pomagać posiadaczom kredytów mieszkaniowych w złotych?

  Nasuwa mi się takie porównanie.
  Na Olimpiadzie startują zawodnicy. Ustalono warunki. Wygra zawody ten który pierwszy dojedzie do mety.
  Jednym dano tzw kolarzówki a drugim rowery marki Ukraina (starsi pamiętają ten wspaniały model). Wyznaczono trasę. Tym pierwszym ustalono trasę PO PŁASKIM a tym drugim przez góry.

  Na prawdę słów brakuje jakim idiotą trzeba być żeby porównać kredyty złotowe do tzw frankowych.
  Pierwsi w wielu przypadkach otrzymali wsparcie Państwa. Drudzy nie dość, że nic nie otrzymali to nadal tkwią w swoistym kasynie DO KTÓREGO SIĘ NIE WYBIERALI 🙂
  Brawo pseudo redaktorzy z Interii. Gratuluję 🙂

 • Marek27

  Oni nie sa idiotami. Wiedzą dobrze co robią. To sie nazywa “MANIPULACJA”.

 • Jędrek

  Manipulacja jest podstawową zasadą w zasadzie dziel i rządź (łac. divide et impera) – stara i praktyczna zasada rządzenia polegająca na wzniecaniu wewnętrznych konfliktów na podbitych terenach i występowaniu jako rozjemca zwaśnionych stron.

  Najpierw trzeba wyodrębnić tych pokrzywdzonych i tych cwaniaków. Jak już to mamy to wystarczy napuścić jednych na drugich i już igrzyska gotowe 🙂 Do akcji wkraczają różnej maści lobbyści i trole. Widziały gały co brały. Kredyty złotowe i tak są mniej korzystne itd. Jak braknie jakichkolwiek argumentów to już bez argumentów plują w twarz.

 • Nadir

  Gdyby Duda chciałby iść etapami to by oddał cały spread i dał całe odsetki , tym co zrobił chce pokazać że zamyka temat

 • Połączenie sił to dobry pomysł, moim zdaniem najlepiej w formie ogólnopolskiej anty-partii, gdyż problem jest stricte polityczny, przy czym polityka jest narzędziem religii. Tu wcale nie chodzi o pieniądze i chciwość, choć wielu trybikom lichwiarskiego mechanizmu, jak Pietrucha, Bańka, czy Morawiecki, różnym pożal się Boże masonom, starym chłopom odstawiającym debilne hocki-klocki w zabawnych fartuszkach pomiędzy kolumnami Salomona, może się wydawać inaczej.

  Bez względu na to, czy wierzymy, czy też nie, jesteśmy uczestnikami wojny religijnej, odwiecznej wojny cywilizacji żydowskiej, przeciw cywilizacji łacińskiej, osiągającej właśnie swe apogeum. Dla podłych kierowników tego przedsięwzięcia, walczących o pełną dominację, pieniądze nie stanowią już problemu, posiadają ich tak dużo, że nie ma na świecie tylu dóbr i usług, na które mogliby je wydać. To są oczywiście pieniądze fałszywe, uzyskane z zuchwałych kradzieży różnymi derywatami, mnożnikami kreacji, „luzowaniem finansowym” QE, oszustwami giełdowymi, manipulacjami kursami, itd., albowiem tworzenie pieniędzy z niczego, w komputerach, czy na papierze, to nic innego jak bezczelna kradzież dokonywana w biały dzień na miliardach zwykłych ludzi, których ciężka, codzienna praca ma naprawdę realną wartość (w sprawiedliwym świecie zabezpieczaną złotem). Dochód z niej, teoretycznie gwarantujący dostatnie i szczęśliwe życie każdej ludzkiej istocie na planecie Ziemia, jest niemal całkowicie grabiony finansowymi oszustwami jak wyżej przez bandę pospolitych łotrów, zbrodniarzy, oprychów z piekła rodem sensu stricto, szaleńców opętanych sadystycznym, talmudycznym mesjanizmem oraz psychopatycznym, aczkolwiek autentycznym przeświadczeniem wysysanym już z mlekiem matek o rzekomym stanowieniu rasy panów, uber alles, których tak sugestywnie opisywali ich właśni prorocy w żydowskiej Biblii.

  Niestety, w dzisiejszych czasach intelektualnej ciemnoty, wtórnego analfabetyzmu XXI w. nikt już Biblii nie czyta, nawet prawdziwi księża (a nie tłumnie okupujący kurie marrani, niczym urzędnicy polskie państwo), którzy najwyraźniej nie mają pojęcia, co mówią, prowadząc otępiałe owieczki do oczywistej sprzeczności logicznej oksymoronu tzw. judeo-chrześcijaństwa.

  Rzecz więc nie w pieniądzach i chciwości, a w totalnej władzy w imię urojenia wybraństwa przez intelektualne kuriozum, plemiennego Boga, będącego z filozoficznego punktu widzenia niemożliwością, gdyż jego okrucieństwo, małostkowość oraz dyskryminacja teoretycznie własnego dzieła, poniżanie jednych, a faworyzowanie innych, na dodatek wyjątkowo podłych, wyklucza go z boskiej kategorii a priori i lokuje po zupełnie przeciwnej stronie barykady. Zapewne słusznie.

  Chciwość banksterstwa, o której wspominaną tu już książkę napisał Paweł Reszka, jest tylko jednym z narzędzi ułatwiających zniewolenie społeczeństwa, bo to jemu służy między innymi programowo niespłacalne oszustwo tzw. „kredytów we frankach” . Chodzi o skuteczne ubezwłasnowolnienie potencjalnie najbardziej aktywnej grupy społecznej, w naszym przypadku Polaków, aby nie było możliwe prawdziwe odrodzenie kraju, odcięcie od naszego krwioobiegu pasożytniczej plutokracji, potencjalnie skutkujące powszechnym dobrobytem, wolnością i niezależnością.

  Kopnięci talmudyści, bo niewątpliwie Balankfein „robiący robotę Boga” nim jest, tak jak i jego mocodawcy sterujący Polską z warszawskiego biura na Emilii Plater, nie chcą nas zabić, gdyż wampir-pasożyt nie przetrwa bez ofiary, z której wysysa krew. Aczkolwiek, na ich listach proskrypcyjnych są zapewne wyjątki, a że listy mają to niemal pewnik; mieli je za Cromwella w Anglii, za rewolucji we Francji, za bolszewizmu w Rosji, za Hitleryzmu w Niemczech, za żydokomuny w Polsce, mają i dziś. Chcą nas zniewolić poprzez pozbawienie efektów naszej ciężkiej pracy niczym współczesnych Syzyfów, pozostawiając niemal z niczym, a właściwie z wartością ujemną, z niesprawiedliwym długiem, a więc z łańcuchami na rękach i nogach oraz obrożą na szyi.

  Niestety świat, a więc także my jako jego część, ogłupiony za sprawą wrogo przejętych mediów mainstreamu i systemu edukacji akceptuje te bezczelne, parafinansowe oszustwa; nie wiesza wrażych kierowników na latarniach, nie wsadza ich do więzień, nie wypędza z własnych krajów, choć przed laty było to powszechną i słuszną regułą. Przeciwnie, ta podła banda kłamców, oszustów i złodziei uznawana jest dziś za elitę.

  Zatem połączenie sił jak najbardziej, jednak nie połączymy ich efektywnie tak długo, jak długo nie zrozumiemy meritum problemu oraz prostej prawdy, że atomizacja społeczeństwa, inicjowanie frakcji ruchów w rożnych sprawach „oburzonych” i obsadzanie ich własnymi szpiclami, albo ludźmi skorumpowanymi, zależnymi od sprawujących władzę, to stara metoda kontrolowania społeczeństwa, pełniąca rolę wentyla upuszczającego niezadowolenie społeczne, redukującego ciśnienie do bezpiecznej normy, niegrożącej żadnym autentycznym wybuchem, a dającej aktywnym jednostkom iluzję podejmowania realnego działania. Mając tę świadomość możemy się zjednoczyć i być skuteczni, o ile ustanowimy zarząd – z całym szacunkiem dla SBB – jako miniaturę demokracji, której przecież pragniemy. Wtedy decyzje podejmujemy wspólnie i jeśli postanawiamy podać p. Belkę do sądu za to, że napluł nam publicznie w twarz, to go podajemy i nikt nas od tego nie odwiedzie, a jeśli wobec faktów dochodzimy do wniosku, że pokładaliśmy nadzieje w zdrajcy i oszuście, to artykułujemy mu tę konstatację prosto w oczy i żądamy, aby odszedł z zajmowanego urzędu.

  Ktoś może powiedzieć, że snuję teorię spiskową. Słusznie, nie przeczę, nawet potwierdzam, ale dla wyjaśnienia posłużę się fragmentem z prof. Bogusława Wolniewicza zawartym w jego ostatniej książce “W stronę rozumu”:

  “Czy teorie spiskowe są naiwne? Tu pozwolę sobie zadać pytanie: dlaczego? To jest łatwy chwyt: mówić, że “teoria spiskowa” to coś dla naiwnych, dla prostaczków. Teoria spiskowa co do dziejów jest jak najbardziej uzasadniona. Całe dzieje to przecież ciąg rozmaitych spisków. To ci, co spiskują, starają się nam wmówić, że żadnych spisków nie ma. To jest przecież ich podstawowy manewr maskujący. Przed nosem człowieka dzieją się różne spiski, ale mu wmówiono, że “teoria spiskowa dziejów” jest naiwna, więc on ich nie widzi. Nowa warstwa panująca, która się formuje (jak niegdyś arystokracja, czy potem burżuazja), jest symbiozą plutokracji z biurokracją. Ona jest zainteresowana tym, żeby istoty tej nowej władzy i jej spisków nie rozpoznawać. Dlatego mąci ludziom w głowach.”

 • Jędrek

  Z reporterskiej uczciwości musimy to odnotować.

  Kto? KOD. Gdzie? Pod Pałacem Prezydenta. O co walczą m.in. KOD-owcy:

  Wypominano prezydentowi, że nie spełnił obietnic wyborczych. Zarzucano mu między innymi, że wycofał się z projektu, który nakazałby bankom przewalutowanie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich.

  Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-manifestacja-kod-przed-palacem-prezydenckim,nId,2247761#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Jaka ta polityka jest powalona.

  • Obserwator

   Od KOD-u z daleka..brrrr

   • Jędrek

    Podzielam Twój pogląd w całości. Całe zło które nas dopadło to właśnie tam ma swoje korzenie. PO, teraz Petru. Faktycznie brrrrrrrrrrr. To minister Szczurek na zlocie banksterów wychwalał ich za SUPER WYNIKI jakie osiągali na żywym organizmie Polaków.

 • hogata

  Może kogoś zainteresuje. Choć nazywanie tego “planem Dudy” to gruba przesada, on raczej jest od trzymania długopisu:
  http://samcik.blox.pl/2016/08/Na-ile-moga-liczyc-frankowicze-jesli-Duda-uczyni.html
  No zobaczymy, co za projekt przewalutowania nam bankstery napiszą. Zagadka; zwrot spreadów miał kosztować 15 mld, udało im się stargować do 3,6-4 mld, to ile zechcą przeznaczyć na “przewalutowanie”?

 • Nadir

  Skąd się bierze to rozróżnienie indeksowany denominowany , Przecież każdy dostawał tyle złotych o ile występował a nie franków , Ja miałem przyznane w kredycie denominowanym 306 tyś złotych w przeliczeniu na franki 117 tyś franków ale brałem w transzach na budowę i dostałem 306 tyś ale 115 tyś franków bo złoty się w międzyczasie umocnił, to co umowa była na franki czy na złote?

  • Tomek

   To byla taka banksterska sciema. Wszedzie na swiecie “denominowany” oznacza udzielony w walucie, tylko nie u nas. Specjalnie tak namieszali w umowach, zeby nikt sie nie zorientowal co tak naprawde sprzedaja (jak widac po wyrokac sadowych, spisali sie znakomicie). Dobrze problem opisal p. Tomasz Nowak:
   https://drive.google.com/file/d/0B7GGTFDSnefSS0VvckVHYWV5Wk0/view

   polecam przeczytac calosc, a jesli nie chcesz to odpowiedz na Twoje pytanie jest w rozdziale 4

   • Hechter

    Tomek, mam kredyt denominowany, co oznacza Twój komentarz: jak widac po wyrokac sadowych, spisali sie znakomicie – masz jakieś przykłady?

    • Tomek

     Wg obiegowej opinii trudniej jest udowodnic oszustwo w przypadku ‘kredytow denominowanych’ niz ‘indeksowanych/waloryzowanych’, bo w umowie masz wpisana kwote w CHF (mimo ze oczywiscie jej nie otrzymales…).

    • Hechter

     Dzięki Panowie za odpowiedzi.
     Jedyne co mi na chwilę obecną chodzi po głowie, uporządkowanie tych spraw na stronie SBB.
     Władze – mój apel: Ponownie proszę o usystematyzowanie strony, wydział poszczególnych banków, gdzie osoby mogłyby się wpisywać, łączyć, wzajemnie wymieniać informacjami o wziętych kredytach, opisywać etapy rozpraw itp…
     To bardzo ważne, nawet dla nowo odwiedzających osób, by poczuły na tej stronie, że nie są same, że jest nas tysiące w podobnej sytuacji.
     Znacie powiedzenie “Wspólny wróg jednoczy”? Ja mam to bardzo dobrze przetestowane (sprawa sądowa przeciwko developerowi). Na chwilę obecną mamy wspólnego wroga, ALE nie mamy armii, struktur, jesteśmy tylko “bandą” sfrustrowanych ludzi.

 • Jędrek

  [email protected] Mistrz obiecał 🙂 przypominamy się, że dokona oceny tego przekrętu właśnie w kontekście CO TO ZNACZY BYĆ DENOMINATOREM?
  Poczekajmy.
  Też nim jestem i zastanawiam się co bardzie złego zrobiłem względem indeksowanych, że Prezydent chce dać im kilka razy więcej kasy jak mi 🙂
  Indeksowany to taki wydymany na maksa. Denominowany to taki chyba wydymany na jakieś 30% jak indeksowany. Ani jeden ani drugi franków nie widział. Ani jeden ani drugi NIE WYSTĘPOWAŁ W SŁOWNIKU POJĘĆ BANKOWYCH, ale mimo to jeden jest dymany więcej a drugi mniej.

  Osobiście rozumiem to tak, że jeżeli jeden i drugi nie widział ŻADNYCH FRANKÓW ORAZ ŻE W SŁOWNIKU (NP 2008R) NIE BYŁO POJĘĆ: KREDYT INDEKSOWANY CZY DENOMINOWANY TO DLA MNIE JEST TO SAMO!!!
  Jednak na mój wywód się nie powołujcie bo ja jestem zwykłym durniem którego zrobił w bambuko młody leszcz w banku 🙂 , a dzisiaj banksterzy oraz wynajęci przez nich lobbyści czy też trole CIĄGLE MI TO POWTARZAJĄ I PRZYPOMINAJĄ.

  • hogata

   Duda chce “dać więcej” (raczej oddać więcej z zagrabionego, wielka łaska) indeksowanym ponieważ jak się na to połaszczą, nie będą mogli sądowo ubiegać się o zwroty z tytułu bezprawnej indeksacji. Jak wejdzie w życie koń trojański dudy – sądy mogą orzekać, że miernikiem jest przecież kurs średni NBP plus coś, bo tak stanowi dudobubel. Denominowani nie mogą się procesować o klauzule indeksacyjne, więc trzeba na nich “trochę przyoszczędzić”. Takie sprytne.

  • jt

   @Jędrek, zerknij tu http://pomocfrankowiczom.pl/?p=678
   Może Ci się to przyda…
   jt

 • esjoter

  W treści kilku postów pojawiał się motyw z depozytem bankowym. Chcę tu do tego wrócić na hipotetycznym przykładzie. Czy możliwe byłoby wypowiedzenie umowy z bankiem i zażądanie przedstawienia jej finansowego rozliczenia. Potem zakwestionowanie przyjętego do wyliczenia kursu waluty indeksacyjnej. A w końcu doprowadzenie do odprowadzania comiesięcznej raty, wyliczonej na bazie kursu z dnia wzięcia “kredytu” do depozytu bankowego zamiast do banku?

 • Łukasz S.

  Zero haracz +
  Opieka kancelarii prawnej (dobrej) +
  Podział na banki i listy chętnych do akcji zero haraczu +
  Listy sukinkotów z danego banku zachowujacych się jak szuje + (choć problem z pozwem o pomówienie i ochronę danych osobowych)
  Partia + (system nie lubi oddolnych inicjatyw – duże ryzyko infiltracji przez służby i wynajętych przez banksterkę).
  Mam obawy, iż nadzorcy niewolników źle zareagują na bunt niewolników i wszystkie listy, podziały na banki ułatwią im dotarcie do aktywnych zbuntowanych i zastraszenia ich w pozaprawny sposób (skoro mogą wynająć trolli mogą zainwestować w ludzi powiedzmy do zadań specjalnych – co widać po ofiarach afery reprywatyzacyjnej w W-wie).
  Nie mówię by straszyć i doradzać niedziałanie, ale by, jeśli się decydować, to działać w/g zasad dyskrecji i świadomości prób infiltracji, obezwładniania działań i zastraszenia. Stąd potrzeba dobrych prawników, kogoś obeznanego z procedurami Policji i służb. Akcja zero haraczu musi być koordynowana przez osoby zaufane, które w Stowarzyszeniu nie są nowe i mają nieposzlakowaną opinię. Listy i podział na banki nie może “wisieć” w dostępnym dla postronnych miejscu.
  Poczekam co SBB odpowie na Wasze propozycje i jeśli będzie konkretna odpowiedź i plan wtedy wejdę w to.

 • michal

  Oj trolu trolu. Won z tego forum ?. Musi byc zalozone logowanie na ta strone bo scierwo tu rozrzuca odchody myslowe jego pacodawcy.

 • grzes

  Kolego. Źle trafiłeś. Wystapie do admina o Twoje IP i zloze na Ciebie doniesienie do prokuratury w związku z treścią Twego postu.

 • Gosia

  Doradzać ty Ty nam trollu nie musisz… Doradca mentalny ogier…. Boże co to za popaprany umysł taki nick wymyślił !!!! Idź doradzać gdzie indziej!!!!

 • Prawda_boli

  Dobrze Grzesiu występuj. I jaki jest powód ? Bo ktoś napisał prawdę ? Inni mogą obrażać i Tobie to nie przeszkadza. To pamiętaj aby Wasze posty też podać do prokuratury bo obrażacie nas jak również prezydenta. I mam i nie tylko ja wiele zrzutów ekranu z Waszych wypowiedzi… i to one są ewidentnie obrazą nie tylko głowy Państwa jak też innych osób.

  • Gosia

   Kogo obrażamy na tym forum? proszę o konkrety

  • hogata

   WyPAD. A teraz możesz na mnie donieść, trolu pisowski lub bankowy.

  • michal

   I co z tego. To prywate opinie. Kazdy moze ja miec. Nie spotkalem tu ani jednej obrazliwej wypowiedzi tylko prawde z duza iloscia emocji a ta nie zawsze jest pelna robienia loda urzednikom panstwowym. Jak masz ochote to pisz do prokuratury mamy tu inne problemy niz pracownicy bankow udajacych zatroskanych obywateli.

 • Tomek

  Sprzedam nerke, mam nadzieje ze jestes zadowolony.

 • M.K

  Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Hogato itd. Naprawdę każdy kto ma inne zdanie niż Wy to troll ? Naprawdę jesteście aż tak bezczelni aby nas obywateli nazywać trolami a jednocześnie wyciągacie rękę po pomoc do nas ? Bo to nie PAD czy Szydło Wam pomoże…. to my. Zwykli obywatele. A Wy obrażacie wszystkich wokoło. Powinniście pokornie przyjmować każdą pomoc Państwa a nie tylko domagać się. Dziwicie się, że w sieci jesteście poddani cenzurze ? A co tutaj ma miejsce ? Cenzura gorsza niż za komuny…

  • Tomek

   Tutaj chodzi o elementarna sprawiedliwosc i dzialania zgodne z prawem. Jesli ktos panu ukradnie samochod, i otrzyma pan zamiast niego jedno kolo, to tez pan to przyjmie z wdziecznoscia od panstwa?

   • michal

    Tomek serio chcesz tlumaczyc to komus podstawionemu przez banksterke? Oni to wiedza. Klopot w tym ze nie ma prawa w tym kraju nakazujacego oddac zlodziejowi co UKRADL. Malemu zlodziejowi mozna dokopac duzemu sie dorabia prawo aby wyszlo ze to bylo legalne.

    • Tomek

     Ja jestem niepraktykujacym katolikiem, ktory kieruje sie w zyciu dekalogiem 🙂 Jestem po prostu uczciwym czlowiekiem. Moge tlumczyc nawet bankowemu trolowi, nie robi mi to wielkiej roznicy…

 • boro

  Skopiowałem z odfrankujkredyt.pl
  Oto jak działa ustawa Prezydenta Dudy, czyli ustawa o pomocy dla zagranicznych banków, które udzielały kredytów w sposób sprzeczny z prawem, rażąco naruszając dobre obyczaje oraz interesy konsumentów

  Nielegalny kredyt na 300tys. zł, indeksowany, wypłata w lipcu 2007, 30 lat, marża 1,25%.

  Kurs kupna = 2,2067 (tabela banku)
  Kurs sprzedaży NBP z dnia wypłaty = 2,2933
  Kurs kupna NBP z dnia wypłaty = 2,2479

  Rata wg banku na dziś to 428 CHF.
  Kapitał pozostały na dziś do spłaty wg banku to 102000 CHF

  WRK1 = 4476 CHF( (zwrot “spreadu na kursie kupna”)

  odsetki od WRK1O = 1276 CHF (połowa odsetek ustawowych)

  WRK3 = 570 CHF (zwrot “spreadu na kursie sprzedaży” dla rat płatnych w PLN do 26 sierpnia 2011)

  Odsetki od WRK3O = 233 CHF (połowa odsetek ustawowych).

  Do wyliczania połowy odsetek ustawowych w uproszczeniu przyjmujemy stopę procentową 11% rocznie.

  W sumie więc to coś szumnie zwane projektem ustawy pomniejsza bezprawny kapitał w CHF “aż” o 6555 CHF.

  Tak więc dzięki Andrzejowi Dudzie rata po pomniejszeniu bezprawnego kapitału o 6555 CHF spadnie z 428 CHF aż do 400 CHF!

  Hurra. (Nie przez przypadek bez wykrzyknika.)

  Przy okazji: dlaczego jedynie połowa odsetek ustawowych się należy za rozbój na spreadach?

  A już przeliczanie WRK1 na złotówki po to, żeby policzyć odsetki i żeby później te odsetki przeliczyć na CHF po dzisiejszym kursie franka to jest mistrzostwo świata.
  Tutaj naprawdę autorzy tego czegoś przeszli sami siebie.

  Skoro WRK1 jest liczone w CHF, to po co przeliczać to na PLN po kursie 0,995*kurs sprzedaży NBP z dnia wypłaty, aby później przeliczyć to na CHF po dzisiejszym kursie CHF?
  Ciekawe, który to z banksterów zatrudnionych przez PAD do napisania tego czegoś maczał w tym swoje równie tłuste co brudne paluchy.

  Generalnie wynika z tego, że można nie zapłacić około 10 rat kredytu indeksowanego i nie przekroczy to kwoty zwrotu wg tego czegoś, bo suma niewpłaconych rat będzie wtedy nadal mniejsza niż kwota odpisu od kapitału wynikająca z ustawy.

  Będzie ciekawie, gdy bank wypowie umowę np. po sześciu niezapłaconych ratach, ale jeszcze przed wejściem w życie ustawy, a po wejściu ustawy kredytobiorca powoła się na to, że chce z niej skorzystać, bo przecież nie było zaległości, ponieważ zwrot wynikający z ustawy jest większy, niż suma niezapłaconych rat.

  Bank wtedy powie, że gdy składano wypowiedzenie ustawa jeszcze nie obowiązywała i w ten sposób podpisze na siebie wyrok, bo sam przyzna, że prawo nie działa wstecz. 🙂

  Dlaczego dla kredytu indeksowanego bazą jest kurs sprzedaży NBP z dnia wypłaty, a dla denominowanego kurs kupna NBP – to jest logicznie niewytłumaczalna niekonsekwencja – faworyzująca w dodatku kredyty indeksowane.

  Przykładowo, gdyby powyższy kredyt na 300tys. zł był denominowany, to zwrot “spreadu na kursie kupna”, czyli WRK2, będący odpowiednikiem WRK1 dla indeksowanych, wynosiłby tylko 1812 CHF!

 • Przeczytałem właśnie artykuł p. Macieja Pawlickiego na portalu wpolityce.pl i jestem szczerze wzruszony chrześcijańską wolą wybaczania okazywaną p. Dudzie, niczym jakiemuś biednemu, ograniczonemu umysłowo dziecku specjalnej troski.

  Jednak obawiam się, że ten stopień miłosierdzia ociera się o masochistyczną bigoterię, ponadto jest demoralizujący i sprzeczny z Pismem Świętym, w którym Chrystus wyraźnie mówi w kwestii wybaczania bratu w człowieczeństwie, że nie siedem razy, a siedemdziesiąt siedem. Święte słowa, jednak nie siedemdziesiąt osiem, czy trzysta sześćdziesiąt sześć, a tyle razy wybaczaliśmy p. Dudzie przez cały rok, codziennie.

  Pismo mówi: „Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!”

  Droga została wyczerpana, rozmowy się odbyły, wszyscy zostali poinformowani, ale zatwardziałego, kamiennego serca tego człowieka nic nie zdołało poruszyć, żadna wiagra prawa i sprawiedliwości impotencji urzędniczej marionetki nie zatrzymała. Niechaj więc będzie nam jako poganin i celnik.

  Ponadto, chciałbym przypomnieć, że p. Duda, mimo iż salonowy nuworysz, to nie jest kompletnym idiotą, tylko kutą na cztery łapy cwaną gapą, z tytułem doktora praw w kieszeni. Sugerowanie, iż nie rozumie istoty rzeczy bo ktoś go wodzi za nos jest niepoważne i dla niego obraźliwe – on wielokrotnie udowodnił swoimi wypowiedziami w kampanii wyborczej, że doskonale problem rozumie, choćby składając tę słynną, załganą jak się okazało deklarację:

  “Deklaruję, że – jeśli zostanę prezydentem – w pierwszych 3 miesiącach urzędowania złożę w parlamencie projekt ustawy, która rozwiąże ten palący problem milionów Polaków, którzy znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji z winy banków i z powodu kompletnej bezczynności polskiego państwa.

  Albo:

  „Jest ogromne podejrzenie, graniczące wręcz z pewnością, że banki udzielające tych kredytów, tzw. „frankowych”, nie miały tych franków, czyli że kreowały wirtualną de facto walutę, a to jest złamanie prawa […] Ja uważam, że te kredyty powinny być spłacane po kursie, po którym były brane, bo na takie warunki ci ludzie się naprawdę godzili, wg takiego kursu, po jakim były brane i to też powinno być ryzyko bankowe […] Opowiadano mi ostatnio niezwykle pouczającą historię: było spotkanie prezesów banków i do jednego z prezesów zwrócono się „no , ale to twój bank ma najwyższe prowizje”, a on odwrócił się, uśmiechnął się i powiedział: „bo można” Bo można proszę Państwa! Bo nasze państwo, nasza władza nic nie robi z tym, żeby w jakikolwiek sposób to ograniczyć i to jest dzisiaj problem polskiego systemu.” – Andrzej Duda w Żyrardowie, youtube.com/watch?v=vuZ2bMQdEx4

  Proszę sobie także przypomnieć jego wystąpienie w telewizorze: https://www.youtube.com/watch?v=TXoTxImfp38

  Zatem doskonale rozumie, a mimo to działa przeciwko Polsce i Polakom, bo nie tylko przeciwko nam, „frankowiczom”, lecz przeciwko całemu krajowi. Nie można go usprawiedliwiać i proszę nie dać się nabrać na pozorowany patriotyzm, czy katolicyzm na pokaz, gdyż taka linia postępowania wyszła zapewne sondaży sterującym nim na zlecenie mocodawców PR-owcom, jako metoda na pozyskanie sympatii oraz poparcia elektoratu, który sam w sobie jest najprawdopodobniej dla niego tylko leninowskim nawozem historii.

  Fakty pokazują, że mamy do czynienia ze zwykłym, zakłamanym cynikiem, choć to znowu złe słowo, gdyż cynicy byli światłymi filozofami o określonym światopoglądzie wynikającym z głebokich przemyśleń, a nie egoistycznymi cwaniakami nikczemnego kalibru. Moim zdaniem to cynik w potocznym znaczeniu tego słowa, kłamca i mały karierowicz, który jako ojciec żydowskich w pojęciu talmudycznym dzieci (niczym jego poprzednik, taki standard) – co samo w sobie nie jest oczywiście żadną wadą, ani zaletą, ot, ślepy los – nigdy nie wystąpi przeciwko tym, którzy całą aferą kręcą, co jasno pokazało już jego haniebne głosowanie w Parlamencie Europejskim w interesie izraelskich zbrodniarzy wojennych, choć większość głosowała wówczas przeciw.

  Taka jest moja prywatna opinia.

 • Troll Polski

  Tak jestem trollem. Ale mam uczciwy pomysł.
  Banki likwidują Wasz kredyt bo twierdzicie, że umowy były niezgodne z prawem.
  Ale… mieszkaliście w mieszkaniach / domach, które kupiliście za kredyt.

  Bank umarza kredyt i przejmuje nieruchomość.
  I traktuje ten okres kiedy mieszkaliście jako typowy komercyjny wynajem.

  Czyli jak płaciliście średnią ratę 2000zl… a średni wynajem to 1500zł to bank zwraca Wam tylko 500zł z wpłaconej raty. (oczywiście w mega dużym uproszczeniu)

  Moim zdaniem to bardzo uczciwe… oczywiście w kontekście Waszych postulatów, że umowy są nieważne… i niezgodne z prawem. Bo skoro są niezgodne to dlaczego chcecie przewalutowania ?

  To jest moim zdaniem bardzo cyniczne cwaniaczenie…

  • Tomek

   Swietny pomysl, ale niezgodny z prawem.

  • Tomek

   Ale on jest serio swietny. W moim przypadku, bank oddaje mi moj wklad wlasny (60tys) i 500zl x 12 mcy x 8 lat = 108 000 zl a ja mu oddaje klucze – bardzo prosze, chocby jutro.

   • Tomek

    No shit. Dzieki szerloku.

  • michal

   A moze inny pomysl. Banki zaczynaja respektowac prawo obowiazujace w polsce i zgodnie z prawem wyrzucaja masowo klauzule abuzywne z umow bo tak zasadzil sad polski czyli SOKiK. Ale tak masowo bo masowo te klauzule wpisywaly. Co ty na to trolu ? Moge tak mowic bo tak sie przedstawiles/las. Czemu nie ta wersja ? Wg mnie ona jest blizsza panstwa prawa (no na pewno nie pisu ?).

  • michal

   Chociaz powiem szczerze trolu. Ja to caly czas tak traktuje to jako wynajm. Jak zmienie prace to oddam to mieszkanie bankowi jak stoi. Czy bedzie mnie bank scigal? Kompletnie mnie to nie interesuje. Chore prawo polskie dziala tylko w polsce. Wlasnie ta ustawa duda wygnal z polski 5 osobowa rodzine i naprawde wybitnego specjaliste od it co chcial zyc spokojnie w polsce. No nic moje dzieci beda pracowaly na emerytury amerykanow lub australijczykow. Ale jeszcze poczekam na to aby szydlo zasponsorowala mi bilety dla calej rodziny bo biore 500+. Jak panstwo polskie tnie w choooja ze spoleczenstwem to czemu nie zrobic te na odwrot? Nazywam to bilet plus. Co prawda stac mnie na kredyty nawet nakby przelicznik poszybowal ale wkurwia mnie to jak ktos w swietle prawa mnie okrada. A ze okrada to chyba nawet ty trolu wiesz. Czuje przez to lekki dyskofort i po prostu mi sie nie chce sponsoringu firm ktorych nasi glupi politycy nie potrafia zmusic do respektowania prawa a mam podejrzenia ze nawet przyjmuja od tych firm korzysci.

  • Adaś

   skoro banki nie muszą usuwać klauzul abuzywnych, dlaczego nie ma takiego przepisu który uznawałby taką umowę (po 3 miesiącach od reklamacji) za nielegalną ze skutkiem jej rozwiązania i to rozwiązania na korzyść kredytobiorcy (czyli nie żądania spłaty pozostałych rat w ciągu 7 dni, ale zwrotu wszystkich wpłaconych rat w ciągu 7 dni)

 • Kasia

  Promujmy zrzutkę! Na wiele działań potrzebujemy odpowiednich środków

  https://zrzutka.pl/6tkth2

  Mam nadzieję, że p. Lubomira przestanie się rozdrabniać podnosząc naszą docelową kwotę tylko o 2tys, 3tys, bo do 100tys nie dojdziemy do końca roku. Poszkodowanych jest tylu, że powinniśmy dotrzeć do kwoty 100tys. nawet przy niewielkich wpłatach.

  • Iwona

   Nie otrzymaliśmy informacji, ażeby kantor internetowy cinkciarz.pl dołożył się do naszej akcji, poza tym współpracuje bardzo blisko z mbankiem – to, tak a propos wybierania kantorów internetowych do jakichkolwiek operacji.

   • Hechter

    A czy ktokolwiek pytał kancelarie prawnicze prowadzące sprawy przeciwko bankom?

  • Jan

   samcik blox usuwa info o zrzutce, a niby taki zatroskany tym tematem, przestajemy go czytać

 • Nadir

  Gdzie można znaleźć kursy sprzedaży i kupna walut w nordei za lata 2008 2009?

  • boro

   Ja szukałem z BGZ historycznych kursów z 2008. Wpisałem w google historyczne kursy walut bank bgz i znalazłem tabelę

 • Jędrek

  [email protected] Gratuluję wspaniały tekst.
  Wczorajszy dzień dla naszego Społeczeństwa na swój sposób był wyjątkowy. Wybrany przez nas w demokratycznych wyborach Pan Prezydent Duda obchodził roczek. Nie wracam do tego w jaki sposób w tamtym czasie ZOSTALIŚMY ZMANIPULOWALI bo w bardzo przejrzysty sposób wykazał to w swoim wpisie Partia Frankowiczó[email protected] Pewnie nikt z piszących nie posądzi go o to, że kłamał albo obraził Pana Prezydenta osobę piastującą NAJWYŻSZY URZĄD W POLSCE! Chciałbym zwrócić uwagę jednak na fakt, że stara zasada pszczół mówi, ŻE JAK ŚWIĘTUJEMY TO ŚWIĘTUJEMY. Kto jak kto ale my bawić się i świętować potrafimy. Jako Polacy mamy super poczucie humoru.
  W tym miejscu taki mały przerywnik. Z danych zrobionych przez sondażownię, właśnie na roczek wynika, że Pan Prezydent cieszy się NAJWYŻSZYM POPARCIEM w Polskim Społeczeństwie. Podobno aż 44% popiera jego DZIAŁALNOŚĆ. Z danych jakie udało mi się wygooglować wynika, że nasz Pan Prezydent MA NAJNIŻSZY WSPÓŁCZYNNIK POPARCIA WZGLĘDEM POPRZEDNIKÓW 🙂 Nasuwają mi się dwa wioski. Jak nisko upadli politycy w Polsce, że 44% torekordowa wielkość oraż, że po roku czasu PONAD POŁOWA, BO AŻ 56% POLAKÓW CHCIAŁO BY POGONIĆ Z URZĘDU PANA PREZYDENTA??? Efekt zmęczenia? Podyskutujmy Kochani Polacy. Może to jednak efekt jego nieustających kłamstw i buty czy bezczelności.

  No dobra a gdzie było to świętowanie? Było jakieś Orędzie? Zabrał głos Mąż Stanu i powiedział np. DLACZEGO NAS OSZUKAŁ? Gdzie było spotkanie otwarte (takie na wzór świętowania jak nasi piłkarze mieli szansę zająć nawet 4 miejsce w Europie? Widziałem ten entuzjazm, te krzesełka, stoliki na świeżym powietrzu. Dlaczego Pan Prezydent często nazywany Pinokiem nie wyszedł przed kamerę telewizyjną i nie powiedział (DOKTOR PRAWA K. MAĆ), że musi dbać o kieszeń banksterów państw Zachodnich a nie o Polskich Obywateli. Gdzie jest Pan Prezydent? Zapadł się pod ziemię? Odpoczywa z przemęczenia po tym jak nas setki tysięcy Polskich Rodzin załatwił?

  KOCHANI NIE BYŁO ŚWIĘTA. NA ROCZEK BYŁA STYPA. Jeden, podkreślam jeden człowiek z otoczenia Pana Prezydenta (osobista ocena) Pan Magierowski w miarę sensownie i bez wielkich negatywnych emocji wystąpienie. Wyszedł przed kamerę i coś tam powiedział. No tak ale Pan Magierowski TO ZAWODOWIEC. Jemu nawet za przekazywanie kłamliwych przekazów PŁACIMY 🙂

  Wyżej zdefiniowani trole bankowi stanęli w obronie Pana Prezydenta. Mówią, że to nie ładnie mówić tak o człowieku sprawującym NAJWYŻSZY URZĄD W KRAJU. Mówią też, że jesteśmy NIEWDZIĘCZNIKAMI.
  Ani jedno, ani drugie stwierdzenie NIE JEST PRAWDĄ.
  Nie obrażamy. Jesteśmy strasznie smutni i rozgoryczeni. Bardziej nerwowym puszczają nerwy i wcale nie zamierzam ich uciszać, ale kłamstwo i skur… trzeba nazywać PO IMIENIU!!!
  Pragnę jeszcze na jedną stronę zwrócić uwagę szanownym trolom.

  TO DZIĘKI NAM “FRANKOWICZOM” POLSKIE DZIECI DOSTAJĄ DZISIAJ 500+. TO GRAJĄC NAMI PAN MORAWIECKI ZAŁATWIŁ 13 MILIARDÓW W UNII NA BIEŻĄCE WYPŁATY TEGO IDIOTYCZNEGO PROGRAMU (ocena indywidualna).
  TO DZIĘKI NASZYM CO MIESIĘCZNYM WPŁYWOM PODOBNO UTRZYMUJEMY BUDŻET PAŃSTWA. PODOBNO JAK CZĘŚĆ NASZEJ KASY TA TYLKO TRAKTOWANA JAKO NIELEGALNA PRZESTANIE WPŁYWAĆ NA KONTA KOMERCYJNYCH BANKÓW (często prywatnych oczywiście nie Polskich) TO ZAWALI SIĘ GOSPODARKA. NIE ŻARTUJCIE 🙂

  PS Jeżeli frankowicz pisze i tłumaczy NIBY TROLOWI to tak na prawdę przekaz jest do innej grupy. Trol jest zatrudniony i wykonuje swoją pracę. Oceniamy ją negatywnie głównie z moralnych pobudek. Ale tak jest i tego na razie nie zmienimy.

 • PIN

  Kursy nordea znajdziesz na stronie PKO Bp , choć nie jest łatwo

 • Lookacz

  Kursy nordea znajdziesz na stronie PKO Bp , choć nie jest łatwo

 • Jędrek

  Szanowni Państwo.
  Będąc z moim pieskiem na porannym spacerze nasuneła mi się taka refleksja. Piszę to głównie do nieco młodszych frankowiczów. Do takich którzy mają pracę i w zasadzie te pare setek więcej nie sprawia im żadnego problemu a na wielkość salda nie patrzą. Piszę to w kontekście gdzie bezrobocie jest niskie. Krótko mówiąc tu i teraz jest wszystko pod kontrolą i nie widać czarnych chmur na horyzoncie. Wielu z Was nawet nie myśli o emeryturze bo to odległa perspektywa.
  Piszę ponieważ zaliczam się do grupy nieproduktywnej ponieważ jestem emerytem. Kochani czas zapiernicza tak bardzo, że nawet się nie zorientujecie a zawiązywanie butów zacznie być problemem a jak zobaczycie KOCHANĄ WNUSIĘ to będziecie popadali w epilepsję 🙂
  Piszę ponieważ uważam, że tu i teraz musimy wspólnym wysiłkiem załatwić nasz problem. Wierzcie mi podpisując osiem lat temu kredyt nie było mowy, że emerytura będzie wynosiła 40% ostatniego uposażenia. Usiądźcie i policzcie ile to tego dobra będziecie otrzymywali za powiedzmy 20 lat? Bankster cały czas będzie na Ciebie czyhał, żeby na koniec po ponad dwudziestu kilku latach spłat kredytu wziąć “pałac”.
  Dla tego nie patrzmy na to, że dzisiaj wiedzie nam się przyzwoicie. Nie odpuszczajmy sobie walki z banksterami. Jak stać Ciebie dzisiaj TO ZAINWESTUJ TE PARĘ ZŁOTYCH NA WALKĘ Z BANKSTERAMI. Zainwestuj w prawnika i walcz. Nie odpuszczaj.

  Szanowne władze SBB uprzejmie proszę o wskazanie numeru konta TUTAJ W TYM MIEJSCU i zaapelujcie do frankowiczów o wsparcie finansowe. Dla mnie akcja zrzutka jest szlachetna lecz TAM GDZIEŚ. Sprawia mi kłopot JEJ ZNALEZIENIE (pomimo, że co chwilę organizator jej tutaj przypomina). Takie mrugające okienko podczas otwierania strony SBB było by najlepsze. Nikt nie zakryje kolejnym tematem czy wpisem. Takie swoiste WRZUĆ MONETĘ 🙂

 • Nadir

  Zapisy o ustalaniu dowolnym kursów kupna i sprzedaży niezależnie od tego czy indeksowany czy denominowany były uznawane za klauzule abuzywne i nie powinno ich być . Duda teraz je przyklepuje daje im podstawę prawną. To jest draństwo

 • Ruda

  Obiecanki cacanki a głupiemu radość – W czasie obietnic przedwyborczych pis żądał niezwłocznego wykonania wyroku trybunału konstytucyjnego dot przyznania zrównania praw SC z innymi służbami mundurowymi i emerytur mundurowych SC , również projekt obywatelski 200 tys. obywateli podpisał przyszły Pan Prezydent i Pani Premier, teraz po 1,5 roku zdecydowano o likwidacji SC / pod przykrywką KAS , a projekt obywatelski jest przeciągany w czasie , gdyż po wejściu sużby nie będzie i sprawa stanie się bezprzedmiotowa

 • greg
 • greg
  • greg

   Fajnie się tu czyta, ale ilu z Was w ostatnim czasie napisało komentarz pod innymi artykułami dotyczącymi naszej sprawy?

   Niech każdy z Nas napisze minimum 5-10 komentarzy dziennie. Musimy wygrać ze świadomością społeczeństwa, przykrywając wpisy trolli bankowych naszymi. Do walki!

   • Jędrek

    [email protected] Bardzo, ale to baaaaardzo ważna uwaga. Pisałem na ten temat gdzieś tam dużo wyżej, ale wiadomo nasze stany osobowe są bardzo płynne. Zmienia się swoista obsada komentujących a wiem co piszę.
    [email protected] zwrócił uwagę na bardzo ważną sprawę tzn przekazywać nasz punkt widzenia na temat naszej sprawy. Jako doświadczony komentator wiem, że tak na prawdę to nasze wpisy są wyrzucane wtedy jak znajdą się w nich SŁOWA KLUCZE. Jeżeli ktoś użyje słowo np. SBB i nie chodzi tu o wspaniałą grupę (Szukaj Burz Buduj) muzyczną to nie wiem jak łagodnie napiszesz to tekst może się nie ukazać. Podobnie jest ze słowami obraźliwymi. Napiszesz o Pani Prezydencie… tekst się ukaże, napiszesz inaczej NIE.
    Krótko mówiąc nasze teksty nie mogą zawierać brzydkich słów ani takich, które wprost świadczą o nasze sprawie. Proszę mi wierzyć podobnie jest z tekstami długimi. Też się nie ukazują. Dlaczego? Bo tylko tłumaczący PISZE DŁUGO. Trol ma po szkoleniu używać zwroty krótkie a treściwe. Ma zadziałać zasada zgranej płyty A NIE RACJI CZY PRAWDY.
    Krótko mówiąc piszmy krótkie teksty na temat. Nie używajmy kilku wątków a skupmy się na jednym krótkim. Jak piszemy o naszej sprawie to NIE O WSZYSTKO.
    [email protected] powiedział prawdę, że 5-10 komentarzy dziennie to żaden problem. Sam widząc znany mi nick zaraz włączam się do dyskusji stawiam plusa czy zieloną łapkę i piszę. Tak [email protected] prawdę głosisz… 🙂

    Trole bankowi nie są w stanie zwalczyć naszych wpisów. Gdyby każdy z nas pod tymi kilkoma tekstami (często powielane np. za PAP-em) walnął po 10 tekstów to sami zobaczycie, że troli utopimy w rzece PRAWDY A NIE KŁAMSTWA I OSZUKAŃSTWA. My walczymy za sprawę, Rodzinę oni za drobniaki z banksterskiego stołu. Tam kasiorę trzepią zarządy i prezesi. Trol wyciąga grosze i nawet pochwalić się nie może co robi BO TO STRASZNY WSTYD. Pyta jeden drugiego: co robisz? Jestem pielęgniarką. OK piękny zawód. A co ty robisz? Jestem trolem. Spadaj fiucie:)

    Taka walka w internecie JUŻ PRZYNOSI NAM SUKCESY. Dlaczego nie wychylił głowy spod żyrandola Pan Prezydent? Pomyślcie. Boi się PRAWDY!!! Ludzie mają dość jego kłamstw. Tak na prawdę WSZYSCY WIEDZĄ KTO RZĄDZI POLSKĄ. No niestety ten Pan ładnie się schował i prawdopodobnie zabawia własnego kota. Chyba, że spotyka się potajemnie z Panem Orbanem i tamten mu mówi zrób tak… OLEJ TYCH BYDLAKÓW BANKSTERÓW a on ….
    Na scenie Europejskiej tej powiązanej z UE PiS jest w głębokiej dupie. Jeszcze trochę i Orban mu ręki nie poda. Ja Ci radzę a Ty robisz odwrotnie? Za durnia mnie masz? Pogoń Morawieckiego to pogadamy. Tak bym zrobił na miejscu Premiera Węgier. Tajemne spotkania k. mać.
    Tak na koniec ciekawe ile kto zarobił?
    A było to tak?
    Ptrzeciek kontrolowany: Morawiecki ograny przez Łopińskiego i Glapińskiego. Kaczyński kazał załatwić sprawę pozytywnie dla frankowiczów.
    Za dwa dni CAŁKIEM COŚ ODWROTNEGO. Getin w kosmos czasami WZROST TRUPA o 30%!!! O co chodzi kto zarobił na tym przekręcie? Ja nie. Ja wierzyłem, że będzie jak pismak poczytnej gazety ogłosił. To są ciekawe pytania DLA SŁUŻB. Tylko pytanie jakich 🙂 Są tylko te jedne…

 • Nadir

  Które banki nie są umoczone w kredyty walutowe? Mam parę złotych na depozytach wyciągnę te pieniądze i przerzucę do nieumoczonego, nie dam zarobić gangsterom a pensję którą muszę wpłacać będą mieli przez jeden dzień , koniec karmienia złodziei

 • Zbyszek

  dziś ONET pisze że Prof. Witold Modzelewski przewodniczył zespołowi ekspertów, który na prośbę Kancelarii Prezydenta opracował alternatywne propozycje tzw. ustawy frankowej i to później ostateczną wersję miała wybrać Kancelaria Prezydenta.
  cały artykuł: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/modzelewski-brak-odwalutowania-kredytow-frankowych-to-fatalny-sygnal/sxme5w

  Pytanie do PAD: PO CO TA ROCZNA SZOPKA Z EKSPERTAMI I OBIETNICE PRZEDWYBORCZE SKORO PROJEKT ZOSTAŁ OPRACOWANY PRZEZ BANKI????????

  Chyba PAD nie wyobraża sobie nawet co myślą o nim oszukani wyborcy!
  Kiedyś PAD mówił :’dojna zmiana” – tak, jest ale dla banskterów!

 • Robert

  Nie chce mi sie tu już pisać, bo widzę że posty są usuwane, szkoda czasu lepiej działać w realu

 • Robert1

  Robert faktycznie przed chwilą było 66 postów, teraz jest 62. Mam nadzieję że to problemy techniczne, bo jeśli nie….

 • Jędrek

  Gdzie jest kilka stron komentarzy?

 • Jędrek
 • czekam na odpowiedź

  Magda | 4 sierpnia 2016 at 23:14 |
  czyli jak z tą naszą ustawą, mamy ją „promować”, czy nie?

 • MegaN

  Co stało się z wpisami z 7 sierpnia ? I w ogóle zapadła jakaś cisza na forum…

 • Robert

  Chyba był jakiś błąd techniczny na postach

 • MegaNIE

  Panie Prezydencie ,

  Przyrzekał Pan strzec prawa , a nie strzyc za pomocą prawa . Pomyliło się Panu strzeżenie ze strzyżeniem , drobna różnica , ale doktorowi polskiego prawa nie powinien przydarzyć się taki czeski błąd .

  Siła prawa , a nie prawo siły – pozwolę sobie zacytować. Proszę odgadnąć autora tego zgrabnego i celnego sformułowania.

 • Ilona

  “Frankowicze’ i nie tylko,

  NOWY TYDZIEŃ – TO SAMO WYZWANIE: od rana PROMUJMY INTENSYWNIE NA WSZYSTKICH FORACH I W REALU AKCJĘ MEDIALNĄ https://zrzutka.pl/6tkth2 i ZBIERAJMY ŚRODKI. Przez weekend znowu nastąpiło spowolnienie :(.

 • Pingback: Nowy projekt ustawy frankowej – PeritusNet Info()

 • Pan Cogito

  Towarzysz Duda zrobil to co mial zrobić. Kto sie urodził komuchem, komuchem pozostanie i choćby g…no zawijać w sto złotych papierków, to i tak pozostanie ono g…wnem.
  Tych spreadow też nie będzie. W sejmie pis dorzuci parę kryteriów, typu, że tylko dla rodzin z dzieckiem (w momencie zaciagania kredytu oczywiscie) i z dochodem na poziomie minimum egzystencji.
  Tak, żeby dostala może żona Hofmana albo Suskiego, co to siedzą, ale broń Boże ciężko harujący na swój byt człowiek.
  Ot taka “dobra zmiana”.

  A SBB ma teraz właśnie owoce swojej uległości wobec PADa i PiSu. Byli ludzie którzy was ostrzegali kilka miesięcy temu. Gdy pierwsze terminy mijały, jak i później. Nie słuchaliście. I w ten sposób osiągneliście to gdzie jesteśmy teraz – sprawa będzie “zaorana”. Gratuluje.

 • Anna

  USUNIĘTE POSTY ZOSTAŁY PRZECZYTANE I ZACHOWANE ,NIE OŚMIESZAJCIE SIĘ
  Kto usuwa “niewygodne” posty? Kto administruje stroną? Wycięto posty z 07 sierpnia 2016.
  DOŚĆ KNEBLOWANIA!!!To nie problem techniczny, to obowiązuje linia “jedynie słusznej partii”, jak w PRL.

  • Irena

   są przecież wszystkie posty

  • Iwona

   ale na stronach interii, onetu i bloxie samcika na pewno warto wykorzystać komentarz “Anny” WIELOKROTNIE

 • Kasia

  Zasiadam do komputera i poświęcę teraz 10-15min na promowanie akcji medialnej na forach internetowych, a później opowiem o tym w pracy, a po pracy wśród znajomych. I Wy proszę zróbcie to samo:

  https://zrzutka.pl/6tkth2

  • Kasia

   i jutro ponownie

 • Jędrek

  [email protected] Odnośnie usuwanych postów.
  Wczoraj [email protected] rzucił hasło, że trzeba trochę popisać w innym miejscu bo tam pełno troli. Kliknąłem na link, zarejestrowałem się w gazecie i napieram. Napisałem co miałem na wątrobie post się ukazał I WISIAŁ TRZY MINUTY 🙂 Napisałem kolejny, taki neutralny. Klik, jest rewelacja. Rozochocony napisałem kolejny a tam powtórka z rozrywki. Wywalili moje wypociny. Zacząłem kumać o co chodzi. Taka totalna inwigilacja i to gdzie pisałem pod tekstem naszego lidera Pana Macieja, no i też pod tekstem Pana Wildsteina BOJOWNIKA O WOLNOŚĆ, DEMOKRACJĘ i co tam chcesz. No tak okazało się, że tak na prawdę wylądowałem na pisiorowatej gazecie a tam nie pofikasz. Jędrek taki ODDEKLAROWANY PLATFORMERS, NIE ZADEKLAROWANY PISIOR ZNALAZŁ SIĘ W DUPIE. Znowu złapali mnie za mordę i mogę tylko pisać co mi NIEMIECKI ONET ALBO POLSKA GAZETA INTERNETOWA BĘDĄCA POWIĄZANA Z WŁADZĄ POZWOLI. Cóż będę musiał jakoś z tym żyć, ALE CZY TO NORMALNE? Może faktycznie Polska istnieje teoretycznie i czas się pakować. Może na Islandię?
  Apropo tekstu wspomnianego bojownika. Oczywiście w naszej sprawie tyle tylko, że absolutnie beż żadnej wiedzy merytorycznej autora. Swoje zadumanie kwitował trzema kropkami (…), ale nazwisko jest i temat zaliczony – WALIĆ W FRANKOWICZÓW!!!

  PS Przed chwilą oglądałem Pana Profesora Modzelewskiego. Tego to warto posłuchać.
  Redaktorzyna pyta… a te skutki co KNF wyliczył te 70 miliardów. Zgasił Profesor chłopca i powiedział, że o czym guwniarzu gadasz? Przecież eksperci zaproponowali 4 rozwiązanioa spredów a moje mówi, że banksterzy STRACĄ NIEUPRAWNIONE ZYSKI W WYSOKOŚCI OKOŁO 2,5 MILIARDA W ROKU PRZEZ 10 LAT.
  Myślicie, że w przestrzeń publiczną pójdzie info 2,5 miliarda? Co Wy przecież sam Pan Prezydent posiłkuje się TĄ IDIOTYCZNĄ ANKIETOWĄ WARTOŚCIĄ W ODNIESIENIU DO NIE WIADOMO JAKIEGO PROJEKTU USTAWY. TO JEST DOPIERO DOM WARIATÓW!!!

 • DiscoV8

  Kurtyna spadła, kurz się najpierw podniósł a teraz powoli opada… Różne grupy mają różne pomysły na działanie, jedni mniej a inni bardziej radykalne. Jedni mocniej stąpają po ziemi realnie oceniając sytuację a inni oczekują rewolucji. Ja należę do tych pierwszych i nie mam złudzeń, że scenariusz nie będzie grany w oparciu o wielokrotnie wyrażane oczekiwania kredytobiorców i przedwyborczą „umowę” z PAD. Moje zdanie jest takie, że projekt KUKUZ15 zostanie wysłany do kosza bez zmrużenia oka. Posłowie PiS doskonale będą wiedzieli jak mają głosować, będzie klubowa dyscyplina w Sejmie i w Senacie, choć część z nich może mieć odmienne zdanie. Najbardziej zaangażowani (Szewczak, Bierecki) co najwyżej wybiją się na wstrzymanie się od głosu, żeby z gęby nie robić cholewy.
  Dyskusja na temat zakładania partii jest dla mnie absurdalna, wystarczyło być na ostatniej manifestacji żeby zobaczyć skalę aktywnego zaangażowania po stronie kredytobiorców. Garstka. Zbiórka pieniędzy również pokazuje siłę środowiska – w ślimaczym tempie udało się zebrać 25K PLN… Takie są realia, bankstera jest tego świadoma i to wykorzystuje. Mówi się o milionach dotkniętych tą zarazą ale zaangażowanych jest minimalna grupa. Póki jeszcze mają możliwość będą sr…li krwią, ale raty będą płacić. Taka psycha i nie ma się czemu dziwić. Paradoksalnie więcej może się osiągnąć, jeśli frank poszybuje i ludzi masowo wyjdą na ulicę lub kiedy PiS będzie widocznie tracił w sondażach. Im gorzej tym lepiej. W przeciwnym razie milcząca większość będzie to w ciszy i bólu znosić, nie mając zbyt dużo odwagi, żeby w manifestacjach pokazać swoje twarze… A tak na marginesie – nadal nie mogę zrozumieć, co ma na celu masowe niepłacenie rat? Abstrahując od mało realnej masowości tego działania – czy celem jest to, że bankstera przyjdzie do kredytobiorców z propozycją dobrej zmiany? Czy też to, że w takiej sytuacji banki przyjdą po pomoc do państwa (jak to zwykły czynić w sytuacjach dla nich kryzysowych) a rządzący nie będą mieli wyjścia i jakoś zareagują po to, żeby nie wywołać kryzysu i nie oddać władzy? Niech mi to ktoś wyjaśni.
  W obecnej sytuacji zacna akcja informowania posłów i senatorów powinna chyba sprowadzać się nie do promowania ustawy KUKIZ15 (bo i tak PiS ją „skoszuje”) a do zabiegania o nieuchwalanie ustawy w kształcie przedstawionej przez PAD, bo może to bardziej zaszkodzić niż pomóc kredytobiorcom… Myślę, że Samcik w swoim ostatnim wpisie na temat planów PAD na rozegranie tego tematu dość realistycznie przewiduje to, co chce zrobić PiS. Nacisk na banki i podzielenie kosztów między banksterę (1/3) i kredytobiorców w przedstawionej formie to może być prawdziwy cel. Jeśli tak, to ja z tego miejsca domagam się 2 rzeczy – żeby mi PAD i Glapiński przygotowali gotowy szablon, w jaki sposób mam negocjować z banksterami nowe warunki (poproszę o konkretne argumenty, które SKUTECZNIE spowodują zmianę). Już widzę, jak je dostaję od wspomnianych… Druga kwestia to „sprawdzam” w stosunku do tego, o czym mówił PAD słowami Glapińskiego, Łopińskiego et consortes i co jest obecnie powtarzane w median na obronę gniota od PAD. Jeśli prawdziwymi intencjami PAD jest nacisk na banksterę w celu zmuszenia ich do przewalutowania, a jeśli tego nie zrobią w ciągu roku – ustawa przewalutowująca, poproszę o wpisanie do ustawy JUŻ TERAZ zasad przewalutowania które wejdą w życie za rok, jeśli bankstera nie dogada się z klientami. Jeśli zostanie to wpisane z karencją 12 miesięcy i na satysfakcjonujących zasadach – takie rozwiązanie jest dla mnie ok. Jeśli nie wpiszą – sami sobie powiedzcie, jaka jest prawdziwa intencja tego szkodliwego projektu ustawy.
  Osobiście uważam, że w obecnej sytuacji największe szanse mogą dać indywidualne (lub hybrydowe) pozwy. W tym obszarze SBB powinno w moim odczuciu wykazać się większą aktywnością i wykorzystaniem posiadanych instrumentów. Zgadzam się z @boro że warto grupować się w oparciu o banki udzielające kredytów, wymieniać informacjami na temat doświadczeń z kancelariami, pozwami, reklamacjami, argumentacją stosowaną przez konkretne banki, zapisami w umowach, składanymi reklamacjami i argumentacją odmowną banków, dokumentami (np. regulaminy z przeszłości). Jeśli lepiej będzie się znać linię obrony konkretnych banków – szansa na zwycięstwo (a przy okazji mniejsze koszty total dla kredytobiorców a większe dla banków) rośnie. Jestem zdecydowanie za takim działaniem. Nie bojkotuję innych ww. działań, trzymam za nie kciuki i je wspieram (też materialnie) ale moje realistyczne podeście do tematu i wiara w ich skuteczność jest, oględnie mówiąc, niewielka… Obym się mylił.

  • Jędrek

   [email protected] Dobry tekst tyle tylko, że za bardzo pesymistyczny.
   Masz w 100% rację w tym obszarze, że NIC NIE STOI NA PRZESZKODZIE, żeby projekt ustawy został uchwalony z takimi czasowymi graniczeniami:
   1. Część dotycząca spreadów wchodzi w życie 1.01.2017r i termin jej rozliczenia (dotyczy WSZYSTKICH KREDYTÓW I TYCH SPŁACONYCH) w terminie do 31.12.2017r.
   2. Część dotycząca rozliczenia dot. ROZLICZENIA KREDYTÓW DENOMINOWANYCH I INDEKSOWANYCH wprowadzić w życie 1.01.2018r i zakończyć 31.01.2028r. W przypadku zakończenia okresu kredytowania obliczoną kwotę proporcjonalnie rozliczyć na pozostałe lata. Kredyty spłacone oraz przewalutowane rozliczyć w okresie 1.01.2018r – 31.12.2021r.

   Tutaj jest właśnie pole do negocjacji na ile lat rozłożyć. Co do wartości do oddania pieniędzy należało by przyjąć, że od 1.01.2017r kwota do rozliczenia była by na oprocentowanej stawce określonej prze NBP.

  • madi

   Spoko system wyliczył, że “franusie” dźwignął kurs 6,50 także może przy 7,5 zł za CHF niewolnicy zaczęli by coś tam zauważać, że nie starczyło na sushi w tym tygodniu. Trochę zabrzmiało to sarkastycznie jak wpis trolla z bagien ale bezruch i bezczynność “frankowiczów” po prostu poraża. Widać pasuje im ten układ. Zapłacić 5 razy x za chatę a potem oddać do żyda mieszkanko za bieda-rencinkę hipoteczną bo nie było jak oszczędzać na emeryturkę. A może trolle mają rację ?!!! Tłuste kocury frankowe mają jak u pana boga za piecem i gdzie będą wychodzić na ulicę czy przeganiać trolli z forów.

  • madi

   A ja uważam, że tylko UTWORZENIE partii w perspektywie będzie realnym remedium na uzdrowienie sytuacji w Polsce. Resztę działań uznaję osobiście za działania pozorowane bez realnej szansy na wymierny rezultat. System okopał się mocno jest w każdym zakamarku naszego życia. Wysysa z nas znaczną część sił witalnych pozostawiając jak to pasożyt niezbędne minimum do funkcjonowania jako niewolnik-żywiciel. Póki co lwiej części “frankowiczów” nie udało się wyrwać ze strefy komfortu. I to tej części, która mogłaby znacząco naświetlać temat w mediach ( celebryci, aktorzy, politycy, prawnicy ). Są jeszcze “poliso-lokatowcy”, oszukani w Amber-Gold. W sumie cała Polska. Ciekawe na co czekamy. A może trolle mają racje? Chcieli mieć te wille na wyrost za milion to niech spłacają.

  • madi

   Mnie też średnio zaczyna bawić walka w imię celebrytów i polityków z pseudo-kredytami. Zwykły człowiek traci swój czas dla leniwej Warszawki. Bezsens.

   • madi

    Jakieś tam statystyki podały, że z 700 tys. zawartych umów pseudo-frankowych 10 % dotyczyła Warszawy. To jest 70 tys. umów razy 2 ( przyjmujemy dwie dorosłe osoby do umowy ) to jest 140 tys. osób w samej stolicy! Ile ich kosztuje wyjście na ulicę ? Bo ja się muszę tłuc ze Szczecina 7 godz pociągiem i zapłacić za bilet. Mogę to zrobić ale jak Warszawa ruszy dupę.

 • Obluda

  mozecie se petytowac wasz prezydent przysiegal wpierw przed masonami niezmierna poddanosc i dzialanie na szmode Polski i zadne pozniejsze przysiegi nie maja dla niego zadnego znaczenia

  • Kasia

   Ja chcę wyjść na ulice, czekam na sygnał

 • maciej

  Proponuje w każdym komentarzu na wszystkich stronach o tematyce finansowej albo dotyczącej frankowiczów umieszczać informacjie ze z rekomendacji SBB rozpoczynamy akcję zaprzestania spłaty kredytów o dziwo dwa moje posty o tej treści poszły w interii i trzeci jeszcze kogoś widza że już żarty sie skończyły do roboty kiedy manifestacja

 • Marek

  Ja już raz cytowałem wypowiedź jednego bankstera z zarządu portugalskiego banku, będącego właścicielem banku millenium w Polsce. Dla przypomnienia zatem wszystkim doradcom prezydenckim, fachowcom ekonomicznym, głównym analitykom i … Wam Szanowni Forumowicze
  “Jan 21 (Reuters) – Millennium bcp, Portugal’s largest listed bank, has no concerns about the ECB’s plans to analyse its portfolio of non-performing loans and sees it as an “opportunity” after cleaning its books since 2009, a board member at the bank said on Thursday. …..
  ….Maya said the bank is also ready to confront any potential plans by Polish authorities to convert mortage loans into zlotys from Swiss francs. BCP controls Bank Millennium in Poland.

  “We are prepared for any scenario, within the scenarios that are known,” he said.

  The Polish government has presented a draft to charge banks for the conversion of mortage loans into zlotys.

  “Obviously this could reduce profitability for a period, but it will not put at risk in any way the solvability of the bank, neither in Poland nor in Portugal, not even in the worst scenario,” he said.

  Czyżby nasi ” specjaliście” z KNF,NBP, ZBP mieli jakąś inną tajemną wiedzę, której nie posiada właściciel banku !?!?

  • Kasia

   Może mi ktoś przetłumaczyć 🙁 W millennium ma lokaty

   • Kasia

    tzn., ja mam tam lokaty

 • DiscoV8

  Chciałbym jeszcze raz prosić w wyjaśnienie celu akcji niepłacenia rat. Jeśli chce się w czymś uczestniczyć to trzeba znać cel oraz koszty. Koszty w tym przypadku to np. ryzyko o którym pisał Marek Popowicz (5 lat w BIK) + ew. wypowiedzenie umowy. To jest z grubsza dla mnie jasne. Nie wiem, jaki jest cel i potencjalne zyski. Jeśli iść na ostro to najpierw kalkulacja [email protected] Z góry dzięki za wyjaśnienie.

 • Marek

  Pan z zarządu banku portugalskiego powiedział, że bank jest przygotowany na plany przewalutowania kredytów frankowych na PLN.
  W najciekawszym fragmencie wywiadu dla Reutersa brzmi to mniej więcej tak:

  “Może to oczywiście spowodować w krótkim okresie spadek zyskowność banku, ale nie niesie to żadnego ryzyka dla wypłacalności banku w Portugalii ani w Polsce, nawet biorąc pod uwagę najgorszy scenariusz” – zwracam uwagę na datę 21.01.2016 !!

  • Kasia

   To o co chodzi, czemu rząd się na nas wypiął?

 • Marek

  Widzisz Kasiu, jest takie stare powiedzenie: Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o … KASĘ !!!. Rząd i szczególnie PAD krzyczeli kiedyś głośno ” Ojczyznę DOJNĄ racz nam wrócić Panie ! ” – a ciemny lud myślał, że oni szydzą z innych. No to wróciła Ojczyzna dojna do PIS, PAD i całej tej bandy.

 • Jędrek

  [email protected] Jeżeli chodzi o ten tekst jakiegoś specjalisty z banku to jest OK. Problemem jest, że w tej chwili ani bank srilenium u nas w Polsce nie chce nic zrobić a nawet twierdzę, że wklejają potężne pieniądze żeby dojenie było jak najdłuższe i w jak największym wymiarze. Może tego kolesia zwolnili albo coś. Może to jest wyrwane z kontekstu.
  Wiem jedno banksterzy czymś kupili naszego Prezydenta a Ty chcesz powiedzieć, że oni dobrowolnie chcą coś oddać 🙂 Nie żartuj. Wszyscy wiedzą, że ten dil nie został opracowany u nas w Polsce. U nas tylko opłacono polityków i osoby decyzyjne. Reszta to dzisiejsza żałosna kolejna odsłona kolejnego rządu który musi się wyżywić, a raczej niektórych podkarmić.
  Nie wierzę w to, że oni (banksterzy) cokolwiek oddadzą, że cofną się o JEDNĄ ZŁOTÓWKĘ. Oni ustawiają w kompie program na czesanie ludzi NA CZWARTĄ CYFRĘ PO PRZECINKU!!! To co u nas się dzieje, że na wskutek zagrywki Pana Prezydenta NAJGORSZY BANK W POLSCE ZYSKUJE 30% NA SWOJEJ WARTOŚCI świadczy tylko, że żyjemy w MATRIKSIE. To nie jest normalna gra rynkowa. Owszem jeżeli ktoś ZAFAŁSZUJE WSZYSTKIE DANE a nadzór tego nie wychwyci to może się zdarzyć, że duża turbulencja na rynku odkryje te skrzętnie ukrywane dane o banku. Tutaj mamy sprawę czystą. Taką zero jedynkową. Bank stacza się i KNF nakazał wdrożyć program naprawczy (były dwa komunikaty) a po ogłoszeniu ZERO KRZYWDY BANKOM W POLSCE, nagle te zwłoki ożyły i wmawia mi się, że to piękna dziewica. Trup jest trupem, tylko zwłoki Pan Prezydent zabalsamował.

  • Robert

   [email protected] to jest wypowiedz jednego z członków zarządu banku BCP który jest właścicielem Millenium Bank w Polsce.

   „Może to oczywiście spowodować w krótkim okresie spadek zyskowność banku, ale nie niesie to żadnego ryzyka dla wypłacalności banku w Portugalii ani w Polsce, nawet biorąc pod uwagę najgorszy scenariusz” – zwracam uwagę na datę 21.01.2016 !!

   • Jędrek

    [email protected] Przeczytałem to kilka razy. Wierz mi na prawdę BARDZO CHCIAŁBYM ŻEBY TAK BYŁO. Rozum i moja kieszeń podpowiadają mi, że dzieje się co innego.
    Trzymam kciuki za tego gościa i może jakieś pismo do niego jako członka zarządu z pytaniem np. CO ROZUMIEJĄ POD POJĘCIEM NAJGORSZY SCENARIUSZ? Czy aby nie oddanie spreadów w 10 lat?

    • Marek

     Jędrek,
     Zacytowłem tego człowieka, ponieważ mówi coś zupełnie przeciwnego w stosunku do wszystkich “mędrców” z naszego grajdoła o katastrofie “systemu” i bankructwie bankó, do których wszyscy musieli by dokładać. Mówi to facet z pozycji członka zarządu – WŁASCICIELA ! Zgadzam się ze wszystkimi Twoimi diagnozami dt mechanizmu podejmowania decyzji u nas w kraju. Chcę zwrócić jedynie uwagę na dużą “odtrutkę” z samego żródła banksterki ( na naszej podwórkowej ! ). Gość wypowiadał te słowa niespełna tydzień po prezentacja pierwszego projektu PAD. Najgorszy scenariusz wówczas , to przewalutowanie po kursie zaciągniecia kredytu.

 • Tomek
 • Jędrek

  To bardzo dobra inicjatywa Stowarzyszenia w której wnioskujemy o to, żeby w tym szacownym gremium (Komitet Stabilności Systemowej) uczestniczyli przedstawiciele Obywateli, w tym przypadku SBB.
  Wiemy, że politycy PiS w przeszłości bardzo mocno otwierali nam drzwi do tzw dyskusji w naszej sprawie. Byliśmy na komisjach w Sejmie i Senacie a Pałac Prezydenta Polski mieliśmy prawie na własność 🙂 Może Pan Profesor Glapiński bardzo otwarty człowiek zgodzi się na to? Namawiam szczerze.

  http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Frankowicze-chca-uczestniczyc-w-posiedzeniu-Komitetu-Stabilnosci-Finansowej,wid,18457949,wiadomosc.html?ticaid=11782f

 • Robert
 • Jarek

  Znowu kolejny rok???? Nie chcemy żadnego KSF.Co to znaczy przewalutowanie dobrowolne???Proszę określić było przestępstwo czy nie???. Jakie plany ma dalej SBB?Chcą uczestniczyć w KSF tak jak byli goścmi u PAD-a?Ja nie chcę takiej aktywności władz SBB.Minął rok i nic kolejnego roku nie ma.Chyba te władze SBB NIE DAŁY RADY DAJMY SZANSE INNYM

 • Jędrek


  Co więcej, w niektórych przypadkach posiadacz kredytu “denominowanego” w ogóle nie dostałby zwrotu – wynik jest ujemny, więc teoretycznie powinien dopłacić bankowi.

  Po co mi to było. Trzeba było płacić, siedzieć cicho i czasami całować w dupę pana bankiera.

  http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Blad-w-ustawie-prezydenta-Frankowicze-dostana-mniej-niz-mysleli,wid,18458277,wiadomosc.html

  • Tomek

   Jesli ta PADake firmuje Glapinski z NBP, to jak mozna uwierzyc w “wyliczenia strat” po “przewalutowaniu” na 44 mld zl? Oni nawet nie potrafia zrobic poprawnej ustawy do zwrotu czesci spreadow!

 • Jarek

  Widocznie władze SBB mają na raty jak siedzą cicho.Pozdrawiam

 • greg
  • greg

   Słuchajcie, nie poddawajcie się!

   Jeszcze rok temu byłem „śpiącym frankowiczem”. Czułem się „cwaniaczkiem” który chciał wyrolować bank kredytem na franka. Dzięki SBB i Wam obudziłem się w innej rzeczywistości. Dziś wiem, że zostałem wyrolowany i to tak mocno że czuję prawdziwy gniew. Lada dzień założę sprawę banksterce. Nie odpuszczę im!

   A jak odzyskam wolność od kredytu to założę sprawę sądową sprzedawczyni która sprzedała mi ten niby „kredyt hipoteczny”. A później niech się wysypują po kolei: dyrektorzy, analitycy i innej maści prezesi banku, który mnie najpierw „wkręcił” a później obrażał przez lata nazywając mnie „tłustym kotem” czy też „cwaniaczkiem”.

   Takich jak ja „śpiących frankowiczów” jest setki tysięcy. Czas działa na naszą korzyść. A przyjdzie czas że wszyscy, którzy zdradzili nas zapłacą wysoką cenę.

 • MegaNIE

  Przed każdą bitwą liczy się najpierw szable , żeby oszacować siły i zmobilizować większe jeśli jest taka potrzeba. Może jakiś informatyk na stronie SBB stworzyłby jakąś zakładkę , na której osoby gotowe do włączenia się w aktywne działania ( zero haraczu, menifestacje itd.)mogłyby w przystepny i wiarygodny sposób zadeklarować swój udział. Nie wszyscy chcą zapisywać się do SBB czy podobnych organizacji, niektórzy śledzą forum , ale nie koniecznie chcą komentować. Gdybyśmy mogli szybko oszacować ilu nas jest gotowych do walki, dodałoby nam to animuszu lub dało dodatkowy impuls do pozyskania dodatkowych aktywnych osób dla naszej sprawy. A tak czasami wkrada się niewiara, że to czy tamto poprze niwielu i zostanę sam na sam z banksterem.

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Świetny pomysł. Dawno nie czytałam tu czegoś tak doskonałego strategicznie. Gratuluję. Tylko problem polega na tym, że SBB w ogóle nie reaguje na dobre pomysły. Abstrahuję od celu głównego ( “przewalutowanie”)ale właśnie o koordynację poszczególnych akcji, organizację strony, zbieranie funduszy czy teraz jak Ty przedstawiłaś/przedstawiłeś oszacowanie grup oporu zdecydowanych na podjęcie takich a takich działań. Siedzą tam cichutko na górze i chyba nie wiedzą, ze tu w podziemiu jakieś zycie się toczy 🙂

 • Marek

  od Michał Surowiec

  Santander już na taką ewentualność się przygotował. “Sprawozdanie finansowe Santander Consumer Bank S.A. za rok 2013 (strona 57) zawiera informację, że w 2012 r. w banku zawiązano prawie 7,6 mln PLN łącznej rezerwy na:
  (…)potencjalne roszczenia ze strony klientów związane ryzykiem uznania niektórych klauzul występujących we wzorach części umów kredytowych za naruszające interesy konsumentów.(…)
  Dodatkowo w 2013 r. zwiększono ją o kolejne pół miliona do 8,1 mln PLN… z niecierpliowścią czekam na dokument za 2014 r. – kto da więcej?
  Taka informacja w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym SCB sugeruje, że sam bank traktuje takie roszczenia jako możliwe / uprawdopodobnione (lub jako takie, zasugerowane zostały przez biegłego rewidenta badającego ten dokument). Może mieć to ewidentne znaczenie na przyszłość dla innych Klientów, a dodatkowo jest to sygnał bezpośrednio z banku, na który ewentualnie można się powołać przygotowując pismo reklamacyjne, wezwanie do zapłaty lub pozew.
  Żal nie skorzystać…”

  To już do dwóch banków BFG nie musi dopłacać, krachu nie będzie

  https://www.facebook.com/groups/nabicifrankowcy/permalink/1777616945843333/?comment_id=1777620475842980

 • MegaNIE

  Tu już nawet nie chodzi o te cholerne pseudofranki. Walka toczy się o dużo wiekszą stawkę. O wiarę w elementarną sprawiedliwość , elementarne poszanowanie prawa , prawo do ścigania złodzieja i obrony jego ofiary. Bez tego fundamentu ten kraj i jego obywatele pogrążą się w społecznym bagnie. Ktoś chce nam to ( świadomie czy nie ) zafundować . Tylko ,że żle wybrał grupę docelową . Jest nas setki tysięcy, jesteśmy młodzi ( przynajmniej duchem ), dynamiczni , odważni, nie boimy się ryzyka ( każdy kredyt to ryzyko niezależnie od jego formuły ). Ale zaryzykowaliśmy dla Polski ( nie nabyliśmy naszych domów na Kajmanach ), daliśmy silny impuls gospodarczy dla rozwoju tego kraju . Nie zawahamy się zaryzykować ponownie , tym bardziej , że walczymy o naszą przyszłość i przyszłość Polski. Jeśli teraz wdepczą nas w błoto , to niech ci , którzy teraz są aktywnymi lub biernymi obserwatorami naszego dramatu, odmawiajacymi nam prawa do obrony, mają pewność , że oni będą nastepni , a potem kolejni.
  Dlatego tak ważne jest aby najbliższe działania były masowe, spektakularne , dotkliwe i widoczne. Lepiej nawet je opóznić niż popełnić falstart. Niech was nie uśpią wakacje ( swoją drogą zastanawialiście czemu projekt pojawił się w środku wakacji, chyba prezydent nie chciał tą prowokacją oczcić rocznicy urzędowania ).
  Jeśli teraz wygenerujemy wystrzał z kapiszona zamiast odgłosu eksplozji , to my i Polska, mamy przesrane . Zamiotą nas pod zgniły dywan.

 • Marek27

  @MegaNIE
  Bardzo dobry komentarz. Mam takie same zdanie. Dzięki.

 • Apolonia

  Z doświadczenia czasami wyciąga się wnioski. Nie mieliśmy nigdy natychmiastowego wariantu B ,jak wariant A nie wypalił.Czekamy i patrzymy na przeciąganie sprawy miesiącami i co? I nic właściwie. Jak po raz drugi tak ewidentnie zostaliśmy przez PADa oszukani nie było przygotowanej żadnej,natychmiastowej odpowiedzi oprócz protestacyjnych pism,świeczek i złorzeczenia w domach i w internecie.To żadne przeciwdziałanie.Jak akcja “Zero Haraczu”nie wypali to co wtedy?Jaki będzie wariant B? Wielu może podpisać się pod nią rękami, nogami,ustami a i tak zapłaci po cichu-przecież nikt tego nie sprawdzi- kolejną, haraczową pseudoratę.Wielu nie akceptuje w ogóle sensu takiej akcji.Ale też wielu z nas chciałby i życzyłby sukcesu akcji “Zero Haraczu” ale,jak będzie marnie, to czy jest też przygotowany wariant B? Co dalej? Czy znów będziemy czekać miesiącami na jej wynik? Pan Andrzej wciąż samotnie protestujący we Wrocławiu to w pigułce nasz obraz – samotny, w pojedynkę, choć już wielu deklarowało,że do niego się przyłączą,w pojedynkę – to nasze od 5 tys. do 1 tys.manifestacje choć “Frankowiczów” są przeszło 2 mln. Myślę,ze trzeba nam prawdziwego geniuszu strategicznego, “genialnego posunięcia”aby tę wojnę wygrać. Jak naprawdę ruszyć z miejsca, aby wyrwać ludzi z “łap lichwiarzy’?

  • Z”Ukosa”

   @Apolonia- z tymi 2 mln , to chyba nie tak. Bo Ci co brali kredyty np. w połowie 2008 roku to mają wzrost kursu o ponad 100%/4,0 zł/ ,ale Ci co brali kredyt od lutego , wzwyż 2009 roku to “startowali” już z kursu ponad 3zł , czyli mają wzrost kursu o ok. 30 i mniej procent- tyle mogli założyć w granicach ryzyka. Dlatego ta grupa może nie mieć motywacji -tak mocnej- by protestować. Np. moja rata wzrosła o 1510 zł z 1440 a gdyby to był kredyt z lutego 2009 , wzrost byłby ok.30%.

   • Apolonia

    Mam na myśli “Frankowiczów” z rodzinami…

   • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

    Zakładasz, że przez najbliższe 20 lat franol nie wzrośnie ? 🙂 😉 Wzrośnie, wzrośnie bo w Europie wojna będzie. Takie jest moje zdanie. Dla uczciwości ja pisałam od zawsze, że do akcji stop haraczu nie przystąpię i podtrzymuję to. Ale w inne działania staram się włączać. Również uważam, że to nie wypali bo obserwując bezruch totalnej większości, która nie robi nic to można wnioskować, że ratę będą zanosić w zębach dalej.

 • Marek27

  Wiele razy także na tym forum pisnano, że taka bronia moga byc procesy sądowe. Postulowano tutaj, aby SBB zrobiło zakładki na poszczególne banki i ludzie oranizowali się w sprawie pozwów. Istnieje mozliwośc wytaczania procesów hybrydowych, ktore mają zalety pozwów indywidualnych a są dużo tańsze. Ja chciałbym, aby odezwali sie ludzie umoczeni przez Dombank (obecnie Getin bank) żeby razem wystapić z pozwem. Innej skutecznej drogi nie widzę.Chyba, że uda się zorganizowac 20-tys manifestację w stylu “górniczym”.

  • boro

   Podałem tu na forum swój adres email. ODezwało się dosłownie parę osób z kredytem w BGZ. Ale i to pozytywne dla mnie doświadczenie ponieważ wiem więcej niż do tej pory po kilkukrotnych wymianach zdań z owymi. To daje nam dowód na to, ze to forum jest odwiedzane przez małą jeszcze grupę zainteresowanych, albo? Jakkolwiek żyję z nadzieją, że namówię te parę osób na hybrydę.

  • Aristo

   Hej Marek27 ja też mam w Dombank proponuje zgrupować się i wpisywać się w posty = kto jeszcze z getin gangiem łapka w górę

 • Nigdy nie ceniłem red. Zaremby, zawsze miałem go za dziennikarską miernotę, PiS-owskiego, samoograniczającego się aparatczyka oraz gadającą bez sensu w mainstreamie głowę, słowem: w najlepszym razie pożytecznego idiotę, ale dziś przeszedł sam siebie oznajmiając publicznie, że jest „frankowiczem” i… brał kredyt w nadziei na korzyści. To dowód na skuteczność rozpropagowanej przez Goebbelsa strategii, a wymyślonej przez żydowskich bolszewików, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się wreszcie „prawdą”. Prawdą tak przekonującą, iż sam p. Zaremba dał jej właśnie świadectwo:

  „Jestem posiadaczem frankowego kredytu, ale do sprawy podchodzę chłodno. Przekonuje mnie w dużej mierze Bronisław Wildstein, który w poprzek wielkim emocjom przypomniał ostatnio na tym portalu, że braliśmy te kredyty w nadziei na korzyści, i że większość społeczeństwa ma prawo mieć poczucie, że zbyt hojna pomoc dla nas odbędzie się kosztem tych, którzy takich długów nie zaciągali.

  A może jestem niesprawiedliwy i chłop chciał jednak zarobić, przyciąć kapuchę, naszarpać sałaty?? Może istotnie był tak cwany i przebiegły, że doskonale rozumiał, iż nie podpisuje żadnej umowy na kredyt, tylko cyrograf z diabłem na instrument finansowy wysokiego ryzyka, z góry założył spadek franka do zera i już wówczas liczył zyski, śmiejąc się wewnętrznie z wydymania rogatego oraz jego popleczników banksterów??

  Cóż, chyba jednak aż taką mądralą nie był. Choć z drugiej strony niewykluczone, iż mylę się sądząc, iż mamy do czynienia ze zwykłym, patentowanym osłem, jakich większość obojga płci pośród „dziennikarskiego” środowiska i chodzi jedynie o merkantylnego kumpla z loży, który w imię sakiewki z paroma srebrnikami oraz poklepania go po pysku, robi bezwstydnie loda banksterom, nie czekając nawet na zachętę; po prostu odczytuje nastroje i wychodzi im naprzeciw. To standard ku.ewskim „polskim” ”dziennikarstwie”, bo jak już tu kiedyś pisałem: kruk krukowi oka nie wykole. To finansjera tworzy dziś, kształtuje oraz opłaca wszawe „dziennikarstwo” lokalne, a także to światowe, typu „embedded”, łżące jak najęte – a więc prawidłowo – z Syrii, Ukrainy, czy z Turcji, albo z Iraku. Rzecz to nienowa lecz haniebny standard co najmniej od początku zeszłego wieku, kiedy to na polu prawdziwego dziennikarstwa niewielu pozostawało już Donkiszotów poza „Dearborn Independent” Henry’ego Forda, co po pijaku wygarnął koleżkom John Swinton w Nowym Jorku.

  Niejaki p. Wildstein, niepozbawiony zapewne zewnętrznej kontroli, w przeciwieństwie do talentu literackiego, zarzeka się publicznie, iż masonem już nie jest; wypisał się z gangu, nie bawi go więcej ta palanteria, osiągnął jedno z wyższych wtajemniczeń i wypowiedział posłuszeństwo „nieznanym kierownikom”, za poważny jest na kontynuację tak żałosnej hucpy. Może tak, może nie, raczej nie. Bo z gangu nie tak łatwo się wypisać, to – że użyję przenośni – jakby powiedzieć kumplom Mayera Lansky’ege, żeby wraz z nim poszli się pie.dolić. Ryzykowne, nieprawdaż?

  Innym dziennikarzem udzielającym się w think-tanku wPolityce.pl (czytam czasem, bo na bezrybiu i rak ryba) jest p. Łukasz Warzecha. Tego akurat uważam za niepozbawionego talentu oraz uczciwego w swym przekazie, jednak naiwnego, jak dziecko. Dziwi się p. Warzecha dzisiaj, że oficjalnie rządzący z Pinokiem włącznie są tak nierozumni, iż nie dostrzegają, iż zaniechanie z urzędu w kwestii ostatecznego rozwiązania kwestii banksterskiej jest szkodliwe dla Polski. Słusznie argumentuje, lecz poprawność polityczna określana przez George’a Orwella o ile dobrze pamiętam „autoszlabanem” nie pozwala mu zrozumieć, iż szkodzenie Polsce to jest samo jądro sedna, cel mocodawców pp. Szydło z Pinokiem i dlatego właśnie ich na urzędach ulokowali w amerykańskim, a więc syjonistycznym stylu (vide ich kampanie wyborcze), aby – mam nadzieję – nie zdając sobie z tego sprawy, działali przeciw Polsce i Polakom. I tak działają.

  Program p. Morawieckiego to nonsens, który nie ma prawa działać, a rozdawnictwo typu 500 plus jest zwykłą, komunistyczną demoralizacją społeczeństwa, tak ja dopłaty dla rolników za to, aby leżeli do góry brzuchami, a ziemię pozostawili odłogiem. Stary patent żydowski: dawniej rozleniwiali chłopów okowitą w szynkach, które kontrolowali, a potem ich okradali do cna, nie pozostawiając nawet krowy żywicielki. Dziś najpierw dają im pieniądze, a potem ich okradną.

  Morawiecki twierdząc, że odbuduje stocznie gra na naszych emocjach, dobrze stary bankster (miś, na miarę naszych możliwości) wie, że nosimy w sobie żal, iż symbol pierwszej Solidarności oraz miejsce pracy tysięcy Polaków zostały totalnie zrujnowane. Perfekcyjnie rozumie, iż odbudować stoczni nie można, gdyż nie ma już dziś rynku na polskie statki i nie będzie. Stocznie mają Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Chińczycy, Koreańczycy i Polska nie może z nimi w żaden sposób konkurować. Nawet gdyby była możliwa produkcja statków, czy kontenerowców wyższej jakości, niż azjatyckie, po znacznie niższej cenie (co możliwe nie jest), to nie będzie woli politycznej, aby je od Polski kupować. To przedsięwzięcie tak idiotyczne, jak poszukiwanie gazu w Katarze, który jest ekspozyturą naszych wrogów z USA oraz Izraela, jeśli jest sens rozgraniczać. Wrogów, bo trzeba pamiętać, kto nas oddał w niewolę sowiecką w Jałcie i kto nas okupował w żydokomunistycznym PRL-u, a później w neoliberalnym raju dla internacjonalistycznych oszustów, prawda Soros, skurczybyku?

 • Magda

  A kto konkretnie wiedział o tym, co ogłosi kancelaria prezydenta i czy te osoby, kupowały wcześniej akcje banków

  • Grzegorz

   No właśnie. Przecież akcje banków zaraz po ogłoszeniu tej informacji poszybowały w górę, kto o tym wiedział i jako to wykorzystał, kto uczestniczył w tych spotkaniach

   PS.”Czegoś” tak odległego od wcześniejszych deklaracji nikt z zewnątrz się nie spodziewał (a te wcześniejsze deklaracje spowodowały przecież wcześniej spadek notowań banków)

  • Mateusz

   Może jakaś grupa “wtajemniczonych” znalazła sobie sposób na “kierowanie” kursami banków i WIG20 (bo WIG20 przecież to główne banki) pozprzez załatwienie/niezałatwienie sprawy “frankowej”

 • Kasia

  Promujmy akcję medialną – liczba facebook’owych udostępnień niewiele wzrosła! Trzeba to info rozpowszechniać ciągle na nowo

  https://zrzutka.pl/6tkth2

 • p

  [email protected] mozesz podac raz jeszcze ten mail? Ja tez z tej samej paki.

 • Robert

  gromadźmy sie bankami kto walczy albo zamierza z geitnem?

 • chrob

  zmnieniam nick żeby nikogo nie dublować

 • Megan

  Tak na początek proponuję akcję zbierania podpisów na listach wycofania poparcia dla Prezydenta ( coś odwrotnego do tego co robi się przed wyborami do zgłoszenia kandydata ). W następstwie ewidentnego przedwyborczego oszustwa w postaci składania publicznie fałszywych deklaracji , doszło do niekorzystnego rozporządzenia głosem wyborczym setek tysięcy wyborców ( a może i więcej ) , co niewątpliwie miało wpływ na końcowy wynik wyborów prezydenckich. Ciekawe jak poczułby się PAD , gdyby pod pałac prezydencki podjechał TIR wypełniony po brzegi kartami odwołującymi oddane na niego głosy i ich liczba byłaby dużo większa niż ta dzięki której wygrał. Taka moralna utrata mandatu oszukanego, przynajmniej w istotnej części , suwerena . Nie jestem naiwny , to nie będzie miało konsekwencji konstytucyjnych oczywiście ( do konstytucji i tak ostatnio mało kto zagląda, bo i po co ), ale może da ludziom do myślenia jak bezkarne przedwyborcze kłamstwa mogą wpływać na losy kraju i ich obywateli.Może to być przyczynek do uformowania tak ordynacji wyborczej by program wyborczy kandydata był formą zawarcia umowy cywilnej wyborców z kandydatem na realizację zadań zawartaych w programie wyborczym . Rażące odstąpienie od realizacji deklarowanych celów skutkowałoby zerwaniem umowy , tak jak zarząd firmy i akcjonariat usuwa nieudolnego prezesa przed upływem kadencji ,nim doprowadzi do upadku. Taki obywatelski akcjonariat, same korzyści – kandydaci nie bredziliby w kampanii albo realizowaliby do czego się zdeklarowali.
  Takie obywatelskie marzenia , ale na koniec zejdżmy na ziemię . Jesteśmy tu i teraz, wielu z nas brzydzi się wplątywaniem naszej słusznej sprawy w politykę , ale obawiam się, że tego nie unikniemy . Przecież mamy dziesiątki ewidentnych dowodów , że to był przekręt , wszyscy to mielą od miesięcy a nawet lat. I co ? I nic ! Nie ma woli politycznej na rozwiązanie tego prostego w świetle obowiązujacego prawa , problemu do rozwiązania. Trzeba taką wolę wszelkimi sposobami wymusić.

 • Magda

  http://law24pl.blogspot.com/2016/08/kredyt-denominowany-zotowkowy-czy.html#comment-form

  vide komentarz

  dokładnie spread się należy od FAKTYCZNYCH przepływów dewizowych a NIE FIKCYJNYCH,

  jakie więc konsekwencje powinny spotkać tego, kto tworzy FIKCJĘ, BY BEZPODSTAWNIE WZBOGACIĆ SIĘ SPREADEM KOSZTEM DRUGIEJ STRONY?

 • Majka

  Wygląda na to, że twórcy toksycznych nibyfrankowych kredytów próbują manipulować opinią publiczną NAWET na pudelku:

  http://www.pudelek.pl/artykul/96294/magdalena_ogorek_podsumowuje_rok_prezydentury_andrzeja_dudy_nie_popelnia_bledow_nie_kompromituje_sie_trudno_atakowac_go_merytorycznie/

  Wiem straszna żenada, ale trzeba MINUSOWAĆ

  • Karina

   To wrzucajmy info o zrzutce na pudelka:

   https://zrzutka.pl/6tkth2

  • Kamila

   Może Sebastian Buczek zacznie jeszcze pisać manipulacje na pudelka o “kredytach frankowych”. To już chyba schyłek upadku wizerunkowego sektora bankowego w Polsce.

 • Karina

  A czy Paweł Kukiz wie co wypisuje ten chłopak JAKUB KULESZA (nieznający ani trochę tematu) z jego partii, który występuje jako Rzecznik Prasowy partii (!):

  https://www.facebook.com/jakubkuleszanowepokolenie/

 • Magda

  Kredytobiorcy mają konkretne argumenty prawne, a banki mają tituszki do pisania durnych artykułów i trole do ich komentowania z tym samym repertuarem bzduro-manipulacji od lat 2 – to jest po prostu szczyt żenady i aż się wierzyć nie chce, że to się dzieje naprawdę

 • Jarek

  Kiedy zabranie SBB?Co robimy dalej???Czy władze SBB istnieją???W zakładce wydarzenia nie ma nic.Coraz więcej osób odwraca się od tego stowarzyszenia które nic nie działa.Szacunek dla ludzi piszących tutaj.Pozdr

 • Anna

  http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/blad-w-ustawie-frankowej-zawyza-wartosc-spreadu,2370147,4141#commentReplyForm-main

  banki są tak pewne bezkarnośći, ze chyba odwołały trolli. Może jest jeszcze za wcześnie na pracę ? Komentujmy ! prześlijcie znajomym! 10 postów od każdego ” indeksowanego”!!!!
  Bbrak sprzeciwu uważany jest za zgodę

 • Megan

  Uzasadnienie projektu ustawy mnie powaliło. Sami w nim przyznają , że umowy są niezgodne zprawem a mimo to ustawa została skierowana do sejmu . O co tu chodzi ?
  Za taką pomoc prezydenta dziękujemy .

  SPREADUDAlaj

  Jego doradcy i mnistrowie też SPREADUDAlajcie.

  Dymajcie się sami a nie nas .

 • qwerty

  Odwołali trole .Artykuł troche wisi ,a niewiele sie dzieje .Sa tak pewni wygranej ,że juz chyba przestali inwestować w PR.

  • madi

   Jo sem też w szoku, że jeszcze jakieś “gały” nie wypłynęły ! 😉

 • madi

  “Prezydencka pomoc czy niedźwiedzia przysługa
  JOANNA KARNIOL, KONRAD DOBROWOLSKI

  Przedstawiony przez prezydenta tzw. projekt ustawy frankowej może się okazać przeszkodą dla frankowiczów, którzy walczą o swoje interesy na drodze sądowej – zauważają prawnicy
  Prezydencki projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki z 1 sierpnia 2016 r. budzi wielkie emocje wszystkich zainteresowanych problematyką tzw. kredytów frankowych. Projekt wprowadza po raz pierwszy w historii definicje kredytu denominowanego i kredytu indeksowanego, w odniesieniu do umów zawartych w okresie pomiędzy 1 lipca 2000 r. a 26 sierpnia 2011 r. Skomplikuje to w znacznym stopniu sytuację kredytobiorców, którzy podnoszą w toczących się postępowaniach sądowych argumenty nieważności klauzul umownych dotyczących waluty kredytu lub jego indeksacji. Wiele z tych argumentów podziela w swoim raporcie rzecznik finansowy. W aktualnym stanie prawnym frankowicze w niektórych przypadkach mogą żądać uznania ich kredytu za kredyt złotowy ze wszystkimi wynikającymi stąd skutkami prawnymi i ekonomicznymi, powołując się na zasadę walutowości i nominalizmu, które obowiązywały w pełnym zakresie do 2009 r. Wejście w życie przepisów proponowanych przez prezydenta istotnie utrudni sytuację prawną dużej grupy frankowiczów. Diabeł tkwi w szczegółach Zdecydowana większość publikacji opisuje przewidziane w prezydenckim projekcie mechanizmy i zasady zwrotu kredytobiorcom spreadów walutowych. Uwadze umyka inny, istotny dla problematyki kredytów frankowych potencjalny wpływ projektowanej ustawy na zarzuty i argumenty kredytobiorców w coraz częstszych procesach sądowych przeciwko bankom. Prezydencki projekt po raz pierwszy w historii wprowadza do polskiego porządku prawnego definicję ustawową pojęć „kredyt indeksowany” oraz „kredyt denominowany” (por. art. 2 ust. 4 i 5 projektu). W uzasadnieniu projektu podkreślono, iż „pojęcia kredytu denominowanego i kredytu indeksowanego, mimo ich wprowadzenia przez ustawę antyspreadową do art. 69 ust. 2 i 3 prawa bankowego, nie zostały dotychczas zdefiniowane przez ustawodawcę. Mają one jednak kluczowe znaczenie z punktu widzenia istoty niniejszej ustawy, służą bowiem m.in. precyzyjnemu określeniu jej zakresu przedmiotowego”. Niestety, wprowadzenie definicji ustawowych zawsze wywiera też skutki systemowe – definicje kredytu indeksowanego i kredytu denominowanego będą wykorzystywane do oceny charakteru prawnego umów kredytu zawieranych w latach 2000–2011. Według założeń proponowanych przez zespół ekspertów prezydenta za kredyt denominowany uważa się „kredyt udzielony w walucie obcej, który został wypłacony w walucie polskiej, bez względu na użyte w umowie kredytu określenie kredytu”, czyli nazwę umowy. Z kolei kredytem indeksowanym „jest kredyt udzielony w walucie polskiej, który zgodnie z umową kredytu stanowi równowartość określonej ilości waluty obcej lub jest indeksowany lub waloryzowany do waluty obcej, bez względu na użyte w umowie kredytu określenie kredytu”. Wprowadzenie tych definicji ma niezwykle istotne znaczenie w kontekście treści art. 4 projektu. Przywołany artykuł zakłada, że przepisy projektowanej ustawy należy stosować do umów kredytu i umów pożyczki zawieranych od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r., w których zastosowano przynajmniej jedno z rozwiązań wskazanych w projekcie. W tym miejscu warto zauważyć, że jednym z głównych argumentów podnoszonych przez kredytobiorców w sporach sądowych z bankami udzielającymi kredytów frankowych jest zarzut sprzeczności natury takiej umowy z art. 69 ust. 1 prawa bankowego. Argument ten znalazł swoje potwierdzenie w niedawno opublikowanym raporcie rzecznika finansowego pt. „Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami”. Rzecznik słusznie podkreślił, że art. 3581 § 2 kodeksu cywilnego nie mógł stanowić podstawy prawnej do waloryzacji umownej udzielanego przez banki kredytu. W obowiązujących przed 2011 r. przepisach prawa bankowego brak było jakichkolwiek podstaw do zawierania tego rodzaju umów. W ocenie rzecznika przepis art. 69 ust. 1 prawa bankowego stanowi ius cogens, a strony umowy kredytu nie mogą kształtować stosunku prawnego, który zakłada, że kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty innej niż kwota faktycznie przez niego wykorzystana. Ponadto, w przypadku kredytów denominowanych zawartych przed 24 stycznia 2009 r. niezwykle ciekawym zagadnieniem pozostaje kwestia sprzeczności tego rodzaju kredytu z obowiązującą wówczas zasadą walutowości oraz zasadą nominalizmu. Obowiązujące przed tą datą przepisy dopuszczały tylko i wyłącznie konstrukcję kredytu walutowego, tzn. kredytu, który został udzielony i był spłacany w walucie obcej. W przypadku umów o kredyt denominowany doszło do sytuacji, w której waluta świadczenia pieniężnego wskazanego w umowie różniła się od waluty świadczenia spełnionego przez bank, a także, w wielu przypadkach, waluty świadczeń kredytobiorcy. Tego rodzaju konstrukcja naruszała zarówno zasadę walutowości, jak i zasadę nominalizmu i była sprzeczna z obowiązującym wówczas prawem. Niekorzystne definicje Uchwalenie i wejście w życie przepisów prezydenckiego projektu może doprowadzić do sytuacji pozwalającej bankom twierdzić, iż konstrukcja umów o kredyt denominowany oraz kredyt indeksowany była prawnie dopuszczalna także w okresie pomiędzy 2000 a 2011 r. Podobne argumenty pojawiły się już po wejściu w życie ustawy antyspreadowej z 2011 r., która wprowadziła do art. 69 prawa bankowego określenia „kredyt denominowany” oraz „kredyt indeksowany”, na szczęście ich nie definiując. Na ten aspekt zwrócił także w swoim raporcie uwagę rzecznik finansowy. W ocenie rzecznika brak jest podstaw do przyjęcia, że ustawa z 2011 r. dokonała konwalidacji, czy też konwersji stosunku prawnego zawartego przed jej wejściem w życie i przyjęcia, że zawarte wcześniej umowy stały się prawnie dopuszczalnymi odmianami kredytów. Negatywne skutki uchwalenia ustawy z 2011 r. dały się niestety zauważyć w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Tytułem przykładu można wskazać tutaj wyrok SN z 19 marca 2015 r. (IV CSK 362/14). Sąd uznał, że wejście w życie przepisów ustawy z 2011 r. miało wpływ na ocenę abuzywności postanowień dotyczących spreadów w umowach kredytowych zawartych przed datą wejścia w życie tej ustawy. Przykład ten pokazuje, że ustawa uchwalona zgodnie z intencjami prezydenta w interesie kredytobiorców może w praktyce okazać się dla nich bardzo niekorzystna. Rozwiązania przewidziane w prezydenckim projekcie idą znacznie dalej niż te z ustawy z 2011 r. Wprowadzenie definicji ustawowych oraz wyraźne nakazanie stosowania przepisów projektowanej ustawy do umów zawieranych począwszy od 2000 r. może stać się kolejnym argumentem świadczącym o dopuszczalności zawierania umów o kredyt denominowany oraz indeksowany przed 2011 r. Art. 4 projektu mógłby stanowić doskonałą podstawę do twierdzenia, iż polski ustawodawca wyraźnie przesądził wszelkie spory o dopuszczalności zawierania tego rodzaju umów kredytu. Kredytobiorców powinien martwić również tekst uzasadnienia projektu, z którego wynika, że zespół prezydenckich ekspertów w ogóle nie wziął pod uwagę argumentów podnoszonych zarówno przez frankowiczów, profesjonalnych pełnomocników, jak i rzecznika finansowego, kwestionujących legalność zawierania tego rodzaju umów. Sformułowania użyte w tekście uzasadnienia wskazują wręcz na fakt, iż zdaniem zespołu prezydenckich ekspertów jedynymi nieprawidłowościami w konstrukcji kredytów frankowych były nieprawidłowości związane z zasadami przeliczania kursów walut. Podsumowując, niezależnie od intencji autorów, prezydencki projekt może się okazać przeszkodą postawioną przed frankowiczami, którzy zdecydowali lub zdecydują się walczyć o swoje interesy na drodze sądowej. Dla frankowiczów projekt jest kolejną niedźwiedzią przysługą wyświadczoną im przez organy władzy publicznej.”

  Rzeczpospolita 09-08-2016 r.

  • hogata

   Pinokio o tym doskonale wie. Nie trzeba mieć doktoratu z prawa, żeby to zrozumieć.

  • madi

   Pełna premedytacja. W zasadzie od początku czyli od momentu powzięcia decyzji o wprowadzeniu tych toksycznych pseudo-kredytów realizują konsekwentnie plan wyniszczenia rodzącej się klasy średniej w Polsce. Neokolonia. W zasadzie sprawa “frankowa” unaocznia nam, że robi się to z pełną premedytacją od lat niezależnie od opcji rządzącej. Petru namawiał na kredyty a Pis wydał odezwę w obronie tychże. Teraz trwa szopka i manipulowanie zniewolonymi ludźmi. Aż dziwię się, że PO nie podchwyciła tematu i nie zaczyna nam obiecywać…

 • maciej

  Co z uczestnictwem przedstawicieli SBB w spotkaniu w NPB w środę jest jakaś reakcja na nasze propozycje żeby nasi brali udział w posiedzeniu bo niema żadnych wiadomości

 • Megan

  Teraz już wszystko jest jasne a intencje oczywiste . Duda pomoc jest tylko pretekstem do próby usankcjonowania narzędzia do ekonomicznego ubezwłasnowolnienia 1,5 milionowej rzeszy wyborców . Jedyny słaby punkt tego planu to mozliwość drogi sądowej w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo. I ta ustawa ma na celu taką drogę dyfinitywnie zamknąć , nawet łamiąc podstawową zasdaę niedziałania prawa wstecz. Nie chce mi się wierzyć w naiwność i dyletanctwo autorów projektu , wzsystko zostało z premedytacją zaplanowane na chłodno , z inspiracji banków, ale z pełnym przyzwoleniem autorów ( koszt operacji : symboliczne / wirtualne 2-3 mld ). Ta ustawa nie znosi sytemowego zagrożenia, ona wręcz je generuje do jeszcze wyższego stopnia blokując jakąkolwiek możliwość obrony z wykorzystaniem narzędzi prawnych .

  • hogata

   Megan, jest jeszcze gorzej. Dopóki są klauzule indeksacyjne, a pojęcia k. indeksowanego i denominowanego – to wszystko, co w linku Madi – Państwo ma możliwość nacisku na banki. Przyklepując konia trojańskiego Pinokia, również Państwo wytrąci sobie broń z ręki. To jest jedyna droga do skutecznego dyscyplinowania banków. Wszystkie inne środki, o których baje Glapiński, mogą być skutecznie oprotestowane przez banki. “Przecież działamy zgodnie z prawem” i co nam pan zrobisz? Może wielu już się z szoku otrząsnęło, ale ja do tej pory nie mogę w to squrwysyństwo sponsorowane przez banki uwierzyć.

   • hogata

    Obleśność pewnego zdania niezamierzona.
    Jak to nie obudzi frankowych śpiochów, to już po nich.
    Z tym należy dotrzeć do ludzi, to im uświadomić.
    Za sprawą korupcji czy też szantażu, władza zamienia nam kajdanki na łańcuch przykuty z jednej strony do naszej nogi, z drugiej do ściany banku – więzienia. Daje nieograniczoną władzę bankom, dzisiaj w postaci niewolnictwa frankowego, a jutro banki wymyślą coś innego, kreatywności squrwysynom nikt nie odmówi.

 • Marek27

  @Aristo
  Jakoś nikt się nie pojawił z Getin Banku (dawniej Dombank). Jeśli jednak jestes zainteresowany pozwem huybrydowym to skrobnij do mnie; [email protected]

  Tutaj jest min. opis zalet takiego procesu:
  http://www.mazuriwspolnicy.pl/denominowane.html

  Mam nadzieję, że uda się jeszcze zebrac kilka dodatkowych osób i walczymy!!! Czas gadek powoli sie kończy- teraz tylko procesy. Pamiętajmy, że na każdy pozew banki musza robic rezerwę, więc to uderza je prawie tak samo mocno jak nie płacenie raty. Być może – jak juz wcześniej sugerowano- można połaczyc pozew z płaceniem raty, ale do depozytu sądowego? Pozdrawiam.

  • aristo

   @Marek, dzięki za kontakt napewno skrobnę. Tymczasem odnawiajmy nasz post odnośnie dombank= getin bo ludzie moga zaglądać, z tego co wiem hybryda do 10 osób. Innych umoczonych z innych kasyn zachęcam do podobnych działań. Pamiętajcie akcje banków poszły w górę więc na niepłacenie haraczu już się przygotowali, myślę też ze należy zbierać podpisy przeciwko ustawie Andrzeja kłamczucha. Pozdrawiam

 • gość

  “Jeśli chcecie wywrzeć swój gniew na kimś, kto ma realny wpływ na zdarzenia nie manifestujcie pod pałacem prezydenckim, a przed kancelarią premiera, a jeszcze lepiej przed centralą PiS na Nowogrodzkiej.”
  http://wpolityce.pl/polityka/303797-adresatem-pretensji-frankowiczow-nie-jest-prezydent-a-wicepremier-morawiecki-a-posrednio-zachwycony-nim-prezes-pis

 • gość

  NASTĘPNA MANIFESTACJA NA NOWOGRODZKIEJ, inne lokalizacje to para w gwizdek

 • Jarek

  Zgadzam się.Manifestacja po siedzibą Prezesa J.Kaczyńskiego.Dlaczego nie ma takiego działania???
  Władze SBB co się z wami dzieje?????

 • Marek27

  @Aristo
  Napisałem do Ciebie wcześniej, ale mój post czeka na weryfikację:(((

 • Apolonia

  @Robert, @Aristo,@ Marek27 i inni – ja też jestem umoczona w Dombanku obecnie getinie.W lipcu byłam w kancelarii Mazura, dostałam wzór wniosku,jaki powinnam złożyc w getinie,wypełniłam,złożyłam w banku,bank odpisał emailowo,żebym określiła o co mi konkretnie chodzi w tym wniosku,pismo z banku przesłałam do kancelarii,gdzie pani starsza prawnik napisała,jak mam odpowiedzieć, ja przekazałam tę odpowiedż znów do banku a wczoraj otrzymałam email z getinu taki:”Zgłoszenie zostało zamknięte.Numer sprawy IN….Jak bank nie odpowie,to ponownie zwrócę się do kancelarii.Ale jestem ,jak najbardziej za współpracą za wszystkimi uwięzionymi w getinie,których serdecznie pozdrawiam, ale innych “Frankowiczów” tu piszących oraz tylko czytających też pozdrawiam…W Warszawie byłam w lipcu, wcześniej nie mogłam, bo mieszkam w Niemczech tuż przy granicy francuskiej,bo ten haracz z getinu wygnał mnie , ach szkoda gadać…

  • hogata

   Hm, podobna historia z millennium – bank nie rozumie wniosku od Mazura. Wydaje się, że największe bankowe szuje zostały odwołane z urlopów, ażeby zwalczać klientõw.

  • aristo

   Witaj @Apolonia ja od roku jestem przyłączona do pozwu zbiorowego u Korpalskiego z Poznania, ale jeśli stworzymy grupę na hybrydę i znajdziemy kancelarie która się podejmie,odstępuje od zbiorowego. Na manify nie chodzę bo jak ty dzięki przekrętowi na franka jestem na zsyłce z mężem i 3 malutkich dzieci. Pozdrawiam wszystkich umoczonych w getingangu ale i tych z innych domów gry też. Grupujmy się i walczymy, Wygramy!!!

   • Apolonia

    [email protected], byłam na dwóch manifestacjach, na następnych moja Mama, teraz na początku września Mama przyjedzie do mnie więc nie będzie mogła być,ale przyjaciółka pójdzie za mnie 10 września.Kontaktujmy się i piszmy emailowo do @Marka27.Masz rację – grupujmy się,walczmy aby Wygrać ,też z myślą o następnym pokoleniu, masz troje malutkich dzieci i tez jesteś na zsyłce…

 • Magda

  Bankowi najemcy zaatakowali pudelka:

  http://www.pudelek.pl/artykul/96294/magdalena_ogorek_podsumowuje_rok_prezydentury_andrzeja_dudy_nie_popelnia_bledow_nie_kompromituje_sie_trudno_atakowac_go_merytorycznie/

  RATUJMY PIESKA, bo go trole chcą pożreć!

  To gorsze niż 24 “prawdy” bankowe w Super Expressie, Bożę, gdzie my żyjemy

  • Igor

   I na to ONI ROZTRWANIAJĄ NASZE PIENIĄDZE!!!

   Kto jeszcze ma karty we “frankowych” bankach? rodzina? znajomi?

   Kto jeszcze zasila frankowe banki przelewami wynagrodzenia?

   Kto kupuje franki w kantorach współpracujących z “frankowymi bankami” (cinkciarz.pl itp.)?

   • Obserwator

    Właśnie namawiam koleżankę do wycofania lokat z banku Millennium. To baaardzooo duże lokaty, cała kasa odkładana przez męża kilka lat z pracy za granicą, jakieś kilkaset tysięcy zł. Millennium skusiło ją na tą promocję z oprocentowaniem 2,7%. Teraz jednak już nie zobaczą ani jednej złotówki za przewał “na franka”. Znalazła za moją namowa lepszą formę oszczędzania, nie w banku umoczonym we “frankowe” szambo. Koleżanka dofinansuje też naszą akcję “zrzutka” chociaż nie ma żadnego kredytu…po wielu rozmowach ze mną zrozumiała na czym polega przekręt “frankowy” i jak rujnuje on życie tysięcy polskich rodzin oraz w efekcie polską gospodarkę. Dobry pomysł, rozwijamy równolegle akcję informowania, które banki są odpowiedzialne za sytuację ok. 3 mln osób (kredytobiorców “frankowych” wraz z rodzinami, z dziećmi i swoimi najbliższymi).

 • Marek27

  @Apolonia,@aristo
  Czekam więc na kontakt mailowy (kontakt wyżej). Artisto- sprawdź proszę, czy możesz wystapić z pozwu zbiorowego- zdaje sie, że na jakims etapie juz nie można. Chyba wyjasnienie tego jest na stronie Mazura. W każdym razie fajnie byłoby sie zebrać i zawalczyć. Tymczasem trzeba głośno protestiowac przeciwko ustawce prezydenckiej, bo legalizuje bezprawie i utrąca kilka ważnych argumentów w sporze z bankiem.

 • Kasia

  A co z mbankiem? Jest jakiś pozew zbiorowy? Ktoś się sądził, ktoś coś wie?

  • jt

   Jestem w pozwie zbiorowym ale też walczę indywidualnie z mBankiem o zwrot nadpłaconych części rat. [email protected] gmail.com

 • Ilona

  Polecam stronę https://www.facebook.com/bankwsadzie/

  PS. oczywiście w komentarzach informujmy o zbieraniu środków na akcję medialną

  • Kasia

   No dobrze, to od czego mam zacząć? Wszyscy byliście u tego Mazura? Jakie są koszty takiego procesu?

 • Jędrek

  Nawet dwucyfrowe wzrosty wartości getingangu, które uzyskała ta przestępcza organizacja w prezencie od Pana Prezydenta NIE URATUJE tej instytucji.

  O prawie 4 procent spada w trakcie wtorkowych notowań kurs akcji Getin Noble Banku. To efekt informacji, które napłynęły z Komisji Nadzoru Finansowego.

  http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/mocny-spadek-kursu-akcji-getin-noble-banku,151,0,2136471.html

  Według informacji opublikowanej przez Getin Noble Bank, KNF zwróciła się do Komisji Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie uznania Getin Noble Banku jako “innej instytucji o znaczeniu systemowym”. W grę wchodzi również nałożenie na bank bufora bezpieczeństwa “w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia UE nr 575/2013”.

 • Jędrek

  Fakt raportuje:

  Jarosław Kaczyński domaga się zwolnienia Adama Kwiatkowskiego, szefa gabinetu Andrzeja Dudy. Prezes PiS ma obarczać Pałac Prezydencki za opieszałość prac nad ustawą frankową oraz niewykorzystanie sukcesu szczytu NATO – donosi w dzisiejszym wydaniu “Fakt”.

  Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-fakt-jaroslaw-kaczynski-zwolni-prezydenckiego-ministra,nId,2248578#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Ten sam fakt poinformował nas jak NA TAJNYM SPOTKANIU U PREZESA KACZYŃSKIEGO W JEGO SIEDZIBIE POLECIŁ SWOIM ŻOŁNIERZOM ZAŁATWIĆ SPRAWĘ. Żeby nie przekłamać wklejam materiał :):

  PODZIEL SIĘ
  Andrzej Duda obiecał to ponad rok temu: posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich będą mogli je przewalutować na złotówki. Kolejne tygodnie jednak mijały, a projekty grzęzły w gabinetach. To ponoć jednak już koniec problemów. Ostatni blokujący, czyli wicepremier Mateusz Morawiecki, został właśnie spacyfikowany.

  Piątek, siedziba Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jarosława Kaczyńskiego odwiedza… wybrany niedawno na prezesa Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Oficjalnie służby prasowe banku centralnego zapewniają nas, że odbierał… książkę prezesa PiS z autografem. Według naszych informacji spotkanie dotyczy wsparcia dla prezydenckiego projektu frankowego.

  POCZYTAJCIE TEN MATERIAŁ I POMYŚLCIE KTO I ILE ZAROBIŁ NA GIEŁDZIE. LEGALNIE? CZY BYŁO TO PRZESTĘPSTWO? PRZECIEŻ WSZYSCY WIEMY, ŻE STAŁO SIĘ ODWROTNIE. To Pan Morawiecki ograł WSZYSTKICH! NO MOŻE PO ZA PANEM KACZYŃSKIM. TO BYŁ NA PEWNO ICH AUTORSKI PLAN.

  Cały materiał TEGO REWELACYJNEGO NEWSA 🙂

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/frankowicze-doczekaja-sie-pomocy/6wvlqps

 • Jędrek

  Fakt raportuje:

  Jarosław Kaczyński domaga się zwolnienia Adama Kwiatkowskiego, szefa gabinetu Andrzeja Dudy. Prezes PiS ma obarczać Pałac Prezydencki za opieszałość prac nad ustawą frankową oraz niewykorzystanie sukcesu szczytu NATO – donosi w dzisiejszym wydaniu „Fakt”.

  Ten sam fakt poinformował nas jak NA TAJNYM SPOTKANIU U PREZESA KACZYŃSKIEGO W JEGO SIEDZIBIE POLECIŁ SWOIM ŻOŁNIERZOM ZAŁATWIĆ SPRAWĘ. Żeby nie przekłamać wklejam materiał :):

  PODZIEL SIĘ
  Andrzej Duda obiecał to ponad rok temu: posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich będą mogli je przewalutować na złotówki. Kolejne tygodnie jednak mijały, a projekty grzęzły w gabinetach. To ponoć jednak już koniec problemów. Ostatni blokujący, czyli wicepremier Mateusz Morawiecki, został właśnie spacyfikowany.

  Piątek, siedziba Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jarosława Kaczyńskiego odwiedza… wybrany niedawno na prezesa Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Oficjalnie służby prasowe banku centralnego zapewniają nas, że odbierał… książkę prezesa PiS z autografem. Według naszych informacji spotkanie dotyczy wsparcia dla prezydenckiego projektu frankowego.

  POCZYTAJCIE TEN MATERIAŁ I POMYŚLCIE KTO I ILE ZAROBIŁ NA GIEŁDZIE. LEGALNIE? CZY BYŁO TO PRZESTĘPSTWO? PRZECIEŻ WSZYSCY WIEMY, ŻE STAŁO SIĘ ODWROTNIE. To Pan Morawiecki ograł WSZYSTKICH! NO MOŻE PO ZA PANEM KACZYŃSKIM. TO BYŁ NA PEWNO ICH AUTORSKI PLAN.

  Cały materiał TEGO REWELACYJNEGO NEWSA ?

  Linki blokują nieraz na cały dzień ukazanie się postu. Znajdziecie je bez problemu 🙂

 • Jędrek

  Tytułem uzupełnienia i PRAWDY OCZYWISTEJ każdy “frankowicz” wie, że GŁÓWNYM MODERATOREM USTAWY FRANKOWEJ JEST KOLEGA PANA PREZESA KACZYŃSKIEGO, WSPÓŁPRACOWNIK Z CZASÓW POROZUMIENIA CENTRUM PAN MINISTER ŁOPIŃSKI!!! Jeżeli komuś należy się kop to wg. mnie BARDZO ZAINTERESOWANEJ OSOBY to właśnie jemu. To on ogłosił, że nasza ustawa (teraz KUKIZ15) JEST NIE KONSTYTUCYJNA nie podając żadnych osób które o tym by się wypowiadały merytorycznie oraz teraz na sam koniec ogłaszał WSPÓLNIE Z DRUGIM KOLEGĄ Z POROZUMIENIA CENTRUM, PANEM PROF. GLAPIŃSKIM TEGO OGRYZKA (gniot to ustawa do dupy. Ogryzek to część takiej ustawy do dupy 🙂 ) Co prawda na konferencji byli Panowie Bryksa i Magierowski, ale Kochani to tylko kukiełki pociągane za sznurki.
  Taka jest prawda. Jeżeli jednak Pan Prezydent uzna, że PROPOZYCJA 🙂 pana Prezesa jest GENIALNA to pogonić NIEWINNEGO 🙂

 • Jędrek

  Mówiąc coś takiego Pan Minister Szczerski TOTALNIE ZAPOMINA, że Pan Prezydent Komorowski PRZEGRAŁ wybory dla tego, że JEDNOZNACZNIE POPIERAŁ SWOJE ZAPLECZE POLITYCZNE, CZYLI PO.
  Pan dr Duda nie musiał nic OBIECYWAĆ! To jest takie trudne do zrozumienia? Nie było by Pana Prezydenta Dudy, Ministrów: Kwiatkowskiego, Szczerskiego, Magierowskiego czy Pani Sadurskiej. Cytując klasyka Kandydata na Prezydenta we wcześniejszych wyborach PANA KOKONOWICZA: NIE BYŁO BY NIC 🙂

  Teraz po roku czasu Pan SzczErski dziwi się, że myślący ludzie potrafią rozrużnić POMOC OD ZALEGALIZOWANIA BEZPRAWIA.

  Za wPolityce.pl

  Szczytem hipokryzji jest to, że ci, którzy nie zrobili nic dla tych ludzi, krytykują dzisiaj prezydenta, który podjął jako jedyny inicjatywę w tej sprawie. Nikt nie mówi, że to rozwiązanie, które jest na stole, jest rozwiązaniem ostatecznym. Pan prezydent powiedział , że jest to pierwszy krok, by ulżyć tej grupie społecznej , której kredyty zostały udzielone w sposób co najmniej dyskusyjny. To jest pierwszy krok. On jedyny ten krok wykonał. Krytykują to ci, którzy nie zrobili nic kompletnie.

 • A1

  Szukam frankowiczów mających kredyt denominowany w dawnym Lukas Banku ,obecnie Credit Agricole .Będę powoli kompletował dokumenty {kredyt w 2008} ,ale chętnie poznałbym kogoś ,kto już poczynił jakieś działania .Muszę tylko założyć dodatkowego maila, jestem wręcz pewien ,że pracownicy bankowi przeglądają to forum .

 • Marek27

  @Kasia
  Nie wiem jakie sa koszty procesu – wiem, że hybrydowy jest sporo tańszy niz indywidualny, a ma zalaty tego ostatniego. Np. przerywa bieg przedawnienia.Ile to doklanie kosztuje- kancelaria ocenia po analizie konkretnej umowy (sama ocena prawna u Mazura to w przypadku Getinu- okolo 600zl) Procesy zbiorowe ja osobiście odrzuciłem ze wzgledu na watpliwości czy taki proces przerywa bieg przedawnienia, jak równiez na to, ze w zasadzie niczego nie zalatwia. Po ewentualnej wygranej w procesie zbiorowym – i tak nalezy założyc sprawe indywidualna o ustalenie nadplaty.
  Kasiu wejdź proszę na strone Mazur& Wspólnicy i poczytaj. Potem wybierz sobie kancelarie (Mazur nie jest jedyny), a jeżeli jestes z getinu (dawniej DombanK) to rozważ dolączenie sie do mnie w procesie hybrydowym

 • Jarek

  Po co te wypociny.Kto komu kazał itd.Mamy projekt PAD i projekt Kukiz 15.Naciskajmy na posłów i załatwmy spotkanie z prezesem Kaczyńskim.Władze SBB do roboty bo my szeregowi nie wiemy co dalej robić.Władze SBB nie przedstawiają tu żadnego planu działania.Trzeba namawiać posłów aby przemodelowali ustawę PAD albo procedowali naszą.Mam wrażenie że SBB już skapitulowało a to “forum” stało klubem dyskusyjnym szeregowców bo dowódców na tym statku nie ma.Uciekli już????

 • Marek27

  Kolejny ekspert (po prf. Modzelewskim) pracujący nad projektem Ustawy odwalutowującej kredyty, bardzo sceptycznie o tym co przedstwił Prezydent. Wygląda no to, ze z ekspertów nieźle zakpiono.
  http://www.polskieradio.pl/42/5351/Artykul/1652792,Kredyty-walutowe-to-nie-jest-problem-ekonomiczny-lecz-przede-wszystkim-spoleczny

  • Tomek

   Pytanie brzmi – gdzie jest pierwotny tekst ustawy, tej wersji, do ktorej napisano uzasadnienie?

 • Marek27

  W koszu zapewne.

 • Megan

  Co do wypowiedzi ministra ( nomen omen ) Szczerskiego :

  Tak , to jest pierwszy. Pierwzsy krok stojących nad przepaścią.
  Potem można sobie już tylko pomachać nogami …

 • W Izraelu opracowali ostatnio robota do zabijania ludzi. Porusza się autonomicznie na kołach, jest wyposażony w kamery, coś jakby uzi z zapasem naboi oraz software, który każe automatycznie strzelać do celu zidentyfikowanego jako człowiek (kto wie, może nawet Polak), wg uznania programisty. Można nim także kierować zdalnie, przez Internet. Czy rządzący w Polsce oraz reprezentujący nas na zewnątrz, są li tylko wariantami izraelskich robotów, zdalnie sterowanymi, bezdusznymi cyborgami?

  Pytam, bo zastanawiam się, czy mamy do czynienia ze zwykłymi, płatnymi z państwowej kasy killerami, mechanicznymi maszynami do zabijania, pozbawionymi moralności oraz uczuć wyższych? Czy reprezentuje nas zabójca, niepotrafiący żałować za grzech zaniechania oraz wystąpienie przeciwko Boskim Przykazaniom? Przecież statystyki zna i wie, że podczas roku prezydentury każdego dnia kilkadziesiąt osób popełniło w Polsce samobójstwo. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, że spora liczba tych ofiar to „frankowicze” niepotrafiący już dać sobie rady z oszukańczym długiem egzekwowanym przez parafinansowych złodziei pod parasolem gangsterskiego państwa bezprawia i niesprawiedliwości. Jego i jego koterii wina. Nie jego? W takim razie Hitler też nie był winny śmierci ofiar systemu, który reprezentował.

  No dobrze, przyjmijmy teoretycznie na chwilę, że on sam, a nawet p. Premier, jako władza wykonawcza sensu stricto będąca współodpowiedzialną za tolerowanie jawnego, banksterskiego rozboju w biały dzień na terenie Rzeczpospolitej sądzą, iż nie mają mocy sprawczej i można ich oskarżać jedynie o bezczynność wynikającą z np. z korupcji, albo głupoty wrodzonej, tudzież nabytej w wyniku systematycznego prania mózgów dokonywanego przez ich mocodawców, dla partykularnego interesu.

  Czy w takim razie Sejm Rzeczpospolitej jest siedliskiem opłacanych z naszych pieniędzy morderców? Oni niewątpliwie mają nie tylko inicjatywę, ale praktyczną moc tworzenia prawa, od tego właśnie są, jednak nie wykonują swych elementarnych obowiązków wobec społeczeństwa, tylko działają z premedytacją na naszą szkodę, poza nielicznymi, chlubnymi wyjątkami.

  Czy jako Obywatele, mamy prawo tolerować takie państwo? Czy zgadzając się na nie, nie jesteśmy współwinni?

  Tak się zastanawiam i pytam, a wnioski zachowam dla siebie.

 • Marek27

  @Jędrek- gdzie wyczytałes, że jednym z powodów ewentualnego zwolnenia A.Kwiatkowskiego ma być powolny postęp prac nad ustawą “frankową”?
  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/adam-kwiatkowski-na-celowniku-prezesa-jaroslawa-kaczynskiego/cxe6dlv

 • Wystrychniety na Dudka

  Też uważam , że sprawa ma szerszy , poważniejszy kontekst. Znależliśmy się w ogniu wojny partyjnych mafii , które dla jej prowadzenia i własnego trwania potrzebują ściągania stałego haraczu . jeśli im go bez oporu oddamy i tego nie przrewiemy, proceder będzię trawł w nieskończoność.

 • Marek

  Czytając dziś takie info:

  Jutro, 10 sierpnia, w Warszawie, w dniu upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. ruszy zbiórka publiczna na budowę pomników: Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – poinformowali posłowie PiS Jacek Sasin i Marek Suski. – Całkowity koszt może sięgnąć trzech milionów złotych – przyznał ten drugi.

  …przyszedł mi do głowy pewien pomysł…
  Jeżeli prezes Kaczyński wpłynie na swoich poddanych i przepchnie naszą ustawę Kukiz’15 przez sejm i senat i PAD, to ja deklaruję wpłatę równowartości dzisiejszej jednej raty na konto budowy wspomnianych pomników. To jest jakby nie było ok 2 tys PLN. Przy szerszym poparciu takiej akcji pomniki będą naprawdę okazałe !!! … na miejscu PIS miałbym o czym myśleć.

  • gość

   tak pomysł miałem tu już dawno temu, wtedy gdy Kaczyński w wywiadzie wSieci mówił o zlikwidowaniu tej nowoczesnej formy niewolnictwa… (pomnik dla J.Kaczyńskiego)
   Ciekawe jak to się rozegra w Sejmie – a MANIFESTACJA NA NOWOGRODZKIEJ naprawdę może nadać tej rozgrywce odpowiedni kierunek

 • Krzysztof
 • miCHFal

  @Kasia
  Pozew zbiorowy przeciwko mbank organizuje kancelaria GN Adwokaci. Osobiście nie przystepuje, mam te same wątpliwości co Marek27. Zastanowiłbym się nad hybryda jeśli koszt nie byłby za wysoki.

  • Piotr

   Ja mam dokładnie takie samo spojrzenie na temat 🙂

 • Pozwy zbiorowe nie mają sensu – nawet jeśli kancelaria ma dobre intencje i nie jest oddelegowana do spacyfikowania hurtem całej grupy oszukanych “na franka”, to w polskich realiach ciemne siły banksterskie znajdą metodę, aby ją od działania pro publico bono odwieść i skierować na tory działań pozornych, typu spread, itp. Z wieloma kancelariami w całym kraju, tym bardziej z osobami indywidualnymi sprawa nie jest już taka prosta – trudno nad wszystkimi zapanować, w orzekanie zostaje zaangażowana coraz większa liczba sędziów, z których gros stanowią ludzie przyzwoici, wobec nacisków może także paść snop światła reflektora w mrok naszej zatęchłej rzeczywistości, a to ostatnia rzecz, jakiej życzyłby sobie kryminalny sojusz urzędników ze złodziejska finansjerą.

  Trzeba występować masowo z pozwami indywidualnymi i żądać unieważnienia umów oraz wysokich odszkodowań od banków i od państwa, we wszystkich kolejnych instancjach, a jeśli sąd sprawę przewleka, jak w moim przypadku, to należy się skarżyć. Innej drogi dziś nie ma.

  Równolegle należy ogłosić akcję wycofywania depozytów z banków umoczonych we “franki” i zwracać się o solidarność w tej sprawie do całego społeczeństwa, w naszym wspólnym interesie.

 • Boro

  Ciekaw jestem po co Kaczynski spotka sie z Orbanem.

  • Jędrek

   [email protected] Jakie to ma znaczenie? Nawet jak Premier Orban coś sensownego podpowie to Pan Prezes i tak zostanie spacyfikowany przez Pana Morawieckiego (juniora).
   Widziałem te przebitki w telewizji. Pan Orban luzik, jeansy, koszula w kratkę. Pan Jarosław spięty jak chłopiec przed Pierwszą Komunią Świętą.
   Swoją drogą jak ma go postrzegać czy poważnie traktować? Wszystko co mu poradzi ten akurat robi odwrotnie. Pewnie Pan Orban spotyka się bo wypada, ale czy słucha podszepty kogoś kto napuszcza banksterów na swoje Społeczeństwo. Nie sądzę.

 • Megan

  To mamy jasność co do zasadniczej strategii. Masowe pozwy indywidualne. Nie ma co już liczyć na jakąś cudowną pomoc systemową. Dla realizacji tej strategii kluczowe jest teraz zablokowanie ” pomocnego ” projektu ustawy prezydenta, bo jak to już dzisiaj pisano, jej uchwalenie zamknie nam jedyną , potencjalnie skuteczną ,drogę sądową. Dlatego tak ważna jest zaplanowana na 10 września manifestacja. Nasz głos musi być bardzo dobrze słyszalny, i widoczny. Musimy pamietać , że PIS jak chce potrafi szybko procedować , musimy być czujni by sprawy nie załatwili przed 10 września , bo potem to możemy tylko czekać już na 11 września.

 • Marek27

  Zgadzam sie co do strategii- innej drogi nie ma.Nawet jak przegram- a zamierzam walczyc az do samego konca do TSUE- to będe przynajmniej wiedział, że walczylem i zrobiłem co w mojej mocy aby przywrócic prawo w naszym kraju.

 • Jarek

  Strategie pozwów indywidualnych jak najbardziej popieram.
  Strategie pozwów grupowych i hybrydowych też ale uważam że mogą być mniej skuteczne.
  Strategia wycofywania depozytów ,likwidowania lokat i kart kredytowych z toksycznych banków jest jak najbardziej ok.
  Strategia niepłacenia rat moim zdaniem będzie mało skuteczna bo niezapłaci 3% osób nie popieram bo nie będzie zamierzonego efektu.
  Akcja spot telewizyjny lub w internecie lub w gazecie popieram tylko tutaj trzeba solidnego opracowania gdzie i kiedy.To zrobi mam nadzieję SBB.
  Akcja pisania o nas do posłów i senatorów zwłaszcza teraz jak najbardzieJ potrzebna i popieram.
  INFORMOWANIE INNYCH POSŁÓW I SENATORÓW O SZKODLIWOŚCI I NIEKONSTYTUCYJNOSCI PROJEKTU USTAWY PAD KONIECZNE JUŻ.
  To zrobimy sami z pozycji naszego komputera.
  Co powinno zrobić SBB?
  Przede wszystkim zorganizować spotkanie z p.Premier i koniecznie z J.Kaczyńskim.Nie wiem co Pan Prezes wie lub nie o naszej sprawie ale ma to wiedzieć z ust SBB a nie innych referujących.W CZTERY OCZY SBB PAN PREZES J.KACZYŃSKI.Inaczej dochodzi do domysłów co kto komu powiedział.
  Ma być takie spotkanie i wtedy zobaczymy kto jest po naszej stronie.
  SBB musi zorganizować manifestację pod sejmem i pod siedzibą Prezesa J.Kaczyńskiego i pod siedzibą Pis i prezesa ready ministrów.
  Popieram także pomysł miasteczka namiotowego ale nie w każdym mieście tylko w Warszawie tam gdzie zapadają decyzje-to też rola SBB.My czekamy na sygnał.
  Proszę umieścić na 1 stronie taki plan działania aby wszyscy każdego ranka wiedzieli co mają robić.
  Póki co aktywni są szeregowi działacze a góra SBB śpi.

 • Jędrek

  Wracając do propozycji dołożenia się do budowy pomników w Warszawie to mam pewną malutką uwagę. Może poczekajmy (nawet z deklaracjami) jak bardzo mobilna grupa Posłów w Sejmie oraz Senatorowie w Senacie przeprowadzą POZYTYWNIE NASZ PROJEKT (KUKIZ15). Później ZOBACZYMY. Może w rok po POZYTYWNYM ZAŁATWIENIU dołożę się do tego projektu jak zapoznam się co do tego jak będzie wyglądał pomnik a odnośnie lokalizacji to myślę, że ja z Bydgoszczy nie będę się wypowiadał co do lokalizacji. To akurat ogródek Warszawiaków.
  U nas w Bydgoszczy była próba nazwania estakady imienia Lecha Kaczyńskiego. Były wybory i platformersi uznali, ŻE NIE (większość). Jest promyk nadziei na powrócenie do tematu. Załatwienie naszej sprawy. Głosowanie podczas zbliżających się wyborów na kandydatów z PiS. Zmiana nazwy estakady 🙂 Tylko tak musimy prowadzić naszą narrację. Ile to już razy zostaliśmy oszukani? Przez kogo? Potrzeba nam więcej takich obiecanek?

 • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

  Proszę nie mieszajcie w to Smoleńska i pomników bo chyba oszaleję. Po co bawić się w jakąś bezsensowną ciuciubabkę? Skupmy się na wyławianiu “śpiących frankowiczów” ! W swojej masie możemy być dokuczliwi dla systemu na tyle, że zacznie się z nami liczyć. Część walczy w sądach . Część molestuje posłów i senatorów. Razem zrzucamy się na działania medialne. Razem nie trzymajmy forsy w bankach. Razem unikajmy nabywania wszelkich produktów finansowych bo chyba każdy to zaszyta mina.Razem piszemy na forach, walczymy z trollingiem. Głosujmy pieniędzmi. Kąsajmy lichwiarzy aż ich powalimy liczebnością swoich ugryzień. Jeżeli to nie starczy zostaje tylko krwawa jatka.

 • pseudo_troll

  Trole są są. Cały czas monitorujemy Wasze forum oraz inne. Jesteśmy czujni. Tylko problem w tym, że nikt nas nie wynajął. Banki nie miały takiej potrzeby bo jak sami widzicie w sondażach ponad 80% społeczeństwa nie godzi się na pomoc rządową dla frankowiczów.

  Co jest zasadne. Nikt nikogo nie oszukał. Niesprawiedliwe były spready i to już zostaje naprawione ale cała reszta czyli mechanizm raty w CHF był legalny i warunki i zasady jego przeliczania były wiadome. Zgodziliście się… i to skutecznie zamyka sprawę.

  Szukanie klauzul abuzywnych i czepianie się terminologii itd. To czyste odwracanie kota ogonem. Szukacie dziury w całym bo kredyciki stały się mało opłacalne. Co ciekawe… dla większości frankowiczów są nadal korzystniejsze niż te w złotówkach.

  Więc trolli nikt nie musi wynajmować. To naturalny nasz odzew na Waszą aktywność. Im bardziej Wy będziecie widoczni i roszczeniowi tym bardziej trolle będą aktywne…

  Mam dość dopłacania do chorych programów. Jest patol500, teraz co będzie złotyFrank ?
  Dość wyrzucania w błoto naszych pieniędzy i zadłużania kraju.

  Bronisławie proszę Cię ratuj nas od zguby :)))

  • Robert

   trolu to sobie przeczytaj to skoro uważasz ze abuzywność w umowach to fikcja.

   Santander przygotował się na taką ewentualność „Sprawozdanie finansowe Santander Consumer Bank S.A. za rok 2013 (strona 57) zawiera informację, że w 2012 r. w banku zawiązano prawie 7,6 mln PLN łącznej rezerwy na:
   (…)potencjalne roszczenia ze strony klientów związane ryzykiem uznania niektórych klauzul występujących we wzorach części umów kredytowych za naruszające interesy konsumentów.(…)
   Dodatkowo w 2013 r. zwiększono ją o kolejne pół miliona do 8,1 mln PLN… z niecierpliwością czekam na dokument za 2014 r. – kto da więcej?
   Taka informacja w z audytowym sprawozdaniu finansowym SCB sugeruje, że sam bank traktuje takie roszczenia jako możliwe / uprawdopodobnione (lub jako takie, zasugerowane zostały przez biegłego rewidenta badającego ten dokument). Może mieć to ewidentne znaczenie na przyszłość dla innych Klientów, a dodatkowo jest to sygnał bezpośrednio z banku, na który ewentualnie można się powołać przygotowując pismo reklamacyjne, wezwanie do zapłaty lub pozew.
   Żal nie skorzystać…” w sądzie przez kredytobiorców

   • Marek

    @Robert,

    nie tylko Santander jest przygotowany finansowo do oddania naszych nadpłat!

    Millennium bcp TEŻ!

    Wypowiedź członka zarządu Millennium bcp Pana Miguela Maya
    http://www.reuters.com/…/banco-com-port-ecb-idUSL8N1553O1

  • marju73

   Chyba tylko takie trole jak ty wierzą w sondaże https://gloria.tv/article/EjFV861cdSEzRKrXEWGbDHyei

 • Jarek

  Zgadzam się z madi.Bez polityki ,teorii spiskowych itp.Konkretny cel i atakujemy.Wcześniej nakreśliłem te cele , niech inni podadzą inne skuteczne.My atakujemy swoje cele a SBB jako całósć realizuje strategie równolegle(spoty tv,manifestacja ,organizacja spotkania z prezesem Kaczyńskim,miasteczko !!!).To ma być działanie a nie wycieczki w innym kierunku.Uzdrowienie naszego kredytu to jest nasz cel!!!

 • Nadir

  Policzyłem sobie te spready prezydenckie a miałem wypłacane w trzech transzach to różnica za każdym razem jest inna co ciekawe ostatnia transza różnica z NBP (po wzroście spreadu) wychodzi najmniejsza do NBP mimo że spread wzrósł o 20 %. to wszystko znaczy że zwroty spreadu to kwestia przypadku . Jak ktoś ma pecha to może wcale nie dostać zwrotu bo tak wyszło po kursie NBP mimo że został pobrany

 • pseudo_troll

  A propo cenzury na tym forum.
  Wy macie prawo wyrażać swoje opinie w sferze publicznej. Na innych forach. My też mamy takie samo prawo tutaj. Tym bardziej, że dotyczy to naszych pieniędzy. Przypomnę, że budżet państwa to nasza kasa. Oczywiście tutaj rządzi system ‘białoruski’ czyli niewygodne posty są kasowane 🙂 Ale no cóż… takie życie.

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   A do darmowych odsetek w programie MDM to ochoczo się dokładasz. Możesz wyjaśnić mi różnicę, że do mnie się nie dokładasz bo mnie pieniądze winny jest bank nie Państwo i masz ze mną jakiś problem a do MDM się dokładasz i nic nie piszesz, że ci żyłka strzela. Zaiste interesujące.

 • Jędrek

  Coś takiego ukazuje się w przestrzeni publicznej.

  Propozycja Kancelarii Prezydenta będzie kosztowała banki od 3,6 do 4 mld złotych. Komisja Nadzoru Finansowego szacowała wcześniej, że spready pobrane przez banki warte były ponad 15 miliardów dolarów. NBP szacuje ten koszt na 9 miliardów.

  Jędrek który czeka z wypiekami na twarzy jak będzie rozwiązany problem kredytów denominowanych czy indeksowanych dowiaduje się, że na razie wcale a rok pracy różnych zespołów doprowadził do takiej konkluzji:
  – MATEMATYCY PREZYDENTA MÓWIĄ, ŻE BANKSTERZY MUSZĄ NAM ODDAĆ WARTOŚĆ W PRZEDZIALE 3,6-4,0 MILIARDA ZŁOTYCH.
  – FACHOWCY Z KRAOWEGO NADZORU FINANSOWEG, że mowa o 15 miliardów dolarów TO ZNACZY OKOŁO 58 MILIARDÓW ZŁOTYCH.
  – NBP MÓWI O WIELKOŚCI 9 MILIARDÓW (waluta nie znana).

  Z powyższego jasno wynika, że tak na prawdę to NIKT NIE WIE O CZYM JEST MOWA. Żadnego zbliżenia stanowisk. Jutro zbiorą się przedstawiciele m.in. NBP i KNF i prawdopodobnie przy pomocy szklanej kuli ogłoszą światu coś co w gruncie rzeczy NIE JEST ZASADNICZYM PROBLEMEM NASZYCH KREDYTÓW.
  Mam nadzieję, że jutro nasi przedstawiciele będą uczestniczyli w posiedzeniu RADY CZARNOKSIĘŻNIKÓW 🙂 Pisząc w tym tonie to przypomnę, że mamy swojego (czarnoksiężnika) możemy wypożyczyć.
  Rację mają wszyscy ci co mówią, że warto znaleźć właściwe rozwiązanie kredytów denominowanych i indeksowanych w oparciu o rzetelne dane. No tak, ale jak to zrobić? NBP głosi jedno, KNF w oparciu o ankiety mówi co innego! Co zrobić? Kto ma to policzyć? Może Naczelna Izba Kontroli kierowana przez byłego Ministra Sprawiedliwości Pana Kwiatkowskiego? Wiem też jest umoczony w brudne sprawy.
  KTO MA TO POLICZYĆ?

 • Jarek

  [email protected]
  Problem jest że nikt nie szukał klauzul tylko organy państwowe i sądy stwierdziły że są nielegalne,tak jak niektóre opłaty np.w telefonii komórkowej za zerwanie umowy i po prostu nie wolno ich stosować i tyle.A to oznacza że nie można przeliczać na walutę tej kwoty.W związku z tym spready tez są nielegalne.Np.w moim przypadku te róznice musi oddać mi mój bank a ja nie widzę tu twojej roli,przecież ty mi tego nie oddasz ,no chyba że chcesz zamiast niemieckiego banku.Co ciebie obchodzi że jakiś “Hans i Klaus” coś mi mają oddać??? Nie rozumiesz tematu albo jesteś ograniczony umysłowo.Tutaj szukamy pomysłu jak ukarać złodzieji czyli banki a ty chcesz pomagać złodziejom ich tłumaczyć więc wybacz muszę cię stąd wyprosić staropolskim SPI…..J

  • Robert

   Pseudotrolu to sobie przeczytaj to skoro uważasz ze abuzywność w umowach to fikcja.

   Santander przygotował się na taką ewentualność „Sprawozdanie finansowe Santander Consumer Bank S.A. za rok 2013 (strona 57) zawiera informację, że w 2012 r. w banku zawiązano prawie 7,6 mln PLN łącznej rezerwy na:
   (…)potencjalne roszczenia ze strony klientów związane ryzykiem uznania niektórych klauzul występujących we wzorach części umów kredytowych za naruszające interesy konsumentów.(…)
   Dodatkowo w 2013 r. zwiększono ją o kolejne pół miliona do 8,1 mln PLN… z niecierpliwością czekam na dokument za 2014 r. – kto da więcej?
   Taka informacja w z audytowym sprawozdaniu finansowym SCB sugeruje, że sam bank traktuje takie roszczenia jako możliwe / uprawdopodobnione (lub jako takie, zasugerowane zostały przez biegłego rewidenta badającego ten dokument). Może mieć to ewidentne znaczenie na przyszłość dla innych Klientów, a dodatkowo jest to sygnał bezpośrednio z banku, na który ewentualnie można się powołać przygotowując pismo reklamacyjne, wezwanie do zapłaty lub pozew.
   Żal nie skorzystać…” w sądzie przez kredytobiorców

 • Czy jest jakaś informacja czy nasi będą uczestniczyć w jutrzejszym spotkaniu w NBP chęć władze SBB informacji nam trzeba co dalej a jak nie to powiedzcie ze nie chcecie działać to wybierzemy nowe które chcą kiwdy manifestacja kiedy apel do wszystkich frankowiczow o zamykanie kont i wycofywanie kasy z banków umoczonych we franki no na co czekacie

 • Jędrek

  Jeżeli ktoś wypowiada się, że w trosce o Polskę chce, żeby dowalić Polakom to nie mogę tego wcale zrozumieć. Człowieku o innym zdaniu pomyśl a później pisz do woli.
  Wyobraź sobie, że umówiłem się z bankiem na kredyt. Powiedziano mi, że przez 275 rat moja rata, która wynosiła 1.250zł wzrośnie maksymalnie o 20%. Znasz pewnie naszą narrację, że jesteśmy amatorami, że poszliśmy do instytucji NADZOROWANEJ itd.
  Jeżeli moja rata po zaledwie kilku latach wzrosła by o 250zł (20%) to znaczy, że powinna wynosić około 1.500zł. Dzisiaj moja rata wynosi do 1.900zł. Co dzieje się z moimi 400zł? W roku to prawie 5.000zł!!! To bardzo dużo.
  Zadajmy sobie pytanie gdzie te owe 400zł wędruje? Podpowiem, że właścicielami tzw toksycznych banków są NIE POLACY 🙂
  Reasumując, owe pieniądze (nie czepiam się co do tego co podpisaliśmy w umowie) wędrują NIE DO POLSKIEJ GOSPODARKI A DO GOSPODARKI PAŃSTW ZACHODNICH! To tam za nasze pieniądze są kupowane kolejne odrzutowce, jachty czy super wille. To tam za nasze pieniądze owi właściciele płacą podatki od kupionych przez nich dóbr i od ich BARDZO WYSOKICH ZAROBKÓW płacą potężne podatki ich fiskusowi. W tym miejscu zapraszam Ciebie do zeznania podatkowego naszego vice Premiera. Byłego Szefa Banku nie Polskiego (wcześniej tak, sprzedanego za grosze). Tą kwotę pomnóż razy kilka i dowiesz się ILE ZUBOŻONY JEST POLSKI BUDŻET.
  Co ja bym kupił za te 5.000 tysi rocznie? Ile podatku w skali roku miałby POLSKI RZĄD? Mówimy o skali: 5.000złX530.000kredytów. Dużo!
  W tym miejscu należy dodać,że w przyrodzie nie ma próżni. TAM JEST WIĘCEJ KASY TO U NAS MNIEJ.
  Tak to działa.

 • Megan

  Słuchajcie , to jest fajne forum .Ludzie wypowiadają się rzeczowo , na poziomie , jak się nawet różnią to z szacunkiem i kulturą. Po prostu wspólnie , w miarę naszych ograniczonych ( na razie ) możliwości , szukamy jakiegoś rozsądnego rozwiązania. Okazuje się , że to jednak nie idioci brali te kredyty. Nie dajmy się sprowokować zagubionym gościom na tej stronie , którzy chcą nas tylko odciągnąć od merytorycznej dyskusji . Proponuję kulturalną ignorancję, co najwyżej bardzo krótką rzeczową odpowiedż .

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Popieram ale staropolskie S….J Jarka było genialne 🙂

 • Marek27

  Każdy kto chce w miare uczciwie rozmawiac o tych sprawach powinien najpierw przeczytac raport Rzecznika Finansowego. Jak ktoś chce jedynie prowokować, zasługuje- jak napisała/ł wyżej Megan- jedynie na ignorowanie.

 • Jędrek

  Każda uwaga strony przeciwnej powinna wzmagać w nas takie zdrowe zdenerwowanie a nie złość.
  Misją naszą jest INFORMOWANIE. Nie sianie jadem a rzeczowe tłumaczenie. Takie zdanie z drugiej strony jest nawet dobre. Możemy sensownie, rzeczowo wytłumaczyć. Jeżeli mamy do czynienia z trolami to przecież wiadomym jest, że JEGO NIE UZDROWIMY. Możemy jednak wytłumaczyć innym czytającym kim jesteśmy i dlaczego zasługujemy na merytoryczną dyskusję.
  TAK NA PRAWDĘ CZEGO MY TZW. FRANKOWICZE CHCEMY? JAKIE NEGATYWNE Z NAS EMOCJE WYCHODZĄ?
  POPATRZMY NA TO DO KOŃCA.
  1. Chcemy uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej. Jaki skutek?
  2. Chcieliśmy uczestniczyć w grupie roboczej pracującej przy Panu Prezydencie. Uzyskaliśmy statusu obserwatora. Wynik. Pan Prezydent nie wziął pod uwagę wypracowanych przez zespół Profesorów wielu wariantów rozwiązania problemu.
  3. Bliska współpraca ze środowiskiem Pana Prezydenta. Efekt. Wyrzucenie przez Pana Prezydenta propozycji. Ogłosił to 15.01.2016r Minister Pana Prezydenta Pan Łopiński.
  4. Ogłoszenie przez Pana dr Dudę, kandydata na urząd Prezydenta Polski propozycji załatwienia PRZWALUTOWANIA KREDYTÓW FRANKOWYCH PO KURSIE Z DNIA ZAWARCIA UMOWY. Wynik. Po roku Polska dyskutuje o spredach. Nie o tym jak rozwiązać problem, ale jak zabezpieczyć DALSZE korzyści finansowe banksterom.

  Tak to mniej więcej wygląda na przestrzeni PONAD ROKU. Czy nasze środowisko wygląda na agresywne? Pewnie Panowie ze ZBP powiedzą, że jesteśmy strasznie agresywni.

 • miki

  czy udało by się zebrac kilka osób do Miasteczka Oszukanych po Pałacem Prezydenckim lub na Nowogrodzkiej.
  Jestem gotów wpłacić na początek tysiąc złotych na pokrycie kosztów ochotników.
  Czy znajdą się tacy zdeterminowani?
  Jeśli tak, rozpocznę zbiórkę wśród znajomych.
  Sądzę, że mielibyśmy niezłe nagłośnienie

 • Karol

  W samej tylko Warszawie jest około 100 tys. oszukanych kredytobiorców (frankowiczów).
  Czy naprawdę nie da się zorganizować porządnej demonstracji.
  Jest im dobrze płacić zawyżone raty i siedzieć w kajdanach banksterskiej niewoli?

  • hogata

   Karol,
   Najpierw liczby:
   Jest ich ponad 150 tysięcy. Też mnie dziwi, gdzie oni są. Szczególnie Ci z 2007 i 2008, z dołka franka i górki mieszkaniowej – pewnie jakaś połowa tej liczby. Może są na to za “tłuści” a może boją się, że ktoś ich w telewizorze zobaczy? Może stać ich na procesy (tu się mogą troszkę przeliczyć). A może cały czas myślą, że frank poleci i spokojnie spłacą “kredycik”? Nie siedzę w ich głowie, więc nie wiem. Był tu kiedyś Realista i to opisywał – zdaje się, że jego warszawscy znajomi frankowicze nie liczą w powodzenie manifestacji frankowych oraz ich cel, więc nie chodzą.
   Dla porządku dodam, żem warszawski słoik i opuściłam tylko jedną manifestację. Nieraz mnie dopadało zwątpienie, po co właściwie się pałętamy po tych ulicach, trochę “jak stado baranów”, idziemy prosić o coś Niezłomnego, czy się na niego obrażamy i do niego nie idziemy czy może do niego idziemy, ale nie po to, żeby go o coś prosić – z takim przekazem – patrz wyżej, frekwencja coraz gorsza.
   I działało to w obie strony, bo wielu działaczy z SBB pewnie się zniechęciło, widząc, że ludzie nie przychodzą. Tak to wyglądało.

   Mam nadzieję, że ostatni ruch Niezłomnego, antypolski i antyludzki, przyzwalający na totalną samowolę banksterów, trochę ludzi otrzeźwi.

   My już wiemy, że dzisiaj – SĄD albo ULICA, jutro może być tylko ULICA albo SZNUREK.

 • Traper

  Miasteczko namiotowe super pomysl. Najlepiej jakby mieszkancami byli ci co juz potracili mieszkania, a takich nie brakuje. Miasteczko San FRANKcisco, frank nam zabrał wszystko

  • hogata

   Konieczne nocne czuwanie pod Sejmem RP, z wiadomych powodów.
   Hasło świetne!

  • Z”Ukosa”

   @Traper- hasło super.!

 • Nadir

  Co się dziwicie że wszyscy nie przychodzą na manifestację , wstydzą się że dali się zrobić w balona że dali się oszukać. Najważniejsze żeby ich ośmielić że trzeba walczyć o swoje i że to jest normalne. Każdy jest wkurzony że się wpakował w zastawione sidła ale często nie chce tego pokazać

  • hogata

   Tak jest. Należy znaleźć i poczytać blogi Ryszarda Styczyńskiego, czy Tomasza Nowaka. Skoro takie mózgi dały się wrobić w ten przekręt, to co dopiero zwykłe szaraki. Czytanie ich pozwoliło mi pozbyć się kompleksów z tytułu bycia zaindeksowaną. Bardzo polecam.

 • Megan

  [email protected]
  Myślę , że nie ma potrzeby popadania w zniechęcenie. Ludzie nie przychodzili, bo sądzili , że jak do władzy doszli niby uczciwi ludzie ( także z naszym udziałem ), to oni zatroszczą się o elemntarne interesy uczciwych obywateli. Po prostu po obywatelsku , może naiwnie, ale im zaufaliśmy i stąd trochę ta niemrawa aktywność. Teraz to zupełnie inna sprawa ( wystarczy spojrzeć na aktywność na tym forum ), już wiemy , że jak sami nie podejmiemy walki , to nikt tego za nas nie zrobi.

 • Marek

  proszę bardzo, wezmę trzy dyżury w MIASTECZKU od 18-tej do 6-tej rano.
  Kto zajmie się grafikiem?

 • Kasia

  Rozpowszechniajmy codziennie NA NOWO info o zrzuce, nie ma jeszcze nawet 30ty, a CZAS NAGLI

  https://zrzutka.pl/6tkth2

  • Marzena

   Przede wszystkim, niech Lubomira zwiększy kwotę docelową do 50tys albo 100tys! Ile razy już jej tutaj o tym pisaliśmy! Ja szukam przedsiębiorców (“zrobionych” przez banki na naprawdę duże kwoty), którzy mogliby tę akcję wesprzeć jakimiś większymi kwotami (Wy też szukajcie). Ale jak Lubomira będzie tak “ciułać” z tą kwotą docelową, to nie zbierze większej kwoty nigdy!

   • Marek

    przedsiębiorcy nie trafią do ustawy naprawiającej umowy konsumenckie,
    Nie podlegają niestety dyrektywie 93/13.

    • Arek Szcześniak

     Tutaj Marku wyjątkowo się mylisz. Definicja w UE jest zupełnie inna niż w Polsce. Tam jest to prawie każdy klient.

   • Magda

    Też uważam, że to ciułanie tylko spowalnia proces zbierania środków.

    Piszmy do Lubomiry, żeby to W KOŃCU zmieniła: [email protected]

 • kuba

  Dobre ! W kraju , w którym obowiązuje realnie złoty polski, licznej grupie obywateli tego kraju zabiera wszystko frank, waluta obcego kraju i do tego jeszcze wirtualna. Realane są tylko tragedie tysięcy polskich rodzin . Zaiste Polska wstaje z kolan

 • Magda

  “spread należy się od przepływów rzeczywistych (a nie fikcyjnych).” DOKŁADNIE!!!

  Jakie więc konsekwencje powinny spotkać kogoś, kto TWORZY TAKĄ FIKCJĘ w celu nienależnego wzbogacenia się kosztem drugiej strony?

  • Magda
  • Iwona

   Dokładnie, prokuratora będzie zajmować się nie tym, że spready były nienależne (bo to jest skutek, a nie przyczyna), tylko tym, że banki oszukiwały klientów poprzez powoływanie się na fikcyjne transakcje, aby te spready pobrać

  • Karina

   Najlepiej właśnie, żeby zawiadomienia o pozorowaniu transakcji dewizowych były złożone przez SBB i przez prawników i aby było osobne dochodzenie w sprawie każdego “frankowego” banku

 • Denis

  Super. Będzie miasteczko namiotowe… Czyli jest jakaś możliwość, że zorganizujecie jakiś koncert ? Taki mini woodstock 🙂

  Aha… wiecie dlaczego tak mało ‘frankowiczów’ z Wawy i nie tylko udziela się ? Bo dla większości te kredyty są nadal opłacalne.

  A druga część ma jakąś ludzką przyzwoitość i szacunek do reszty społeczeństwa…

 • Jędrek

  … na spotkanie nie zostaną DŁUŻNICY 🙂
  … powstanie kolejny zespół, który…
  Życzę miłego i spokojnego dnia.
  Jak powstanie zespół to frank na pewno potanieje. Potem zespół będzie pracował, frank będzie drożał, firmy retingowe obrażą się na Polskę. Kolejna odsłona cyrku pod nazwą SKOMPROMITOWANI. Liczba mnoga jak najbardziej wskazana. W zespole będą sami eksperci żadnych przedstawicieli strony. Tak po PISOWSKU po wygranych wyborach. Przed wyborami zapraszali nas TEN CZYNNIK WSZĘDZIE. Komisja powstanie, żeby dawała FAŁSZYWE PALIWO POSŁOM i wmawiać, że to 10000 miliardów strat w galaktyce spowoduje jak w Polsce zrobi sie to co zrobiono w innych państwach np. na Węgrzech, gdzie Pan Prezes był goszczony przez Pana Orbana.

 • madi

  “Koło ratunkowe z obciążnikiem
  Komentarz „Rzeczpospolitej
  Wciągu zaledwie trzech miesięcy pojawiły się dwa koła ratunkowe dla frankowiczów. Jedno to czerwcowy raport rzecznika finansowego, drugie – prezydencki projekt ustawy frankowej z początku sierpnia. Oba spotkały się zarówno z licznymi pochwałami, jak i ostrą krytyką. Również na gruncie prawnym. Część prawników, a także Związek Banków Polskich, zarzuca rzecznikowi, że w raporcie skupił się wyłącznie na okolicznościach korzystnych dla konsumentów. Gdyby przedstawił drugą stronę medalu, raport z pewnością byłby bardziej rzetelny. Nie można jednak zapominać, że jest on rzecznikiem konsumentów, a nie instytucji. Mógł więc poprzestać na argumentach potwierdzających, że banki nie mają prawa waloryzować kwoty kredytów kursem franka, a w rezultacie decydować o wysokości zadłużenia kredytobiorcy. Prezydenta krytykują głównie frankowicze. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu pisze: „Projekt nie przywraca równości stronom umowy, nie zrównuje też kredytów odnoszonych do walut obcych z kredytami złotówkowymi, co Prezydent Andrzej Duda obiecywał i zapowiadał publicznie dziesiątki razy. Dominika Wielowieyska (Gazeta Wyborcza) na Twitterze napisała «PiS obiecał korzystne przewalutowanie kredytów frankowych. Natychmiast po objęciu władzy. Rozczarowanko?» Z kolej Michał Szułdrzyński (Rzeczpospolita) zauważa, że «Obietnica Dudy była złożona na wyrost. Dobrze, że prezydent zrozumiał swój błąd i postanowił wyciągnąć z tego wnioski». Patrzę z boku i uważam, że rzecznik finansowy zrobił dokładnie to, co do niego należy, i co powinien już dawno zrobić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – stanął w obronie klientów kwestionujących umowy z bankami. Należy przy tym pamiętać, że nie wszyscy są ofiarami. Cieszę się też, że prezydent poszedł po rozum do głowy i nie spełnił obietnicy przewalutowania kredytów walutowych po kursie z dnia ich zaciągnięcia. Zapłaciliby za to wszyscy, także Ci, którzy kredyty zaciągnęli z złotówkach. Niewielu zauważa jednak, że prezydent dorzuca balast do koła ratunkowego rzecznika. Kompromisowy prezydencki projekt wprowadza bowiem definicję „kredytu indeksowanego” oraz „kredytu denominowanego”. Mogą one przesądzić, że podważane przez rzecznika umowy były jednak dopuszczalne. Tym samym wytrącą argumenty tym, którzy walczą o swoje interesy na drodze sądowej. I póki w polskim systemie legislacyjnym nie ma adwokata diabła (o którym „Pół żartem, pół serio” pisze w felietonie Aleksander Tobolewski), warto by prezydenccy urzędnicy konsultowali się z tymi od rzecznika. W przeciwnym razie projekt, który może być drugim kołem ratunkowym, stanie się kulą u nogi frankowiczów. A przykładów podobnych działań legislacyjnych jest znacznie więcej, o czym można się przekonać, czytając najnowszy numer „Rzeczy o Prawie”.”

  Rzeczpospolita 10-08-2016 r.

 • Apolonia

  Wczoraj na Superstacji o godz.22.35 została pokazana piękna,solidarna akcja SBB w obronie p.Agnieszki -obejrzyjcie na SBB – Stowarzyszenie (NGO). Czy to mogą być Polacy, którzy z pełną premedytacją żerują na nieszczęściu innych Polaków,tacy biorący udział w komorniczych licytacjach i oczywiście obecna szarańcza trolli?Czy to są Polacy ale innego pochodzenia? Czy tylko “Pożyteczni idioci”?

 • Piotr
 • Robert1
 • maciej

  Próbuje wpłacić kasę na manifestacje już drugi dzień nie mogę znaleźć konta przy próbie na zrzutce wymagają odemnie jakiś absurdalnych danych podajcie numer konta na stronie niech wisi jak byk i zaraz będzie więcej wpłat nie mam konta na fejsie bo nie chce mieć nie chce się logować przez jakieś gówniane strony może ktoś coś z tym zrobić

  • Jędrek

   [email protected] Ciągle o tym mówię a tutaj jak grochem o ścianę! Ja zrobiłem to tak.
   Przekeiłem numer konta i po prostu wpłaciłem na ten numer. Mam nadzieję że doszły.
   Jednak powtarzam OKIENKO TUTAJ NA SBB STRONIE A NIE GDZIEŚ TAM. Nie pamieętam na którąś to manifę TUTAJ BYŁ APEL I TUTAJ PODANO NUMER KONTA I TUTAJ podkreślam TUTAJ ZAŁATWIŁEM WSZYSTKO!!!
   Ja pierdziu taka prosta sprawa o BARDZO WAŻNEJ INTENCJI CZY IDEI. Jak zobaczyłem, że na początku ustawiono limit na 20 tysięcy to bardzo mnie to ździwiło. Na ile to starczy? Na pół metrowy bilbord na zadupiu? Jak jeszcze zobaczyłem jakimi kutwami JESTEŚMY, że nawet te parę groszy nie można uzbierać TO RĘCE OPADAJĄ. SBB niech zbiera kasę, może niech wyśle do nas wszystkich członków meile. To prosta czynność jak KTOŚ ZWRACA SIĘ DO MNIE WPROST to i moja reakcja jest inna. Popatrzcie na polityków partii władzy. Kasiory mają w pip a mimo wszystko dalej wyciągają rękę po pieniądze. Ja NIE PISIOR mam dać kasę (cegiełkę) na PR pisowski, żeby oni rośli w siłę i mnie mieli w dupie. Zróbcie kochani z SBB cegiełkę a ją W SZCZYTNYM CELU, NA NASZE POTRZEBY WYKUPIĘ! Wiecie jak może wyglądać owa cegiełka? Jak mandat podczas ostatniego walnego zebrania. Nic specjalnego.
   Kurczaka noga posłuchajcie ludzi czasami. To bardzo prosta i łatwa do wykonania czynność.

  • miki

   potwierdzam,
   też chciałem wpłacić ale z powodu braku konta i jakichs dziwnych wymagań odpuściłem.
   Podajcie numer konta na zrzutkę!!!

 • Jarek

  Przecież SBB nie działa to co chcesz może ktoś ci poda to konto,bo ja i moi znajomi też go nie mają a nie chcą mieć fejsa.

 • Sneer

  Ja tylko kilka słów w sprawie zrzutki, do której co niektórzy tak mocno tutaj namawiają.

  (od razu napiszę – żeby nie było – że sam wpłaciłem już dawno parę groszy na nią).

  Ale – nie dziwię się, że kasa przybywa tam tak wolno. W gruncie rzeczy nikt nie wie, na co mają pójść te pieniądze (KONKRETNIE, a nie ogólnie). Osoba, która założyła zbiorkę nic o niej nie pisze, na stronach SBB (tu i FB) również nie ma żadnych konkretnych informacji. Po prostu jest jakaś tam zbiórka, nie wiadomo na co. To powinno być zrealizowane na wzór zbiórek na Kickstarterze, czyli, dokładnie wszystko opisane, wraz z przedziałami: jeśli zbierze się X, zrobimy to, jeśli uda się X+Y, dołożomy do akcji to i to, itd.

  Wszystkie te akcje prowadzone są tak jakoś “bez jaj”, bez informacji – to jest jeden z powodów, że wciąż jesteśmy w du…ie. Jedna osoba, której powiedziałem o zbiórce skomentowała: “Nie wpłacę, bo znów kupią za to tylko czarne baloniki….”.

  • miki

   mam podobne odczucia, dlatego zaproponowałem akcję miasteczka po pałacem.
   Zlecą się media, będą wywiady, rozgłos. czyli jak romumiem to o co nam chodzi?!
   Na taki cel jestem gotów wyłożyć jakąś kaskę(zaproponowałem tysiaka dla dyzurujących). Dzwoniłem po znajomych i nawet jest jakieś zainteresowanie

 • Nadir

  Też bym dołożył na miasteczko może jakieś konto , przecież trzeba tym ludziom pomóc w zakupach posiłków , jakieś koce

  • madi

   Toi toi trzeba wynająć, żeby nikt ich w wc nie przeganiał !

 • Hechter

  W ogóle coś władze SBB nieobecne są…
  A my tu sobie piszemy, piszemy…
  Tyle pomysłów przez komentarze się przewinęło – czy ktoś z władz SBB to czyta, zbiera? Wyjdzie z tego jakiś konkret?

 • Jędrek

  Kochani tacy którzy uważają, że najważniejszą sprawą życia i śmierci jest bycie na fejsie. To nie prawda. Bardzo wielu ludzi tam nie jest z bardzo prozaicznego powodu. Coś zapisane raz zostaje NA ZAWSZE. Powiem tylko, że chyba nie każdy wie jakim dzielnym młodzieńcem był dzisiejszy MARSZAŁEK SEJMU. Czy aby jest dumny ze swojego postępowania z lat młodzieńczych? Nie oceniam Pana Marszałka bo osobiście Szanuję Go. Przecież nie jestem odkrywcą jak powiem, że ludzie z tzw służb non stop inwigilują nasze strony. Nie piszę tutaj O NASZYCH SŁUŻBACH. Kolejna grupa która infiltruje to w ogólnym pojęciu potencjalni nasi pracodawcy. Kolejna grupa to żołnierze w służbie lub na emeryturze którzy w przeszłości byli na Misjach Stabilizacyjnych w Iraku czy Afganistanie. W dobie dzisiejszej dowolności (totalnej) przemieszczania się po Europie (u nas jest trochę lepiej) to tak jakby podać adres zamieszkania i wystawić swoją rodzinę na bardzo duże niebezpieczeństwo.
  Osobiście zaliczam się do jednej z w/w grupy i dla tego NIGDY na żadnym fejsie NIE BĘDĘ!

  Pisząc w tym tonie dziwi mnie postawa, że członek Zarządu SBB nie publikuje TUTAJ bardzo poważnego apelu. Czasami to ręce opadają. Tutaj jest nasza centrala i tutaj powinno się toczyć życie naszego Stowarzyszenia.


  Z informacji jakie otrzymałem, istnieje możliwość wszczęcia postępowania karnego przeciwko Zarządowi Banku Millennium w sprawie Ubezpieczeń Niskiego Wkładu Własnego zawartych w umowach kredytowych tego banku bez względu na walutę kredytu. Chodzi w wielkim skrócie o fakt, że połowa tych składek była bezprawnie przywłaszczana przez bank i nie przekazywana ubezpieczycielowi. Kancelaria prawna mec. Wojciecha Rudzkiego gotowa jest pomóc wszystkim poszkodowanym w tej sprawie, jednakże koniczne jest zebranie odpowiedniej liczby zdeterminowanych osób.

  Dla mnie to super informacja. Już terytorialne Zarządy powinny się ustawić w kolejce do kolegi (OGROMNY SZACUNEK Artur Rudziński Członek Zarządu SBB) i wnosić podobne zawiadomienia NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!!!! Nie ma co się czaić. Jest akcja musi być nasza reakcja. Jak całe zarządu srilenium zaczną się spowiadać po prokuraturach w całej Polsce to będzie dopiero jazda bez trzymanki i sraczka. Jest temat trzeba go pociągnąć. Do wszystkich nabitych we franka przez bank stilenium z terenu Małopolski szczerze i ciepło proszę zwracajcie się do Pana Artura!!!

 • Jędrek

  [email protected] Czytają i czasami odpowiadają jak ktoś w zdecydowany sposób zwróci się do nich. Uważają to za atak na nich.
  Ale odpowiadając literalnie. Tak czytają.

 • Megan

  Po wystąpieniu urzędnika z Kancelarii Prezydenta, Bryksy , który przedstawił intencje i motywacje autorów haniebnej ustawy , wszystko jasne i nie ma złudzeń.
  A jednak wojna !
  Może choć jakaś kartka z wakacji od władz SBB ?

 • Marek27

  Myślę, że władze SBB nadl łudzą się, że jeszcze ktoś jeszcze chce słuchać naszych argumentów.Dlatego chciał aby przedstwiciel SBB był na posiedzeniu KSF (nie zaproszono). Będą równiez zabiegać o to, aby brać udział w pracach,powołanej przez prezesa NPB specjalnej grupie roboczej.
  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pomoc-frankowiczom-komitet-stabilnosci,222,0,2137054.html

  Ja mam wrażenie, że wszelkie argumenty merytoryczne, które mieliśmy wladzy przedstawić, to juz dawno zostało zrobione. Wladza państwowa wie, że to byl przewał. jednak ze względów na “stabilność” sektora olewa prawo i nas. To się nie zmieni pod wpływem dyskusji. Wladza zdecydowała kogo poprze. Dlatego koledzyz SBB – odpuście sobie już rozmowy ze sprzedawczykami i walczcie inaczej- tak jak wiele wcześniejszych postów sugeruje- Sady, miasteczko, niespłacenie haraczu (po konsultacji z prawnikiem), potęzna demonstracja etc. W tym kraju nie liczy sie siła argumentów, lecz argumwent siły. Dość naiwności.

 • miki

  z wielotysięczną manifestacją jak zwykle będzie problem… no cóż, takich mamy oszukanych kredytobiorców… 🙂
  ale kilkanaście osób pozbawionych mieszkań to mogło by się udać. oczywiście poza okradzionymi przez banki mile widziani wspierający oszukani kredytobiorcy.
  gdyby te pieniądze za zrzutki przeznaczyć na pomoc dla nich, mielibyśmy medialne wsparcie i rozgłos

 • Jarek

  Nie ma władz SBB.Nie ma żadnego SBB.U mnie w Łodzi na spotkaniu było 12 osób więc przestałem tam chodzić,moi znajomi zainteresowani sprawą frankową po obejrzeniu tej strony są załamani.Stwierdzili że jest to strona dodawania komentarzy pod artykułami.Na zrzutkę też nie dali bo nie wiedzą jaki jest plan działania SBB.Zrzutka na co kiedy i gdzie ???? Jaki plan ma dalej SBB brak odpowiedzi traktują jako nikogo nie ma po drugiej stronie.Ja się z tego wypisuje.Było mi miło Państwa poznać.Z poważaniem Jarek [email protected]

  • Apolonia

   @Jarek,proszę – a myślę,że i wszyscy tutaj – nie opuszczaj tej strony.Jesteś tu nam potrzebny.Czytamy i komentujemy -czy to jest złe?Ale także przedstawiamy różne pomysły ,koncepcje,przemyślenia.Wspieramy się wzajemnie,mobilizujemy,wyjaśniamy,spieramy,próbujemy tłumaczyć nasz punkt widzenia.Co dokładnie nie podoba się Twoim znajomym, może mają jakieś pomysły,sugestie na ulepszenie tej strony?Nie opuszczaj nas,proszę wracaj…

  • marju73

   No przecież banksterom i politykom tylko o to chodzi, żeby każdy żył w izolacji od innych i nie wychylał się zbytnio ze swoimi sprawami.Gdyby wszyscy zainteresowani się zaangażowali w minimalnym stopniu to znaczy pokazali że są, istnieją i niechby po 1, 2 złote miesięcznie przeznaczyli, czy ile tam kto może to podejrzewam nie byli byśmy w tym miejscu co obecnie.Banki to widzą. Nieliczni politycy którzy może i by chcieli te banki przycisnąć muszą czuć siłę i poparcie dla siebie.Zresztą tu nie chodzi tylko o tu i teraz ale o przyszłość naszych dzieci.Nasze zachowanie i podejście do sprawy banków ustawi ich w przyszłości jako niewolników banków lub wolnych ludzi.

 • Hechter

  [email protected], a tyle sobie obiecywałem po dudzie… Pierwszy raz w życiu zagłosowałem na PIS…
  SBB czytam od dawna, ale dopiero teraz, jak widzę, jak duda nas oszukał, jest we mnie duża złość i chęć do działania. I podejrzewam, że wiele osób ma to samo. SBB – nie zmarnujcie tego, teraz jest czas na działanie, organizowanie. Teraz jest para w ludziach, za dwa miesiące pójdzie w gwizdek i gwizdek z tego będzie.

 • Przemek

  Moim zdaniem powinniśmy zrobić dwie rzeczy:
  1. Duża demonstracja we wrześniu, ludzie z całego kraju w Warszawie. Myślę że to może się udać, teraz przyjdzie wiele osób, które dotychczas były nieaktywne licząc na spełnienie obietnic PIS.
  2. Zbiórka na kampanię informacyjną w mediach (radio lub TV, ogólnopolska gazeta, ostatecznie bilboardy – na co będzie nas stać). W kampanii powinny być jasny przekaz pokazujący następujące aspekty:
  – lista krajów europejskich, które systemowo rozwiązały problem kredytów CHF i informacja że Polska jest jednym z nielicznych które tego nie zrobiły
  – informacja o ciągle narastającym zadłużeniu mimo terminowo spłacanych rat na przykładzie kredytu i pokazanie nadmiernych zysków banków
  – informacja, że posiadacze kredytu nie mogą oddać mieszkania by pozbyć się kredytu, że długi przechodzą na dzieci i że dla wielu nie ma sposobu na uwolnienie siebie i rodzin z niewoli. Plus pokazanie że w wielu krajach jest inaczej i bank też ponosi ryzyko i odpowiada za swoje decyzje.
  – informacja o zyskach banków i pokazanie że kwota jest transferowana za granicę, zamiast pozostać w kraju i napędzać u nas dobrobyt.

  W skrócie przekaz taki: pozostałe kraje potrafiły zadbać o swoich obywateli i przyszłość kraju, u nas “elity” w imię własnych doraźnych korzyści dbają o interesy zachodnich firm, działają na szkodę kraju i obywateli skazując ludzi na niewolnictwo.

  W miasteczko namiotowe nie wierzę. Ta władza podjęła już decyzję i może zmienić ją tylko pod wpływem przymusu (tak załatwiają sprawy np. górnicy) lub nacisku opinii publicznej. I o tą opinię powinniśmy walczyć jasno przekazując nasze argumenty. Miasteczko namiotowe na nikim nie zrobi wrażenia, namioty postoją, może z raz pokażą to w TV i tyle. ludzie już się na to uodpornili, o ile jakiś desperat nie dokona samospalenia (oby nie), nikt nie zwróci na to uwagi.
  Sondaże opinii to już inna sprawa, w końcu za jakiś czas wybory. Jeśli sprawimy że temat będzie nośny, to część opozycja (może kukiz, może lewica) podchwyci temat i zmusi PIS do działań.

  • madi

   Witam. Pozwolę sobie się nie zgodzić. Tak zwana opinia publiczna utopi Pana w łyżce wody wyzywając od cwaniaczków. Już nad tym od lat pracują zastępy trolli bankowych a merytoryczne artykuły mało kto czyta prócz bezpośrednio zainteresowanych “frankowiczów” ! I to też nie wszyscy bo pewnie znaczna większość funkcjonuje w jakiejś błogiej rzeczywistości alternatywnej. Zwracać się z czymś do opinii publicznej to ? W jaki sposób? To niech Pan pójdzie teraz do sąsiada, który nie ma żadnych kredytów i go przekona żeby aktywnie działał w Pana sprawie…Niewykonalne. Jak sami za uszy się z tego nie wyciągniemy to nikt palcem nie kiwnie. Musimy tu brać pod uwagę naszą polską mentalność, która cieszy się najbardziej jak sąsiadowi krowa zdechnie. Pan poczyta komentarze jak publisia zaciera rączki na licytacje komornicze po “frankowiczach”.

   • Przemek

    I właśnie o to chodzi. Cała ta zawiść o której Pan pisze w dużej mierze jest umiejętnie podsycana przez osoby związane z sektorem bankowym. Media zapraszają osoby prezentujące poglądy bliskie ich reklamodawcom. Jeśli my sami nic nie zrobimy by odkłamać bankową propagandę, nikt tego za nas nie zrobi.
    Nie piszę tu o ekspertach z tv czy artykułach pełnych niezrozumiałych słów i cyferek. Chodzi mi raczej o spot w radiu, płatny materiał w gazecie typu fakt itp.
    Proste informacje – o tym że uczciwa rodzina namówiona przez “niezależnego doradcę” nie ma żadnej możliwości wyjścia z kredytu mimo że nie kupowała apartamentu w stolicy tylko zwykłe mieszkanie z pokojem dla dzieci, o tym jakie są zyski banków i ile z tych pieniędzy wypływa za granicę zamiast zostać w kraju, o tym że te pieniądze oznaczały by lepsze życie także dla innych, bo kredytobiorcy będą kupować towary które ktoś musi produkować (argument podnoszony często przy 500+), o tym że jeśli kredytobiorcy masowo zbankrutują, to właśnie wtedy wszyscy dopłacą z własnej kieszeni za pomoc społeczną, służbę zdrowia, mieszkania komunalne, itp., itd..
    Wiem, że to demagogia, ale demagogią i dezinformacją posługują się banki. I jak na razie wygrywają na całej linii.

 • Apolonia

  Miasteczko po pałacem ok ale może też tak przy Panu Andrzeju we Wrocławiu.
  Pani Kasia Wysocka wspiera swoją obecnością P.Andrzeja we Wrocławiu.Po raz kolejny policja bezprawnie zabrała plakaty P.Andrzeja.Zero zainteresowania i wsparcia tej niezłomnej postawy naprawdę walczącego “Frankowicza” – ze strony osób z SBB i mediów.Prośba P.Kasi o wsparcie i o ulotki ULOTKA PATRIOTYCZNA – UCIERAMY NOSA BANKOWEMU BEZPRAWIU ( SBB STOWARZYSZENIE – NGO).Wpłaciłam już kilka razy,teraz i na tę akcję, o którą apeluje Pani Katarzyna Wysocka.Jutro znów niestrudzenie pojawi się P.Andrzej przed bankiem we Wrocławiu.”Frankowicze” z Wrocławia i okolic – wspierajcie,jak możecie, Wielkiego Naszego Człowieka!

 • Marek27

  Tutaj autor sensownie pisze i wie o czym pisze .”..kredytów hipotecznych waloryzowanych obcymi walutami na polską walutę..”, a nie “kredyty walutowe” jak powszechnie sie ludziom wciska w mediach.Polecam tekst:
  http://solidarni2010.pl/33748-janusz-andryszaknbspnbspczy-kredyty-hipoteczne-waloryzowane-obcymi-walutami-byly-piramida-finansowa.html

 • Megan

  Może ktoś z kancelarii Prezydenta wyjaśni mi jaka jest róznica między wyłudzeniem VATu od fikcyjnych transakcji a pobraniem przez bank opłaty za fikcyjną operację wymiany walut. Ja widzę same podobieństwa , tylko w przypadku VATu przęstepcy idą do więzienia , a w przypadku fikcyjnej wymiany na miliardy zl , sprawcy zyskują ochronę państwa. Dla mnie to takie same przestępstwa i powinny być ścigane tak samo surowo z mocy prawa. Skoro umowa oparta była na przestepczym mechaniżmie powinna być unieważniona i może jednak tym kierunku trzeba iść. Mam świadomość słabego punktu tej drogi. Jeśli umowa nawet zostanie uniewazniona , bank zażąda całej spłaty reszty kapitału ( ale tego w złtówkach ) i niewielu ma do dyspozycji kapitał by sprawę zamknąć. Ale jakby jakieś nieumoczone polskie banki chciały zdobyć rzeszę wiernych klientów , którzy przez kolejne 20 lat solidnie będą spłacać uczciwy złotówkowy kredyt… ?

  • Tomek

   Teoretycznie nie powinno byc z tym problemu bo przeciez zostajesz z lokalem, ktory znowu moze byc zabezpieczeniem nowego “czysto zlotowego” kredytu.

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Apolonia, tak trzymać, może reszta pójdzie po rozum do głowy i założy MIASTECZKAOSZUKANYCH w swoich rejonach a podstawą powinno być MIASTECZKOSZUKANYCH przed PAD-em !!!

 • Marek27

  Na unieważnienie banki nie pojdą za żadna cenę bo to oznacza, ze wszystko co zostało do tej pory wpłacone do banku (rata kapitalowa, odsetki, marża, ubezbieczenia etc”) zalicza się na poczet spłaty zobowiązania. To jest dla nas idealny scenariusz tyle, ze raczej niemozliwy do osiągnięcia- także Sądy nie unieważniaja całych umów, a jedynie usuwaja z nich niezgodne z prawem klauzule abuzywne (choc nie ma jeszcze prawomocnego wyroku w tej sprawie).
  Tutaj ocena “ustawki” prezydenckiej przez dr. Czabańskiego:
  http://pomocfrankowiczom.pl/?p=707

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Przemek, masz rację z tą “Duża demonstracja we wrześniu” ale jej głównym celem powinno być MIASTECZKOOSZUKANYCH przed PAD-em.

 • Krzysiek14

  Witam,
  Wysłałem dzisiaj poniższy list do kancelarii prezydenta, premiera i do PIS. Pewnie nic nie da ale nie wytrzymałem.
  Szanowny Panie Prezydencie,

  Gratuluję roku prezydentury. Dobra pensja, wszystko gratis, prestiż, wszystko dzięki temu że naród Pana wybrał.
  Obiecał Pan załatwienie sprawy z banksterami w sprawie kredytów pseudowalutowych indeksowanych/denominowanych do franka szwajcarskiego.
  To, że banki nie miały CHF jest dzisiaj oczywiste. Potwierdził to sam Bank Szwajcarski !!!
  Miało być to załatwione w 3 miesiące, czekaliśmy i…nic, przedłużone o następne miesiące (eksperci, spotkania) i… po roku wypuszcza Pan za pośrednictwem swoich współpracowników coś o 180 stopni innego do tego co Pan obiecał. Teraz wynika, że ludzi ma Pan za nic, liczy się dobro banków niemieckich, austriackich, włoskich, portugalskich. Co się zmieniło, że “klęczy” Pan przed nimi.
  W Europie poradzono sobie z problemem pseudokredytów walutowych i nikt nie upadł. W Islandii banksterzy za to siedzą, w UK,USA rządy dowaliły banksterom kary w mld Euro/USD za “zabawy” na liborze i płacili z podkulonym ogonem. W Polsce mimo iż umowy te były niezgodne z prawem !!! co potwierdził rzecznik finansowy banksterzy mają się dobrze i Pan jeszcze się o nich martwi.
  Jak to jest, że Prezydent kraju troszczy się o zagraniczne korporacje (które wyprowadzają kasę poza Polskę), a nie o swoich obywateli ???. Jak to jest, że prywatny bank, który działa niezgodnie z prawem nie może upaść??? To nie jest normalne i nie wmawiajcie ludziom razem z banksterami że przez 2 mln ludzi (mniej więcej tyle ludzi oszukano) upadnie nasza gospodarka.
  Przykro to pisać bo się tego po Panu nie spodziewałem ale jest Pan na pasku zachodnich banksterów. Niech Pan pamięta, że jest Polakiem i dobro Polaków powinno być dla Pana najważniejsze !!!
  Nie pisałbym tego do Pana gdyby nie to, że w kampanii wyborczej przekonał mnie Pan żeby go poprzeć bo zrobi porządek z pseudokredytami (w ciągu 3 miesięcy). Pana żona za Pana ręczyła. Czy Panu nie jest wstyd, że oszukał tak wielu ludzi. Jesteśmy niewolnikami zachodnich banksterów we własnym kraju, a kraj się troszczy o nich a nie o nas!!!. Biedni banksterzy !!! Prezesi zarabiają miliony, na reklamy w TV/radio, pseudo dziennikarzy, pseudo ekspertów, lobbystów agencje piarowe wydają miliardy, a nas nie stać na podstawowe rzeczy!!! To jest dobra zmiana, Prawo i sprawiedliwość ???
  Myślałem, że jest dla Pana ważne dobro Polaków, a przede wszystkim że odpowiada Pan za swoje słowa i dotrzymuje obietnic….. Teraz nie potrafi Pan nawet wyjść do ludzi, spojrzeć im w oczy i powiedzieć: chciałem zostać prezydentem, oszukałem was, najważniejsze jest dla mnie dobro banksterów.
  Czy uważa Pan, że braliśmy ten kredyt żeby zarobić, czy żeby zapewnić rodzinie podstawowe warunki do życia bo za takie uważam dach nad głową.100% z nas wzięło ten kredyt z drugiego powodu. Napędziliśmy gospodarkę, a teraz jesteśmy oskarżani o to, że przez nas ta sama gospodarka upadnie.
  Ma Pan jeszcze szansę wycofać ten beznadziejny projekt, który legalizuje oszustwo banksterów i zrobić to co obiecał.
  Może Pan jeszcze uratować honor ale to zależy czy Pan go ma i czy dobro ludzi, prawdomówność jest dla Pana ważniejsze niż kasa zagranicznych korporacji !!!

  Życzę Panu dobrych decyzji
  Proszę o przekazanie do przeczytania Panu prezydentowi.

  Z poważaniem
  Krzysztof Szymański

  • madi

   Bardzo dobry list. Obawiam się, że i tak kasa wygra, za którą ustawi swoje geny na lata świetlne. I na tym to polega. Klany finansowe i niewolnicy. Kurwa znowu jesteśmy w średniowieczu tylko smartfony mamy 🙂

  • marju73

   Bardzo dobry tekst. Czy można go wykorzystać? I dodatkowo apeluję do SBB o stworzenie strony/podstrony coś na kształt https://www.protestuj.pl/ gdzie każdy mógłby w prosty sposób wysłać swój protest do prezydenta , premier, posłów, senatorów itd. Trzeba takie sprawy ułatwiać to i skala protestów może być wtedy większa.

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Hechter, żeby gwizdka nie było to musi być MIASTECZKOOSZUKANYCH przed siedzibą PAD-a

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Krzysiek14, list ma swoje “plusy dodatnie” ale tylko MIASTECZKOOSZUKANYCH przed siedzibą/pałacem PAD-a ma sens.

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Jarek, masz rację bo głównym działaniem SBB powinno być zorganizowanie MIASTECZKAOSZUKANYCH przed siedzibą/pałacem PAD-a.

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Miki, codzienny 24/24 7/7 protest aż do skutku, kilkadziesięciu osób przed siedzibą/pałacem PAD-a w MIASTECZKUOSZUKANYCH będzie skuteczniejsze od jednorazowej manifestacji…

  • miki

   tak mi się wydaje, ale trochę osamotniony jestem…

 • Sneer

  Miasteczko Oszukanych jest pomysłem dobrym. Jesli ktos nie bedzie mogl byc tam osobiscie, niech wesprze ta inicjatywe przelewem – ale musza byc podane konkretne informacje co i jak.

  Co do samego miasteczka. Wczesniej pad pomysl nazwy “SAN FRANKcisko” – to jest genialne 😉

  Ze swojej strony proponuje, aby ustawic tam telebim i co godzine puszczac ten oto film:

  https://www.youtube.com/watch?v=vuZ2bMQdEx4

  • Hechter

   Aż się krew gotuje, jak się tego słucha…

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Marek27, zła kolejność, na pierwszym miejscu powinno by MIASTECZKOOSZUKANYCH przed siedzibę/pałacem PAD-a

 • Marek27

  @Krzysiek14
  B. dobry list- ja napisałem krócej i raczej mniej grzecznie. Samego Prezydenta ustawiam w szeregu razem z Jaruzelem- obydwaj wystapili p-ko Polakom. Jeden przy pomocy armii drugi grabieżczych, często zagranicznych, instytucji finansowych. Fasada spadła. Duda jak Jaruzel będzie zył z pietnem bycia wrogiem wlasnego narodu, do końca swoich dni. Duda jak Jaruzel, tez powołuje sie na “wyższe cele”, ktore maja uzasadnić łamanie prawa i zgode na skazanie na nędzę wiele polskich rodzin.

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Sneer, z telebimem to dobry pomysł a zebrane pieniądze powinne być właśnie spożytkowane na funkcjonowanie MIASTECZKAOSZUKANYCH przed siedzibą/pałacem PAD-a

 • miCHFal

  @Jarek już olał SBB. Za chwile inni zrobią podobnie jak nie będzie RADYKALNYCH działań i planów co robić dalej. Od miesięcy sa postulaty o utworzenie miasteczka i nie widzialem żadnego odzewu ze strony SBB. Qrwa ile mozna prosic, ile czasu można liczyć na PAD i spółkę i płaszczyć się na kolanach. Szable w dłoń w końcu. Miasteczko z 10-20 osobami da więcej pożytku niż jednorazowa manifa na którą przyjdzie 500-1000 osob. @Sneer Świetny pomysl z telebimem! Na pewno byłoby to w mediach. SBB ruszcie się! Konsolidacja dzialan z p.Sadlikiem, Styczyńskim… Organizacja jednej platformy wymiany dswiadczen. Olejcie facebooki, nie każdy chce tam mieć konto.

 • meg

  [email protected]
  Super list , warty obublikowania . Ja też od tygodnia chodzę jak z nożem wbitym w plecy przez człowieka , któremu jak wielu zaufałem. Ale teraz sobie pomyślalem , że ten projekt -prowokacja to tajny sygnał i zachęta do aktywności obywatelskiej. Może po prostu potrzebuje od nas mocnniejszych ulicznych argumentów , bo do tej pory działaliśmy niemrawo i kreowano percepcję wyolbrzymionego problemu . Tak czy owak projekt zadziałał, wyzwolił pokłady energii , trzeba tą energią mądrze pokierować. Skoro merytoryczne argumenty nie zadziałały i Prezydent potrzebuje innych , to musimy mu ich dostarczyć. Nie możemy go zawieść .

 • meg

  Na telebimie w Miasteczku powinna być możliwość transmisji obrad sejmu gdy będą procedowąć wydanie wyroku na setki tysięcy polskich rodzin. Powinniśmy zrobić w tym czasie prawdziwą strefę kibica ( obrady mogą dostarczyć nam więcej emocji niż mecz Polska -Portugalia, tu nie będziemy śpiewac nic sie nie stało ). Na telebimie powinny też być emitowane przedwyborcze wystąpienia kandydata na prezydenta, premiera w kwestiach dot.bankowych oszustw, cytaty ekspertów itd. Zeby nie było przestojów

 • Kasia

  LUBOMIRO,

  PO RAZ KOLEJNY APELUJĘ, ABYŚ ZWIĘKSZYŁA DOCELOWĄ KWOTĘ ZBIÓRKI NA AKCJĘ MEDIALNEJ! ZA 30 TYS. NIE UDA SIE ZREALIZOWAĆ DYSKUTOWANYCH TU POMYSŁÓW A CZAS NAGLI!

  https://zrzutka.pl/6tkth2

 • Janusz

  O godzinie 13.00 w radiowej “Trójce” na pierwszym miejscu podano wiadomość o przygotowywanej przez “frankowiczów” akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa, polegającej na zorganizowaniu manifestacji 10 września a potem akcji “stop haraczowi” która ma polegać na wstrzymaniu się z zapłatą 2-3 kolejnych rat kredytu. Mało tego, puszczono komentarz przedstawiciela SBB (chyba Zająca), że wstrzymanie płatności 2-3 rat nie powoduje dla kredytobiorcy żadnych konsekwencji. My się zastanawiamy jak dotrzeć do “nieaktywnych frankowiczów”, a tu radio publiczne podległe Kurskiemu i PiS robi dla nas tak dobrą robotę informacyjną że aż się chce zapytać “o co tu chodzi”? W dziennikarską niezależność nie wierzę, ktoś “z góry” to musiał zatwierdzić…

  • Piotr

   Na Onecie jest też artykuł, niestety “wycięto” mój komentarz…

 • Janusz

  Może na szczytach władzy w naszej sprawie też trwa jakaś “przepychanka”?

 • Apolonia

  @Madi, troszeńkę bywałam w świecie i nie zgadzam się, a nawet buntuję się zawsze z tą propagandą wbijaną nam od dziecka – kiedy mowa jest o naszej POLSKIEJ mentalności, o której pisałaś wyżej, taka sama jest mentalność skandynawska,niemiecka,francuska,portorykańska,amerykańska,arabska,żydowska.Zła zazdrość i zawiść,chęć wywyższania się ponad innych to negatywne cechy każdego człowieka,każdego ziemianina.A ja wiem,że i tak Polacy to jeden z najlepszych narodów na świecie – dlatego jesteśmy tak przez innych deprecjonowani.Nie ma narodu tak bohaterskiego, nawet II wojna pokazała,że jako jedni z nielicznych czynnie sprzeciwialiśmy się hitlerowcom,gdzie był taki ruch oporu , jak u nas?( Ale niestety naród wspaniały, tylko rządzący okropni… jak to ktoś,kiedyś powiedział.)A już wcześniej dzisiaj pisałam,że tu cytuję Ciebie “publisia zacierająca raczki na licytacje komornicze”to muszą być jacyś Polacy innego pochodzenia albo “pożyteczni idioci”. A propos “sąsiada”,o którym wspominasz to ja już niejedną sąsiadkę przekonałam do naszych racji i te znajome prosiły, by się niepoddawać w walce o słuszną, naszą sprawę…

  • madi

   Oczywiście masz sporo racji. Postaram się nie posiłkować zgranymi stereotypami w swoich wypowiedziach. Ale nie bądźmy również naiwni, że ktoś rzuci się na barykady “za frankowiczów”. Dlaczego mamy apelować do osób w ogóle nie związanych z tematem jak nas jest grubo ponad milion ? Następne miliony to polisolokatowcy i amber-goldowcy. Sami zacznijmy działać w naszej sprawie a to wychodzi kiepsko. Sami nic nie robimy a chcemy wymagać od innych.

 • Wbal

  Przeczytałem o planowanej akcji “niepłacenia rat”. Słuszna ale moim zdaniem nierealna. Osobiście mam kredyt zaciągnięty w 2005 – więc do sądu nie pójdę, co oznacza iż nie zdecyduję się zaryzykować wystawienia przez bank BTE (dla umów istniejących – jak najbardziej niestety mogą to zrobić).
  Sądzę, natomiast iż szanse powodzenia może mieć inna całkiem legalna, bezpieczna skoordynowana akcja. Otóż proponuję na hasło (np. w necie, przez maile itp.) ruszyć do wskazanego Banku tj. jego oddziałów i bankomatów i wypłacać gotówkę. Przy odpowiedniej koordynacji tj. w miarę jednoczesnego działania (np. w porze tzw. lunchu danego dnia) i odpowiedniej ilości uczestników – co najmniej kilka oddziałów danego Banku może mieć kłopot z gotówką. Przy okazji kolejek “panika” mogłaby się rozszerzyć na osoby niezaangażowane i strumień wypłat mógłby się zwiększać.
  Akcje takie można by powtarzać cyklicznie w różnych Bankach – w końcu można by trafić taki, w którym zamieszanie mogłoby być widoczne i dotkliwe dla bankstera.
  Alternatywą albo dodatkiem, może być też cykliczna skoordynowana (na hasło) akcja logowania się do serwisu internetowego danego Banku (taki quasi atak odmowy dostępu)- niech chłopaki inwestują w farmy serwerów – stać ich!

  co myślicie?

  • Tomek

   Bank nie moze wystawic Ci obecnie BTE. NIE MOZE. Apeluje o niewypisywanie bzdur.

   • Wbal

    Jeśli BTE jest już bzdurą, to proszę wyprowadź mnie z błędu. Przedstaw podstawę prawną, iż Bank OBECNIE nie może już egzekwować z istniejących, zawartych kiedyś zabezpieczeń (np. w 2005).
    Będzie to dla mnie (i chyba nie tylko mnie) cenna informacja.
    Pozdrawiam,

    • Tomek
     • Wbal

      Dzięki. Przejrzałem, póżniej dokładniej przestudiuję. Jeśli rzeczywiście jest tak iż mogę wejść bezboleśnie co najwyżej na ścieżkę restrukturyzacji to dziwi mnie iż Banki nie podsuwają do podpisu jakichś aneksów – stąd ciężko mi nadal uwierzyć iż BTE umarł smiercią nieodwołalną.
      Tak czy inaczej – uważam iż jeśli jest mowa o akcji niespłacania rat to PRZEDE WSZYSTKIM w widocznym miejscu umieściłbym INFO o BRAKU takich konsekwencji jak BTE.
      Moja znajomość tematu (wiedziałem iż TK uchylił BTE ale TYLKO dla nowozawieranych umów) nie jest przypadkowa tylko powstała po lekturze dostępnych materiałów – może padłem ofiarą manipulacji…
      Pytanie, ilu jest takich jak ja…

    • Tomek

     Nie wiem Wbal co czytales, ale moze chodzilo o to, ze sa obecnie ciagle prowadzone licytacje majatkow na podstawie WYSTAWIONYCH JUZ WCZESNIEJ BTE. Obecnie bank nie ma prawa tego robic (nie ma znaczenia czy umowa jest stara czy nowa).

 • madi

  Symbolem tej właśnie totalnej porażki zaangażowania “frankowiczów”, powtarzam totalnej jest OSAMOTNIONY Pan Andrzej we Wrocławiu. Z czym do ludzi?

 • Apolonia

  @Madi, już przestajemy być naiwni, kiepsko szło, ale wszyscy mamy nadzieję,że teraz będzie coraz lepiej,myślę,że prawdziwie zbuntowanych nas jest więcej ,a uświadamiać innych,znajomych,sąsiadów – chcących słuchać nas ,chociaż wiemy,że nie rzucą się za nas na barykady,zawsze warto.

 • Piotr
 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @miCHFal, zgadzam się z Tobą w każdym słowie, może wreszcie ktoś pójdzie po rozum do głowy i sprawa MIASTECZKAOSZUKANYCH ruszy z miejsca… władze SBB ruszcie dupę i działajcie…

 • Sneer

  Zgadzam się, Wbal, akcja niepłacenia rat budzi moje mieszane uczucia. Jednak w wielu ludziach jest lęk, przed tym, że taką akcją już na dobre “nagrabią” w swojej historii kredytowej i spalą szanse nawet na wzięcie głupiej pożyczki na pralkę za kilka lat.

  Akcja wypłaty pieniędzy w danym dniu i ogólnie rezygnowania z usług toksycznych banków brzmi dla mnie rozsądniej. Choć jest też druga strona medalu. Gdy wyciągniemy kase i różne produkty z toksycznych banków, będą one płakać, że mają mniejsze zyski, więc tym bardziej nie mogą się zgodzić na “ustępstwa frankowe”, a Pan Prezydent znów zapłacze nad losem biednych banków…

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Meg, Twoje słowa:”Na telebimie w Miasteczku powinna być możliwość transmisji obrad sejmu gdy będą procedowąć wydanie wyroku na setki tysięcy polskich rodzin. Powinniśmy zrobić w tym czasie prawdziwą strefę kibica ( obrady mogą dostarczyć nam więcej emocji niż mecz Polska -Portugalia, tu nie będziemy śpiewac nic sie nie stało ). Na telebimie powinny też być emitowane przedwyborcze wystąpienia kandydata na prezydenta, premiera w kwestiach dot.bankowych oszustw, cytaty ekspertów itd. Zeby nie było przestojów” są muzyką dla moich uszu…

  • alina

   Ten pomysł jest dobry.

 • Hechter

  Znalazłem na bankierze poniższy wpis – bardzo wartościowy według mnie. I taki wszędzie przeklejam. Mam nadzieję, że autor się nie obrazi 🙂
  Kampania dezinformacyjna banków dotycząca tzw. „kredytów bankowych” zbiera swoje żniwo. Mity frankowe osiągnęly już swoje apogeum. Jak wygląda prawada? Nie jest to rzeczywistość miła dla banków. Wymieniamy podstawowe mity, które krążą po mediach i opinii publicznej, a dotyczące tzw. „kredytów frankowych”.

  Mit dopłat

  Nieprawdą jest jakoby kredytobiorcy domagali się jakichkolwiek dopłat ze strony Państwa. Domagają się natomiast pomocy Państwa przy wyegzekwowaniu od banków stosowania prawa. Banki w umowach kredytowych do dziś stosują (i czerpią z tego korzyści) zakazane prawomocnymi wyrokami sądów klauzule, wpisane do rejestru klauzul zakazanych. W Polsce nie ma siły, żeby zmusiła je do respektowania prawa i wyeliminowanie tych klauzul z umów. Politycy, rząd, prokuratura, UOKiK i nadzór nic nie robią w tej sprawie! Z całą stanowczością powtórzę: banki czerpią korzyści stosując w umowach zakazane prawem polskim i europejskim klauzule. Obciążają co miesiąc setki tysięcy kredytobiorców ratami wyliczonymi na podstawie klauzul zakazanych prawnie w Polsce. Frankowicze domagają się od banków respektowania prawa, a od Państwa wymuszenia respektowania prawa.

  Mit bankowych strat

  Banki przyzwyczaiły opinię publiczną do rzekomych strat, jakie miałyby ponieść gdyby przewalutowały kredyty po kursie z dnia zaciągnięcia kredytu. Owe „straty” to utrata oszacowanych przez banki przyszłych korzyści, które wyliczyły na podstawie niesłychanie korzystnego dla nich wzrostu kursu franka. Pożyczyły frankowiczom przykładowo 100.000 przeliczając to na franki szwajcarskie (choć ich ani nie kupując, ani nie posiadając). Gdy frank zdrożał dwukrotnie oszacowały swoje zyski bardzo wysoko.
  Mit pokrywania strat banków przez podatnika
  Banki i politycy przyzwyczaili opinię publiczną do pewnej tezy, która przyjmowana jest za pewnik, że ich ewentualne straty będą musieli pokryć podatnicy. Nikt nie wyjaśnia skąd takie przekonanie. Jeśli banki (a wszystko na to wskazuje) oferowały toksyczny produkt, stosują klauzule zakazane prawnie, to poniosą tego konsekwencje i nie ma powodu, aby te konsekwencje zostały rozłożone na obywateli. Banki powinny ponosić konsekwencje swoich działań. Dodajmy, że rentowność działalności bankowej jest nieprawdopodobnie wysoka w porównaniu z innymi dziedzinami gospodarki.
  Mit „jak frank spadał to frankowicze siedzieli cicho”
  Problem nie pojawił się w związku z wysokim kursem franka. Od 2009 prowadzone są pozwy przeciwko bankom o stosowanie klauzul niedozwolonych. Sądy przyznały frankowiczom rację, banki do dziś nie usunęły zakazanych klauzul z umów.

  Mit problemu wyższej raty

  Nieprawdą jest jakoby wyższa rata kredytu była głównym problemem frankowiczów. Jest istotnym problemem, ale nie podstawowym. Prawdziwym problemem jest stale rosnące zadłużenie, z którego „kredytobiorcy” nie mogą się już wydostać aż do śmierci. Saldo kredytu zaciągniętego w 2007 r. na 300.000 zł opiewa dziś (po prawie stu spłaconych ratach) na 500.000 zł. Oznacza to, że przekracza ono wartość nieruchomości dwukrotnie, co uniemożliwia jej sprzedaż, a nawet przewalutowanie. Kredytobiorca jest w pułapce zastawionej przez bank, z której nie ma wyjścia gdyż nie może sprzedać nieruchomości nie spłacając różnicy. Nie może też przewalutować kredytu bo nie ma zdolności. Może obserwować kurs franka. Jeśli znów wzrośnie, tysiące rodzin zostanie bankrutami.
  Mit „bank zabierze im najwyżej mieszkanie”
  Przy ewentualnym wypowiedzeniu umowy przez bank, kredytobiorca traci nie tylko nieruchomość, na którą bank udzielił kredytu, ale również cały swój majątek. Jeśli kurs franka z dnia na dzień wzrośnie o kilkadziesiąt procent (a klient gdyby nawet chciał nie ma możliwości przewalutowania kredytu bo bank mu na to nie pozwala), bank wszystko przelicza na polskie złote, ściąga dług z całego majątku. Gdyby na następny dzień kurs franka spadł, nie zwróci już różnicy, choć w ciągu kilku dni wzbogaci się o 100 tysięcy zł.

  Paweł Janus Fundacja Postawy Obywatelskie Poznań

  Mit gracza giełdowego

  Banki wprowadzają opinię publiczną w błąd jakoby kredytobiorcy byli graczami giełdowymi decydującymi się na grę na walutach. Czynią z kredytobiorcy bukmachera grającego na opcjach walutowych pod zastaw nieruchomości. Jeśli by tak było, wówczas nie byliby kredytobiorcami, tylko inwestorami, którym według prawa można było oferować ów produkt tylko pod wieloma warunkami określonymi w europejskiej dyrektywie MIFID I (skrupulatne informowanie, badanie zdolności klienta, osobne dokumenty, restrykcyjne przepisy). Bank tego nie dopełniły. Dały frankowiczom produkt o nazwie „kredyt”, który de facto jest czymś, co zobowiązywało je do stosowania się do dyrektywy MIFID, której nie stosowały. Frankowicze mają związane ręce, gdyż nigdy nie mieli możliwości swobodnego przewalutowywania kredytu i dziś mogą bezczynnie patrzeć jak kurs franka szybuje i ponosić tego koszty. Nie maja żadnej innej możliwości uwolnienia się dziś od tego toksycznego produktu tak jak gracz giełdowy ma prawo powiedzieć STOP LOSS – więcej nie tracę, bierzcie moje papiery, nie gram już. Frankowcy są niewolnikami banku.

  Mit możliwego przewalutowania

  Opinia publiczna wprowadzana jest w błąd, że klienci mogą przewalutować kredyt. Nie ma takiej możliwości. Niewielu osobom zdolność kredytowa zwiększyła się dwukrotnie. Frankowicze są więźniami we własnych domach. Recepta banku jest prosta: proszę spłacić dziś pół miliona zamiast 300.000 zaciągniętych 8 lat temu albo będzie pan ponosił dalsze konsekwencje wzrostu kursu franka do końca życia.
  Mit kredytu we franku szwajcarskim
  Bank nigdy nie zaciągał w niczyim imieniu kredytu we franku szwajcarskim. Nie posiadał nigdy tej waluty. Dokonał jedynie zapisu księgowego, jakby go miał. Mógł tym samym udzielić dowolnej liczby kredytów przewyższających nawet liczbę pieniędzy w obiegu. Nie było granicy tej kreatywnej księgowości. Klienci ze zdziwieniem przyjmują fakt, że w ich imieniu żaden kredyt we franku szwajcarskim nie został zaciągnięty.

  Mit praworządności

  Pokutuje przekonanie, że wystarczy wygrać sprawę w sądzie aby rozwiązać problem. Klienci pozywają banki i wygrywają w procesach zbiorowych. Wiąże się to jednak z kosztami i czasem. Dodatkowo każdy pozew może dotyczyć kolejnego okresu kredytu, gdyż banki nadal stosuja klauzule niedozwolone i żadne prawomocne wyroki i instytucje państwowe nie wpłynęły na to, żeby się do prawa zaczęły stosować.
  Mit niepodważalności umowy bankowej
  Istnieją bardzo poważne analizy prawne, które wskazują na to, że tzw. kredyt w innej walucie nie był kredytem lecz toksycznym instrumentem finansowym oferowanym przez banki pod nazwą kredytu. Można to porównać do umowy o dzieło. Jeśli podpiszemy z kimś Umowę o dzieło, Urząd Skarbowy i Państwowa Inspekcja Pracy mogą ją podważyć jeśli w istocie była to Umowa o pracę. Z podobnym przypadkiem mamy do czynienia przy okazji umów, które okazały się toksycznymi instrumentami finansowymi, a nie kredytami.

  Mit „mogli wziąć w złotówkach”

  W latach 2006-2008 większość kredytobiorców frankowych nie miało możliwości zaciągnięcia kredytu w polskiej walucie. Banki uniemożliwiały zaciągnięcia takiego kredytu, oferując w zamian „korzystniejszy” kredyt we franku szwajcarskim. Prowizje pośredników były też znacznie wyższe za udzielenie kredytu we franku szwajcarskim niż polskiej walucie. Większość osób nie miała możliwości wziąć kredytu na mieszkanie w złotówkach. Natomiast bez problemu dostawał we franku szwajcarskim.

  Mit ryzyka banku

  Bank nie ponosi żadnego ryzyka. Całe ryzyko przerzucił na klienta. Bank nie przejmował się nawet czy nieruchomość zabezpieczająca kredyt hipoteczny była warta udzielonego kredytu gdyż bank zaspokaja się z całego majątku dłużnika. Może zabrać mu wszystko. Dlatego nie przejmował się wielkościami udzielanych kredytów pod zastaw konkretnej nieruchomości. Bank nie ryzykował ani utraty wartości nieruchomości, ani wzrostu kursu franka.

 • Kasia

  A nie możemy wszyscy jednego dnia na hasło wyplacić oszczędności z banków?

 • Hechter

  Kasiu, ja już od dawna tak robię.
  Przyjdzie wypłata, od razu reguluję co trzeba, resztę wyciągam z systemu. Przede wszystkim, w każdej chwili może być bail in.

  • Kasia

   I trzymasz “w skarpecie”?

 • Kasia

  A bail in już obowiązuje w Polsce?

  • Hechter

   Tak, trzymam w skarpecie. Nie są to duże kwoty, ale każda złotówka się liczy. Nie śledzę też prawodawstwa i nie wiem, czy procedura już jest w Polsce. wiem jedno – jak przyjdzie to bail in, to będzie za późno na wypłatę.

   • kasia

    A beil in nie obejmuje tylko lokat od 1 tyś euro?

    • Marek

     Kasiu do 100 000€ ochrona depozytów w jednym banku. Wystarczy rozłożyć po kilku i swięty spokój

 • Robert1

  Ja też postępuję jak Hechter, jak przyjdzie wypłata robię przelewy i wypłacam pieniążki. Sejf za 1500pln i alarm za 350 rozwiązuje problem bezpieczeństwa. A z drugiej strony, jakie masz gwarancje, że nikt nie zhakuje Twojej aplikacji bankowej w telefonie lub przechwyci Twoje hasło w komputerze i przeleje WSZYSTKIE Twoje pieniążki na inne konto? Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a Ty tracisz wszystko. Za poczucie bezpieczeństwa kiedyś bank na rorze płacił coś koło 0,3%, a obecnie 0,0%, natomiast chętnie obraca Twoimi pieniążkami udzielając kredytów na średnio 20%. Zresztą jak banki Kubie, tak Kuba bankowi. Wnioski wyciągnij sama Kasiu.

 • DiscoV8

  Kilka dni temu zadałem pytanie o CEL akcji niepłacenia rat. Teraz dochodzą pomysły skoordynowanej akcji wypłacania pieniędzy. Bardzo proszę, oświećcie mnie jaki jest realny CEL tych działań i co ma zostać przez to osiągnięte? Pytam serio bo nijak nie mogę zrozumieć. Bankstera ma się przestraszyć i przyjść do kredytobiorców z propozycjami ugody??? Czy może cel jest inny? Piszę serio – proszę o wytłumaczenie a nie bicie w kółko tej samej piany bez żadnego efektu… To jest mniej więcej takie samo pytanie, jak o cel zbiórki – po co te pieniądze są zbierane? Ktoś zdefiniował na co one mają pójść i co ma z ich pomocą zostać osiągnięte? Jaka jest finalnie kwota do zebrania? Co za nią można zrobić? Co chcemy osiągnąć dla kwoty X a co, jeśli uzbieramy Y? Przecież to przedszkole takich działań… Ktoś tu słusznie zauważył, że jak ludzie nie wiedza na co jest kasa zbierana to się nie dołożą! A tak jest w tym przypadku. A apelowanie o zwiększanie kwoty do waleniem głową w mur bo to i tak nic w tym przypadku nie zmieni…
  A propos wypłat – to jest dla mnie tak oczywiste, że nie trzymam pieniędzy u tego, u którego pożyczyłem (a który mnie oszukał), że aż głupio o tym pisać… Wszyscy tak robicie? U kogo trzymacie kasę? Może warto wskazać te miejsca, które nie są umoczone i dają jakie takie gwarancje, że jak się cała ta piramida finansowa sypnie (a sypnie się, oj sypnie) to BFG gó…o pomoże bo ma może 11 MLD środków i jedyna szansa to to, że państwowe instytucje się jakoś obronią… Bank Pocztowy? BOŚ? Jak ktoś ma mocne nerwy to niech spróbuje założyć rachunek w BP, niezapomniane wrażenia. Ale może się przydać na ciężkie czasy. Może warto takie akcje skoordynować? Jeszcze raz proszę o wytłumaczenie sensu niepłacenia rat.

  • kasia

   Wydaje mi sie ze chodzi o to żeby im troche dokopać Lepiej robic cokolwiek niz nie robic nic

  • Celem wycofywania pieniędzy jest puszczenie złodziei w skarpetkach. Nie mają depozytów, nie mogą udzielać rozmnożonych kredytów, tracą dochody, muszą paść i bardzo dobrze. Lepiej, żeby ci, którzy trzymają pieniądze w bankach umoczonych parafrankowym oszustwem czym prędzej pojęli, że jeśli nie dołączą do akcji we wspólnym interesie, to mogą stracić wszystko, gdyż to jak gra w dwanaście krzeseł; dla kogoś kasy musi zabraknąć, najpewniej dla tumiwisistów i maruderów… Oczywiście można też zorganizować „run” na bank, w jednym czasie żądając wypłat. Banki nie mają pieniędzy, przy solidnym „runie” splajtują. Ale wtedy nie otrzymamy własnej kasy, ewentualnie w ramach odszkodowania, a to długa droga… Lepiej wycofywać depozyty systematycznie, choć dość żwawo. Jeśli PiS ma choć odrobinę oleju w głowie, uchwali ustawę Kukiz’15 w tri miga.

   Niepłacenie rat to postawa stricte obywatelska, niezgoda na uczestniczenie w kryminalnym procederze tolerowanym przez polskie państwo bezprawia i niesprawiedliwości. Już amerykańscy Ojcowie Założyciele twierdzili, że obowiązkiem Obywatela jest nieprzestrzeganie niesprawiedliwego prawa. Płacąc godzimy się, aby nas okradali.

   W kwestii doprecyzowania celu zbiórki zgoda – trzeba jasno określić, na co konkretnie te pieniądze są, zrobić plan wg budżetu, opublikować, skonsultować na blogu, wprowadzić ewentualne poprawki i realizować.

   Nie chodzi o ugodę z banksterami, tylko egzekwowanie prawa, a więc unieważnienie oszustwa i nowe otwarcie.

 • nazi_bank

  Popieram wszystkie pomysły, bo żeby to były inicjatywy to muszą wejść w życie. Potrzebny jest tylko zaangażowany koordynator i inicjator działań.
  Natomiast nie mogę czytać brednie o wprowadzaniu w błąd PADupa czy Jarosława.
  Obydwoje dobrze wiedzą co zostało przedstawione i co ma być ewentualnie wprowadzone w życie. Zrobili nas w ch… i nie ma mowy o tym, że nie znają prawdy.

  • Kasia

   Pewnie Glapiński im kazał

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Oczywiście, że wiedzą. To oni dwaj bezpośrednio są sprawcami tego blamażu no i Morawiecki “3 mln plus”. Czy Kaczyński i Duda osobiście skomentowali tego gniota ?

 • nazi_bank

  Tak tak. Oni nie chcieli tylko ich zmusili. A my mając dalej nadzieję, możemy sobie wmawiać, że pewnie myślą jak poprawić gniota.
  Prawda jest taka, że zrobili swoją robotę i cieszą się z dobrze wykonanej pracy.

 • Zarząd SBB do których banków przenosić konta prosimy o wykaz

  • JT

   Chyba Cię zmartwię; nie mamy żadnego liczącego się banku, który nie jest umoczony w kredyty pseudowalutowe. Na dodatek niektóre oddziały banków zagranicznych mają kłopoty z “mamuśkami” zagrożonymi niewypłacalnością i “muszą” owe mamuśki ratować (np pożyczając od nich waluty po bandyckim, umownym kursie), grabiąc w Polsce ile się da. Nie jestem pewien, czy czegoś nie pokręcę, ale poza Getinem (o którego problemach wiedzą już chyba wszyscy), miecz Damoklesa wisi co najmniej nad PEKAO (o problemach UNICREDIT też wiedzą już wszyscy), BOŚ, Deutsche Bankiem, mBankiem i jeszcze kilkoma innymi. Zostają na placu boju – jak już ktoś napisał – Bank Pocztowy (ale popatrzcie jak wyglądają poczty; sposób zarządzania tym pocztowym molochem nie wróży dobrze.) i SKOKi (o nich też niewiele dobrego da się powiedzieć).
   W perspektywie widać wymuszaną przez EU implementację procedur ball out (chociaż mnie one nie dotyczą; nie trzymam pieniędzy w bankach) i “dobrą zmianę” jeszcze przez 3 lata, w których wszystko może się zdarzyć, z aneksją Rzeszowszczyzny i Zamojszczyzny przez Ukrainę a białostocczyzny przez Rosję włącznie bez odpowiedzi NATO (jeśli Trump zostanie prezydentem USA). Wiem, to pesymistyczne. Też wolałbym, byśmy wszyscy byli mile zaskoczeni, kiedy PAD ogłosi powrót do pierwotnej wersji ustawy, stawiającej banki pod ścianą.
   Działanie w formie “miasteczko oszukanych” pod bankami, domkiem prezesa itd jak najbardziej popieram, także kilkumiesięczne niepłacenie rat, także wybieranie gotówki z kont (jakkolwiek tu się nie przyłącze, bo jej tam nie mam). Niestety nie nadaję się na przywódcę dla takich działań. I nie oczekuję, że SBB coś nam załatwi (chociaż się stara. Słyszałem tę wiadomość w “trójce”). Musimy zorganizować się sami i zaakceptować coś, co wspólnie wymyślimy, chociaż nie w każdym elemencie się z tym zgadzamy.
   JT

   • kasia

    A pko bp? Co z nimi to ciągle polski bank?

   • DiscoV8

    Bail-in a nie ball out, jak wspomniales

    • JT

     Masz rację, bail-in. Przejęzyczenie w wersji pisanej 😉
     JT

   • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

    Mam taką refleksję, iż do momentu przełomowego czyli zdrady Dudy strategia oparta na li tylko wierze w jego obiecanki starczała do “zagospodarowania” aktywistów SBB bo tak naprawdę nic się nie działo prócz radosnego oczekiwania na duda-cuda. Teraz potrzebna jest nowa jakość w działaniach. Pan Maciej Pawlicki zdeklarował, że nie ustępuje i dalej dzierży stery. Wobec tego oczekujemy odezwy do aktywistów i podsumowania pomysłów na działania oraz odniesienia się do nich. Co do Panów i Pań z władz miejmy również na względzie, że to również pracownicy, ojcowie rodzin, itd. i nie będą 24 h warować na forum i odpowiadać na każdy post. Może już czas na zatrudnienie kogoś na etat niech koordynuje działania ? Na pewno znajdzie się osoba chętna do trzymania kontaktu między “górą” a “dołem” ? Tak pensja dla tej osoby – ze składek of course.

    • hogata

     Dobre podsumowanie: oczekiwania na “duda-cuda”, a potem nic.

  • marju73

   Ja przeniosłem do Banku Pocztowego.
   https://www.pocztowy.pl/o-nas/historia-banku/

 • fox

  W wyborczej artykuł o planowanej akcji niepłacenia. Pod tekstem fala szambo-hejtu bankowych troli ( na 150 komentarzy 2 neutralne, na dalsze strony przerzucane automatycznie ). Chyba jednak się trochę przejęli zapowiedzia i schematyczne straszą komornikami. Ale skoro społeczeństwo ma nas w du… jak twierdzą, to niech ich w tej du… trochę przynajmniej zapiecze. Trzeba pomyśleć też o akcjach , które wszystkich trochę zapieką ( blokady ważnych arterii aby autorzy tych stymulowanych komentarzy postali choć trochę w korkach w swych bankowych furach ). Ze wzrostu PKB którego swoją akcją kredytową przysporzyliśmy skorzystało całe społeczeństwo , a my walczymy tylko o przestrzeganie prawa w tym kraju.

 • fox

  To szykuje się nowy sztandarowy program społeczny :
  RODZINA POD MOSTEM
  PROGRAM 600- ( tys. rodzin )

  Tylko czy wystarczy mostów ?

  Dziękujemy Pani Premier

 • OLA

  Witam
  Jeżeli uda sie koordynacja i realizacj pomysłów to jestem przekonana,że zmusimy zarówno banksterkę jak i polityków do działania.Co do Polskich banków nie umoczonych w CHF to wydaje mi się,że Banki Spółdzielcze są w dużym wyborze nie mylić ze SKOK-ami .

 • Bea

  Czy wiadomo juz coś o wynikach posiedzenia Komtetu stabilności Finansowej. Nie piszę komentarzy ale popieram każdą propozycję, by coś zrobic z tym oszustwem Uważam, ze najlepiej to połączyć siły w ramach jednego banku. Ja mam kredyt w PKO BP i bardzo chetnię nawiażę kontakt z osobami z tego banku.

 • kasia

  A Ing bank śląski?

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   To holenderski kapitał i ja mam w ING “Pożyczkę hipoteczną indeksowaną do CHF”. Welcome 🙂

 • Co jest z Alior Bankiem PZU ma większość o kontrolę ale Alior kupił BPH a tam była kaplica na frankach jest ktoś zorientowany bo Alior niemal dużo kredytów frankowych a teraz faktycznie kontrolowany jest przez polskie PZU proszę o informację bo mają ciekawa oferte przy wpływać powyżej 200 tys miesi cenie wszystko za o oplat

 • Sorry przy wpłacie 2500 zł miesięcznie oczywiście czeski błąd w Alior Banku

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Wow już myślałam, że jesteś naprawdę tłustym kocurem 😉

 • Nie nie jestem tłustym kotem ale kasę na SBB dam ale ile razy można pisać żeby podać nr konta na początku strony żeby było prosto wpłacać poda ktoś informacje o Allior Banku

 • Madi

  Mam pomysł na spot telewizyjny informujący o naszej sprawie.Ujęcie pierwsze – rodzin z dziecmi wyrzucana jest z mieszkania na klatkę przez komornika ( w tle płacz dzieci ).Ujęcie drugie – ulica tego bloku.Stoi tam już kilkaset takich rodzin z dziećmi.Ujęcie trzecie – wiadukty Warszawy , jadą wypasione auta i najazd pod wiadukt a tam stoją te rodziny.Napisy końcowe – to jest przyszłość 500 tys rodzin “frankowiczów” mających nielegalne, niespłacalne pseudo-kredyty.STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU.( treść odezwy do ustalenia). Może zbierać na taki spot? Nierealne?

  • Luzior

   Swietny pomysł. I na końcu jeszcze lista europejskich krajòw, ktòre rozwiazały problem i pytanie dlaczego polskie władze nic nie robia.
   Nie wiem jak duzych środkòw potrzeba, obaqiam sie ze samo wykupienie czasu antenowego w dobrym pasmie przerasta nasze mozliwosci, ale nawet wrzucenie profesjonalnie zmongowanego materiału na youtube miało by dobry efekt.
   Tak czy inaczej jeśli powstanie realny plan, deklaruję wpłate na ten cel.

 • Apolonia

  Teatralno – maskaradowe – karnawałowe manifestacje z rekwizytami klatkowo-trumiennymi i balonikami nie sprawdziły się – ja rozumiem background naszego prezesa SBB Macieja Pawlickiego.Potrzeba nam nie teatralnej reżyserii ale wojskowej.Może @Jędrek, który tu jest prawdziwą duszą naszego towarzystwa,ze względu na swoje wojskowe doświadczenie byłby naszym współczesnym Robin Hoodem,czy Janosikiem ? Co Ty @Jędrek na to?
  Tylko nie krzycz na mnie za bardzo…

  • Jędrek

   [email protected] Krzyczę na Ciebie i Ty wiesz dla czego 🙂
   Kochani muszę powiedzieć, że jestem z Was Wszystkich dumny. Wypadłem na kilkanaście godzin (rehabilitacja obowiązkowa plus wymiana brodzika – majster kosztuje 220zł wolę tą kasę dać na SBB 🙂 ) a tutaj tyle SENSOWNEGO CZYTANIA. Martwi mnie DiscoV8 ze swoim realizmem. Ma facet tyle racji, że ja urodzony optymista nie wiem co mam mu powiedzieć. Mnie zagonił do konta. No jednak może trochę się wytłumaczę.
   Będąc ukształtowanym człowiekiem ja po prostu wierzę w jakiś system czy plan. Będąc na ostatniej manifestacji nasz wódz (przypomnę) Maciej Pawlicki ogłosił hasło ZERO HARACZU. Na walnym zebraniu siedziałem za prawnikiem z kierownictwa SBB i on mi powiedział, że opracują takie swoiste dokumenty żeby nam (zbuntowanym nie płacącym) krzywda się nie stała. Ja mam im nie wierzyć? Mało tego ostatnio znowu w mediach usłyszałem PONOWIENIE HASŁA Z POMOCĄ NIEPŁACĄCYM. Tyle wiem i więcej nic nie powiem. Ufam naszym władzom SBB. Jestem pewny, że mnie nie zawiodą.
   Syn wrócił z urlopu a na nim M.IN. dyskutował (próbował) ze swoim NIEOMYLNYM kolegą, że on płaci kredyt (DENOWMINOWANY CZY INDEKSOWANY) BO TAK Z BANKIERAMI SIĘ UMÓWIŁ. Zostawię to bez komentarza bo po prostu brak słów i tylko z niemocy krew mnie zalewa. Mam jednak pomysł. Potrzebuje do pomocy trzech silnych facetów i siła tego durnia zawieziemy na manifestację do Warszawy to może jakaś klepka mu się odblokuje i zacznie myśleć.
   Cieszy mnie również aktywność MIASTECZKOOSZUKANYCH który chciałby, żeby w całej Polsce powstały takie twory. Jeżeli jakimś cudem czyta to ktoś z Bydzi czy okolic odezwijcie się. Może i my u nas coś wymyślimy? Mówiłem, że mam 2 przyczepy (syn pewnie też użyczy swojej 🙂 ) z kibelkiem nie trzeba wynajmować TOYA 🙂
   Z żalem czytam jak kolejni ludzie (i to z mojego Regionu) obrażają się na działania. Nic mi nie wiadomo na okoliczność tryskania pomysłami. Przecież jesteśmy z jednego obszaru? Obrazić się jest najprościej. Nie dam kasy bo to czy tamto. Nie będę się go słuchał bo jego pomysły są do niczego itd. Samemu coś dać od siebie? Cisza.
   Jakoś wyszło mi za dużo krytyki innych a wcale nie mam ochoty pisać negatywnie o kolegach i koleżankach zrobionych na franka. Czekam na jakąś inicjatywę władz SBB. Jakiś sygnał do działania i ZEBRANIA DUŻEGO KESZU bo ludzie TUTAJ CHCĄ KASIORĘ WPŁACAĆ!!!

 • Traper

  A tytul spotu : PROGRAM RODZNA POD MOSTEM
  500- ( tys. rodzin )

 • do poczytania i zastanowienia
 • Piotr
  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Ciekawe ile biorą za uczestnictwo w takiej komisji ? 5 tys plus ? Oczywiście narada raz w miesiącu. Ale kasa bubu nie śmierdzi. Podatnik, “frankowicz”, pracujący na umowę zlecenie, opodatkowany emeryt, złodziejsko ozusowany mikro-przedsiębiorca zapłaci.

   • hogata

    Rzeczywistym wynagrodzeniem będzie oczywiście możliwość podstawienia słupów, które zarobią znowu na kolejnym skoku akcji ubsrankowionych banków w przypadku kolejnej ustawy pomocowej czy jak szajs nazwą. Tak jak było w styczniu i parę dni temu, ha ha ha! Nieźle się można było obłowić.
    Ale dobrze jakby wcześniej akcje banków trochę spadły, np. w wyniku przemarszu stada baranów przez Warszawę z rzucaniem pomidorami w bankomaty lub straszeniem niepłaceniem rat. Co to kurwa jest. Coś mi tu śmierdzi. Wiecie co. Może mają rację Ci, którzy siedzą sobie z boku i się nie mieszają. Komu tak naprawdę zależy na podgrzewaniu atmosfery, a z tego podgrzewania tylko swąd? Codziennie jest jakiś artykuł o frankowiczach, do zerzygania normalnie, komuś zależy, żeby był ruch w interesie. Ktoś się nami brzydko bawi, bardzo brzydko.

  • MiCHFal

   Znowu stwarza się pozory jakiegoś działania w sprawie.
   Skład Komitetu Stabilności Finansowej:
   – Minister Finansów
   – Prezes Narodowego Banku Polskiego
   – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
   – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

   Komitet w pocie czoła obradując dzisiaj powołał grupę roboczą składającą się z:
   – Prezesa NBP
   – Ministra Finansów
   – szefa KNF
   – Prezesa BFG

   Ja pierd… ręce opadają. Czuję jak schodzi już ze mnie powietrze z powodu tego całego cyrku. Kląć się już nawet nie chce 🙁

   • Madi

    Monty Python wysiada przy tym.

 • boro

  A ja tak gwoli przypomnienia :
  SBB – RUCH SPOŁECZNY, KTÓRY POWSTAŁ BY ZATRZYMAC PROCEDER ŁAMANIA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO PRAWA PRZEZ BANKI DZIAŁAJĄCE W POLSCE!!!
  Dlatego też parę miesięcy wstecz zapisałem się do Owego SBB i wpłaciłem składkę.
  Czy do nie płacenia haraczu nie możemy wykorzystać instrukcji z odfrankujkredyt.pl dot. NIE PŁACĘ BO MAM NADPŁATĘ? Przecież tam są świetne instrukcję nawet jak rozmawiać z bankiem w razie “telefonu zaufania do dłużnika”.

 • boro

  Nota bene kancelaria Mazur ma chyba kupę roboty bo oznajmiła mi, że ” Termin raportu na temat mojego kredytu może się zmienić i przedłużyć o kolejne tygodnie”. Nic tak mnie nie wkurza jak czekanie. Ale przynajmnniej bank też czeka na haracz bo to już dwie ratki.

  • Marek

   a moja opinia Ci nie leży? tak dobrze nam się gadało.
   Zmień kancalarię

   • boro

    Myślę o tym.

    • Robert

     Ja zleciłem do kancearii w Krakowie i w ciągu 2 dni wykonali bezpłatnie analizę umowy kredytowej a Mazur którego też zapytałem i nadali mi nawet wewnętrzny numer sprawy też poinformowali mnie, że potrwa to do 4 tygodni i opłata 500 zł za samą analizę, podziękowałem i nie skorzystałem.
     Z kancelarią w Krakowie mam stały kontakt telefoniczny i mailowy, sprawę mam obecnie w banku o zawarcie ugody, bank zapewne odrzuci propozycję kancelarii o ugodę i wtedy sprawa do sądu z opinią indywidualną Rzecznika Finansowego

     • Tomek

      Robert, Możesz mi podać namiary na tą kancel. z KRK ??

     • Robert

      Tomek, napisz na

      [email protected]

      to ci podam namiary

 • abc

  Pawlicki chyba snil, ze PiS bedzie nadstawial glowy za frankowiczow. Partie musza sie z czegos utrzymywac a kredyty w banku z powietrza sie nie biora na kampanie wyborcze. Na Waszym miejscu pierwszy ruch to ogloszenie akcji wybieram cale oszczednosci z rzekomo “polskich” bankow i naglosnienie sprawy darmowych kont, ktore rzekomo mialy byc wprowadzone a tymczasem cisza. Polska ma konkretny termin dostosowania sie a jak znam zycie “polskie” banki maja to w d..ie.

 • Apolonia

  Dzisiaj prawdziwa szarańcza trolli tam ,gdzie mowa o “Zero Haraczu”, no istna plaga,chyba nasila się prawdziwy banksterski strach…

 • Krzysiek14

  Teraz trzeba działać zdecydowanie. Najgorsze, że duża część naszej grupy (oszukanych przez banksterów) nie rozumie istoty problemu. Im się wydaje, że płacą troszkę wyższe raty i w zasadzie to tyle. Nie rozumieją, że pomimo płacenia rat przez 7,8 lat mają 1,5 razy większy kapitał do spłaty. To jest duży problem, mam wielu znajomych posiadających pseudokredyt którym muszę to tłumaczyć. Dopiero wtedy dociera do nich, że jest to dług… który mogą spłacać wnuki ich dzieci.Jeżeli ma być robiony spot sugeruje w nim umieścić informacje temat kapitału (np. na przykładowej kwocie. Do zwykłych obywateli na razie dociera przekaz, że chcemy coś dostać, a my chcemy uczciwie spłacić to co dostaliśmy. Wiem że banksterzy wykładają dużą kasę na sponsorowane artykuły i pseudo ekspertów ale musimy się bronić. Duda nas oszukał, choć daliśmy mu mnóstwo czasu. Teraz trzeba wielkiej mobilizacji. Byłem na kilku manifestacjach i wiem jak to wygląda ale trzeba jeszcze raz spróbować. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie czy zrobił wszystko żeby ściągnąć rodzinę, znajomych. To musi być duża akcja i jeżeli każdy przyprowadzi kilka osób będzie szansa na dobry wynik. Do tego duża akcja informacyjna i to jest rola SBB. Trzeba wykorzystać wkur….na prezydenta oszusta.

  • Adaś

   myślę że to Ty nie rozumiesz, skoro masz kredyt zaminowany we franku to licząc we franku pozostało do spłaty z pewnościa mniej, nie róbcie scen, kredyt równie dobrze mogłby być wtedy indeksowany w złocie, było 1800 PLN za uncje a jest teraz 5200

 • abc

  No i na koniec jeszcze mala rada: manifestowalem (goscinnie) grupie ponad 20 tys osob (nie w kwestii CHF) i watpie, aby na rzadzacych zrobilo to jakiekolwiek wrazenie (w Warszawie to element codziennosci) na pewno nie liczcie na zmiane decyzji. Natomiast kasac trzeba, wiec spalenie kukly PAD to bedzie pierwszy sygnal, ze stracili czesc elektoratu (do tej pory palono glownie Tuska i Kopacz).

 • abc

  …a jak PAD ma szczere intencje (w co nie wierze, bo to pionek na szachownicy) to jak slusznie zauwazyl chyba Rysiek Styczynski czemu nie zaprezentował calego projektu z zalozeniem wprowadzenia z data pozniejsza? Stopniuje napiecie jak Hitchcock? 😉 A moze mu mial ku temu wazne powody hahah? Wyslijcie oficjalne zapytanie do kancelarii PAD – jestem ciekaw jaka bajke wymysli Magierowski 🙂 Pewnie BCG zajmuje sie tez obsluga korespondencji hahha. Panstwo teoretyczne.

 • megan

  To już nie jest państwo teoretyczne, to jest państwo szczątkowe. Zajmuje się tylko szczątkami ludzkimi . Całych ludzi i do tego żywych , zwanych polskimi obywatelami ma głęboko gdzieś…

 • Jędrek

  Mija kolejny dzień. Dobry dla nas bo zauważamy, że gra w kotka i myszkę nie ma sensu. Oni czyli władza nadal będzie to robiła a my w zależności od naszych wodzów będziemy coś robili albo nie.
  Do tej pory szumi mi w uszach ironiczny, bezczelny ALE K. MAĆ PRAWDZIWY DO BÓLU GŁOS BYŁEGO SZEFA NBP PANA BELKI, ŻE Z NASZĄ SPRAWĄ TO TRZEBA: ZWLEKAĆ, ZWLEKAĆ, ZWLEKAĆ A NA KONIEC NIC NIE ROBIĆ! Pan śmieszek który ma tylko zadowolonych znajomych frankowiczów głosił to samo. Krew mnie zalewała bo wiedziałem, że Pan Prezydenta zaproponuje gniota, ale też liczyłem (liczę?), że poprawią to dla nas Posłowie w Sejmie. Dzisiaj już maska spadła, nie ma ściemy. Pan Belka głosił prorocze słowa. Czy mamy się na niego wściekać? Pewnie tak, ale czy do końca? Nie wiem. Jak z nami zagrała Pan Prof Glapiński? Nasza nadzieja. K. mać gorzej zacząć nie mógł. Dla tego wracam pamięcią do czasu jak wqurwieni na Pana Belkę chcieliśmy wysłać n szafot. Co mamy zrobić z naszą nadzieją? Prywatnie kolegą Pana Prezesa Kaczyńskiego? Oddać go pod sąd? Chyba ten Boży. Oni jednak wszyscy razem wzięci chodzą do Kościoła. Chodzą do Komunii Świętej a Boga w sercu nie mają! Widzieliście dzisiaj tą informację na temat naszej koleżanki którą chcieli zlicytować? Oglądałem to i publicznej stacji telewizyjnej tam nie było! Dlaczego? Krzywda ludzka DZIAŁACZOM POLITYCZNYM PiS JEST TAKĄ OCZYWISTĄ OCZYWISTOŚCIĄ, ŻE NIE WARTO O NICH MÓWIĆ? To po jaką cholerę te 500+?

  DOBRANOC.

  PS Rartia Frankowiczó[email protected] Czytałem co napisałeś. Masz rację pod warunkiem, że zrobimy to w większej ilości. Z tym jak wiesz mamy problem. Nawet nie potrafimy ogłosić zbiórki na nasze cele.

 • megan

  @Apolonia
  Potwierdzam Twoje obserwacje. W wyborczej pod tekstem o planowanej akcji Zero Haraczu 150 wściekłych wpisów bankowych troli ( tylko dwa neutralne komentarze od razu przerzucane na koniec kolejki wbrew chronologii wpisów ) straszących komornikami i rzeszą chetnych zacierajacych ręce do zakupu na licytacjach nieruchomości po okazyjnych cenach. Żeby ostudzić ich zapały proponuję akcję TANIE MIESZKANIE DLA HIENY , żeby nikomu do głowy nie przyszło korzystać na ludzkim nieszczęciu. Za okupacji ponoć, za kolaborację z okupantem państwo podziemne wymierzało karę , i ekstrawagancka fryzura to był jej najniższy wymiar. Skoro nasze państwo nas nie broni przed finansowym okupantem , to musimy bronić sie sami.

 • Tomek

  Trole dzis byly wszedzie pod #ZeroHaraczu – money, bankier, interia, wyborcza – standard ale faktycznie nastapila intensyfikacja, czyli sie boja.

 • abc

  Macie tego pecha, ze nie dosc, ze zostaliscie “skonfliktowani” ze spoleczenstwem (wiekszosc ludzi nie ogarnia kompletnie sedna problemu a osobiscie znam takich frankowiczow, ktorzy problemu w ogole nie widza) to na dodatek jestescie oscia w gardle dwoch najwiekszych partii. Na Waszym miejscu tez bym pewnie naiwnie oddal sie w objecia PiSu po tym jak Was potraktowala PO, ale kazdy trzezwomyslacy wiedzial jak sie to skonczy. Jak widac rzucenie na zer tysiecy osob nie stanowi zadnego problemu. Szczegolnie, ze najwieksza slaboscia Polakow jest brak realnej solidarnosci. Sami frankowicze sa tak podzieleni i wiekszosc kieruje sie prywatnym interesem i nie bedzie nadstawiac dupy. Ci, ktorzy moga placic raty beda to robic. ZPB zreszta jest tego swiadome. Ooza tym jak ktos przeanalizowal dokladnie te sprawe to nie ma watpliwosci, ze polski rzad wydal na to ciche przyzwolenie a rekomendacja KNFu byla tzw dupochronem (pro forma) na wypadek, zeby pozniej miec wymowke. Kraj, ktory nie ma wlasnej gospodarki nie ma szans dyktowac warunkow bankom. Polski rzad posredniczyl w tym procederze zeby ratowac swoje zas..ne finanse. Polski system prawny na dodatek sie kompletnie pogubil a najbardziej przerazajace jest to, ze wiekszosc autorytetow (kadry uczelniane, prawnicy i konstytucjonalisci, pseudo liberalne media) okazaly swa ziejaca pustke. Ci, ktorzy mieli stac na strazy wolnosci i porzadku najbardziej zawiedli. Takze wcale sie nie dziwie, ze spoleczenstwo wypielo tylek na opozycje i KOD. Walczcie, ale pod wlasnym szyldem a w nastepnych wyborach pokazcie PiSowi, ze jego miejsce jest tam, gdzie PO, czyli na politycznym smietniku historii.

  • Madi

   Czy TV reżymowe wyemituje nasze spoty ? Czy pójdzie odgórny prikaz żeby to utrącać? Filmy Pana Macieja poszły. Spoty o silnej wymowie społecznej mogłyby wytrącić trochę śpiących franków z letargu. Taki obuch między nomen omen gały 😉

 • megan

  @abc
  Nie mamy czasu do następnych wyborów , musimy działać szybko , bo do następnych wyborów wielu z nas nie dotrwa.Twoja diagnoza choć przygnębiajaca ( w dużej mierze trafna )niech będzie impulsem do stworzenia ruchu , który autentycznie będzie reprezentował intersy obywateli , którzy łożą na utrzymanie tego państwa . Takie Stronnictwo Interesu Obywateli ( SIO ), które powie sio politycznym pasożytom żerujacym na żywym organiżmie społecznym . Ale to dzialania na pózniej. Teraz potrzeba działań dorażnych , by pasożyt nas nie pożarł przedwcześnie. Skoro na tym etapie społeczeństwo ma nas w du… to musimy się postarać by je w tym miejscu też trochę zapiekło . Nasza akcja kredytowa przysporzyła PKB , z którego skorzystało większość społeczeństwa. Rachunek do zapłaty jest wystawiony tylko na nas. Dlatego trzeba też pomyśleć opcjonalnie o akcjach powszechnie dokuczliwych np.blokowanie ważnych arterii itp.

  • abc

   Najwieksza kara dla PAD i PiSu beda przegrane wybory. Wierz mi, ze zaboli to ludzi tak silnie uzaleznionych od wladzy. Kazdy z nas widzial jak sztab Komorowskiego, wraz z nim samym,nie mogli dojsc do siebie patrzac na wynik glosowania. PiS zaklada, ze co jakis czas rzuci Wam fragment ustawy, zeby Was uspic i zapomnicie o calej sprawie. Te wszystkie dzialania sa pozorowane od samego poczatku. No i najbardziej mnie zadziwil post, ze prezes PiS skarci czlonka gabinetu PAD za niepowodzenie ustawy. Wg mnie bylo calkiem odwrotnie – PAD moze i chcial dobrze a przynajmniej chcial pokazac, ze ma realny wplyw na polityke przy okazji nabijajac punkty wyborcze, ale trafil na opozycje w postaci wlasnej partii. Akurat sie tak pechowo zlozylo, ze wiekszosc jest przeciw a Morawiecki nie bez powodu zostal.wciagniety do PiSu. Ktos musial stanowic zawor bezpieczenstwa na wypadek nieobliczalnego ruchu ze strony PAD lub kogos z PiS. Zreszta pierwszy zarys projektu z kursem sprawiedliwym wiele mowi. Nagle nastapila zmiana o 180 stopni. Ktos kto ma zarys koncepcji nie porzuca jej nagle. Sprawa sie wymknela spod kontroli i jestem pewien, ze lobbysci wyslali PiS jasny sygnal – zrobicie nam numer to będzie problem z finansowaniem kampanii wyborczych a na dodatek znowu obnizymy wam rating. Dokonano kolejny raz dealu. Odnosnie mediow to nie znam zadnych, ktore by rzetelnie opisaly problem i istote. Telewizja nie chce sie tym zajmowac, bo cale grono ekspertow poza Modzelewskim wysyla jasny sygnal, ze sie zawali system.bankowy w Polsce (bez zadnych wyliczen, ale wiedza). Sama telewizja nie jest zainteresowana wyjasnieniem tematu a szukaniem sensacji. Gdyby bylo.inaczej przedstawicielom dano by szanse wytlumaczyc jak dzialal caly mechanizm. Media pseudo liberalne jak GW i Newsweek wbijaja kose w plecy piorem pismakow pokroju Popiolek, Samcika i Kim. Regularnie Was udupiaja. W TVP Info Pawlicki zdazy powiedziec Dzien Dobry a wcina sie na plan pierwszy nasz ulubiony reporter ekonomiczny kreujac swoj wizerunek a pozniej Barbrich. Jedyna droga, zeby sie cos dowiedziec to prywatne blogi i opracowania paru zapalencow, ktorzy ogarneli juz wiecej, niz Chmaj i wszyscy wykladowcy razem wzieci. Liczylen po cichu na jakis temat w Trojce, ale oni woleli napieprzac non stop o TK i zamachu na wolnosc, ktorej nigdy w zasadzie nie bylo. Dziennikarze ekonomiczni gadaja to co im Kublik powie a jak wiadomo to znany ekspert od swiatowej gospodarki. Moze w jakichs malych stacjach lokalnych komercyjnych glos frankowiczow doszedl do glosu.TVN i Polsat maja swoja opinie w temacie a jak Modzelewski powiedzial co mysli o tym wszystkim to.prowadzacy nie wiedzial jak go uciszyc, bo rozmowa wymknela mu sie ze scenariusza. Obrzydliwe – tyle powiem. Taka jest moja chłodna ocena tej calej sytuacji. Jak pisalem PiS liczy,ze sprawa sie rozejdzie po kosciach a Wam radze zalozyc wlasna partie, bo na przykladzie Nowoczesnej, Razem i Kukiz’15 widac, ze nastepuja zmiany na scenie politycznej. Pora tylko dokonac pewnego podsumowania obecnego etapu i zastanowic sie co poszlo nie tak, dlaczego i jak to zmienic. Przede wszystkim popracowalbym nad tym dlaczego spoleczenstwo jest do Was wrogo nastawione i czy mozna to zmienic oraz w jaki sposob. Patrzac na internet macie wiecej wrogow, niz zwolennikow. Pora popracowac nad dobrym PR, bo ZPB skrzetnie wykorzystuje ten element. Na dzien dzisiejszy macie za duzo wrogow a zwolennikow niemal zadnych. Na plus, ze po “dobrej zmianie” sady jakby staly sie bardziej odwazne, niz za czasow Ewki Peron. Cos tam jednak drgnelo na plus.

  • abc

   Rachunek do zaplaty jest wystawiony na nas wszystkich. Banki zwiekszyly prowizje i oplaty. Konfliktowanie sie ze spoleczenstwem do niczego dobrego nie prowadzi. Banki juz i tak zrobily sporo czarnego PRu. Nie jestem specem od akcji marketingowym, ale podstawowa dziura jaka widze to uswiadamianie spoleczenstwu o co Wam naprawde chodzi z zalozeniem, ze Kowalski nie wspolczuje, gdy widzi, ze sasiad ma lepiej. Brakuje kampanii informacyjnej, ktora w prosty sposob obrazuje problem. Wczoraj widzialem fenomenalna infografike Styczynskiego, ktora jest swietnym pomyslem. Do tego brakuje autorytetow, ktorzy by Was popierali. Nie ma prawdziwych historii, czyli spotow wywolujacych emocje. Kampania na Facebooku zawezona jest do Waszego grona. Ludzie musza sie z Wami bardziej identyfikowac a tymczasem wola identyfikowac sie z nielubianym bankiem tylko dlatego, ze internetowi platni podjudzacze sprzedali historie, ze “nie bede dokladal do frankowiczow”. Ludzie generalnir bankow nie lubia, wiec trzeba znalezc wspolne elementy jednoczace Was i reszte spoleczenstwo a to czego spoleczenstwo nie lubi to np. rosnace oplaty (jest ranking bankow to mozna dla kazdego z nich podliczyc ile jest straty w zl na rok za prowadzenie), glosno pytac co z darmowymi kontami wymaganymi.przez UE itd. itp. Tematy drazliwe i niewygodne a bedace w interesie nas wszystkich.

 • zt

  zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych pozwem hybrydowym – bank BGŻ
  [email protected]

 • megan

  @zt
  Czy możesz w kilku słowach wyjasnić ideę pozwu hybrydowego , ten termin często się przewija , ale nie wszyscy wiedzą o co dokładnie chodzi.

  • Boro

   Kancelaria Mazur cos tam tlumaczy na ten temat na swojej stronie.

 • Boro

  Zgadzam sie. Idea takiego pozwu reklamowana jest przez kancelarie ale osobiscie nie znam opinii osob bioracych w niej udzial.

  • Marek

   do 10 osób z umowami wg takiego samego wzorca wybierają jedną kancelarię i płacę jej mniej za obsługę prawną, bo pozew będzie powielany (kwoty roszczenia indywidualne).
   Jak jeszcze sędzia się ZGODZI na połączenie tych pozwów w jedno postępowanie, to można liczyć sie z kolejną obniżka ceny dla kancelarii.

   Możliwa wada, jeżeli trafi się na niedobrego sędziego, to wszyscy przegrywają I instancję.

   Ale nie liczcie na 1/4 opląty dla prawnika, jak będzie was czwórka. Zniżka jest dużo mniejsza. Pytajcie w kancelarii jaka

 • zt

  w uzupełnieniu @Marka
  wg mojej wiedzy, żeby to się opłacało i koszt wynosił 25% indywidualnego to minimum 8 osób; przy 10 osobach może nawet 20%; to zależy w dużym stopniu od kancelarii

 • DiscoV8

  No to może konkret i ad vocem dyskusji o przenosinach depozytów do nieumoczonych banków. Poniżej lista wszytkich banków w RP, bez działających na zasadach Oddziałów (te można pominąć) i całej listy 560 banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczednościowo-kredytowych. Dane nas podstawie KNF. Krzyżykiem (x) zaznaczyłem te, które zgodnie z moją wiedzą są umoczone w pseudo-kredyty CHF (nie brałem pod uwagę innych walut). Nie mam pewności co do obecnego portfela Alior Banku, sami chyba się już nie załapali na to kredytowe szaleństwo bo nie było na świecie ale 100% pewności nie mam… Na liście “czystych” zostaje kilka banków “samochodowych”, kilku gigantów typu RBS czy HSBC, Pocztowy, Spółdzielcze, BGK (ale bez detalu) i… to by było na tyle. Niezły obraz systemu bankowego, nieprawdaż? A, można dołożyć jeszcze kilka SKOK-ów. Lista jest wersją draftową, jest nas tu dość duża grupa więc błędy można poprawiać na podstwie komentarzy. Przepraszam za rozlazłą formę, ale inaczej tego nie potrafię wrzucić…

  Konkluzja – jesli wyłączyć banki “samochodowe” i te z dużą, międzynarodową kasą, to do transferu zostaje: Alior(?), Pocztowy, Spółdzielcze i SKOK-i. Z założeniem, że ktoś chce ryzykować trzymanie środków w firamidzie finansowej w postaci systemu bankowego ale to temat na inną dyskusję:)

  Zadanie – czy SBB podejmie wyzwanie i wykorzysta ten materiał do skoordyniwej akcji? Zachęcam do konkretów:)

  ? Alior Bank S.A.
  x Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – spadek po Fortisie
  x Bank BPH S.A.
  x Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  x Bank Millennium S.A.
  x Bank Ochrony Środowiska S.A.
  Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.
  Bank Pocztowy S.A.
  x Bank Polska Kasa Opieki S.A. – spadek po BPH
  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  x Bank Zachodni WBK S.A. – spadek po Kredyt Banku i Santanderze CB
  x BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. – 100% Getin
  x Credit Agricole Bank Polska S.A. – spadek po Lukasie
  x Deutsche Bank Polska S.A.
  x DnB Bank Polska S.A.
  x Euro Bank S.A.
  FCA-Group Bank Polska S.A. – samochodowy
  FCE Bank Polska S.A. – samochodowy
  x FM Bank PBP S.A.
  x Getin Noble Bank S.A.
  HSBC Bank Polska S.A.
  x Idea Bank S.A. – Czarnecki
  x ING Bank Śląski S.A.
  x mBank Hipoteczny S.A.
  x mBank S.A.
  Mercedes-Benz Bank Polska S.A. – samochodowy
  x Pekao Bank Hipoteczny S.A.
  x PKO Bank Hipoteczny S.A.
  x Plus Bank S.A. – spadek po Invest Bank
  x Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – spadek po Nordei
  RBS BANK (Polska) S.A.
  x Santander Consumer Bank S.A.
  SGB-Bank S.A. – 202 banki spółdzielcze
  x Sygma Bank Polska S.A. – obecnie BGŻ BNP Paribas SA
  Toyota Bank Polska S.A. – samochodowy
  VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. – samochodowy
  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – państwowy ale bez detalu…

  • Jędrek

   Włączając się do dyskusji może warto odnieść się do tych które 1. stały się toksycznymi na wskutek kupienia. Pierwszy wg. mojej wiedzy to PKO BP który kupił właśnie Nordea Bank, właściwie tą część kredytów denominowanych (nie wiem czy dawali indeksowane ponieważ osobiście mam kredyt denominowany 08.2008r).
   2. Ustalić ranking NAJBARDZIEJ TOKSYCZNYCH BANKÓW. Wczoraj był taki ranking (trochę się spieszę, znajdę to później).
   3. Ustalić te banki które najbardziej pazernie zachowywały się PRZY DAWANIU KREDYTÓW. Prowizje sprad zakupu. Spread w czasie trwania kredytów.

   Jeżeli miałbym dane do tych moich pytań to wtedy podjął bym decyzję pod roboczą nazwą CO MOGĘ (MOŻEMY) ZROBIĆ PUPILOWI PANA MORAWIECKIEGO? Ugryzę go, czy połamię sobie zęby?
   Bez żadnego wielkiego analizowania wiemy, że ledwo przędzie Getin i Millenium.
   Kolejna sugestia to też tak trochę z tego co my będziemy z tego mieli? Osłabimy teoretycznie Bank X a rząd który ma nas w dupie kupi jakąś część tego banku (lub cały) za grosze 🙂 Czy o to mi (nam) chodzi?

   Życzę miłego dnia.
   Tak jak DiscoV8 podchodzi do tematu musimy działać. Nie na żywca i z motyką na księżyc. Cel musi być jednoznacznie zdefiniowany. Jeżeli będziemy walili na ślepo i w mocnego przeciwnika to wtedy na pewno para pójdzie w gwizdek i nic nie osiągniemy. Trzeba zacząć od tych chwiejących się kolosów. Dlaczego? Posłuchajcie uzasadnienie naszych rządzących: BO ZACHWIEJE SIĘ EUROPEJSKI SYSTEM BANKOWY. NA POCZĄTEK TEN SŁABIUTKI CZYLI WŁOSKI. NO TO WALMY W TEN WŁOSKI. No tak ale to jest cel pisiorów i czy nam o to chodzi? Dużo główkowania.

  • JT

   Z etyką biznesu jest jak z ekologią. Wszyscy o niej mówią, ale zupełnie nieliczni stosują w praktyce.
   Nie ryzykowałbym z HSBC (https://pl.wikipedia.org/wiki/HSBC). To
   wieeelka wydmuszka, która nie ma czystej historii.
   Takoż RBS (Gigantyczna kara dla największych banków świata. Za manipulacje Libor – Gospodarka, finanse, budże… http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/490898,najwieksze-banki-zaplaca-szesc-miliardow-grzyw…)
   No chyba że mówimy o tym RBS (http://www.rbs.lututow.pl/).

 • gość

  “No i na koniec jeszcze mala rada: manifestowalem (goscinnie) grupie ponad 20 tys osob (nie w kwestii CHF) i watpie, aby na rzadzacych zrobilo to jakiekolwiek wrazenie ”

  Jeśli na Nowogrodzkiej zamelduje się 20 tysięcy osób, to gwarantuję Ci, że na rządzących zrobi to wrażenie. Wrażenie tego, że są między młotem a kowadłem i najwyższy czas się określić.

  • abc

   Skoro minister w rzadzie nie robi sobie nic z 20 tysiecznej grupy pikietujacej to nawet gdyby bylo Was 200 tys na wiecu rzad nie zmieni decyzji ws. odfrankowienia. Natomiast chcialbym widziec mine PAD, gdy zobaczy, ze jego dawny elektorat w koncu przejrzal na oczy. Wyrazenie fali oburzenia w tak krotkim czasie po wyborach lekko pokrzyzuje im plany a kasa na 500+ sie konczy (nawet im obligacje nie pomoga).

   • Przemek

    Dodałbym jeszcze jedno – będą kolejne wybory. Jeśli pokażemy że jesteśmy istotną grupą, ktoś będzie chciał ją zagospodarować, wydaje mi się że raczej nie PO i PIS więc pewnie jakieś ugrupowanie lewicowe, bo kukiz jest niewidoczny i ludzie drugi raz nie będą na nich głosować. I wtedy temat kredytów stanie się ponownie przedmiotem dyskusji, w innym, lepszym dla nas świetle (opozycja zawsze dyskredytuje rządzących i ich decyzje). Pytanie tylko jak będą się kształtowały kursy i czy przetrwamy tyle czasu.

 • madi

  A coś takiego ? Piszą, że tylko polski kapitał a nawet szczeciński. Mamy w tym banku jedno z kont firmowych nie widzę jakichś problemów. Nie wiem jak z opłatami bo nie do mnie należy analiza kosztów ale nic nie mówią w firmie, że jakieś zdzierstwo.

  http://www.bsrz.tstd.pl/o-nas/

  Muszę w końcu zabrać dwa konta od Lecha Czarneckiego ( Idea Bank ). Męża z mzłodzieja narazie nie jestem w stanie wyrwać…Jak ja bym sprawdziła Bank Rzemiosła w Szczecinie może dałby się namówić.

 • megan

  Ku przestrodze wszystkim biernym i obojetnym.

  Najpierw okradli właścicieli polisolokat , nie protestowałem bo nie miałem polisolokaty. Potem okradli tych z Ambergold , nie protestowałem , bo nie miałem tam lokaty. Następnie okradli frankowiczów , nie protestowalem , bo na szczęście w to się nie wpakowałem . Dzisiaj okradli mnie , nikt nie protestował , bo już nie było komu…

 • Kasia

  Powiedzcie mi czy to prawda, że do opóźnienia spłaty raty o 29 dni nic mi nie mogą zrobić?

  • Robert

   Ja nie zapłaciłem już 5 rat i nic mi nie zrobią, zaległość niby którą mam zmuszę bank do rozliczenia salda żądając od banku zwrot pomostówki i za nielegalne spready, potem abuzywność całej umowy, wychodzi na to że mam nadpłatę z samego tyko spreadu i pomostówki 4000 CHF a bank twierdzi, że mam zadłużenie.
   Do tego mam zabezpieczenie kancelarii prawnej na każdym etapie.

   • Kasia

    No dobrze, ja nie mam kancelarii prawnej, więc co mogę zrobić żeby mi nic nie zrobili?

    • Robert

     Sama nic nie zrobisz, bank cię zje na śniadanie.
     Jak chcesz wstrzymać spłatę to na początku do 3 rat bank ci nic nie zrobi tylko będziesz codziennie nękana przez windykatorów, potem bank ci przyśle pismo wzywające do spłaty w ciągu 14 dni lub złożenie wniosku w tym terminie o restrukturyzację i to najlepiej zrobić z kancelarią prawną która specjalizuję się w kredytach frankowych i dalszy etap już prowadzić z kancelarią.

 • Robert

  Prezydent i PIS strzelił sobie w łeb proponując projekt ustawy spreadowej zamiast frankowej i to z opóźnieniem ponad rocznym.
  Prezydent od momentu jak został zaprzysiężony na Prezydenta powinien w ciągu 6 miesięcy przesłać do sejmu projekt ustawy odwalutowania kredytów frankowych ( nie przewalutowania bo nie było franków ) i od najpóźniej 1 stycznia 2016 powinno być całkowite odwalutowanie kredytów.
  Teraz będzie wyglądało to tak.
  Nawet jakby to zrobił teraz 2 sierpnia 2016 zamiast ustawy spredowej przesłał do sejmu projekt ustawy odwalutowania i miałaby ustawa wejść w życie od 1 stycznia 2017 to jest już za późno.
  Dlaczego.
  Dlatego, że na jesieni będzie kryzys który zacznie się od CHIN – na razie sztucznie podtrzymuje gospodarkę Chin bank centralny bo mają 3 biliony USD rezerwy, potem Włochy – padnie kilka banków, Niemcy – Deutsche Bank ma ogromne zadłużenie, Hiszpania i Portugalia – banki mają problemy z zadłużeniem i do tego wszystkiego niech Putin wywoła wojenkę z Ukrainą od strony Krymu i mamy franka po 7 zł minimum.
  Kredytobiorcy zaprzestaną spłatę i dokona się efekt domina banków w Polsce i potem efekt domina na gospodarkę, ludzie wyjdą na ulicę, zacznie się pogłębianie kryzysu w gospodarce połączony z nowym kryzysem na świecie i PIS popłynie kanałem do ścieków.

  Zapamiętajcie ten wpis z pseudonimem Robert, popiszemy sobie o tej sytuacji w grudniu 2016.

  • abc

   Prezydent nie bedzie ryzykowal d..y i konfliktu z wlasna partia dla garstki elektoratu. To jest polityka i szacowanie strat oraz zyskow. Stalin potrafil poswiecic miliony a Duda poswiecil frankowiczow. Z politycznego punktu widzenia jest bez zarzutu, bo przedstawil rozwiazanie i na dodatek dal sobie furtke odnosnie przewalutowania. Nawet jezeli stracil czesc Waszego elektoratu to odrobi straty jak tylko temat zniknie z gazet. Facet w sondazach cieszy sie ogromnym zaufaniem i punktuje wsrod katolikow przy każdej mszy swietej.

 • Tomek

  Patrzac po dzisiejszych wpisach banksterskich troli, nowy przekaz dnia to “czekanie na nasze mieszkania na licytacjach” w zwiazku z akcja #zeroharaczu

 • majkel

  Gratulacje Robert za odwagę -gdyby nas było więcej niepłacących( ja tez nie płacę od 4 miesięcy)to banki szukałyby kompromisu a ustawa byłaby dawno ” klepnięta”i to w wersji zbliżonej do “Kukizowej”

 • maciej

  Napisałem wczoraj do “centrali” stowarzyszenia o nr konta na które mamy wpłacać dobrowolne sumy na wsparcie działań dostałem odpowiedź że na to samo konto na które płacimy składki roczne na stowarzyszenie podaje nr konta 90 7999 9995 0652 0877 6404 0001
  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sopocie
  przekażcie komu możecie bez kasy niestety nie da się funkcjonować a jak słyszę manifestacja ma być 10 września wiec trzeba szybko zebrać sodki na nagłośnienie tego w mediach

 • Zjanka23

  Chcę przenieść wszystkie konta z banku multti tylko gdzie może mi ktoś podpowie które banki nie mają nic wspólnego z kredytami frankowymi

  • Tomek

   Pocztowy (za pozno powstal, zeby sprzedawac te “kredyty”), banki spoldzielcze (nie mylic ze SKOKami).

 • vis

  Odwagi ludzie! Też nie zapłaciłem (w tym miesiącu części w przyszłym już całości). Tylko zmasowana akcja ma sens. tylko liczny udział w manifestacji.. tylko lawina pozwów.. banksterzy po zwycięskiej bitwie wypuścili zastępy troli i próbują nas wgnieść w ziemię.. zradykalizujmy działania bo za niedługo będzie za późno..

  • hogata

   Działania same się zradykalizują i zmasują, kiedy skoczy kurs CHF. Na razie NBP dzielnie podsypuje ze swojego woreczka. Ale czasy są skrajnie niepewne, więc za miesiąc CHF może być po 5 PLN i nic mu już nie pomoże. Znowu idzie w górę, więc widać tylko na krótko pomagają interwencje Glapińskiego.

 • Jędrek

  [email protected] Nakreślił czarny scenariusz co będzie jesienią. Wszystko wskazuje na to, że może nie będzie tak źle jak on prognozuje, ale na pewno nie będzie tak dobrze jak jest teraz. (tak, tak). Czy franek skoczy na 7 złotych nie sądzę. Jedno co jest jednak pewne to dzisiejsza sytuacja banksterom BARDZO ODPOWIADA. Właściwie wywindowali sobie złotego na poziom 4 złote i ciemny lud płaci. To Pan Belka powiedział, że jesteśmy tłuste koty i taki poziom raty nam nie szkodzi. Kiedyś w rozmowie z Panem Pietraszkiewiczem redaktor zadał pytanie co się stanie jak frank zdrożeje bardzo. Nie minęła sekunda a on już miał odpowiedź. JESTEŚMY NA TO PRZYGOTOWANI. Krótko i na temat. My w sile kilkuset niezadowolonych, wychodzimy na takich trochę pieniaczy. Mamy rację. Prawo jest po naszej stronie a jednak CISZA, NADAL JESTEŚMY W CIEMNEJ DUPIE. Nikt nas na serio nie traktuje i powiem Wam szczerze do bólu coś się zacznie dziać jak franek zacznie rosnąć. Od kiedy mamy ten cały cyrk to ani razu NBP nie interweniował na rynku. Inne centralne banki owszem, ale nasz pomimo tego, że ma potężną nadwyżkę nic nie robi. Każdy myślący wie, że Pan Glapiński, kasjer Pana Kaczyńskiego dokona odpowiedniego zabiegu jak franek skoczy na tyle (NA PRZYKŁAD NA 5 ZŁ), że obudzą się śpiochy frankowe i zacznie się DYM. Teraz mają nas pod kontrolą a obietnica wyborcza Pana Prezesa wypowiedziana ustami Pana Dudy – NIC NIE ZNACZY.
  Dla tego róbmy swoje. Przygotowujmy się do tego stanu kiedy to już kilka banków we Włoszech a i w Gracji na pewno zbankrutuje. Zobaczycie jak tylko zacznie się owy DYM księgowy będzie RATOWAŁ BANKSTERSKĄ BRAĆ.
  Kiedy śpiochy się obudzą? Piszący te słowa zorientował się, że jest coś nie tak około czerwca 2014r. Jak widzicie zadymy w 2011r NAWET NIE ZAUWAŻYŁEM. Kopa takiego pozytywnego dostałem 15 stycznia jak franek skoczył w okolice 5 zł.
  Może się okazać, że owe śpiochy zareaguję gdzieś w okolicy 6 zł? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że absolutnie używając zwrot śpioch nie jest to zwrot obraźliwy. Sam siebie też tak nazywam. Tyle tylko, że mój próg komfortu był gdzieś na poziomie 3,40zł za franciszka. Gdyby w jakiś cudowny sposób obniżył by się do tego poziomu poszedł bym z małżonką do mojego banku, przwalutował (nie zgodnie z Polskim prawem) bym ten kredyt (który nie jest kredytem tylko produktem) i zaczął bym żyć normalnie. Czy jest możliwe żyć normalnie po takiej akcji i z taką świadomością? Pewnie, że można. Wszystko w koło nas TO JEDNA OBŁUDA. Bóg, Honor, Ojczyzna NIC NIE ZNACZĄ W USTACH RZĄDZĄCYCH! Dla nich system wartości opiera się na URATOWANIU EUROPEJSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO???!!! Nie cierpią UE a ratują m.in. banki tych państw. To chore. Dla tego powtarzam, było by mi z tym źle, ale mógłbym w takiej jeszcze bardziej zakłamanej Polsce żyć.
  Wracając do wątku NA KOGO GŁOSOWAĆ w nadchodzących wyborach to jawi mi się ewentualny głos na SLD. Nie będę pisał dla czego a jedyny argument jakiego użyję to ten, że oni na koniec swojego bytu w Sejmie NA PRAWDĘ CHCIELI NAM POMÓC. Widzicie oczami wyobraźni co stanie się z projektem ustawy Kukiz15? Widzicie te ręce PISIORÓW za wywaleniem jej do kosza? To jest dopiero HIPOKRYZJA. Są wśród nas tacy co bywali nawet w Sejmie zaproszenie przez Posłów PiS. No tak ale to była kampania wyborcza. Dzisiaj trzeba ratować banksterów. Kto to ma robić? Jędrek i inni tzw frankowicze.

  • gość

   SLD to zgłosił na zasadzie: tonący brzytwy się chwyta
   ta kawiorowa lewica, z banksterką przeprosi się szybciej, niż Ci się Jędrku wydaje…

   • Jędrek

    gość@ Na całe szczęście do najbliższych wyborów mamy jeszcze trochę czasu. Napisałem tak ponieważ wszyscy lewej nogi się brzydzą 🙂 Ostatnio dowiedziałem się, że bardziej na prawo od PiS chce uplasować się PO. Zdurniałem. Na pytanie lidera dlaczego tak na prawo? Bo w Europie jest moda na prawo. Zdębiałem ale fachowiec od tych spraw wyłuskał, że to NORMALNE. Na całe szczęście nie jestem ani politologiem ani politykiem. Bo na prawdę można się pogubić. Wracając jednak do tamtych notowań SLD to z nimi nie było tak słabo. Pogrążył ich znienawidzony Palikot. Gdyby sami wystartowali prawdopodobnie uzyskali by wynik porównywalny z tym z tamtej koalicji. Ale to już ich problem.

 • Robys

  Należę do tych trochę uśpionych nibyfrankowiczów. Na wrzesień zaczynam lecieć w kulki z płatnosciami rat. Na dziś zastanawiam się w czym mogę bankowi M uniemilić życie. Może akcję uniemilania rozszerzyć o inne elementy ?
  Mój plan na dziś.
  1. likwidacja karty kredytowej – wykonane (70,- rocznie)
  2. likwidaacja ubezpieczenia kart płatniczych – wykonane (2 x 1,99,- miesięcznie)
  3. likwidacja kart płatniczych – do wykonania (2 x 2,- miesięcznie)
  4. likwidacja kont w banku M przez najbliższą rodzinę i znajomych – pracuję nad tym
  5. likwidacja konta za 15 zł. miesięcznie, zostawiam darmowe konto techniczne – do wykonania (15,- miesięcznie)

  nie wiem co zrobić z :
  1. ubezpieczenie na życie
  2. ubezpieczenie nieruchomości
  Czy można przenieść do innych ubezpieczycieli ? bank twierdzi że nie.

  • anna

   tak, ubezpieczenie nieruchomości możesz im przyniżć od innego ubezpieczyciela; dobra ofertę tzw samych murów ma uniqa

  • Tomek

   Możesz spokojnie przenieść jak i ja to zrobiłem.. Łaski nie robią

 • abc

  Mozecie zmienic rzeczywistosc powoli drobnym kroczkami, ale najpierw wyjasnijcie Polakom, ze nie chodzi tu o kredyt tylko o elementarna ochrone polskiego obywatela / konsumenta przed tego typu niejasnymi praktykami. Walczycie nie tylko o Wasz interes, ale zeby wzmocnic pozycje konsumenta. Wczoraj Wy a jutro nowy mechanizm i babcia lub dziadek, ojciec, matka Kowalskiego. Spotkajcie sie i dokonajcie retrospekcji. Poszukajcie autorytetow wsrod z roznych srodowisk takze katolickich.

 • Jędrek

  [email protected] Tak właśnie o to chodzi. Wycofywanie się z tych toksycznych banków.
  Kolejny pomysł na to, żeby każdy nie tylko frankowicz po wejściu TUTAJ zorientował się, że można w walce z banksterami wpłacić kasę na walkę z nimi. Obok zakładka pod nazwą TOKSYCZNE BANKI, klikasz a tam WYMIENIONE PO KOLEI ZADŻUMIENIA (ILOŚĆ PROCENTOWA W PORTFELU). Ktoś wchodzi na stronkę, klika i widzi, że ma aktywa w banku (konto, karty, ubezpieczenie i licho wie co jeszcze) który JEGO PIENIĄDZE WYKORZYSTUJE DO WALKI Z POLSKIMI OBYWATELAMI!!! Co ma zrobić? Krótki tekst dwa zdania w stylu JAK WSPIERASZ NIEMIECKI SYSTEM BANKOWY ITD TO ZOSTAŃ, JAK WSPIERASZ POLAKÓW TO SPIEPRZAJ Z TEGO TOKSYCZNEGO BANKU BO ON SWOIM POSTĘPOWANIE A ZWŁASZCZA ZACHOWANIEM WALCZY Z POLAKAMI. Taka cicha wojna finansowa.

  Odpowiadając na ostatnie Twoje pytanie to według mojej wiedzy banki mają swój wykaz firm ubezpieczeniowych. W PKO BP jest tak, że nie wypełniasz sterty kwitów przy zmianie ubezpieczyciela. Był jednak taki rok gdzie mimo to żądali danych (żony i moich) bardzo szczegółowych i obszernych. Żeby nie mieć problemów ubezpieczam pałac w PZU. To jednak Polski kapitał 🙂

 • Magda

  No właśnie przestańmy wpłacać pieniądze do banków, które przeznaczają te pieniądze na walkę z nami, poniżanie, obśmiewanie, okłamywanie – PRZECIEŻ TO JEST PARANOJA, ŻEBY WSPIERAĆ FINANSOWO WŁASNYCH OPRAWCÓW!

  • Kasia

   Wspierajmy natomiast finansowo https://zrzutka.pl/6tkth2

   Panie Arku, niech napisze do Lubomiry, żeby zwiększyła kwotę docelową, bo nasze apele pozostają bez odzewu

 • Jędrek

  Pan Marszałek Sejmu, ma uzasadnione podejrzenie. Też pisałem o tym wyżej patrząc na ten problem w ten sposób, że GRONO LUDZI PUSZCZAŁO INFORMACJĘ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA NASZEJ SPRAWY ODWROTNIE JAK ZOSTAŁA ZAŁATWIONA.
  Każdy zauważy, że tak TOTALNIE ODMIENNEGO ZAŁATWIENIA SPRAWY NIKT (no właśnie ile osób było w to umoczonych?) O ZDROWYCH ZMYSŁACH NIE POMYŚLAŁ, ŻE BUTA SIĘGNIE STRATOSFERY.

  Czy urzędnicy Kancelarii Prezydenta złamali prawo? Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (37 l.) podejrzewa, że przy okazji wycieku szczegółów korzystnej dla banków ustawy frankowej, doszło do ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej. Czy ktoś na tym zarobił?

  Bardzo dobre pytanie Panie Marszałku.

 • Karina

  Bankowcy w Polsce na samej marży od kredytów “frankowych” zarobili dwa razy więcej “niż się spodziewali”, a jeszcze PODNOSZĄ OPŁATĄ, WPROWADZAJĄ KOLOSALNE OPŁATY ZA HISTORIĘ RACHUNKU!!! CO ONI WIĘC ROBIĄ Z TYMI PIENIĘDZMI????!!!!

 • maciej

  Napisałem wczoraj do „centrali” stowarzyszenia o nr konta na które mamy wpłacać dobrowolne sumy na wsparcie działań dostałem odpowiedź że na to samo konto na które płacimy składki roczne na stowarzyszenie podaje nr konta 90 7999 9995 0652 0877 6404 0001
  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sopocie
  przekażcie komu możecie bez kasy niestety nie da się funkcjonować a jak słyszę manifestacja ma być 10 września wiec trzeba szybko zebrać sodki na nagłośnienie tego w mediach

 • Obserwator

  Proponuję aby Zarząd SBB rozpoczął rozmowy z Bankiem Pocztowym (jedynym polskim bankiem obok Banków Spółdzielczych) aby ogłosili ofertę lokat i kont ror w SUPER promocji dla wszystkich tzw. “frankowiczów” i pozostałych oszukanych przez banksterów wycofujących swoje oszczędności z banków zagranicznych. Zrobimy im w naszym środowisku oraz naszych przyjaciół reklamę….za darmo!

  • Magda

   To i mówimy też DO WIDZENIA KANTOROM INTERNETOWYM WSPÓŁPRACUJĄCYM W SZEROKIM ZAKRESIE W KWESTII RÓŻNYCH PRODUKTÓW Z NASZYMI BANKAMI OPRAWCAMI

   Pro Futuris wspópracuje z jakimś kantor przecież, kupujmy franki tam (pomijając, że w ogóle nie powinniśmy żadnych franków kupować i robimy to tylko dlatego, bo banki chcą nas oskubać dodatkowo na bezpodstawnej transakcji walutowej)

  • Jędrek

   [email protected] Super propozycja. Oferta dla oszukanych 🙂 Ciekawe co na to (jak to leciał Madi – grucha i pietrucha) ZBP? Mogę się tylko domyślać, że nie byli by zadowolenie. Jestem prawie pewny, że KNF też by nałożył karę na taki bank. Bo tak na prawdę ani ZBP nie działa na korzyść Polski i Polaków a KNF tak samo jak Pan Prezydent DBAJĄ O KONDYCJĘ FINANSOWĄ BANKÓW PAŃSTW OŚCIENNYCH.
   Inicjatywa jak najbardziej warta uwagi. SBB powinno wysłać takie zapytanie z pewnymi propozycjami. Takie o zbliżone o parametrach dzisiejszych toksycznych banków.
   Moja propozycja w tym obszarze jest taka. Konto za darmo o jakimś tam oprocentowaniu plus obok drugie konto oszczędnościowe na jakimś tam lepszym oprocentowaniu jak te pierwsze. Karta płatnicza plus karta kredytowa oczywiście obarczone wymaganiami i wówczas – za darmo.
   Apropo ten bank jest z Bydzi tym bardziej namawiam 🙂 Taki solidaryzm terytorialny 🙂 Wyczytałem, że ma 4,6 tys placówek. Pewnie po naszym zasileniu osobowym rozkwitli by jeszcze bardziej.

 • dude

  Dzień dobry, jestem tu nowy choć śledzę wpisy od kilku miesięcy. Fajnie by było przeprowadzić kampanię społeczną na wzór przywiazanidopolisy. Przejrzysta strona www, dużo konkretnych porad, wzorów pism, dyżury prawników itp. Mniej emocji, więcej nastawienia na cel i wynik. Ja właśnie poprosiłem raiff o niezbędne do pozwu dokumenty (o dziwo nie chcą za to żadnych opłat), mam też oferty z kilku kancelarii i już wytypowane te, z których wybiorę. Pozdrawiam wszystkich, trzymajmy sie razem.

 • Aristo

  Do @Marek 27,@Robert, @Apolonia i innych z Dom bank mam kancelarię która zajmie się pozwem hybrydowym 15 000 w pierwszej instancji -w podziale na 10 osób, może być mniej osób cena nie ulega zmianie. zainteresowanym deje mój kontakt: [email protected]

  • Apolonia

   Ja też się odezwę.

   • Apolonia

    Dziękuję za wiadomość.

  • miCHFal

   15000 do podzialu na x osób czy 15000 od osoby? Ja co prawda z mgangu ale koszty pozwów hybrydowych mnie interesują. Jakby nie było za drogo to szukam chętnych na znalezienie kancelarii do hybrydy przeciwko mgang.

 • Marek27

  super – odezwe sie

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @DiscoV8, celem zbiórki pieniedzy powinno być zrealizowanie i utrzymanie (świetny pomysł @Meg-telebim) MIASTECZKAOSZUKANYCH przed siedzibą/pałacem PAD-a

 • OLA

  Witam
  Jestem tak wciekła,że PAD= Judasz sprzedał nas za nędzne srebrniki chociaż nie Judasz przynajmniej miał honor i zrobił co trzeba jak się zreflektował.Przykro mi to mówić ale żeby wszystkim te Judaszowe srebrniki w gardle wam stanęły udławcie się nimi wszystkie sługalcze popierdółki bansterów.Judaszowy Pad i reszta.

 • Jędrek

  To bez wątpienia NEWS DNIA:

  Dwójka podwójna w składzie Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj sięgnęły w Rio po olimpijskie złoto. (http://www.tvn24.pl)

  Oglądając ten wyścig oraz ceremonię wręczenia ZŁOTEGO MEDALU BYŁEM, JESTEM DUMNY, ŻE JESTEM POLAKIEM.
  Zaraz jednak znowu wróciłem do realu i oczami wyobraźni widzę tych, no wiecie jak będą pławili się w złocie naszych dziewczyn i opowiadali będą na nutę patriotyzmu, chociaż tak na prawdę NIE MAJĄ ZIELONEGO POJĘCIA CO TO TAKIEGO JEST! Dla nich patriotyzm (przez małe p) TO OBRONA BANKÓW I INTERESÓW KTÓRYCH WŁAŚCICIELAMI NIE SĄ POLACY!!! Oni DBAJĄ O… Na pewno nie o Polaków.

  • alina

   Dla nich patriotyzm to: dajcie mi/NAM władze to wam………….dam kopniaka-już WAS NIE POTRZEBUJĘ/JEMY

 • OLA

  Zastanawiam się o co chodzi z tym listem i co niby klękanie na kolana przed Jodanem ma wnieść do Naszej sprawy pseudokredytów??
  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Frankowiec-prosi-prezesa-Szwajcarskiego-Banku-Narodowego-o-ciecie-stop-7472912.html??

 • hogata

  http://www.rp.pl/RZECZoPOLITYCE/160819941-RZECZoPRAWIE-Podsumowanie-dnia.html
  Wywiad z M. Szymańskim, warto posłuchać. “Przede wszystkim, ja nie znam nikogo, kto miałby kredyt we frankach” 🙂 Tak naprawdę, może to być trochę uspokajanie klientów. Ale może się mylę.

 • Mateusz

  napiszcie proszę które kancelarie specjalizują się w kredytach pseudofrankowych – dojrzałem do decyzji pozwu indywidualnego. Z tych co słyszałem:
  1) Mazur i wspólnicy
  2) Gabrysiak i Niedużak
  3) Law24 Komarnicka Korpalski
  4) Drzewiecki Tomaszek i wspólnicy

  kto jeszcze jest na rynku?
  nie orientujecie się która kancelaria prowadziła wygrany proces w Sądzie w Bydgoszczy (ten z nakazem zapłaty)?
  czy kancelarie w jednym pozwie ujmują odfrankowienie i zwrot składek UNWW?
  z góry dziękuję 🙂

 • dude

  Mateusz, kancelarie:
  Kllegal.pl rp.Agnieszka Sobczyk
  Kkz.com.pl a. Maciej Zaborowski
  Harvestlaw.pl Barbara Garlacz

  • alina

   Mateusz: jeszcze mec. Orski

  • hogata

   Drzewiecki, Tomaszek i wsp. – na pewno dobra, tylko dopchać się ciężko

 • Jędrek

  Przed chwilą w Wiadomościach usłyszałem od Pana Macieja Pawlickiego, że akcja ZERO HARACZU przeprowadzimy W OSTATNICH DWÓCH MIESIĄCACH BIEŻĄCEGO ROKU.

  • Robert

   2 miesiące nie płacenia rat to za mało, przy nie płaceniu od 4 raty do 6 raty bank już bardzo panikuje bo musi robić rezerwę pod nie zapłacone raty a w momencie gdy musi podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy kredytu musi zamrozić kapitał do wysokości nie spłaconego kapitału i tu go boli najbardziej przy pojedynczym kredycie a przy braku teraz BTE sprawa może się ciągnąć dla banku nawet 5 lat jak jest skuteczny kredytobiorca i bank przez 5 lat nie ma ani jednej złotówki od kredytobiorcy któremu wypowiedział umowę, przy pomnożeniu przez np. 10 tyś kredytobiorców jednocześnie którzy nie spłacają rat, bank musi zamrozić kapitał w setkach milionów złotych i wtedy Prezes banku może dostać zawału, nie spodoba to się akcjonariuszom na zachodzie i wywalą Prezesa banku.

   • 3.666

    na pewno uczciwe kancelarie będą reprezentować takich jak wy

    dobrym przykładem jest ten Robert, który z premedytacją unika spłaty kredytu.

    • Robert

     Ja nie unikam spłaty rat bo mam nadpłatę z tytułu pomostówki i nielegalnych spreadów, TRZY KROTNIE NADPŁATĘ w przeciwieństwie do tego co bank mi wylicza jako zaległość, uważasz że mam wszystko zaakceptować to co sobie policzy bank na moim kredycie, a może jak bank zechce jednostronnie bez mojej zgody to sobie doliczy do mojego kredytu np. że mam spłacić za zapłacony pobyt w hotelu Prezesa Banku i ujmie to w harmonogramie spłat i wyśle mi do domu, uważasz, że mam tak jak te ciele zabłąkane na łące poddawać się i płacić wszystko co wymyśli bank.
     To wy bankowcy napisaliście ustawy u siebie w bankach i zanieśliście do sejmu a PO klepnęła to i mamy ten syf w Polsce.
     Zadam ci pytanie, dlaczego w Niemczech, Francji, Anglii nigdy nie udzielali tych kredytów bo te Państwa od początku zabroniły tych kredytów, a dlaczego bo to są Derywaty – finansowa bomba masowej zagłady, Dokładnie tak opisywał derywaty legendarny inwestor Warren Buffet. Derywata nie ma wartości sama w sobie. Akcja jest częścią przedsiębiorstwa. Obligacja jest obietnicą spłaty pożyczonego kapitału wraz z odsetkami. Derywata natomiast jest czystym zakładem, niczym w kasynie. Derywaty opiewają praktycznie na wszystko od stóp procentowych, kursów walut po ryzyko bankructwa całych krajów. Najbardziej niedorzeczne są derywaty na pogodę lecz takie także istnieją.

     W dużym uproszczeniu uczestnicy rynku wykupują kontrakty terminowe, które zyskują na wartości jeżeli ich prognozy okażą się trafne. Jeżeli jednak cena zmieni się przeciwnie do oczekiwań posiadacz kontraktu (derywaty) ponosi straty. Co ważne, przy handlu derywatami stosuje się ogromne dźwignie finansowe przekraczające 1:200 w niektórych przypadkach. To tak jakbyśmy inwestowali 200 tys. mając tylko 1 tys. własnych środków.

    • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

     No no trolluchy juz prawie ad personam nadają. Uważajcie bo te kancelarie to mogą również do was zapukać z pozwem o znieważenie i uporczywe nękanie. Wtedy inaczej będziecie piszczeć a kasa zarobiona na bankowym trollingu nie wystarczy.

 • asd

  szukam chętnych osób do pozwu hybrydowego przeciwko mbank
  z tego co sie zorientowałam czytając forum, kredyt w mGangu mają Kasia i MiCHFal
  czy ktoś jeszcze?????

  Natomiast gdyby ktoś był zainteresowany pozwem grupowym przeciwko mGangowi to dzisiaj otrzymałam info z kancelarii o możliwości przystąpienia do pozwu: “Możliwość przystąpienia do pozwu zbiorowego jeszcze będzie, lecz kolejne osoby będziemy dołączać do grupy po posiedzeniu sądu w sprawie certyfikacji pozwu zbiorowego, które odbędzie się 31 sierpnia br. Proszę zatem o kontakt po tej dacie.”
  Pozew prowadzi kancelaria Iwo Gabrysiaka i Marka Niedużaka

  • miki

   ja mam

   • asd

    jutro wysyłam zapytania do 5 kancelarii
    jak dostanę odpowiedzi natychmiast zamelduję na forum

    • miCHFal

     Super. Czekam na info.

  • Witam, rozważę hybrydę.

   • Kasia

    ja mam kredyt z 2008

 • alina

  Kto walczy z PKO BP?, czy sana tym polu jakieś, sukcesy?, jakies orzeczenia?

 • litotryptor
 • Boro

  Kancelaria Kopec i Zaborowski z Wawy. Godna polecenia ale stawka ktora mi zaproponowali za 1 instancje,uff

 • Anna

  ASD, mam mBank tzw stary wzorzec umowy, z 2006 roku. Wezmę udział w hybrydowym, ale chyba ważny jest rodzaj wzorca umowy. Kto jeszcze ma stary wzorzec to jest indeksacja i oprocentowanie wg uznania prezesa, czyli wszystko wg tabeli bankstera?

 • Ilona

  OSTATNI DZIEŃ PRZED DŁUGIM WEEKENDEM.

  DZIŚ MUSIMY INTENSYWNIE ROZPOWSZECHNIAĆ INFO O AKCJI MEDIALNEJ, WPŁACAĆ I ZBIERAĆ ŚRODKI:

  https://zrzutka.pl/6tkth2

  • Ilona

   W INTERNECIE TRZEBA O TYM PISAĆ ALE TEŻ W REALU TRZEBA O TYM MÓWIĆ

 • Agni

  Wysyłam na mail [email protected], bo myślę że BRAK INFORMACJI O MANIFESTACJI NAM SZKODZI:
  DO ZARZĄDU SBB i administratora strony:
  AKCJA MEDIALNA- MANIFESTACJA. BRAK INFORMACJI= BRAK UCZESTNIKÓW.
  1) czy informacja o manifestacji planowanej 10 września 2016 została wysłana do 14435 zapisanych na newsletter ? Może ten sam mail przypominacz w każdy kolejny wtorek ?
  2) proszę o umieszczenie informacji manifestacji na stronie SBB w zakładkach: WYDARZENIA, DOŁĄCZ DO NAS, KONTAKT DLA MEDIÓW I CZŁONKOSTWO.
  Nowa osoba która chce się zaangażować nigdzie nie widzi informacji o manifestacji.
  Z POWODU BRAKU INFORMACJI PRZYCHODZI NA MANIFESTACJĘ TYLKO MAŁĄ CZĘŚĆ OSZUKANYCH PRZEZ BANKI

 • maciej

  Mam w Mbanku ale nie jestem z W-WY kredyt z 2008 r ale chętnie się przyłącze czy polikwidowaliście już konta w u tych złodziei mówię Wam mina bankstera i te trzęsące się ręce przy likwidacji i wybraniu całej kasy bezcenne

 • Apolonia

  @Robert, @Madi – To lenistwo umysłowe.Trolle – troluchy (podaję za @Madi) to takie leniwe trutnie.Jaki kredyt?I ,jak świetnie wyżej napisał @Robert, to nie kredyty a derywaty – finansowa bomba masowej zagłady.Ludzkie trutnie nie mają tak,jak pszczołowe trutnie, żądła ,bo podejmując temat wypisują same bzdury. Po prostu trollowo – trutniowa ociężałość umysłowa, stąd kompletna nieznajomość tematu.

 • Wbal

  Czytając o “obywatelskiej” akcji nie płacenia rat, zastanawiam się czy to żart czy celowa przygotowana akcja – szkodliwa dla kredytobiorców frankowych. Jestem kredytobiorcą z roku 2005 – do sądu już iść nie mogę z czymkolwiek, wiem (dzięki Tomkowi) iż BTE Bank nie uruchomi w moim przypadku. Niestety pozostaje jeszcze weksel z deklaracją wekslową na kwotę (w CHF) czterokrotnie wyższą niż obecne zadłużenie. Poza tym są BIK, windykatorzy itp. Podsumowując NIE zaryzykuję kłopotów dla całej rodziny nie płacąc RAT. Wg mnie gdyby władze SBB chciały naprawdę taką akcją postraszyć Banki to najpierw powinny (choćby na stronie WWW) dokładnie opisać stan prawny i ryzyka (lub ich brak) dla kredytobiorcy, który zdecyduje się przyłączyć się do takiej akcji. Dla mnie brak takiego podejścia oznaczać może iż tak naprawdę nie o to chodzi w tej “akcji” – prawdę mówiąc dotychczasowa działalność szczególnie niektorych z członków Władz stowarzyszenia jest dla mnie co najmniej zagadkowa.
  Inne pomysły typu kampania medialna (skierowana do Bankstera!?) w sytuacji gdy wszystkie media mają co najmniej w głębokim poważaniu sedno problemu? Wg mnie zawracanie kijem wisły. A jakieś “miasteczka” to już zakrawa o kabaret – komu i czemu ma to służyć?
  Ale nie piszę po to żeby krytykować. Uważam, iż jeśli rzeczywiście chcemy pokazać iż jesteśmy grupą z którą należy się liczyć I ROZMAWIAĆ należy zawojować “mieczem” bo kto mieczem wojuje od miecza ginie. Oczywiście chodzi o pieniądze a ściślej gotówkę. Twierdzę, iż jedynie skoordynowana w czasie akcja wypłat gotówki z danego Banku (z bankomatów oraz w oddziałach) może bankstera zaboleć. Jeśli ktoś ma więcej niż dzienny limit wypłat, zawsze może wcześniej nadmiar wypłacić.
  Poza tym zastanawiam się ilu kredytobiorców jeszcze trzyma oszczędności na lokatach, albo kontach oszczędnościowych w czasach symbolicznego oprocentowania, zagrożenia Bail-inem, chwiejną równowagą różnych banków (nie tylko frankowych) i zagrożeniami typu ukraina – rosja, wybory w USA itp. Uważam iż obecnie te kilka punktów procentowych oprocentowania depozytu, lokaty – w żaden sposób nie rekompensuje ryzyk i zagrożeń.
  Podsumowując do akcji wypłat przyłączę się natychmiast (z tą resztką, którą jeszcze w bankach mam) do akcji niepłacenia rat natomiast NIE – chyba iż SBB przekona mnie iż niczym mi to nie grożi (albo będę dokładnie wiedział czym grozi).

  • madi

   Celna diagnoza z jedną uwagą. W mojej opinii kampania medialna nie jest skierowana do bankstera tylko do “frankowiczów”, którzy nie wiedzą o tym, że mogą włączyć się w działania przeciw bankowemu bezprawiu. Co do reszty pełna zgoda.

  • Kasia

   Jestem za. Możemy umówić się na jakiś dzień.

 • andrzej

  Robert dobrze ale czy nie lepiej płacić ale ratę z cbailą podpisania umowy bank nie może wtedy wypowiedzieć umowy
  Bo płacimy raty zgodnie z podpisaną umową.nie płacimy lichwy
  I na to bank też musi stworzyć rezerwy.to byłoby chyba lepsze
  Rozwiązanie.pozdrawiam.Tylko pytanie kto rządzi naszą ojczyzną.

 • JIM

  Drodzy “Frankowicze” czytam wasze komentarze i nurtuje mnie jedna kwestia… W momencie gdy nastąpi upragnione odwalutowanie kredytu i przeliczenie go na PLN to rozumiem że wsteczne rozliczenie spłat ma się odbyć z uwzględnieniem wyższego oprocentowania właściwego dla umów złotówkowych? Czy jeżeli po takim przeliczeniu okaże się że pomimo wysokiego obecnie kursu byliście ciągle “na plusie” to różnicę zwracacie bez kręcenia nosem? Poza tym skoro kredyty walutowe były “nielegalne” to czy odwalutowanie powinno być dla wszystkich “nielegalnych” umów czy tylko dla tych, gdzie kredytobiorcy się to kalkuluje?

  • Wbal

   Drogi JIM,
   Rozumiem, iż twierdzisz iż są takie przypadki kredytów frankowych denominowanych lub indeksowanych na których bank jest stratny? Proszę o chociażby jeden przykład.
   Poza tym, jak sądzę, temat “kursu sprawiedliwego” decyzją PAD’a??? umarł śmiercią naturalną.

 • Marek

  JIM, dokladnie to jest zapisane w projekcie naszej ustawy. Tam tez napisano, ze rozliczenie jest na wniosek kredytobiorcy. Poczytaj druk sejmowy 729 z tego roku

 • JIM

  Sądzę że jak najbardziej takie kredyty istnieją, ale nawet gdyby ich nie było to rozumiem że kredyty denominowane/indeksowane kursem EUR też się kwalifikują jako “oszukańcze”? Czy może tam żadnego oszustwa nie było bo klienci są “na plusie”? Bądźmy konsekwentni…

  • Tomek

   JIM Tak, tez kwalifikuja sie jako oszukancze. Projekt Kukiz 15 obejmuje wszystkie te umowy, jak rowniez przewiduje zrownanie (doplate/zwrot) roznicy miedzy kredytem indeksowanym a czysto_zlotowym.

 • Robert
 • Jędrek

  [email protected] Wielkie dzięki za Twój wpis. Jeżeli masz jakieś wątpliwości to normalnie pytasz a nie atakujesz jak to czasami w przeszłości nawet tutaj bywało. Prawdę głosi Marek, że decyzję o tym czy ktoś chce skorzystać z odwalutowania leży po stronie klienta. Sam kłamca śmieszek opowiadał wielokrotnie, że on osobiście nie zna niezadowolonego frankowicza:) Mógłbym w tym momencie kląć bo to bzdura na cztery fajerki. Są frankowicze którzy ze względów emocjonalnych nie pójdą do banku załatwiać ten problem. Nie pójdzie były vice Premier, była Pani Minister (obaj z rządu PO). Nie pójdzie też i inny klient banku ponieważ on uważa, że jest wszystko OK. To nie możliwe, żeby mnie takiego mędrca zrobił w bambuko jakiś zwykły sprzedawca z banku 🙂 Prawda jest jednak taka, że zdecydowana większość z nas jest nie zadowolona. Wielu twierdzi, że po sprawiedliwość pójdzie do sądu. Wczoraj m.in. odnotowaliśmy kolejną wypowiedź przedstawiciela świata biznesu który stwierdził, że sądy odrobiły lekcję i orzekają zgodnie z prawem natomiast rząd nadal tkwi w bezprawiu. Staram się zrozumieć postawę tzw rządu, który poświęca swoich obywateli w imię spokoju w finansach. Frankowicze są bardzo dobrze zorientowani DLACZEGO ŻYJEMY W KŁAMSTWIE? Po pierwsze gdyby chcieć ustawowo załatwić sprawę to znaczy należało by się przyznać, że Państwo w przeszłości ŹLE CHRONIŁO SWOICH OBYWATELI. W pierwszej kolejności pozwolili na wprowadzenie do obiegu toksycznego produktu. Ten myk pozwolił by wytworzyć przekonanie, że inwestorzy zainwestowali swoje i swoich klientów OGROMNE PIENIĄDZE. Jeżeli prezes banku nie dostanie wynagrodzenia miliona za miesiąc a jedynie 900 tysięcy to pewnie jakoś przeżyje. Jeżeli jednak inny PREZES TAKI NA PRAWDĘ REKIN ZORIENTUJE SIĘ, ŻE ZAINWESTOWAŁ W PRZEKRĘT TO MAMY WŁAŚNIE TO CO MAMY. Pan Kaczyński woli zaryzykować i poświęcić część elektoratu jak pozwolić, żeby przysłowiowego NIEMIECKIEGO REKINKA ZJADŁ HISZPAŃSKI REKIN. ŻEBY JEDNAK ZEJŚĆ Z TEGO OPOWIADANIA OBRAZKOWEGO zobaczmy jak jest w realnym życiu. Oni na prawdę w tych bankach mają przechlapane. Inwestorzy tylko się przyglądają, ale jeżeli stwierdzą, że ONI TEŻ W SPOSÓB POŚREDNI ZOSTALI ZROBIENI NA FRANKA, to też pójdą do sądów. Tam nie będzie walka o odszkodowanie na poziomie tysięcy czy dziesiątek tysięcy. Tam będzie walka o miliardy plus odsetki. TO KONIEC DLA TAKIEGO BANKU.
  Dla tego Pan Glapiński mówiąc o nie zachwianiu się systemu bankowego to ma na myśli. Owe pozostawienie PÓŁ PROCENTA DLA ZŁODZIEJA (spread) TO TEŻ ZROBIONE JEST NA POTRZEBĘ UZNANIA POZORÓW LEGALNOŚCI WCZEŚNIEJSZYCH DZIAŁAŃ BANKÓW. Tutaj najlepiej widać TĄ ROZBIEŻNOŚĆ INTERESÓW BANKSTERÓW BĘDĄCYCH RAZEM Z RZĄDEM A FRANKOWICZÓW I BANKOWYCH INWESTORÓW.
  Dla tego jest jak mówił wcześniej Pan Belka, odwlekać ile się da a na koniec nie zrobić nic.

 • asd

  do Anny która pisze: ASD, mam mBank tzw stary wzorzec umowy, z 2006 roku. Wezmę udział w hybrydowym, ale chyba ważny jest rodzaj wzorca umowy. Kto jeszcze ma stary wzorzec to jest indeksacja i oprocentowanie wg uznania prezesa, czyli wszystko wg tabeli bankstera?

  nie wiem ale zadam to pytanie pisząc do kancelarii. Ja mam kredyt lipiec 2008 czyli Libor + marża
  dodam tylko że w pozwie zbiorowym przeciwko mbankowi są kredytobiorcy ze starego portfela jak i nowego
  czy macie regulamin mbanku obowiązujący w 2008 roku?

 • Jędrek

  [email protected] Wyżej dał link do materiału, który bardzo polecam:
  Krzysztof Oppenheim – ekspert finansowy od kredytów hipotecznych, restrukturyzacji i konsolidacji zobowiązań, związany z bankowością od 1993 r. Specjalizuje się także w upadłości konsumenckiej oraz w doradztwie przy oddłużaniu. Założyciel Fundacji Praw Dłużnika “Dłużnik też Człowiek”. Obecnie także Prezes Zarządu “Nieruchomości Boża Krówka”

  Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/poradnik-dla-zadluzonych-odc-5-banki-kontra-frankowicze,2371152,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Dla systematyki dodam tylko, że OCZYWISTE PRAWDY ZAWARTE W MATERIALE POZYTYWNIE ZOSTAŁO OCENIONE PRZEZ 95% RESPONDENTÓW A AŻ 5% NEGATYWNIE.
  Oceniam to za nasz pokrzywdzonych sukces.
  Szybko przeliczam na głosy WYBORCZE. Szanowny Panie Prezesie. Jeżeli 1,3 miliona frankowiczów brutto jest jest PRZECIW BANKSTEROM = PiS to 95% z 1,3mln=1,235mln JEST PRZECIWKO PANU I PANA POLITYCE W OBRĘBIE TZW KREDYTÓW FRANKOWYCH. No dobra do wyborów idzie jakieś 50% frankowiczów to i tak daje to ponad 600tysięcy wyborców PRZECIWKO PiS.
  Zauważam, że w walce przeciwko banksterom i politykom władzy odnosimy coraz więcej sukcesów.
  Władza się po prostu KOMPROMITUJE!

 • JIM

  Jędrek, Tomek i Marek dzięki za odpowiedzi… 😉

 • Kasia

  Piszmy o zbiórce na forach:

  https://zrzutka.pl/6tkth2.

  Dziś coś bardzo niemrawo idzie i zbieranie i rozpowszechnianie.

 • madi

  Szanowna Pani
  Uprzejmie informuję, że do Rzecznika Finansowego wpłynął mail z dnia 4 sierpnia 2016 r.
  zawierający pytanie o działania Rzecznika Finansowego podjęte w związku z
  opublikowaniem dokumentu pt.: „Analiza prawna wybranych postanowień umownych
  stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub
  denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami”, Raport Rzecznika
  Finansowego, Warszawa, czerwiec 2016 r.1 (dalej: raport).
  Na wstępnie należy podkreślić, że na str. 8 raportu, Rzecznik Finansowy podkreślił, że:
  „dokument nie może być traktowany jako kompleksowo analizujący problematykę związaną z
  kredytami walutowymi. Po pierwsze trzeba pamiętać, że Rzecznik Finansowy rozpatruje
  wnioski i sprawy klientów banków dopiero od dnia 11 października 2015 r., stąd też analiza
  będąca przedmiotem niniejszego Raportu ograniczona jest do spraw rozpatrywanych przez
  zaledwie pół roku. Po drugie dokument obejmuje swoim zakresem i kładzie szczególny nacisk
  na analizę wybranych postanowień występujących w umowach kredytów walutowych oraz
  interpretację przepisów mających w tym zakresie zastosowanie”. Po drugie, raport dotyczył w
  dużej mierze analizy postanowień umownych, w odniesieniu do których, Rzecznik Finansowy
  stwierdził, że: „stosowanie tożsamych, identycznych lub podobnych klauzul jak wskazane
  powyżej może budzić poważne wątpliwości co do ich zgodności z przepisami kodeksu
  cywilnego i prawa bankowego – i to w kilku płaszczyznach”2.
  Spostrzeżenia Rzecznika Finansowego zawarte w raporcie mają więc charakter ogólny,
  wskazujący na szereg wątpliwości do poszczególnych postanowień umownych a także
  elementów konstrukcyjnych umów kredytowych, natomiast sytuacja prawna poszczególnych
  kredytobiorców może być odmienna z uwagi na konkretne okoliczności sprawy.
  1 https://rf.gov.pl/sprawybiezace/
  Raport_Rzecznika_Finansowego__Klauzule_niedozwolone_w_umowach_kredytow____walutowych__
  ___22351
  2
  Co również istotne, przedmiotem analizy Rzecznika Finansowego była treść konkretnych
  umów, natomiast Rzecznik Finansowy nie badał (do czego zresztą nie ma odpowiedniego
  instrumentarium) praktyk banków w kontekście ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o
  przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2016 r. poz. 3; dalej: ustawa
  p.n.p.r.)3. Z kolei, zgodnie z art. 26 zd. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
  reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 r.
  poz. 1348, z późn. zm., dalej: ustawa o Rzeczniku Finansowym), „Rzecznik może wytoczyć
  powództwo na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego w sprawach dotyczących
  nieuczciwych praktyk rynkowych dotyczących działalności tych podmiotów, jak również za
  zgodą powoda wziąć udział w toczącym się już postępowaniu”. Po pierwsze, w związku z
  dyspozycją tego przepisu Rzecznik Finansowy może skorzystać z takiego uprawnienia, które
  ma charakter fakultatywny. Po drugie, uprawnienie to de facto dotyczy konkretnych spraw w
  których zaistniały przesłanki odpowiedzialności podmiotu wynikające z ustawy p.n.p.r.
  Informujemy, że w sprawach systemowych, czy też odnoszących się do zbiorowych interesów
  konsumentów odpowiednie kompetencje przysługują Prezesowi Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów, jako centralnemu organowi administracji rządowej właściwemu
  w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, który ma uprawnienie do wszczęcia
  postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i ewentualnego
  nałożenia kary administracyjnej na przedsiębiorców którzy stosowali praktykę naruszająca
  zbiorowe interesy konsumentów (zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
  konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184: dalej: ustawa uokik). Warto dodać, że
  zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy uokik, „przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy
  konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami
  zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności nieuczciwe praktyki rynkowe”.
  Z poważaniem,
  Biuro Rzecznika Finansowego

  Przed chwilą wpłynęła odpowiedź na pytanie dlaczego RF nie zainicjował powództwa w sprawie pseudo-kredytów. Może ktoś przetłumaczyć na język ludzki z prawniczego ?

  • madi

   Mhm czyli słowo klucz FAKULTATYWNY czyli może chcieć ale nie będzie chciał bo bankster nie pozwoli. 🙂 Koniec tłumaczenia.

   • Robert

    [email protected] otrzymałem dosłownie ten sam mail z dokładnie tą samą treścią listu co ty.
    Ja inicjowałem to zapytanie do RF i widzę że wiele osób wysłało to zapytanie.
    Teraz powinno się zapytać UOKiK czemu on nie wystąpił do sądu i nie wszczął przeciwko banków pozwów ale z tego co wiem to SBB wysłało takie wezwanie do UOKiK.

    • madi

     Tak pobieżnie się zastanawiając nad wymową tej odpowiedzi to ja to rozumiem, taki RF MOŻE ( nie musi obligatoryjnie )wystąpić z powództwem tylko w sprawie indywidualnej czyli w sprawie jednostkowej zwykłego Kowalskiego. Już to widzę jak RF to robi. Wobec tego pytajmy RZECZNIKA czy bada jednostkowe umowy pod kątem zapisów nielegalnych i kiedy zainicjuje powództwo w pierwszej sprawie indywidualnej w sprawie OBYWATELA. Jeżeli tego nie zrobi pytajmy dlaczego tego nie robi wszak może. A jeżeli nie zrobi chociaż może to pytajmy dlaczego nie wypełnia swoich obowiązków i bierze naszą kasę z podatków.

 • Sneer

  @Kasia: Idzie niemrawo, bo nie ma żadnych informacji o konkretnym celu zbiórki. Pisałem już o tym kilka stron wcześniej – zbieramy sobie “na cośtam”, może na baloniki. Ciągłym wklejaniem linka, ludzi się nie zachęci.

 • Sneer
  • madi

   Kłamczucha pewnie nie ma żadnego kredytu i wysmarowała tego paszkwila za banksterskie pieniądze. Dla mnie to kolejna aż mnie korci aby ją bardzo nieładnie nazwać ale przecież tu zachowujemy kulturę aby nam nie mówiono jacy z nas pieniacze 😉 osoba do skreślenia. Banicja i wygnanie. Nie kupować jej książek, nie oglądać dennych programów , nie klikać w jej wypocone artykuły. Braci frankowa bojkot tego indywidua i tyle.

  • hogata

   Czego się spodziewać po osobie, która zarabia na życie obrzucając innych g.? To chyba mocno skrzywia, nie tylko twarz, ale też charakter.

  • Robert

   Pani Piotrowska zapomniała dodać, że jak ona zapłaci ratę to jej spada kapitał do spłaty a każdemu frankowiczowi każdego miesiąca kapitał się zmienia w zależności od kursu franka, od 2008 kapitał do spłaty wzrósł frankoiwczom 2-krotnie a Pani Piotrowskiej zmalał o 25 do 30 %.
   Ciekawe czy by była zadowolona jakby dzisiaj miała saldo zadłużenia np. 450 tyś zł zamiast normalnie np. 170 tyś zł.
   Ostatnio Sąd Warszawa Śródmieście wydał wyrok przeciwko Raiffeisen, że cała umowa jest źle skonstruowana, chodziło, że powód wystąpił o unieważnienie całej umowy, na samym końcu uzasadnienia sąd stwierdził , że to jest kredyt nigdy niespłacalny ponieważ saldo kapitału cały czas rośnie i nie da się tego spłacić a co mówi art.69 prawa bankowego – pożyczasz 100 tyś, oddajesz kapitał 100 tyś + odsetki + ewentualnie jakaś prowizja za udzielenie i to wszystko a indeksowanie do aktualnego kursu w CHF jest kasynem i to nie jest kredyt w rozumieniu prawa bankowego art.69 tylko derywat – wielkie oszustwo, mam nadzieję że Prokuratura dobierze się do dupy Prezesom banków tak, że nawet nie zdążą zabrać szczoteczek do zębów.
   Będą myli zęby w pierdlu tłustymi paluchami.

 • maciej

  Czytaliście już w Onecie bankstera Pietraszkiewicz czy jak mu tam ano mówi że jak przestaniemy spłacać to wpiszą nas do KRD a wypracowywana propozycja rozwiązania problemu kredytów będzie skierowana tylko dla regularnie obsługujących kredyty. I gość się wsypał czyli już wie jaka będzie propozycja i do kogo skierowana chociaż zespól powołany przez Glapińskiego jeszcze nie rozpoczął prac . Na manifestacjię i przestajemy płacić bo znowu chcą nas wydymać a ich nerwowe ruchy pokazują że trafiliśmy w czuły punkt tym można ich załatwić

 • Boro

  Zastanawiam sie z jakich kancelarii banki czerpia prawnikow? Czy mozee jest tak ze jedna kancelaria obsluguje dwie strony konfliktu? Komu zaufac? Jak znaleźć ukrytego bankowego agenta?

  • Marzena

   Po stronie banków jest przecież zawsze ta sama kobieta ANNA CUDNA WAGNER

 • Jędrek

  [email protected] Przecież każdy wie, że bankster bez kasy a zwłaszcza bez klienta JEST GOŁY I NA PEWNO NIE WESOŁY.
  Nie ma informacji od władz SBB na czym ma polegać owe bezpieczeństwo NIE PŁACĘ RAT, ZERO HARACZU. Dla mnie legalisty logicznym wydaje się, że ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM nie płacę raty (bo nie udowodniłem w sądzie, że to nie kredyt) to ląduje w KRAJOWYM REJESTRZE DŁUGÓW. Logiczne i żadne władze nawet super stowarzyszenia tego nie odszczekają. Jeżeli już tam się znajdziemy (A ZNAJDZIEMY) to co dalej? Pewnie trzeba znaleźć ustawę na ten temat i poczytać.
  Krótko mówiąc rozum mój podpowiada mi, że na swój sposób za nie płacenie rat ZŁAMIEMY ZASADY UDZIELANYCH KREDYTÓW i trzeba się liczyć Z OGROMNĄ NERWÓWKĄ. Czy aby wielu z nas jest na to stać? No właśnie ILU? Co oznacza termin TWORZENIA REZERW przez banki? Czy aby nie będzie tak, że my nie będziemy płacili rat a oni wezmą kasę z tych rezerw? Nie z banków matek. Tutaj. Szef NBP mówi o tym, że mają wzrosnąć owe rezerwy. Na co? Na to żeby leżały i nie pracowały? Nie Pan Glapiński czyści przedpole żeby banki ZA SZYBKO DO NIEGO NIE PRZYCZŁAPAŁY. Pamiętacie kto podczas kryzysu wsparł PRYWATNE ZBANKRUTOWANE BANKI W USA? No właśnie.

  • Wbal

   Zgadza się. Cała akcja bez przygotowania tj. analizy ryzyk i konsekwencji dla kredytobiorców oraz uświadomienia im tego spali na panewce i idę o zakład iż niewielu rozsądnych frankowiczów się przyłączy (ja na pewno nie). Sądzę, iż jej klęska będzie gwożdziem do trumny dla całego ruchu społecznego frankowiczów. Mam nadzieję iż władzom SBB nie o to chodzi.
   Co do akcji, z uporem twierdzę, iż tylko skrzyknięcie się na necie i skoordynowane wypłacanie gotówki z bankomatów i nielicznych już oddziałów określonego Banku może skutecznie przestraszyć Bankstera i zachęcić go do poważnej rozmowy. Do nich przemówi tylko grożba tłumów w Oddziałach skandujących o dostęp do swoich pieniędzy….i w skrajnym wypadku widmo runu na Banki i efektu domina.
   Może, przeprowadzić manifestację nie w sobotę a dzień roboczy i rozejść się po oddziałach banków po swą własną gotówkę…
   Dodatkowa korzyść dla kredytobiorcy, który wypłaci swe zasoby gotówkowe to to iż nie będzie juz wspierał prywatnych zbankrutowanych banków (o czym piszesz);-)

 • Marzena

  Karolina Korwin – Piotrowska – co za tragiczna wypowiedź.

  Przecież to jest CELOWE DZIAŁANIE, żeby zatrudniać do komentowania tego tematu OSOBY NIE ZNAJĄCE TEMATU.

  Proszę piszcie do niej, wytłumaczcie, zanim tysiące stracą do niej szacunek, bo ośmieszyła się strasznie.

  • Janina

   ale ile razy ona zarzucała innym sprzedajność …

  • Robert

   Pani Piotrowska zapomniała dodać, że jak ona zapłaci ratę to jej spada kapitał do spłaty a każdemu frankowiczowi każdego miesiąca kapitał się zmienia w zależności od kursu franka, od 2008 kapitał do spłaty wzrósł frankoiwczom 2-krotnie a Pani Piotrowskiej zmalał o 25 do 30 %.
   Ciekawe czy by była zadowolona jakby dzisiaj miała saldo zadłużenia np. 450 tyś zł zamiast normalnie np. 170 tyś zł.
   Ostatnio Sąd Warszawa Śródmieście wydał wyrok przeciwko Raiffeisen, że cała umowa jest źle skonstruowana, chodziło, że powód wystąpił o unieważnienie całej umowy, na samym końcu uzasadnienia sąd stwierdził , że to jest kredyt nigdy niespłacalny ponieważ saldo kapitału cały czas rośnie i nie da się tego spłacić a co mówi art.69 prawa bankowego – pożyczasz 100 tyś, oddajesz kapitał 100 tyś + odsetki + ewentualnie jakaś prowizja za udzielenie i to wszystko a indeksowanie do aktualnego kursu w CHF jest kasynem i to nie jest kredyt w rozumieniu prawa bankowego art.69 tylko derywat – wielkie oszustwo, mam nadzieję że Prokuratura dobierze się do dupy Prezesom banków tak, że nawet nie zdążą zabrać szczoteczek do zębów.
   Będą myli zęby w pierdlu tłustymi paluchami.

   • Piotr

    I to jest sedno sprawy – przynajmniej jak dla mnie.

  • Iwona

   Niech wyśle swoją umowę, na pewno znajdą sie jakieś kwiatki

   Czy ona w ogóle wie, że przez wiele lat dlatego płaciła więcej z tytułu sztucznie zawyżonego WIBORU, bo trwało polowanie na “frankowiczów”

   O co jej w ogóle chodzi, ona ma pretensję, że oszukiwani się zmobilizowali i zintegrowali

   I pisze, żeby banki robiły co chciały, bo i tak się z nimi nie wygra?

   Czy ona jest normalna?

  • Magda

   GŁUPOTY Karoliny TRZEBA JEDNAK ODPOWIEDNIO WYKORZYSTAĆ – PISZMY NA JEJ FACEBOOK’U BY NAGŁOŚNIĆ SPRAWĘ “FRANKOWEGO” SKANDALU!

  • Paula

   może jednak dajmy jej szansę, żeby zrozumiała, jak sie ośmieszyła, piszmy do niej

   a jeśli nie zrozumie, to niestety, ale powinna wrócić do celebryckich głupot, którymi często się zajmuje i nie podejmować tematów, ktorych nie zna i nie rozumie

   niemniej jednak już bardzo straciła w moich oczach

  • Karina

   Karolina jak zwykle złapała się “gorącego” tematu, ale nie pomyślała, że gorącym można się poparzyć, jak sie ktoś z gorącym nie potrafi obchodzić

 • All

  Działanie takie jak ZERO HARACZU wymaga ogromnej odwagi ,cierpliwośći i pieniędzy { niestety} . Byc może nalezy rozpocząć akcję od wysłania monitów wzywających do oddania nadpłaty z tytułu spreadow , nastepnie zwrócić sie do RF o wydanie stanowiska no i co dalej …..??? Czy tylko droga sadowa i jeśli tak ,to na jakie koszty trzeba sie przygotować ?

 • Marek27

  Akcja nie płacenia rat- jak najbardziej- tyle, ze przy pełnej znajomości ryzyka jakie niesie. Ja osobiście chce połaczyć ta akcje z wytoczeniem procesu (najlepiej hybrydowy GatinBank dawny Dombank- zapraszam). Mysle, ze jak wytoczy sie proces to wtedy są prawne mozliwości aby nie spłacać rat do banku a np. depozytu sadowego. Trzeba to jednak skonsultowć z prawnikiem.Na swojej stronie Mazur pisał (cyt z pamięci) że w niektórych wypadkach dużo rozsądniej jest nie płacić rat a wytoczyc proces. Ja będe wysyłał swoja Umowe do oceny prawnej na początku września i wtedy zapytam o to jakie to sa przypadki.

  • Boro

   To radze Ci wyslac czym prędzej bo oni juz maja kupe roboty. Ja juz czejam 3 tyg. A kosztowalo mnje to 580 pln brutto.

   • Tomek

    A w zeszłym kosztowało 99 pln. Stukają Was jak chcą i łykacie to jak pelikany..

 • Marek27

  Tak wiem, że się czeka, ale nie mogę wczesniej- niestety:(

 • Magda M.

  Cały czas pitolicie o tym, że Wam kapitał rośnie… czy Wy naprawdę nie rozumiecie istoty Waszego kredytu ? Naprawdę nie wiedzieliście, że kapitał jest wyrażony w CHF a nie PLN. Czego tutaj nie rozumiecie ?

  Może czas abyście wrócili do podstawówki nauczyć się czytać ze zrozumieniem.

  Przestańcie odwracać kota ogonem ! Nie róbcie z siebie idiotów, że nie widzieliście, że kapitał macie określony we CHF. Bo to było chyba oczywiste. CHolera jasna ! Macie problem z wartością PLN i CHF. To wyjedźcie pracować tam gdzie będziecie zarabiać we CHF.

  I nie piszcie pierdół, że nie mogliście wziąć we PLN kredytu. Mogliście tylko na mniejszą kwotę, na mniejszy metraż. To cała tajemnica dlaczego mieliście zdolność na CHF a nie PLN.

  Przykro, że macie taką sytuację ale my ‘trolle’ też będziemy walczyli o swoje !!!!!
  Nas jest więcej !

  Was tylko 1mln nad kilkanaście.

  • Tomek

   @Magda M. Nie wiesz o czym piszesz to raz, dwa – piszesz w imieniu zlodzeja, trzy – gdzie ta kwota kapitalu wyrazona w CHF? https://s10.postimg.org/jsjzc7o3d/pseudo_CHF.jpg

   • JT

    @Tomek; błąd w umowie “rzucający się w oczy”: Denominowany czy waloryzowany ? Bo to zasadnicza różnica…
    Co to za bank tak zredagował umowę bez sensu ?
    JT

    • Tomek

     @JT Wiem o tym, to specjalisci z Kredyt Banku, ktorzy nie wiedzieli jaki to “kredyt” sprzedaja. No ale musial byc super, skoro pozniej Morawiecki (bzwbk) kupil ich razem z dobrodziejstwem inwentarza…

  • do trolla Magdy M.

   Madziu, coś ci powiem: w umowie mam wpisane wartość kredytu w PLN, hipoteka w księdze wieczystej w PLN, nawet pierwotny harmonogram spłat w PLN
   dziecko odśwież swoje CV bo niedługo będzie ci potrzebne

  • Robert

   [email protected] i co z tego że saldo kredytu jest wyrażone w obcej walucie, tylko zapominałaś, że są już wyroki sądów a szczególnie ostatni w lipcu Sąd Warszawa Śródmieście wydał wyrok przeciwko Raiffeisen, że cała umowa jest źle skonstruowana, abuzywna, zakaz indeksowania do waluty obcej, chodziło, że powód wystąpił o unieważnienie całej umowy, Sąd wyraźnie podkreślił że saldo kredytu nie może być zmienne według art. 69 prawa bankowego tylko odsetki mogą być zmienne.
   Na samym końcu uzasadnienia sąd stwierdził , że to jest kredyt nigdy niespłacalny ponieważ saldo kapitału cały czas rośnie i nie da się tego spłacić a co mówi art.69 prawa bankowego – pożyczasz 100 tyś, oddajesz kapitał 100 tyś + odsetki + ewentualnie jakaś prowizja za udzielenie i to wszystko a indeksowanie do aktualnego kursu w CHF jest kasynem i to nie jest kredyt w rozumieniu prawa bankowego art.69 tylko derywat – wielkie oszustwo ale to osobny temat w jaki sposób bank zabezpieczał sobie kredyt na koszt kredytobiorcy za jego plecami, w umowach tego nie ma a sądy zakazują indeksowania do walut obcych na podstawie wyroku Sądu najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 roku. Kwestią czym banki zabezpieczały kredyty walutowe zajmie się Prokuratura jak biegły wejdzie w bilanse banków.

   Banki są już przegrane, ja mam znajomego bankiera w Anglii i mam takie informacje jak to wszystko wyglądało że się włos jeży, tylko nie będę tego publikował bo najpierw wykorzystam to w swojej sprawie w sporze z bankiem w sądzie.

  • Z”Ukosa”

   Kapitał jest wyrażony w CHF- bezprawnie. To sa umowy z okresu sprzed 24 stycznia 2009 roku. Art. 358 KC – zobowiązania pieniężne mogły być wyrażone tylko w pieniądzu polskim. Umowa jest nie ważna -art. 58 KC…! I co powiesz. ps. żadnych transferów chf nie było , kredyt klienci wykorzystali w PLN. Kredyt walutowy to taki : udzielony, wypłacony i spłacany w CHF- bez żadnych spread’ów. Przestań pi…ć głupoty, nie jesteśmy w średniowieczu.

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Jeżeli pozwolisz bo wyglądasz mi na geniusza finansów. Możesz wyjaśnić jak bank oblicza odsetki od salda zadłużenia skoro ten kapitał jest “płynny” i zmienia swoją wartość cały czas ( co najmniej paręnaście razy dziennie ). A ja mam harmonogram spłaty stały. podane są jakieś tam wartości rat ale przecież to się zmienia cały czas więc aktualizacja powinna przypadać na każdą zmianę kursu czyli powinnam mieć dziennie aktualizowany harmonogram spłat kilkanaście razy. Co więcej gdyby złapać w końcu ten moment, z którego wyprowadzamy dane do spłaty to powinna być natychmiastowa aktualizacja dotychczas wpłaconych pieniędzy aby uaktualniać saldo zadłużenia. Gdybyś przypadkiem poczuła się przytłoczona tymi faktami to dodam, że bank tego nie robi i manipuluje tymi danymi również za pomocą spreadów więc tak naprawdę nikt nie wie ile pożyczył, ile spłaci i jak to jest rozliczane.

   • Madi poruszyła kwestię znaną w fizyce jako zasada nieoznaczoności Heisenberga i właśnie tego argumentu użyłem nie podając wyliczenia wartości przedmiotu sporu dla sądu (wtedy jeszcze nie obowiązywały przepisy o maksymalnej opłacie sądowej 1000 PLN i trzeba było bulić 5% procent od roszczenia) nie chcąc majestatu obrazić fałszywymi kwotami niemającymi nic wspólnego z rzeczywistością i zostać posądzonym o robienie sobie z jaj z ich wysokości, przed którymi trzeba wstawać, kiedy idą, gdyż wartości wyliczone ma moment obecny nie komutują, już za chwilę, albo jeszcze w tej samej są przecież nieaktualne, ze względu na manipulacje kursami walut, nazywane potocznie “wahaniami”.

    Pozostawiłem także sądowi kwestię oszacowania należnego mi odszkodowania, jednak tego zadania nie chciał się podjąć i wystąpił do mnie podanie kwot. Oczywiście podałem, określając moje roszczenie wobec banksterów na ładnych kilka milionów PLN. I tak potraktowałem ich ulgowo, w moim przypadku straty są znacznie większe, ponadto nie ma takiej kwoty, która naprawiłaby szkody, które ta banda oszustów i złodziei wyrządziła.

    Co do Rzecznika, to nie może wypowiadać się ogólnie, gdyż teoretycznie różne mogą być zapisy w poszczególnych umowach, a on (ona) nie jest przecież Duchem Świętym, tylko Rzecznikiem i wszystkich umów nie zna, dlatego na wniosek poszkodowanego odnosi się do konkretnej umowy i w moim przypadku tak się stało, wydali miażdżący dla banksterów pogląd w sprawie na ponad 60 stronach, dołączając go na moją prośbę do akt sądowych.

    Zatem występujmy do Rzecznika w naszych sprawach oraz składajmy pozwy indywidualne masowo i nie jest do tego potrzebna żadna kancelaria, każdy może napisać pozew we własnych zakresie, a jeśli ktoś nie pamięta zarzutów, to pełna argumentacja jest dostępna nawet na stronie SBB. Swoją drogą, postulowałem tu kiedyś o sporządzenie szablonu, który każdy mógłby do swojego konkretnego przypadku łatwo dostosować.

    Osobna kwestią jest opieszałość sądu, np. mój pozew złożyłem w styczniu br., a więc mamy już ósmy miesiąc, a termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony, co w sprawie cywilnej jest nie tylko skandalem, ale ewidentnym łamaniem Konstytucji, ponieważ przewlekanie postępowania prowadzi do naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, konstytucyjnie zagwarantowanego każdemu Obywatelowi. Powoduje także dalsze, wymierne straty finansowe.

    Jednak opieszałość sądu, będąca swego rodzaju urzędniczym sabotażem praw Obywatela oraz działaniem z premedytacją na jego szkodę, a więc na szkodę Rzeczpospolitej, którą tworzy ogół Obywateli, jest możliwa tylko w przypadku, gdy pozwy są składane w takiej liczbie, którą mogą ogarnąć skorumpowane, albo dziedzicznie wrogie Polsce kreatury, cynicznie, lecz moralnie bezprawnie wystrojone w sędziowskie togi, wyznaczone przez banksterstwo do obsługi spraw parafrankowych. Jeśli pozwy będą masowe, to ladaca nie ogarną ich liczby i posypią się piękne wyroki z sądów przyzwoitych, których jak już wspominałem mamy w Polsce znakomitą większość, Wyroki te będą stanowiły nieformalne precedensy w kolejnych sprawach i spadająca już lawina nabierze gigantycznego tempa, a to lawina kamienista, marny los tych urzędników, sędziów i polityków, którzy się pod nią dostaną.

    Mój przypadek nie jest miarodajny, nie powinien nikogo zniechęcać, zresztą wszystko jest na dobrej drodze, po prostu mają mnie zapewne na indeksie; dlatego najpierw ginęły w sądzie papiery z pozwu, teraz przewlekają sprawę, która jest ewidentnie wygrana, co potwierdził nawet sam Rzecznik. Jak nie w pierwszej instancji, to w kolejnej. Nie ma sprawy, życie nauczyło mnie cierpliwości, ale będę ścigał skurczybyków choćby nawet z zaświatów. Na razie skarżę się na opieszałość sądu i żądam, nie proszę, tylko żądam wyznaczenia terminu rozprawy.

    Taka mnie naszła refleksja, że co by nie mówić o Erdoganie, że zbrodniarz, tyran i syjonistyczny szpicel mimo firmowania jadowicie antyżydowskiego, choć niewątpliwie prawdziwego faktograficznie dokumentu filmowego „ÜST AKIL” (dostępnego na YouTube) dla uzyskania poparcia Turków, notabene z doskonałym skutkiem, to ten facet ma także swoje zalety. Jego metody postępowania wobec wrednej części sądownictwa rezydującego w Rzeczpospolitej, bezspornie reprezentującego interes obcy, Polsce wrogi, a także wobec większości obecnych polityków i pożal się Boże posłów na Sejm działających analogicznie, wobec KNF oraz produktów Pietruchopodobnych, miałyby moim skromnym zdaniem głęboki sens oraz ożywczy (o ile to dobre słowo) efekt w państwie bezprawia i niesprawiedliwości, ustawowego zamordyzmu, sojuszy z parafinansowymi gangsterami, bandytami, kłamcami, zbrodniarzami wojennymi i wielokrotnymi zdrajcami. I czemu się potem dziwić, że taka podła jest “nasza” klasa polityczna, skoro jeździ na wspólne posiedzenia rządu do Izraela? Z jakim przystajesz, takim się stajesz…

    Właściwie taki Erdogan wydaje się być koniecznością wobec różnych krytych z zapleśniałego cienia totalniaków, typu niejaki Rzepliński, odstawiający niewiarygodna wprost manianę w TK, zamiast w ZK, gdzie jest jego i jemu podobnych uzurpatorów miejsce.

    W migawce z Ankary widziałem ostatnio dość mocno sfatygowanych sędziów w wymiętych koszulinach i rozciągniętych krawatach, a także polityków, dziennikarzy i prokuratorów, niektórych z całkiem solidnymi limami pod oczami oraz nieźle przetrzebionym uzębieniem. Aż żal patrzeć na nieszczęście Polski, która nie potrafi w ten sposób rozmawiać ze zdrajcami i zaprzańcami. A jeśli przykład Turczynów byłby komuś niemiłym, to przecież niemal wszyscy kochają rewolucję we Francji, a tam więcej głów toczyło się po rynkach, niż kół po autostradzie w czasie letniego weekendu.

 • dude

  Wiele kancelarii przeanalizuje umowę bezpłatnie. Popytajcie w kancelariach wymienionych wcześniej.

 • Do Magdy co to jest to Twoje o które będziesz walczyć z tymi milonami trolli o pracę u banksterów to napis ze pracujesz w banku i boisz się ze jak rozpoczniemy zaplanowana akcje stracisz robotę ale wtedy jest was kilkadziesiąt tysięcy a nas 700 tys

 • Nadir

  Myślę że dobrą akcją było by wypłacenie jednego dnia środków jakie mamy czy depozytów w bankach Nie niesie żadnego ryzyka a pewnie jeżeli skala będzie duża to zrozumieją że klienci też są ważni

 • Jędrek

  Magda [email protected] Bardzo dobry tekst. Problemem jest, że strasznie ZACOFANY. Próba skłócenia kredytobiorców złotowych i takich co wzięli kredyt: DENOMINOWANY, INDEKSOWANY czy WALORYZOWANY nie powiódł się. Jesteś troszeczkę do tyłu. Bardzo Ciebie proszę nie wchodź w buty jakiejś grupy która to walczy przeciwko nam tylko dla tego, że pozwoliła sobie na krótką przerwę w obserwowaniu bardzo poważnego problemu w obszarze kredytów. Nie ma dwóch kategorii kredytów takich jakie napisałem wyżej. Są TYLKO JEDNE ZŁOTOWE! Jeżeli przez przypadek nie odrobiłaś lekcji to informuję Cię, że kredyty WALUTOWE (bo pewnie o takich myślisz) w tym czasie (boom na kredyty indeksowane, waloryzowane czy denominowane) otrzymało 2% kredytobiorców. Mowa o grupie około 14.000 kredytobiorców. Pozostali w ilości około 700 tysięcy kredytów to my, BŁĘDNIE NAZYWANI FRANKOWICZE. Tak samo jak błędnie pokazuje się w dyspozycyjnych mediach w tle dyskusji FRANKI SZWAJCARSKIE. My żadnych franków NIGDY NIE WIDZIELIŚMY!
  Jeżeli przebrniesz przez ten poziom to powiem Ci, że nasze Stowarzyszenie występuje również w obronie WAS KREDYTOBIORCÓW KTÓRZY WZIĘLI KREDYTY W ZŁOTYCH.
  Szanowna Magdo [email protected] Nie jesteśmy Twoimi wrogami i nic od Ciebie nie chcemy. Mało tego może z naszej walki wyjdzie coś DOBREGO DLA CIEBIE 🙂 Wiesz o tym, że w państwach Zachodnich kredyt udzielony przez Twój bank matkę np. Doutsche Bank udziela kredyty TANIEJ O POŁOWĘ? Pewnie nie wiesz, ale to nie napiszę, że jest Twój problem TYLKO NASZ POLSKICH OBYWATELI. My walczymy z toksycznymi bankami gdzie te z czuba naszej Polskiej Bankowości NIE SĄ POLSKIE.
  Życzę Ci miłego weekendu. Bądźmy RAZEM nie nawalajmy się Polacy.

 • Jędrek

  Wyżej Pisaliście, że Biuro Rzecznika Finansowego Wam odpowiedziało.
  Pochwalę się, że o mnie również nie zapomniano. Pismo które otrzymałem nazwałem tak trochę przekornie:
  PO DRUGIE 🙂

  Po drugie dokument obejmuje swoim zakresem i kładzie szczególny nacisk
  na analizę wybranych postanowień występujących w umowach kredytów walutowych oraz
  interpretację przepisów mających w tym zakresie zastosowanie”. Po drugie, raport dotyczył w
  dużej mierze analizy postanowień umownych, …

  Bardzo dziękuję za pełną staranność w stworzeniu tego pisma i PO DRUGIE do usłyszenia 🙂
  Nie o to nam chodziło Pani Rzecznik. Pytaliśmy grzecznie dlaczego NIE POWIADOMILIŚCIE ORGANÓW ŚCIGANIA?

 • marian

  Jesli macie oszczędności nie trzymajcie ich u złodzieja tego czy innego (banki). Może ulokować w obligacjach- jakiś tam zysk jest, a bankster nie może kreować nowych kredytów bez naszej kasy, znaczy nie zarabia. Żenuje mnie jak słyszę ze taki tzw. frankowicz trzyma kasę na lokacie u mzlodzieja lub innym millenium, a znam takich. Ludzie nie dawajcie wrogowi zarabać na Was. Zero lokat, kart kredytowych itp.

 • Nadir

  Nie było żadnego kredytu we frankach był albo indeksowany albo denominowany , ale był złotowy

 • Andrzej
 • detektortroli

  Gdybym był trolem na tym forum , to nie zacząłbym od widziały gały co brały, bo to prymitywny zgrany tekst dla niewtajemniczonych .Raczej tonowałbym rewolucyjne nastroje obserwoawane tutaj jeszcze kilka dni temu. Mnożyłbym wątpliwości i zagrożenia dla planowanych akcji : a czy to na pewno bezpieczne, czy nic mi nie grozi, ilu ” rozsądnych frankowiczów ” to poprze , pitu pitu rozmydlające główną strategię :MASOWE MANIFESTACJE ULICZNE, AKCJA ZERO HARACZU ,MASOWE POZWY INDYWIDUALNE, NAMIOTY OSZUKANYCH. Wszystkie merytoryczne argumenty zostały już wiele razy przemielone , wszyscy zainteresowani doskonale je znają , tylko, że wyrok na 600 tys. rodzin ( jeszcze nieprawomocny )zapadł wbrew tym argumentom,logice, prawu i zwykłej społecznej przyzwoitości. Jak nas teraz nie usłyszą i się nie przestraszą , to nas zaorają. Naszą jedyną siłą i argumentem jest nasza masa i solidarność . Oni boją się tylko masowych działań , bo to tylko takie zagrażają złodziejskiemu systemowi. Więc nie pytajcie proszę( świadomie czy też nie ) czy mamy wykupioną ważną polisę na barykady , nikt takich nie sprzedaje. Nie marnujmy czasu, zajmijmy się przygotowywaniem operacyjnych działań.

 • boro

  Koordynator działań pilnie poszukiwany!!!

 • vis

  z tym krajowym rejestrem długów to spokojnie. oczywiście mogą tam nas dopisać..
  ale po 90 dniach.. (po 60 dniach przeterminowanej raty muszą wysłać wezwanie, a następnie po kolejnych 30 od dnia wysłania mogą dopiero dopisać do KRD).
  nawet jeżeli ktoś tam wyląduje to chyba nie jest to coś strasznego chyba że ktoś prowadzi działalność gospodarczą.. ale tutaj też 2 niezapłacone raty nie skutkują dopisaniem do KRD.. zawsze można spłacać przed upływem 90 dni tą najstarszą.

 • Madi

  Żołnierze ustawili się do boju dowódcy brak…my Polacy zawsze mieliśmy świetnych, walecznych dowódców więc …kapitanie przybywaj ! Zero haraczu już zrobiło szum medialny i o to chodzi możemy złapać trochę śpiących dusz nawet jak akcja słabo wypali a prawdopodobnie słabo wypali…

 • boro

  No właśnie mieliśmy. Sprzedajność oraz brak odporności na grupy nacisku to bolączka dzisiejszych dowódców. Myślałem że prezes jest nie sprzedany. Ale on widocznie ma inne plany albo starość nie radość i mózg czyni fajerwerki.

  • Madi

   Każdy jest podobno do kupienia kwestia ceny…Trolle się szmacą za grosze a politycy za miliony 🙂

 • Ups, żle mi sie wkleiło, bo wpis jest do ogółu, już poprawiam, sorki.

  Madi poruszyła kwestię znaną w fizyce jako zasada nieoznaczoności Heisenberga i właśnie tego argumentu użyłem nie podając wyliczenia wartości przedmiotu sporu dla sądu (wtedy jeszcze nie obowiązywały przepisy o maksymalnej opłacie sądowej 1000 PLN i trzeba było bulić 5% procent od roszczenia) nie chcąc majestatu obrazić fałszywymi kwotami niemającymi nic wspólnego z rzeczywistością i zostać posądzonym o robienie sobie z jaj z ich wysokości, przed którymi trzeba wstawać, kiedy idą, gdyż wartości wyliczone ma moment obecny nie komutują, już za chwilę, albo jeszcze w tej samej są przecież nieaktualne, ze względu na manipulacje kursami walut, nazywane potocznie „wahaniami”.

  Pozostawiłem także sądowi kwestię oszacowania należnego mi odszkodowania, jednak tego zadania nie chciał się podjąć i wystąpił do mnie podanie kwot. Oczywiście podałem, określając moje roszczenie wobec banksterów na ładnych kilka milionów PLN. I tak potraktowałem ich ulgowo, w moim przypadku straty są znacznie większe, ponadto nie ma takiej kwoty, która naprawiłaby szkody, które ta banda oszustów i złodziei wyrządziła.

  Co do Rzecznika, to nie może wypowiadać się ogólnie, gdyż teoretycznie różne mogą być zapisy w poszczególnych umowach, a on (ona) nie jest przecież Duchem Świętym, tylko Rzecznikiem i wszystkich umów nie zna, dlatego na wniosek poszkodowanego odnosi się do konkretnej umowy i w moim przypadku tak się stało, wydali miażdżący dla banksterów pogląd w sprawie na ponad 60 stronach, dołączając go na moją prośbę do akt sądowych.

  Zatem występujmy do Rzecznika w naszych sprawach oraz składajmy pozwy indywidualne masowo i nie jest do tego potrzebna żadna kancelaria, każdy może napisać pozew we własnych zakresie, a jeśli ktoś nie pamięta zarzutów, to pełna argumentacja jest dostępna nawet na stronie SBB. Swoją drogą, postulowałem tu kiedyś o sporządzenie szablonu, który każdy mógłby do swojego konkretnego przypadku łatwo dostosować.

  Osobna kwestią jest opieszałość sądu, np. mój pozew złożyłem w styczniu br., a więc mamy już ósmy miesiąc, a termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony, co w sprawie cywilnej jest nie tylko skandalem, ale ewidentnym łamaniem Konstytucji, ponieważ przewlekanie postępowania prowadzi do naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, konstytucyjnie zagwarantowanego każdemu Obywatelowi. Powoduje także dalsze, wymierne straty finansowe.

  Jednak opieszałość sądu, będąca swego rodzaju urzędniczym sabotażem praw Obywatela oraz działaniem z premedytacją na jego szkodę, a więc na szkodę Rzeczpospolitej, którą tworzy ogół Obywateli, jest możliwa tylko w przypadku, gdy pozwy są składane w takiej liczbie, którą mogą ogarnąć skorumpowane, albo dziedzicznie wrogie Polsce kreatury, cynicznie, lecz moralnie bezprawnie wystrojone w sędziowskie togi, wyznaczone przez banksterstwo do obsługi spraw parafrankowych. Jeśli pozwy będą masowe, to ladaca nie ogarną ich liczby i posypią się piękne wyroki z sądów przyzwoitych, których jak już wspominałem mamy w Polsce znakomitą większość, Wyroki te będą stanowiły nieformalne precedensy w kolejnych sprawach i spadająca już lawina nabierze gigantycznego tempa, a to lawina kamienista, marny los tych urzędników, sędziów i polityków, którzy się pod nią dostaną.

  Mój przypadek nie jest miarodajny, nie powinien nikogo zniechęcać, zresztą wszystko jest na dobrej drodze, po prostu mają mnie zapewne na indeksie; dlatego najpierw ginęły w sądzie papiery z pozwu, teraz przewlekają sprawę, która jest ewidentnie wygrana, co potwierdził nawet sam Rzecznik. Jak nie w pierwszej instancji, to w kolejnej. Nie ma sprawy, życie nauczyło mnie cierpliwości, ale będę ścigał skurczybyków choćby nawet z zaświatów. Na razie skarżę się na opieszałość sądu i żądam, nie proszę, tylko żądam wyznaczenia terminu rozprawy.

  Taka mnie naszła refleksja, że co by nie mówić o Erdoganie, że zbrodniarz, tyran i syjonistyczny szpicel mimo firmowania jadowicie antyżydowskiego, choć niewątpliwie prawdziwego faktograficznie dokumentu filmowego „ÜST AKIL” (dostępnego na YouTube) dla uzyskania poparcia Turków, notabene z doskonałym skutkiem, to ten facet ma także swoje zalety. Jego metody postępowania wobec wrednej części sądownictwa rezydującego w Rzeczpospolitej, bezspornie reprezentującego interes obcy, Polsce wrogi, a także wobec większości obecnych polityków i pożal się Boże posłów na Sejm działających analogicznie, wobec KNF oraz produktów Pietruchopodobnych, miałyby moim skromnym zdaniem głęboki sens oraz ożywczy (o ile to dobre słowo) efekt w państwie bezprawia i niesprawiedliwości, ustawowego zamordyzmu, sojuszy z parafinansowymi gangsterami, bandytami, kłamcami, zbrodniarzami wojennymi i wielokrotnymi zdrajcami. I czemu się potem dziwić, że taka podła jest „nasza” klasa polityczna, skoro jeździ na wspólne posiedzenia rządu do Izraela? Z jakim przystajesz, takim się stajesz…

  Właściwie taki Erdogan wydaje się być koniecznością wobec różnych krytych z zapleśniałego cienia totalniaków, typu niejaki Rzepliński, odstawiający niewiarygodna wprost manianę w TK, zamiast w ZK, gdzie jest jego i jemu podobnych uzurpatorów miejsce.

  W migawce z Ankary widziałem ostatnio dość mocno sfatygowanych sędziów w wymiętych koszulinach i rozciągniętych krawatach, a także polityków, dziennikarzy i prokuratorów, niektórych z całkiem solidnymi limami pod oczami oraz nieźle przetrzebionym uzębieniem. Aż żal patrzeć na nieszczęście Polski, która nie potrafi w ten sposób rozmawiać ze zdrajcami i zaprzańcami. A jeśli przykład Turczynów byłby komuś niemiłym, to przecież niemal wszyscy kochają rewolucję we Francji, a tam więcej głów toczyło się po rynkach, niż kół po autostradzie w czasie letniego weekendu.

 • sebastian jarczak

  Co do kredytów frankowych, mamy do czynienia z istną karuzelą postaw i decyzji ich dotyczących, ale zapominamy chyba o najważniejszym-o sprawiedliwym i uczciwym rozstrzygnięciu tego zagadnienia, w formie która powinna być stosowana w każdym kraju, który opiera się na prawdzie, stabilności prawa oraz logiczności postępowań.

  Odłóżmy wszystkie “sami sobie winni”, oraz “zostaliśmy oszukani”, niech nie grają nam surmy “państwo musi nam pomóc”, ani słuszne podejrzenia “był to skok na kasę zrobiony z premedytacją”. Rozpatrzmy to tak jak było, i jak rozpatrzone być powinno-fakty nie kłamią.

  Banki udzielały kredytów w złotówkach, które były indeksowane we frankach, a więc każdorazowo, przy każdej transakcji franki były przeliczane na złotówki i to w nich były dokonywane transakcje, klient nie mógł pobrać kredytu we frankach, ani go w nich spłacać. Banki więc nie zajmowały się pośrednictwem walutowym, a jedynie udzielały kredytu w złotówkach, zapisując sobie go we frankach, i każdorazowo przeliczając wg aktualnego kursu tej waluty-to ważne by nie uważać tych kredytów za walutowe.

  Pierwsza sprawa to wszelkiego rodzaju niedozwolone klauzule jakie były w umowach, a jakie są uznawane za niedozwolone, tak przez KNF, jak i kodeks cywilny. Banki posiadają swoich prawników i to na bankach ciąży obowiązek sporządzenia umowy w taki sposób, by była zgodna z obowiązującymi regułami. Biorąc pod uwagę fakt że wszystkie te “niedociągnięcia” są na niekorzyść klienta, możemy tu zauważyć jednostronną wadliwość umowy, czyli procedura związana z tami umowami zakładała z premedytacją działania na niekorzyść klienta-to kwalifikuje się do ukarania banku jakąś karą nawiązki na rzecz klienta i zakazu podejmowania takich działań w przyszłości , pod karą utraty licencji w warunkach recydywy (zorganizowanego oszustwa). Nie wchodzę tu w szczegóły, ale tego typu niedozwolone zapisy spotykamy w wielu różnych umowach (kredytów, ubezpieczeń, itp), i czas by państwo staneło po stronie słabszego klienta, i pilnowało by czyjaś niewiedza nie ułatwiała oszukiwania go. Nie chodzi o jakieś udawane urzędy czy rzeczniki, jak ktoś oszukuje, to ma mieć prokuratora na karku-chodzi o zasady.

  Druga sprawa to wycena tego kredytu i wszystkich jego części (transz i rat spłaty). Każdy bank używał do tego własnego kursu franka, który co ciekawe posiadał DWIE wyceny; kupna i sprzedaży. I tak kiedy braliśmy kredyt, bank przeliczał nam po cenie kupna (niższej), a gdy spłacaliśmy go, to płaciliśmy po cenie sprzedaży (wyższej), to jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i kodeksem cywilnym, bo oznacza że dany towar (kredyt) posiada w jednym momencie DWIE wartości, w zależności od tego w którą stronę się przemieszcza… posłużę się przykładem: wyobraźmy że swój kredyt wyrażony we frankach dostaje w złotówkach, w reklamówce, i po chwili rozmyślam się z tego kredytu i chcę go spłacić jednorazowo-kwota którą godzinę temu dostałem jako KREDYT , jest niewystarczająca na spłacenie go!!!! Mamy przykład czegoś niedozwoloneg, bo nie można stosować podwójnej wagi do jednego i tego samego przedmiotu. Kurs stosowany przez bank powinien być jednolity (średni), bo i tak zarabiał osobno na prowizjach, a kredyty były wyłącznie denominowane w tej walucie, a nie dochodziło nigdy do faktycznej wymiany. Skoro bank mając dwie wartości, zawsze wybierał niekorzystną dla klienta, to teraz sąd w ramach rekompensaty powinien zażądać by przeliczył wszystkie transakcje po kursach dla niego niekorzystnych (kara i nawiązka) i o te różnice zmniejszył jego zadłużenie proporcjonalnie w okresach zadłużenia i spłat. U wszystkich klientów, których dotyczył ten proceder, i oczywiście zakaz stosowania podwójnej wartości dla przedmiotów transakcji. Przypominam że tutaj przedmiotem transakcji był KREDYT, a nie WYMIANA WALUTY, a zakaz spłaty w walucie tego kredytu tylko uprawdopodabnia założenie, że ten proceder (zarobek na różnicach w wartości) był stosowany z premedytacją.

  No i ostatnia odsłona, tym razem stają naprzeciw siebie bank i fiskus. O co chodzi? NIE WIEM, jest to tylko moje przypuszczenie, ale ciekawe jest jak banki księgowały swój przychód i czy różnica w kursie była liczona jako dochód, czy też figurowała jako koszt? Jeśli np bank pożyczył komuś 1000 franków po cenie 2,5 zł (2,5 tys) a po dwóch lat ktoś to spłacił po kursie 3,5 zł (3,5 tys +500 narzut) to czy bank wykazał jako swój dochód tylko 500 (powinien 1,5 tys, jeżeli nie dochodziło do faktycznych transakcji walutowych), pomijam WIBOR,i inne które obniżają dochód, zwracam uwagę na mechanizm. To może być gwóźdź do trumny niektórych banków i pozwoli zrozumieć dlaczego niektóre banki pozbywały się tak szybko swoich polskich spółek, “umoczonych” we franki. Nie siedzę w temacie, ale gdybym miał możliwość sprawdziłbym banki pod tym kątem.

  Nie jest prawdą że banki “nie mogą” upaść, ani że w wypadku bankrutctwa, depozyty jego klientów są w jakikolwiek sposób zagrożone-ani jedna złotówka z lokat złożonych przez klientów NIE OPUSZCZA BANKU pod żadną postacią (kredytu lub innego produktu). System rezerw cząstkowych określa możliwość (zakres) kreacji pieniądza, który jest używany do udzielania kredytów, udzielanie kredytu za pomocą kapitału złożonego przez klienta, jest wielokrotnie mniej zyskowne, i niesie ryzyko, że w razie niespłacenia przez klienta długu, trzeba będzie oddać pieniądze klientowi. Jeżeli wysokość rezerwy cząstkowej wynosi 10%, to kiedy wpłacam tam 10 tys, na lokatę, bank może posiadając moje pieniądze dobrać 90 tys (udzielić kredytu na taką kwotę ze środków specjalnie na ten cel wykreowanych). Mógłby oczywiście wykorzystać 9 tys na ten cel, zostawiając 1 tys jako obowiązkowa rezerwa, ale chyba nie byłoby to najmądrzejsze 🙂 Aby bank mógł pożyczyć te 90 tys, musi mieć te moje 10 tys jako rezerwę-widać na tym przykładzie gdzie można włożyć wszystkie opinie ekspertów na temat tego że w razie krachu “stracimy” lub że bank nie może jednocześnie wypłacić wszystkich swoich depozytów-on je ma i może, jednak wtedy musi pożyczyć się gdzieś środków na rezerwę cząstkową.

  Oczywiście w dobie dzisiejszych regulacji, gdy każda ustawa, przepis i rozwiązanie jest wprowadzane w celu okradzenia obywatela., a tłumy “ekspertów” nam tłumaczą w telewizji, co jest dla nas dobre, a co złe, ciężko jest liczyć na uczciwość i sprawiedliość. Co nie oznacza że powinniśmy się poddawać i z prawa do niej rezygnować-jest ona nam przyrodzona tak samo jak wolność, i każda próba pozbawienia nas podmiotowości, jest oparta na fałszu. Siłą napędową tego systemu są nasze słabości, a nasze słabości to największy przeciwnik, jaki stoi nam na drodze wyzwolenia…https://krasekblog.wordpress.com/2016/08/13/frankowy-zawrot-glowy/

 • Agnieszka

  Piszecie o “uśpionych” frankowiczach – oto jestem. Rok 2008, prawie najgorszy możliwy kurs. Samotna matka (byłam nią gdy brałam kedyt), alimenty płacone albo nie, nie łapiąca się ani na FA, ani na 500+. Obecnie nie stac mnie nawet na to, aby wpłacić 10 zł na zrzutkę. Nie mogłam być na żadnej manifestacji ze względu na koszty, logistykę, a przede wszystkim koszmarne zmęczenie – mam etat, ale wszystko leci na opłaty, w tym oczywiście rate kredytu. Na życie muszę robić fuchy, w sumie od 5 lat robię po kilkanaście godzin na dobę tylko na to, aby przeżyć, pomaga mi matka – niestety finansowo nie może.
  Śledzę wszystkie zdarzenia związane z tematem, ale jestem bierna, bo ledwo starcza mi pary, aby związać koniec z końcem. Dodam, że nie brałam kredytu “pod korek”, niestety od roku 2011 mamy w firmie regularne obniżki pensji, bo “kryzys”.
  Nie przeraża mnie to, że mam 1,5 razy większy kapitał do spłaty – przeraża mnie ogrom bezprawia w Polsce, dzięki któremu jestesmy jedynym krajem w Europie, który bezprośrednio i bez ogródek ogłosił poddaństwo międzynarodowej mafii, beż praktycznie zadnych ustępstw czy negocjacji. I to przez partię która przedstawia sie jako taka, która chce być prawdziwie polska i działająca na rzecz polskich obywateli. To jest gorsze niż cokolwiek, czego nasz naród doświadczył.
  Nie oczekuję niczego po organizacjach zrzeszających frankowiczów – nie mogę Wam pomóc nijak. NIe mogę się zrzucić, nie mogę pojechac na manifestację, nie mogę nawet dementować troli na gazecie czy innym szicie, bo nie mam na to czasu. Nie moge nawet rozpocząć głodówki, choć kandydatką byłabym niezłą – jestem odpowiedzialna za moją córkę. Ma 13 lat, wie o wszystkim, ale przedstawiam jej to jako sytuację, z którą sobie radzę, nie mogę przecież dziecka obarczać współodpowiedzialnoscia, wziać do namiotu do Warszawy, rzucić prace na 2 – x tyg.
  Oczywiscie nie mogę też przyłączyc się do protestu “zero haraczu”, nie stac mnie na prawnika który by to monitorował. Gdybym jednak miała pieniądze, bez wahania bym to zrobiła – uważam, że to z punktu widzenia prawnego jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie ma BTE i jak niby bank ustali wysokość roszczenia przed sądem? Na podstawie nielegalnej klauzuli? Uważam, że to b. dobre rozwiązanie i dlatego mamy taką aktywnosć trolli. Niestety mnie na to nie stać i już dzis martwię się, jak przerwać termin roszczenia, który mija za 2 lata.
  Osobiście uważam, że nic nam nie pomoze, tylko sądy – żadne manifestacje. Oczywiście po zmianie frontu Partii sądy też moga zmienic front i najpewniej to zrobia w drugich instancjach “naszych” nieprawomocnych wyroków. A wtedy co? Wszyscy frankowicze poczują się tak jak ja, która nie ma żadnych możliwosci ani szans na nic, już jest ugotowana.

  • Tomek

   Trzymaj sie Agnieszka, dzieki za wpis. Nie poddajemy sie!

  • boro

   Agnieszko, a jak dostałaś kredyt będąc samotną matką?

  • dude

   Agnieszko, zgłoś się do rzecznika finansowego, rzecznika konsumenta. Możesz wyliczyć nadpłatę np. Kalkulatorem na pomocfrankowiczom.pl i wezwać bank do zapłaty. Zapytaj też pana Jacka Czabańskiego – autora tej strony o możliwość przerwania biegu przedawnienia (może zadziała zawezwanie do próby ugodowej). Wiele informacji praktycznych jest również na odfrankujkredyt.info , a autor strony również pomaga i udziela wskazówek. Trzymaj się, pozdrawiam.

  • asd

   Nie masz 10 zl na zrzutke a terminowo regulujesz raty? Cos mi tu smierdzi trolizną-zgnilizną…. zmiana taktyki? Zamiast ataku wzbudzanie wspolczucia i zniechecanie do wszelkich działań???

   • asd

    Roszczenie z 2008 przedawnia sie w 2018 wiec Agnieszka ma troche czasu na zmobilizowanie sie i zlozenie do sadu wniosku o zawezwanie do ugody sadowej. Wzor wniosku na stronie wspomnianej a sad zwalnia z oplat ze wzgledu na trudna sytuacje finansowa. Zreszta oplata wynosi 40 zl. Gdyby Pani Agnieszka napisala w ktorym banku wziela kredyt, chetnie pokieruje o dosc tanie odzyskanie skladek UNWW. Dzialajmy a nie podcinajmy skrzydla, w sposob zamierzony lub nie ?

 • Robert

  Senator Szewczak o kredytach frankowych od momentu 6 minuta i 30 sekund, polecam.

  http://tv-trwam.pl/film/polski-punkt-widzenia-08082016

  • Robert

   Szewczak mówi to samo co ja opisałem wcześniej w jednym z postów.
   Jak tylko coś się wydarzy na świecie to frank bedzie po 6 zł lub wyżej i wtedy będzie za późno na właściwą ustawę o odfrankowieniu a na 90% TAK BĘDZIE.

 • boro

  Rodzimy się z natury wolnymi ludzmi. Czy aby na pewno jesteście o tym przekonani?
  Czy rzekoma wolność nadal w Was tkwi? Czy finansowy MATRIX jest realnością? CZy my wychowujący nasze dzieci wpoimy im na czym polega WOLNOŚĆ? Czy my jeszcze żyjemy? Ludzie, walka, walka, walka. NIe o nas, o nasze pokolenia.

 • Agnieszka

  boro -miałam zdolnosc kredytową.

 • Marzena

  1) Za mało piszemy na innych forach – na tym forum jest kilka tysięcy stron użytecznych i merytorycznych komentarzy – przeklejajmy je na inne fora. Druga sprawa, że widać, które publikacje były “kupione” – np. te bzdury ekspertki od wszystkiego, Piotrowskiej w (nie)natemat – z głupimi komentarzami, które ukazały OD RAZU to pakiet tituszka + trole + bezmyślne barany

  2) Odcinamy dopływ kapitału do frankowych banków na WSZYSTKIE MOŻLIWE SPOSOBY – te powyższe bzdury są przecież finansowane Z NASZYCH PIENIĘDZY

  3) W REALU MÓWMY CAŁY CZAS O SKANDALU FRANKOWYM – przy kawie, w pracy, po pracy, w domu WSZĘDZIE

  4) LUBOMIRA OD ZRZUTKI MASAKRA (ona ewidentnie chce zebrać jak najmniej pieniędzy) – chyba ktoś powinien tę panią zastąpić – zaczynam rozumieć frustrację wielu osób brakiem koordynacji niektórych działań przez SBB

 • Marzena

  W REALU MÓWMY TEŻ SZEROKO O ZJAWISKU TROLIZMU JAKO KLUCZOWYM ELEMENCIE POLITYKI INFORMACYJNEJ BANKU I CO BANKI WYPRAWIAJĄ ZE SWOIMI KLIENTAMI ZA ICH PIENIĄDZE

 • Marzena

  A a propos bezmyślnej wypowiedzi Karoliny Korwin Piotrowskiej to niektóre “spostrzeżenia” w http://natemat.pl/187463,piotrowska-nie-zostawia-suchej-nitki-na-frankowiczach-oni-kredytow-splacac-nie-chca-a-ja-swoj-zlotowkowy-musze

  autorka tego durnego tekstu KAROLINA BŁASZKIEWICZ dodała już “OD SIEBIE”: jak np. to, że z bankami się nie wygra (czyli “marzenia ściętej głowy”), można bowiem znaleźć w necie oryginalną wypowiedź Karoliny bez tych dodatkowych “wniosków” KAROLINY BŁASZKIEWICZ

 • Marzena

  Mazur – prawie 600zł za “analizę” umowy, chyba ZWARIOWALI, najpierw było 120, później 250, teraz prawie 600zł, a prawie wszystkim piszą to samo! zdecydowanie trzeba skupić się na innych kancelariach, wszyscy wykorzystują przecież TĘ SAMĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ

 • Jędrek

  Pisząc na tej stronie zawsze miałem i mam poczucie, że stowarzyszamy się nie dla samego stowarzyszenia ale po to by walczyć. Sama walka zawsze przyjmuje różne formy i w zależności NA ILE NAS STAĆ każdy ma większy lub mniejszy luksus na ową walkę. Rozumiem również i to, że stowarzyszamy się żeby pomagać potrzebującym z naszej grupy czyli oszukanym na franka. Takim przykładem na pomoc jest nasza koleżanka [email protected] Tyle tylko jak jej pomóc jak w momencie przesilenia mamy totalny BRAK KONTAKTU Z CENTRALĄ? Piszemy 18 stronę naszych wypocin. Za chwilę mój kolejny wpis “zakryją” inne i tak wkoło Macieja. Już na prawdę nie wiem jak mam rozumieć tą naszą konkretną sytuację ale odnoszę wrażenie, że jakiś ktoś w jakiś sposób OBEZWŁASNOWOLNIŁ NASZE WŁADZE. Koleżanki i koledzy z Warszawy – MAM RACJĘ? Napiszcie proszę.
  Wracając do początku wpisu śmiało mogę powiedzieć, że form pomocy może być wiele i przyjąć różne postacie. Nie będę ROZPISYWAŁ SIĘ co można zrobić bo jestem szeregowym członkiem SBB i jak widzicie jestem oderwany od jakiejkolwiek informacji od SBB i zachowuję się JAK DZIECKO WE MGLE.
  Bardzo proszę napiszcie jakąś informację. Widzę, że nawet tutaj entuzjazm opada. Ktoś kilka stron wcześniej napisał o wystąpieniu zjawiska szkodliwości działania. O co chodzi?

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Ręce opadają od tego SBB. Dlatego się nie zapisuje bo z zasady nie rzucam się każdemu głęboko w objęcia. Obserwuję od kilku miesięcy i to co widzę nie zachęciło mnie aby się stowarzyszyć. Jednak na ile mogę na tyle staram się działać bo po prostu wierzę w słuszność tych działań. Co do wpisu Pani @Agnieszki to jest bardzo ważny głos. Już od kilku tygodni chodzi za mną taki pomysł abyśmy prócz pisania do posłów o tych wszystkich niuansach prawnych i wydarzeniach urzędowo-formalnych zaczęli pisać i opisywać jak te pseudo-kredyty wpłynęły na nasze i naszych rodzin życie. Niech ci ludzie tak mocno oderwani od rzeczywistości mają czarno na białym podane jak te toksyczne produkty niszczą nam życie. Tak ja wiem, że robimy co w naszej mocy aby ładnie spłacać, maskujemy się, mówimy jest ok ale nie jest. Pożyczamy od rodziców , dziadków. Nie jeżdzimy na wakacje, oszczędzamy na leczeniu. Tak wiem jest grupa zamożnych “frankowiczów”, którzy nawet może tej raty nie zauważają lecz patrząc na dane o zarobkach w Polsce jestem przekonana, że 90% “frankowiczów” ma potężny problem w swoim domowym budżecie ! Niech posłowie poczytają, zaapelujmy do ich człowieczeństwa, napiszmy do nich jak codziennie przez dziesięciolecia zmagamy się z lichwą, jak cierpią na tym nasze dzieciaki. Jak nie możemy rozwijać naszych firm i pomysłów na życie. Jak pracujemy na dwóch etatach aby napchać kabzę pazernym banksterom. Jak nie mamy po prostu dzieci bo tu w tej neokolonii nie da się żyć. Jesteśmy najszybciej starzejącym się krajem Europy! Zabili nas i naszą naturalną chęć do prokreacji niskimi płacami, poniżaniem młodych pracowników, wyzyskiem, umowami zlecenie, kredytami, pożyczkami, lichwą. Kto się w porę zorientował czmychną za granicę. Kto został wciśnięto mu polisolokatę, pseudo-kredyt, amber-gold, ukradziono pieniądze z Ofe. Naprawdę jesteśmy narodem na wyginięciu. Masowo zastępują nas Ukraińscy pracownicy. 500 plus miało wpłynąć na prokreację ale póki co wpływa na sprowadzanie szrotów samochodowych z Niemiec. To było wiadomo od początku. Wszak ustawiona para koło 40 z dwójką dzieci nawet jak otrzyma 500 plus trzeciego dziecka sobie nie zrobi. A młoda para bez dzieci wynajmująca kawalerkę wie, że już przy pierwszym dziecku “popłynie” finansowo. To oni powinni otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko ! Pytanie czy nasi rządzący są tego świadomi ? A może tak ? Może to celowa polityka od dziesięcioleci na eksterminację tego narodu ? Czy już kompletnie im odwaliło i trzeba ich po prostu wywieźć na taczkach ? Zostawiam Państwa z tymi faktami i życzę miłego “przedłużonego” weekendu. Wierzący niech się pomodlą na ten kraj. Pani Agnieszce życzę jak najlepiej bo zmaga się sama z potężnym ciężarem jako samotna mama. Bankowe bydlaki wynajmują płatnych śmierdzących trolli za nasze pieniądze aby znieważać takie osoby. Gnijcie w wiezieniach bydlaki-banksterzy.

   • Robert

    madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię[email protected] całkiem popieram, bardzo dobrze opisany mechanizm funkcjonowania Państwa tylko jest jedno ale, kto to wszystko wykreował przez 8 lat, a no Platforma Obywatelska, zostawili syf w kraju a wszystko przez 8 lat było robione z premedytacją przeciwko ludziom, całe PO powinno gnić w więzieniu razem z Tuskiem.

    • alina

     Robert: jeśli chodzi o to ,,kto to wykreował przez 8 lat”
     to błąd, te kredyty sa od 2001 roku.

     • Robert

      Tak, ale apogeum było od 2008 roku i PO tego nie zatrzymała a wręcz przeciwnie i o 2 lata opóźniła dyrektywę MiFID która by to zakazała

 • vis
 • vis

  i oni chcą zmusić banki to dobrowolnego odwalutowania
  businessinsider. com.pl/finanse/podatek-bankowy-nizsze-wplywy/jz3cjqx

  pizdraszkiewicz już nad tym pracuje ?
  http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/frankowicze-przestana-placic-raty-to-skrajnie-nieodpowiedzialne/1mjcvc

 • Robert

  5,5 mld zł z “podatku bankowego”? Nic z tego. Oto jak banki przechytrzyły ministra finansów Szałamachę, a on jeszcze banki poklepuje w sprawie kredytów frankowych, czysty masochizm.

  http://businessinsider.com.pl/finanse/podatek-bankowy-nizsze-wplywy/jz3cjqx

  • Tomek

   To dobre okreslenie. Oni ewidentnie lubia nadstawiac sie banksterom. Tylko, ze oni to lubia, ja (my) nie.

 • Jędrek

  [email protected] Z szacunkiem dla Ciebie, Ty wierzysz, że to przypadek? Nie żartuj.

  To osocze USTAWKI o której pisał NIE RAZ Prof. Modzelewski. Mówił o swoistym bastionie wpływów jakim jest Ministerstwo Finansów.
  Popatrzcie Kochani na osocze tego NIBY CWANIACTWA 🙂 To sprawa dla służb i Prokuratora a nie zwykłe cwaniactwo! My jak chcemy NIE PŁACIĆ POMIMO, ŻE MAMY NADWYŻKI TO PIETRASZKIEWICZ MÓWI – WYLĄDUJECIE W PIEKLE!!!
  Te elementy USTAWKI NAJBARDZIEJ MI SIĘ PODOBAJĄ:

  Ekspert zauważa, że banki wręcz zatrudniają „wyspecjalizowane firmy” pracujące nad instrumentami, które będą ułatwiały „czasowe” obniżanie wartości aktywów na koniec każdego miesiąca.

  To tak jak z nami. Też banksterzy wynajmują zewnętrzne firmy PR które zatrudniają troli a oni kształtują opinię Publiczną w zakresie TZW kredytów frankowych.

  Kolejnym sposobem unikania płacenia podatku jest praktyka określana jako sztuczne przerzucanie portfela kredytowego (czyli aktywów, za które bank płaci podatek) pomiędzy oddziałami banku. I w tym sposobie prym wiodą banki z zagranicznych grup kapitałowych. O co chodzi?

  W największym skrócie bank przerzuca udzielenie kredytu do oddziału, który znajduje się poza granicami Polski:

  Taki sam schemat jak z naszymi kredytami. Powiązania z tzw bankami matkami. Bo to przecież NIE W POLSCE WYMYŚLONO ŁUPIĆ NA FRANKA. Wymyślono czy powielono znane schematy W TYCH BANKACH (PAŃSTWACH) GDZIE TEN PROCEDER JEST ZABRONIONY!!!

  • Robert

   Jędrek nie wierzę w żadne przypadki, Minister Szałamacha jest tylko pionkiem, PIS chce wycisnąć jak najwięcej z podatków żeby budżet dopiąć bo są braki, to że banki kombinują żeby w ogóle nie zapłacić podatku to się wcale nie dziwię ale rząd ma wszystkie narzędzia żeby to ukrócić a banki i tak ich dymają.
   Ja pisałem już we wcześniejszych postach, że ja bym się z nimi nie patyczkował, tylko szedł na całego, rozliczać, kontrolować, sprawdzić bilanse banków i do pierdla a tym co złamali ewidentnie prawo odebrać licencję na prowadzenie banku.

   • Jędrek

    Pełna zgoda. Tyle tylko kto to ma zrobić?
    Prezes Kaczyński dał PEŁNE PRZYZWOLENIE NA ŁUPIENIE FRANKOWICZÓW. Reszta to tylko ściema dla malutkich. Jeżeli ktoś ma ochotę to w 3 sekundy znajdzie wypowiedź przytaczanego wcześniej Prof. Modzelewskiego. Gnój i trzy warstwy mułu. Ludzie tam zatrudnieni nie mają za cel dbanie o nasze obywateli bezpieczeństwo. Chodzi o załatwienie kolejnej korzyści dla tej czy innej grupy wpływów. To właśnie w tych instytucjach OPINIUJE SIĘ wszystkie projekty ustaw. To w tym ministerstwie tworzy się potrzebne ustawy dla wybranych. Piszący czy opiniujący wie gdzie jest tzw WĄSKIE GARDŁO i można nieźle się obłowić.
    Czy z naszą ustawą jest tak samo? A niby dlaczego miało być inaczej?
    Najpierw obietnica. Następnie porządny projekt ustawy. Później praca różnych wpływowych i bogatych beneficjentów. Na koniec TAKIE GÓWNO, ŻE AŻ NIEPRAWDOPODOBNE. Ilu nachapało się przy naszym projekcie? To kurczaka noga jak grać w totka. Co bym zrobił gdybym miał wiedzę, że będzie ogryzek a nie gniot? Skupił bym akcje NAJGORSZYCH BANKÓW A NASTĘPNIE SPRZEDAŁ. Ile bym zarobił? Ogromne pieniądze. Kredyt swój i części zaprzyjaźnionych frankowiczów bym spłacił. Nawet po kursie 4,5zł 🙂
    W finansach nie ma przypadków. To nieustająca zabawa z ogromem pokus po drodze.

    • Robert

     Jędrek PIS ma jeszcze 3 lata do następnych wyborów na zrobienie porządku, jak tego nie zrobią to popłyną ściekiem do kanalizacji i wtedy wybory wygra np. Nowoczesna ale wtedy popłynie do ścieków cała Polska, Jarosław o tym dobrze wie, że jak teraz zawali tak jak w 2007 roku to PIS zakończy żywot i zostanie w opozycji na zawsze.

     • hogata

      Nie wiem, co sobie myśli Jarosław. Gdzie by tu postawić pomnik i jak bardzo ma być okazały? W pewnym sensie, zachowuje się jak ci starzy ludzie, którzy bardziej zajmują się kwaterą na cmentarzu niż “sprawami doczesnymi”.
      Rozmawiałam ostatnio ze starszą osobą, wyborcą PIS, mam nadzieję, że już byłym wyborcą. Powiedziała mi tak: on (Jarosław) jest oderwany od rzeczywistości, mieszkanie odziedziczył, kredytu nigdy brać nie musiał, za nikogo nie odpowiada, co on może rozumieć z problemów zwykłych ludzi.
      Co więcej, teraz już w PIS trwają roszady, walki frakcyjne, bardziej lub mniej ukryte. Pod kościołem lansuje się Pinokio (on sobie weźmie prawą stronę i ścianę wschodnią, tak zwaną Polskę pis), a na salonach budowniczy rakiet bajkopisarz Morawiecki (celujący w mniej liberalny elektorat popeowski, bardziej liberalny pisowski). O Szydło to zdania nie mam, tak jest wyprana z życia, lecz też może nas zaskoczyć, bo baby mają skłonność do intryg we krwi (wiem po sobie). Jest jeszcze Ziobro, myślę, że ambicje się w nim odezwą. Więc sytuacja jest ciekawa, muszą się jakoś podzielić i nas odpowiednio ogłupić, abyśmy tego nie zauważyli 😉
      Teraz, fundamenty ich mandatu do rządzenia podmywa z jednej strony wojna o TK, a właściwie jego paraliż (polecam wyszukać felieton Ewy Usowicz z rzepy http://www.rp.pl/Opinie/308109906-Ewa-Usowicz-Wojna-o-Trybunal-Konstytucyjny-kosztuje-coraz-wiecej.html), z drugiej strony nasz konflikt z bankami, tuż za rogiem czai się inflacja napędzana 500+ (nie jestem ekonomistą, ale – co na to złotówkowicze?). A ciekawe co wyborcy PIS powiedzą na to, że gminy wyznaniowe mogą z łatwością wykupywać polską ziemię? Utrzymają się przez 3 lata?

 • grosik

  Wszyscy już mamy jaśność ,że to był śmierdzący szwindel. Dla tych co boją się akcji ZERO HARACZU proponuję akcję ŚMIERDZĄCY GROSZ , polegającą na skoordynowanych wpłatach rat w oddziałach banków w ostatnim dniu terminu w jak najdrobniejszym bilonie. Paraliż oddziału gwarantowany, jak odmówią przyjęcia – potwierdzenie na pismie, że bank nie przyjął spłaty w walucie będacej w legalnym obrocie. Kto ma darmowe przelewy może wysłać np. 2000 przelewów . Póki nie ma dużej skoordynowanej akcji ,kąsajmy jak możemy. Komary w dużym roju potrafią naprawdę być upierdliwe.

 • Kasia

  Czy ktoś z SBB śledzi to forum? Co się dzieje z panią Lubomirą od zrzutki???

 • takie tam…

  Jędrek, minister Szałamacha ma inne priorytety 🙁 ciekawe ile kasy pójdzie na pomnik Lecha Wielkiego
  a nie łaska sypnąć groszem np. na klinikę Budzik Ewy Błaszczyk

  Minister finansów Paweł Szałamacha obiecał przekazać 250 tys. złotych na budowę pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu. Komitet budowy do tej pory zebrał 700 tys. złotych. Powstanie monumentu jest już niemal pewne. W budowę zaangażował się też m.in. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i polskie MSZ.
  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/minister-finansow-przekaze-250-tys-zl-na-budowe-pomnika-jest-juz-decyzja/5y2n07

 • Kamila

  ALE TA KAROLINA KORWIN-PIOTROWSKA TO JEST JEDNAK TRAGICZNA – NIE MA TEGO PRODUKTU, NIC O NIM NIE WIE, NIE WIE, JAK ZOSTAŁ DODATKOWO WYKORZYSTANY PRZEZ BANKI NA SZKODĘ KLIENTA, A SIĘ WYPOWIADA, CO ZA ….

  • Magdalena

   dla Korwin-Piotrowskiej najważniejsze, żeby była postrzegana jako “cool”, reszta nie ma znaczenia

 • MarcoPo

  Remigiusz Roman Witczak (autor bloga http://oszczedzanie.info.pl/)
  Obrażaj się na dokładnie ta osobę, która nazwała Cię frajerem. Ja i wszyscy my tak Cię nie nazywamy.
  Odpuść zatem generalizację Wystarczy, że taką narrację robi ZBP. Nie zaliczaj się do niej.

  Jak poczytasz projekt naszej ustawy, to nie zostawiamy PLN z Libor + marża, a przecież mogliśmy. Bo SOKIK już dawno kreślił, że banki podpisały z nami NIEUCZCIWE umowy.

  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=729

  Zdecydowaliśmy, że przyjmiemy na klatę PLN z marżą i miast LIBOR, stopę referencyjną NBP – pasuje Remigiuszu?

  Nie przyjmujesz naszych argumentów, poczytaj argumenty sędziego
  Sygn. akt XVII AmC 426/09
  „Oczywistym jest, że zawierając umowę kredytu indeksowanego w walucie obcej konsument jest świadomy (a przynajmniej powinien być świadomy) ryzyka, jakie się z tym wiąże, a więc ryzyka wynikającego ze zmienności kursów walut obcych. Czym innym jest takie ryzyko, a czym innym ustalanie kursów walut przez zarząd pozwanego. Te dwie kwestie są ze sobą powiązane tylko w takim stopniu, w jakim czynniki rynkowe mają wpływ na kurs waluty w Banku. Natomiast ryzyko to nie ma żadnego wpływu na ryzyko związane z możliwością dowolnego kształtowania przez pozwanego kursu wymiany waluty, w której indeksowany jest kredyt, a to wpływa w sposób oczywisty na sytuację konsumenta.”

  Mało jeszcze?
  Banki od początku wiedzą, że nasze umowy są NIEUCZCIWE. I podają to do PUBLICZNEJ wiadomości.

  Poczytaj własny, powszechnie dostępny dokument banku.
  Skup się na przyznaniu banków do winy – od strony 83.
  Kilka poprzedzających stron, to przykład, że wiele państw już ROZWIĄZAŁO problem

  BIAŁA KSIĘGA KREDYTÓW WE FRANKACH SZWAJCARSKICH W POLSCE

  https://zbp.pl/…/mar…/BIAA_OST_2_4_marca_2015_small_.pdf

  I niezależna opinia dla ZBP, że tej NIEUCZCIWOŚCI nie da się USUNĄĆ bez naszej WIEDZY i ZGODY.

  “Ekspertyza naukowa:
  Możliwość i sposoby eliminacji z obrotu prawnego postanowień umownych uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne”

  http://www.cars.wz.uw.edu.pl/…/Ekspertyza_naukowa_dla…

  Jeszcze mało Remigiuszu?

  Poczytaj wyrok z 29 kwietnia tego roku (nieprawomocny) ,
  W którym bezstronny sędzia informuje bank, że podpisał z kredytobiorcą umowę, w której NIE ma waloryzacji walutą.
  Ot podpisał zwyczajna umowę o PLM, z ciekawym oprocentowaniem: LIBOR + marża.
  To pisze sędzia, nie my.

  http://orzeczenia.srodmiescie.warszawa.so.gov.pl/…/1545…

  My to wiemy od dawna.

  Chcesz pogadać a jesteś z wawy, zapraszam, jak w każdą sobotę pod pałac prezydencki.

  Kino KULTURA, dolna sala, czekam od 15 do 17-tej

  A w Lublinie, możesz pogadać z vice SBB, Ewą Midura
  https://www.facebook.com/ewa.midura.3?fref=ts

 • Anna

  Kancelaria prawnicza- analiza umowy.
  zapłaciłam 200 zł za informacje typu “ma Pani 2 zapisy niedozwolone w swojej umowie kredytowej”, a mam zapisów niedozwolonych 7. To może zniechęcić.
  Każdy może sam sprawdzić jakie ma zapisy, może zaczynajmy rozmowy od kosztów pozwu hybrydowego dla wzorca umowy z konkretnymi zapisami niedozwolonymi? Czekanie na analizę może być kosztowne- opóźnia złożenie roszczeń ( traci się odsetki karne )
  Dla ” świeżych” można przekazywać krótkie info :
  1) sprawdż zapisy swojej umowy: w rejestr klauzul niedozwolonych uokik, branża usługi bankowe,wybierz z listy swój bank.
  Np umowa o kredyt z mbankiem- jest 20 zapisów niedozwolonych stosowanych przez BRE bank ( Mbank powstal z BRE Banku)
  2) wylicz nadpłatę z kalkulatora dostępnego w necie
  3) złóż zawezwanie do próby ugodowej

  CO JESZCZE DODALIBYŚCIE JAKO INFO DLA ŚWIEŻYCH???

  • Iwona

   te kancelarie które biorą kilka stówek za analizę umowy to jest skandal i zdzierstwo, te szablony umowy najbardziej znane kancelarie przeanalizowały już kilakdziesiąt razy

   kancelarii potrafiących napisać pozew ze względu na tabelę bankową jest kilakdziesiąt, to nie jest wielka filozofia

  • boro

   Skoro ja czekam już 3 tydzień na analizę od Mazura to oczekiwałbym przejrzystej, zwartej i rzeczowej analizy na co najmniej 5 stron. Inaczej zażądam zwrotu kasy za lipną usługę. Na coż, kancelarie tez czują pismo nosem i chcą zarobić w krótkim czasie.

  • JT

   Po nieudanej próbie ugodowej, samodzielnie (do tego nie potrzebujesz prawnika) złóż pozew w sądzie internetowym w Lublinie ( https://www.e-sad.gov.pl/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ) o zwrot nadpłaconych części rat (poniesionych kosztów UNWW) , powołując się na klauzule niedozwolone.
   Opłata od pozwu to 1,25% wartości przedmiotu sporu (dochodzonego w postępowaniu roszczenia pieniężnego, czyli kwoty nadpłat). Najpóźniej po trzech miesiącach otrzymasz kopię nakazu zapłaty kwoty roszczenia, który e-Sąd prześle pozwanemu bankowi. Jeśli bank złoży sprzeciw – e-Sąd kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby banku. Tu już warto mieć pełnomocnika procesowego. Jeśli masz czas i chęci, tę sprawę (w Sądzie Rejonowym) także możesz poprowadzić samodzielnie. Korzystaj z bazy wiedzy dostępnej w sieci. Pytaj tych, którzy już taki proces przeszli.

 • Świeży

  Na jakich stronach moge znalezc kalkulator?

 • megan

  Fajnie sobie tu dyskutujemy o niuansach postepowania sądowego. Chyba już zapomnieliście , że jak ta ustawa wejdzie zgodnie z projektem to DROGA SĄDOWA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA , bo dojdzie do zalegalizowania abuzywnych zapisów. Teraz najważniejsze jest aby ZABLOKOWAĆ TEN PROJEKT USTAWY. A Wy tu o idiotce Piotrowskiej , przecież to wrzutka żeby dyskusję sprowadzić na poziom plotek, a tu waży się los 2 mln ludzi

  • Robert

   Dywagacje na śniadanie.

   Ustawa spredowa nawet nawet jak wejdzie w życie to nie ma nic wspólnego z ewentualnie późniejsza ustawą o przewalutowaniu a raczej o odwalutowaniu ponieważ zwrot spredów to jest zasadnicza różnica do ( indeksacja i denominacja). To są dwa rożne mechanizmy w umowie.

   1. Spred różnica pomiędzy kupnem a sprzedażą waluty w banku – obecny projekt Dudy w sejmie.
   2. Indeksacja – denominacja to jest waloryzowanie – odniesienie waluty PLN do CHF, EUR, JPN – to jest to o co walczymy obecnie w sądach.
   3. Kurs sprawiedliwy jakiś po środku pomiędzy 4 zł a 2 zł powiedzmy 3 zł po którym nastąpi przewalutowanie kredytów według ewentualnego przyszłego projektu Dudy.

   Sądy w wydawanych obecnie wyrokach w uzasadnieniu doskonale to rozróżniają i w tej kwestii nic się nie zmieni nawet jak wejdzie w życie ten obecny projekt Dudy o spredach a mam nadzieję że nie wejdzie.

 • Jędrek

  Rwie się mi ten mój pieprzony net jag gacie jakiegoś starca kawalera 🙂
  Mądry sędzie nie złapie się na lep typu ustawa spredowa. Mądry. Jest jednak coraz więcej “DOŚWIADCZONYCH OPTYMISTÓW” (to definicja pesymisty) którzy twierdzą, że dobre orzeczenia zakończą się na poziomie najniższym. Później będzie zwykła ustawka. Banksterzy nawet nie podejmują żadnej polemiki w tym względzie. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że pomimo tego, że znowu idę do sądu ZNOWU PRZEGRAM. Po prostu instytucja Obywatela, jednostki się nie liczy. Liczą Ładne czy Cudne, które reprezentują międzynarodowe korpracje prawnicze. My mieli byśmy pół procenta szans pod warunkiem wynajęcia renomowanej kancelarii z USA. Nie ważne że się nie znają na Polskim prawie. To nie ma żadnego znaczenia. Już obserwujemy jak napędziliśmy innemu lobby masę klientów a oni zamiast ich (nas) szanować (patrz boro) to biorą następnych i następnych za coraz to większe pieniądze. Oni też uznali że czas łowów nastał i dziękują Panu Prezydentowi za ten ostatni prezent 🙂 Jak to powiedział klasyk. Dupa zawsze z tyłu.

  • Robert

   Jędrek nie nie przegrasz bo linia orzecznictwa w sądach już się zmienia po wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 styczeń 2016 I CSK 1049/14.
   Jędrek przeczyta do końca uważnie i odpisz na forum.

   Niezasadne jest twierdzenie strony pozwanej czyli banku, że klauzule regulujące zasady indeksacji określają główne świadczenia stron umowy pożyczki hipotecznej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.01.2016r, I CSK 1049/14, http://www.sn.pl/orzecznictwo). Klauzule te nie odnoszą się bowiem bezpośrednio do samych elementów przedmiotowo istotnych umowy pożyczki (art. 720§1 kc), a kształtują jedynie dodatkowy mechanizm indeksacyjny głównych świadczeń stron stosunku zobowiązaniowego tj. sposób określania rynkowej wartości wydanej sumy pożyczki w PLN w relacji do CHF.

   Niewątpliwie samo zawarcie umowy pożyczki indeksowanej do waluty obcej nie może być traktowane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszające interesy konsumenta. Istotne jednak jest, w jaki sposób są sformułowane te postanowienia umowne, w których wskazany jest mechanizm ustalania kursu waluty obcej, według którego ma zostać dokonana indeksacja, zwłaszcza w sytuacji gdy – tak jak w niniejszej sprawie – jest to kurs ustalany przez bank, a to oznacza, iż klauzula ta odnosi się także do tzw. spreadu walutowego. W ocenie Sądu postanowienia §7 pkt 6 i § 11 pkt 5 umowy łączącej strony mają charakter blankietowy. Odwołują się bowiem do kursu waluty ustalonego w tabeli, który to kurs ustalała strona pozwana. W tabeli tej podana jest w istocie cena, po której bank kupuje i sprzedaje daną walutę swoim klientom. Klauzule te nie wskazują, w jaki sposób ustalany jest kurs waluty, pozwalając bankowi dowolnie kształtować ten kurs, w tym także poziom spreadu. Przedłożone przez bank uchwały zarządu zostały przy tym podjęte w 2012r, a zatem nie tylko po zawarciu przez strony umowy pożyczki, ale i po jej wypowiedzeniu i dokonanej indeksacji pozostałego do spłaty kapitału pożyczki. Wprawdzie świadek M. K. wskazał, w jaki sposób był wcześniej ustalany kurs CHF, jednak na podstawie jedynie tych zeznań nie sposób ustalić, na jakim poziomie w latach 2008 – 2010 kształtował się w pozwanym banku spread waluty. Jednak nie ta okoliczność ma rozstrzygające znaczenie dla oceny klauzul umownych, lecz ich blankietowy sposób sformułowania, który uzależniał wysokość kursu waluty od decyzji jednej ze stron umowy, tj. banku. Wskazać przy tym należy, iż strona pozwana nie przedłożyła wskazanego w §1 umowy ,, Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez (…)S.A.” Nie jest zatem wiadome, czy nie zawiera on postanowień odnośnie sposobu ustalanie kursu waluty obcej w tabeli, do której odwołano się w zakwestionowanych klauzulach umownych. Ciężar wykazania tej okoliczności w myśl art. 6 kc spoczywał jednak na stronie pozwanej.

   Sposób ustalenia kursu waluty obcej powinien być wprost określony w umowie pożyczki, tymczasem pozwany bank konstruując wzorzec umowny odnośnie postanowień dotyczących indeksacji pozostałej do spłaty kwoty pożyczki czy jej rat, uczynił to w taki sposób, który godzi w równowagę kontraktową. Takie postępowanie banku należy w ocenie Sądu uznać za działanie wbrew dobrym obyczajom. W klauzulach tych nie wskazano na żadne parametry, które pozwalałyby na przyjęcie, iż kurs ten nie jest ustalany arbitralnie przez pozwany bank. Brak szczegółowych elementów pozwalających pożyczkobiorcy na określenie i weryfikację wysokości kursu waluty obcej, co nie pozwala na ustalenie, czy stosowany przez bank ,,spread walutowy” spełnia wyłącznie funkcję ustalenia wartości świadczenia w celu utrzymania tej wartości w czasie, w którym ma nastąpić spłata pożyczki, czy może pozwala bankowi na uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia poza odsetkami kapitałowymi (por. powołany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.01.2016r.). Należy zgodzić się z pełnomocnikiem powódki, że zakwestionowane przez powódkę postanowienia umowy pożyczki dają bankowi możliwość uzyskania korzyści finansowych, stanowiących dla kredytobiorcy dodatkowe koszty kredytu, których oszacowanie nie jest możliwe.

   W niniejszej sprawie pozwany bank, redagując wskazane postanowienia umowne, przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem CHF poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu sprzedaży franka i wartości spreadu walutowego. Uprawnienie to nie doznawało żadnych ograniczeń. W umowie nie sprecyzowano sposobu ustalania kursu wymiany walut w tabeli banku. Nadto kurs sprzedaży waluty oferowany przez banki zawiera w sobie marżę kupna lub sprzedaży, której wysokość uzależniona jest wyłącznie od decyzji banku. Z faktu podpisania umowy nie wynika, aby powódka zaakceptowała sposób ustalania kursu waluty w banku, skoro w umowie brak zapisów w tym zakresie.

   Uznanie powyższych klauzul umownych za abuzywne prowadzi do przyjęcia, że postanowienia te są bezskuteczne w stosunku do stron umowy. Postanowienia to są zatem nieważne, lecz bezskuteczne, zaś umowa pożyczki wiąże strony w pozostałym zakresie. Należy zauważyć, iż sankcja przewidziana w art. 385 1§1 kc jest bardziej dotkliwa dla przedsiębiorcy, aniżeli sankcja nieważności wskazana w art. 58kc. Przepis art. 385 1§1 kc nie zawiera bowiem podobnego uregulowania, jakie zawarte jest w art. 58§3 in fine kc. Nie ma bowiem znaczenia w świetle tego przepisu doniosłość zakwestionowanego postanowienia umownego.

   Jednak w piśmie przygotowawczym z dnia 11.08.2015r. pełnomocnik powódki zarzuciła nadto, że postanowienia §7 pkt 6 i §11 pkt 5 uznać należy za abuzywne z tej przyczyny, iż są one nieprecyzyjne i nie podają jednoznacznego sposobu wyliczeń, odwołując się do tabel kursowych banku. Zarzut ten Sąd uznał za zasadny.

   Powództwo kredytobiorcy w całości zasługiwało na uwzględnienie.

   WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
   Sygn. akt. I C 1293/13

   Dnia 23 maja 2016r.
   Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny.

   nakazuje uiścić stronie pozwanej( bank ) na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego we Wrocławiu) kwotę 17584zł tytułem opłaty od pozwu, od której uiszczenia powódka była zwolniona.

 • JT

  Jędrek, nie załamuj się. Wśród całej populacji jest jakaś określona badaniami liczba geniuszy pracy (ok.8 do 12%), pewna liczba lepszych lub gorszych rzemieślników (76 do 84%) i pozostała część partaczy. Zawsze tak było. Jestem ciut starszy (ale nie jestem prawnikiem) i mam już za sobą historię 9 różnych spraw cywilnych (8 sądowych, jedna administracyjna). Z bankiem (“stary portfel”) mam teraz w toku dziesiątą. Nie mając fachowej wiedzy stricte prawniczej (ale dobrą, dotyczącą osądzanych spraw) byłem w stanie 7 spraw wygrać i 2 przegrać. Miałem widocznie szczęście częściej trafiać na dobrych rzemieślników, niż na partaczy. Czego i Tobie oraz wszystkim poszkodowanym przez banki życzę.

 • Jędrek

  [email protected] Proszę zrozum mnie, ja wcale nie piszę o poziomie naszego sądownictwa. Gdybym chciał dokonać takiej oceny to musiałbym pochylić się nad tym co się dzieje w obszarze Trybunału Konstytucyjnego. Pisałeś, że nie jesteś młodzieńcem to pamiętasz jaką waloryzację zaproponował nam poprzedni rząd? W tamtym czasie o orzeczeniu decydowała JEDNA SZABLA. Musiał odejść ten co się nie godził na ten PRZEKRĘT (naznaczany przez SLD) i trzeba było czekać do końca roku jak przyjdzie ten WŁAŚCIWY (koniec kadencji sędziego). Sytuacja wypisz wymaluj jak ten cyrk personalny w dzisiejszym TK. Czy będąc częstym bywalcem w naszych sądach uważasz, że tam jest wszystko OK? Przegrałem sprawę ponieważ ENEA ma pakiet własnościowy ponad 50% udziałów Skarbu Państwa. To znaczy Państwu Polskiemu (przypominam nie żyjemy przed 1989r) NIE OPŁACA ZAŁATWIĆ OBYWATELOM USTAWOWO ODSZKODOWANIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z WŁASNOŚCI PRYWATNEJ. SĘDZIOM SĄDU NAJWYŻSZEGO NIE CHCE SIĘ 🙂 NAPISAĆ JEDNEGO WYROKU W PEŁNYM SKŁADZIE. Jak myślisz jakie powinno być – PODOBNO U NAS WŁASNOŚĆ PRYWATNA TO ŚWIĘTOŚĆ 🙂 A GÓWNO PRAWDA. Dzisiaj jeden sędzia orzeka pozytywnie dla Obywatela a drugi dla FIRMY. Mnie zabolało to, że optykę ANTY OBYWATELSKĄ przyjął bardzo młody sędzia.
  Jestem urodzonym optymistą i mam nadzieję, że w apelacji wygram. Dla tego cieszę się, że coś tam powoli wygrywamy, ale gdybym miał oceniać morale (opieram się na Waszych wpisach) prawników zaangażowanych w nasz proces, delikatnie powiem JEST BARDZO RÓŻNIE.

  • JT

   Jędrek, ależ rozumiem !
   Każdy z nas ma prawo mieć inne doświadczenia.
   Tak czy inaczej – warto walczyć o swoje i nie czekać z nadzieją (bez sensu), że ktoś to zrobi za nas.
   W sprawie tych kredytów już dawno pisałem chyba na innym forum, że tylko sąd może nas zrozumieć. Ani poprzednia, ani obecna władza (ani przyszła chyba też) nie jest zainteresowana załatwieniem tej sprawy.
   JT

 • pati
  • Iza

   Jeszcze brakowało, żeby banki wspierały swoją kampanię dezinformacji opinią ekspertki od celebryckich pierdół – szczyt żenady

   • hogata

    Co za baba. Nie jesteśmy celebrytami wyznającymi zasadę “nieważne, że źle, ważne, żeby mówili”, tylko zwykłymi ludźmi i jej pomyje naruszają nasze dobre imię. Z tego tytułu można wystąpić o odszkodowanie. Więc życzę jej, aby zdała sobie jak najszybciej sprawę, że jest światek pałacowo – celebrycki oraz świat rzeczywisty, który rządzi się swoimi prawami i w którym należy brać odpowiedzialność za swoje słowa. Jak będzie miała z tym problem, to w stosownym czasie jej przypomnę.

 • pytam

  Jak myślicie, czy demonstracja 1o września powinna mieć pozytwywne hasło:

  popieramy NASZA ustawę K’15 w sejmie – nie ma waluty w naszych kredytach

 • Kamila

  Może się jednak zastanowić, co można by wysłać do takich osób jak Karolina Korwin-Piotrowska (które nic na temat nie wiedzą, a stwierdzają, że jednak się wypowiedzą) – może ta książka Pro-Futuris (może wydać nową książkę, ale tym razem bardziej zgłębiając temat celowych działań banku na szkodę klienta po podpisaniu umowy: podwajanie spreadów w tabelach dedykowanych do fikcyjnych operacji dewizowych dla kredytów nibywalutowych, szkodliwości całego produktu stworzonego przez bank, roli dezinformacji i trolizmu i ich wpływie na opinię, którą np. wystawiła Korwin-Piotrowska)

 • Jędrek

  Pytam oficjalnie.

  CZY I KIEDY PLANOWANA JEST MANIFESTACJA W WARSZAWIE ORGANIZOWANA PRZEZ SBB.

  Proszę o odpowiedź Arkadiusza Szcześniaka.
  Dziękuję.

  • Martyna

   10 września będzie manifestacja

 • Robert

  Oto, dlaczego warto iść do sądu jak najszybciej przeciw bankowi, forumowicze jak chcecie być naiwni i dalej płacić to czekajcie na przewalutowanie do końca życia.

  Sławomir Horbaczewski: Nie będzie przewalutowania kredytów frankowych.

  http://wyborcza.biz/biznes/1,147875,20540301,slawomir-horbaczewski-nie-bedzie-przewalutowania-kredytow-frankowych.html

  • Robert

   Po za tym,jak słusznie opisuje Sławomir Horbaczewski nawet jak dojdzie w przyszłości do przewalutowania to będzie to po jakimś kursie sprawiedliwym powiedzmy po 3 zł i z zamianą LIBOR obecnie do WIBOR i wtedy rata w złotych podskoczy jak ktoś ma dzisiaj 1500 zł we frankach do 1900 zł po przewalutowaniu, saldo co prawda się zmniejszy np. od 30% do 40% ale zostaniemy już z WIBOREM do końca spłaty w złotych.
   Natomiast sądy obecnie usuwają abuzywne zapisy z umów, czyli indeksowanie lub denominowanie do waluty obcej, natomiast pozostałe warunki w umowie wiążą dalej kredytobiorcę z bankiem i wtedy zostaje nam nadal LIBOR z niskim oprocentowaniem, dzisiaj to jest na minusie np. -0,25% a WIBOR w złotych dzisiaj jest powyżej 3%.
   Sądy nie zmieniają innych warunków umowy tyko to co jest nie legalne i nigdy w umowie nie powinno się znaleźć.
   Dlatego nie warto czekać i liczyć na cuda nawet jakby było przewalutowanie projektem PAD tylko składać pozwy przeciwko bankom.

 • zyga

  Jak można jeszcze nękać banki:
  1) masowe opóźnienie w spłacie rat;
  2) odpowiadanie na spamy bankowe spamami, czy są jakieś miękkie i zgodne z literą prawa sposoby nękania pracowników banków? np. przeciąganie rozmów z konsultantami, którzy coś chcą wcisnąć jak najdłużej i bez skutku, może płacenie rat w 50 częściach jeśli ktoś ma darmowe przelewy bez limitu…itp. Może jedyny sposób to usssrać im tak życie w naszym kraju, żeby zaczęli w końcu się z nami liczyć.
  Ktoś ma jakieś zdanie na ten temat.

 • Marta

  Ekspertka od wszystkiego czyli od …. a teraz również od kredytów KAROLINA KORWIN-PIOTROWSKA atakuje krdytbiorców również w Dzienniku:

  rhttp://rozrywka.dziennik.pl/plotki/artykuly/528481,korwin-piotrowska-wsciekla-na-frankowiczow-oni-swoich-kredytow-splacac-nie-chca-a-ja-swoj-zlotowkowy-grzecznie-musze.html

  Znalazła sobie nowy cel do plucia jadem, tym razem nie pojedyncze osoby, tylko setki tysięcy

  • Karina

   No mam nadzieję, że jej odebraliście lajki na facebook’u itp., jeśli miało tutaj jakichś fanów

   • Tomek

    No pewnie się obsra po odebraniu tych “lajków”. Cóż za cios qrwa, lajki

  • Irena

   MINUSUJMY TE BZDURY W KOMENTARZACH POD KOLEJNYM ATAKIEM KAROLINY KORWIN-PIOTROWSKIEJ TYM RAZEM NA NAS!

   i wyślijmy jej stos materiałów do przeczytania, niech sie kobieta DOUCZY ZANIM ZNOWU PALNIE JAKĄŚ GAFĘ!

  • Renata

   a tyle osób pisało i mówiło dotychczas, że ona jest niesamowicie zgorzkniała i przesiąknięta jadem i OKAZUJE SIĘ, ŻE TO PRAWDA!!!

  • Iwona

   I strofuje ludzi, którzy walczą o zdelegalizowanie tego toksycznego związku umownego, o którym ona nie ma zielonego pojęcia, ONA JEST NIENORMALNA

 • Marzena

  Przypominam o akcji zbierania środków- zbierzmy 100tys z co najmniej kilku tysięcy składek!:

  „Frankowiczki”/”Frankowicze”,

  Wy już wiecie, co jest grane. Że Was „robią” na „kredycie”, w duszy już to wiecie skrycie. Oskubali na wypłacie, skubią ciągle też na spłacie, a niektórych na opłatach z … wziętych, „na wariata”! A gdy franek poszybował i im korzyść już przyrosła (wzrosła marża z „frankowego” gościa) … konflikt interesów znany … produkt to już „przerabiany” …. czyżby twórca był tu „cwany”? … powiększyli wtedy spready (byście TKWILI w tej grabieży?): znowu spready, jakie spready?!, ano spready … równowartość im „nie leży”. ŻADEN „spread” się NIE NALEŻY! Jak się z prawem tak tańcuje, to go prawo upoluje! Zwrot WSZYSTKIEGO wpłaconego do kieszeni powędruje! … A że więcej do oddania, a że koszty … KAŻDY mnożnik serce rości, więcej nie obchodzi jegomości. Swą pozycję też zamknęli .. nic Wam o tym nie wspomnieli. W necie troli masy całe … a że koszty to niemałe, nie przejmują się tym wcale, z błotem Was mieszają stale. W mediach tłum „ekspertów” STAŁY …”niezależnych” … i „pobieżnych” .. jak się kasy multum wzięło, to im rozum wnet odjęło. „Ich znajomych” grupa MAŁA … CHCE BYĆ DALEJ TAK SKUBANA. Pewną panią (z opcji znaną) też w swym gronie mają cwaną .. równowaga kontraktowa?! … i ta sama teoria roszczeniowa powtarzana znów od nowa …. jakby to była opcja walutowa! … tej teorii choć tak cudnej dość już mamy bo obłudnej … „bajka” znana oklepana

  Skubią Was mega „wyśmienicie” na „frankowym” tym kredycie … i to wcale nie tak skrycie

  Ale koniec już gadania, DŁUŻEJ BIERNI JUŻ NIE BĄDŹCIE I DO AKCJI SIĘ PRZYŁĄCZCIE:

  https://zrzutka.pl/6tkth2

  DOŚĆ SKUBANIA, PONIŻANIA, CZAS DZIAŁANIA, ODDOLNEGO ROZWIĄZANIA „

  • Ewelina

   Zastanawia mnie właśnie, czy pozorowanie transakcji dewizowych między bankiem a kredytobiorcą (aby wzbogacić się dodatkowo i bezpodstawnie kosztem kredytobiorcy) to był element tego produktu (i bez tego szkodliwego i absurdalnego) też wymyślony w zagranicznych centralach, czy to był “dodatek” powstały w Polsce – jeśli to drugie, to wcale się nie dziwię, że mają w majtkach pełno w polskich oddziałach i w ZBP, co zrobią z nimi prawnicy zagranicznych central, jak ludzie pójdą masowo do sądów.

   • JT

    W TVPInfo przed chwilką była dyskusja m.in. o naszych sprawach. Niestety nie mogłem nagrywać. WystąpiliL Andrzej Sadowski z Centrum im.Adama Smitha (mówił rozsądnie: “albo coś jest zgodne z prawem, albo nie jest”) i jakiś młody człowiek, który gadał stereotypami: “nie można pozwolić na narażenie banków”, “za to zapłaci podatnik” i “słuszne jest oddanie części spreadów”.
    Obaj jednak w sumie “przyłożyli” obecnemu rządowi (w sprawie 500+) “państwo się zadłuża na ten program”, “wzrost gospodarczy nie jest taki, jak szacowano”, “umowy kredytowe naruszały prawo, ale trzeba zbadać, które”.
    JT

    • Karina

     mówieniem, że od FIKCYJNYCH TRANSAKCJI DEWIZOWYCH są należne jakieś spready i ich pobieraniem to ma się zając prokuratura (łącznie z próbą zalegalizowania tego procederu)

    • marju73

     Potwierdzam. Ten młody to jakiś cwaniaczek ktòry podawał przykład ze swojego środowiska banksterkiego że osoby mu znane brały kredyt frankowy z premedytacją licząc na umocnienie franka.Oczywiście nic o tym że żadnych frankòw nie było.

    • Magda

     Starajmy się zapamiętywać te osoby z imienia i nazwiska i wpisujmy na forum, niech inni też wiedzą, kto te głupoty opowiada i kto ma tych wyimaginowanych (czy też wciąż??? nieświadomych) “zadowolonych” znajomych “frankowiczów”

 • Robert

  BRAK MI SŁÓW DO TEGO CO PROPONUJE TEN GAD BANKOWY.
  Nawet nie będę się rozpisywał i znieważał go bo to jest karalne, gościu już tak robi w pory, że zaczął gadać o jakiś propozycjach z kosmosu.
  Dziwię się PIS że to tolerują, naprawdę dziwię się Jarosławowi.
  W tak bezczelny sposób okradać ludzi, kredyty frankowe 144 mld zł, polisolokaty – 50 mld zł, Amber Golg – 1 mld zł, opcje walutowe w firmach – 60 mld zł, OFE – grabież 150 mld zł, pytam co następne będzie grabione.

  Poczytajcie o propozycji Pietraszkiewicza z ZBP.

  Pietraszkiewicz – Bankowiec: ta ustawa powinna “zamknąć wszelkie roszczenia frankowiczów.

  http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/ustawa-frankowa-prezes-zbp-krzysztof-pietraszkiewicz-ocenia,668287.html

  • Paula

   Ja też tego nie rozumiem, a zwłaszcza nie rozumie tego liczna rzesza zagorzałych wyborców PIS’u w mojej rodzinie od lat kilkunastu (teraz już byłych), już nawet oni nie mają żadnego usprawiedliwienia, a nawet sami sie powołali na podsumowanie TVN dotyczące spełniania prezydenckiej obietnicy w sprawie “przewalutowania”

  • hogata

   Gad zauważa światowy kryzys finansowy (nie wiadomo – który ma na myśli- ten, co był, czy ten, co będzie?) oraz konflikty na obrzeżach Europy, a mimo to twierdzi, że może dalej siedzieć i nic nie robić, żadna ustawa nie jest potrzebna.
   Jarosława interesuje budowa pomników i niewiele chyba poza tym….

  • Z”Ukosa”

   Ciągle “homo sapiens” ..nas zaskakuje. Po ostatniej wypowiedzi Pietraszkiewicza ..znowu zadaje sobie pytanie , gdzie są granice ludzkiej podłości ,,?, czy takie coś- już nawet nie ktoś- ma jeszcze prawo zwać się człowiekiem ..? I miałbym wątpliwości , czy to przypadkiem My upieramy się przy swoim , nie mając racji , gdybym nawet – jako nie prawnik- nie znalazł w swojej umowie tylu podstępnych i zawiłych- a niby oczywistych dla laika – zapisów zwodniczych , kłamliwych ,pokrętnych , niezgodnych z logiką , ba nawet z regulaminem kredytu , zmierzających z premedytacją do wprowadzeniu w błąd klienta , w celu uzyskania zamierzonego efektu materialnego, a to zwie się chyba oszustwem. Skoro każde działanie obywatela i instytucji winno być zgodne z obowiązującym prawem , to wydaje się oczywiste że każdy problem powinien być rozwiązany na gruncie tego prawa. Dlaczego tak się nie dzieje ….? Odpowiedź może być tylko jedna …bo skutek tego szalbierstwa , przerósł / przeraził rządzących. To albo skutek jest tak niewyobrażalnie wielki albo rządzący są zbyt słabi , zbyt mali ,niewspółmiernie mali do problemu , by spełnić swój ustawowy obowiązek wynikający z art. 76 Konstytucji naszego Kraju. Jaki z tego wniosek na przyszłość …?, na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam . Jeżeli odpowiedzi będą podobne , to i rozwiązanie się znajdzie. Pozdrawiam.

 • Marzena

  ALEKSANDER ŁASZEK z dzisiejszego TVPInfo:

  “… promujemy prawdę …. w dyskursie publicznym”

  http://www.for.org.pl/pl/wspieraja-nas (na wypadek gdyby komuś kiedyś przyszło
  do głowy wspierać FOR)

  WSPARCIE UMOCZONYCH BANKÓW i link do balcerowicz.pl …

  • marju73

   To całe FOR to “dziecko” Balcerowicza. A ten z kolei to protegowany Sachsa i żyda Sorosa.Co jedyne zastanawiające to to że “dobra zmiana” zaprasza takich ekspertów.

  • zyga

   I jeszcze fundacja Batorego. Od razu widać z której ręki ten pseudoekspert je smakołyki.

 • alina

  Jedyne wyjście to: Pozwijmy państwo polskie za:
  1)wprowadzenie tego złodziejstwa do Polski
  2)próbę legalizacji ty bezprawnych produktów
  3)być może także zamknięcie nam drogi do roszczeń w sądach( patrz wystąpienie Pietraszkiewicza w tvn24bis)
  Całkiem możliwe, że Duda i rząd pójdą na taką ugodę( dowód: kształt projektu ustawy)
  Z tego programu wynika,że autorem był obecny prezes NBP.
  Moim zdanie nasze demonstracje nic nie dadzą. Tylko taki zbiorowy pozew wszystkich ,,frankowiczów” przeciwko sprzedajnej Polsce.
  Chcą wojny to wypowiedzmy im! Nie prośmy ich, nie nawołujmy do przestrzegania prawa, to nic nie da.

  • Robert

   Alina popieram, pisałem na tym forum wcześniej o tym, to może zrobić tylko Prokurator Generalny po wcześniejszym śledztwie przeciwko bankom, podobno takowe prowadzi Prokuratura Okręgowa ze Szczecina, jak to się zakończy i kiedy to nikt nie wie. Skoro na Islandii bankierów powsadzano do więzienia i unieważnili te umowy to znaczy, że można bo tam też nie było franków, ten sam mechanizm co u nas.

 • Beata

  Dlaczego patrzycie na banki tak jednostronnie ?
  Banki są bardzo ważnym elementem gospodarki.
  Wspomagają setki tysięcy firm. Np. poprzez kredyty itd.

  Wy byście chcieli wprowadzić najlepiej nacjonalistyczny ciemnogród.
  Kaczyński do tego dąży… ale nie wytrzyma 3 lat 🙂 Jak i cały PIS.

  Budżet już nie wytrzymuje…. i pożyczamy.
  I co mamy teraz jeszcze pożyczać na rekompensatę odszkodowań dla banków ?

  • Robert

   Bo nie mamy zamiaru spłacać kredytu który jest nigdy nie spłacalny – ostatnio tak orzekł jeden z sądów w Warszawie i żeby moje dzieci i wnuki nie musiały go spłacać także do końca życia.
   Chcemy spłacać go na zasadach takich jaki mają kredyt w złotówkach tak aby po spłaceniu każdej raty malał kapitał i nie ciągle wzrastał.

   • Objaśniam

    @Beata,

    to nie jest nasz kaprys, żeby banki oddały nam pieniądze, których nigdy nie powinny dostać. Podpisały z nami NIEUCZCIWE umowy. I to nie my gremialnie kazaliśmy bankom taka nieuczciwość dopisywać.

    To banki zawiązały sobie sznur na szyi, dowolnie kształtują kursy walut przy uruchomieniu kredytu, a potem przy wyliczaniu rat

    Sygn. akt XVII AmC 426/09
    „Oczywistym jest, że zawierając umowę kredytu indeksowanego w walucie obcej konsument jest świadomy (a przynajmniej powinien być świadomy) ryzyka, jakie się z tym wiąże, a więc ryzyka wynikającego ze zmienności kursów walut obcych. Czym innym jest takie ryzyko, a czym innym ustalanie kursów walut przez zarząd pozwanego. Te dwie kwestie są ze sobą powiązane tylko w takim stopniu, w jakim czynniki rynkowe mają wpływ na kurs waluty w Banku. Natomiast ryzyko to nie ma żadnego wpływu na ryzyko związane z możliwością dowolnego kształtowania przez pozwanego kursu wymiany waluty, w której indeksowany jest kredyt, a to wpływa w sposób oczywisty na sytuację konsumenta.”

    Teraz tylko maja oddać co nie ich. I już dawno powinny same odkładać do skarbonki z napisem “DO ODDANIA”, bo same o tym od dawna wiedzą i PISZĄ.

    Poczytaj dokument oficjalny dokument ZBP “BIAŁA KSIĘGA KREDYTÓW WE FRANKACH SZWAJCARSKICH W POLSCE”. Od stromy 83 publiczne wyznanie WINY!

    Wolą jednak terroryzować wszystkich hasłem “jak trzy z banków upadną, to upadnie państwo”. Aby na pewno?

    O tym, że naszych NIEUCZCIWYCH nie da się naprawić, i banki będą musiały oddać nienależnie pobrane świadczenia znów napisał ktoś inny, nie my! To w opinii CARS dla ZBP “Ekspertyza naukowa:
    Możliwość i sposoby eliminacji z obrotu prawnego postanowień umownych
    uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne”

    Mogę nie lubić nowego szefa NBP, za chłam projektu, ale jeżeli zgromadzi w bankach kilkadziesiąt mld PLN NASZYCH pieniędzy, to banki nie upadnę (może jeden najbardziej pazerny TAK).

  • JT

   @Beata – nie przesadzaj.
   Banków w Polsce jest ponad 40. Jak kilka z nich zniknie z rynku przez swój brak profesjonalizmu czy popełnione błędy – nic się nie stanie.
   W końcu to są spółki handlowe, mające swoich akcjonariuszy, zarządy i rady nadzorcze. W razie niewypłacalności mają prawo ogłosić upadłość.
   Ale zostanie reszta banków, która nadal będzie “ważnym elementem gospodarki”.
   Co do tego, co “wy byście chcieli” się nie wypowiadam.
   Nie jestem entuzjastą obecnego rządu podobnie jak nie byłem – poprzedniego, więc to generalizowanie w stosunku do uczestników tego forum nie ma chyba sensu. Podobnie jak twierdzenie, że jesteś wynajętym przez lobby bankowe internetowym trollem, który za pieniądze wypowiada się w kwestiach o których nie ma pojęcia.
   JT

  • marju73

   Tu dokument “Money Masters”.To dla tych co uważają że banki kogokolwiek wspomagają. https://www.youtube.com/watch?v=NAh22s8LW-w
   O ile wszystkim wiadomo poprzedni rząd w czasie swojego urzędowania pożyczył kilkaset miliardów złotych.Nie trzeba by tego robić gdyby rząd sam emitował środki pieniężne.Konkluzja jest taka że banki pożyczają wykreowane przez siebie pieniądze wirtualne a rządy oddają pieniądze rzeczywiste ściągnięte w formie podatków ze swoich obywateli.Nie chodzi tu o nic innego jak tylko o pełną kontrolę rządów przez międzynarodową banksterkę.Zakończę cytatem-Henry Ford “Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja.”

  • beata

   Proszę o zmianę nicka,lub dopisanie czegoś,ponieważ tego używam ja.Dziękuję

 • Robert

  Witam,

  Przepraszam kazdy tu nazeka. A gdzie konkretne dzialania takie jak:
  Rozmowa z prezydentem jak najszybciej z przedstawicielem ruchu plus jakis dobry prawnik przed kamerami tvp dlaczego chce podpisac ta ustawe ktora nam nie pomorze a tylko bankom.Czemu nie dotrzymuje slowa kotre dal .Czemu nikt nie zorganizuje tego?
  Druga sprawa

 • Robert

  dobrze by bylo jescze Kaczynskiego do tego programu przed m=kamerami zaciagnac ale musi byc dorby prawnik zanjacy temat.

  • Robert

   Używaj innego nicku niż Robert bo używasz mój, zmień nick lub dodaj jakies cyfry np. Robert 111 itp.

 • Rob

  ok.Nie ma problemu.

 • vis

  uważam też, że bardzo ważnym zapisem jest zwrot mieszkania za pozbycie się długu.. uwolniło by to natychmiast setki rodzin mających już wypowiedziane umowy i licytowane ze wszystkiego co posiadają w ramach bte. (fikcyjne długi przekraczają miliony złotych w przypadku kredytów na 200-300 tyś)
  W razie problemów każdy z nas może się uwolnić od tego toksycznego gówna..
  oczywiście taki zapis nie może być w żaden sposób ograniczony czasowo.

  nasz sprawiedliwy i wielkoduszny nawet tego nie przeforsował..

  • Tomek

   Oddanie lokalu za dlug wprowdza za np. 5 lat, jak juz wszyscy oddamy swoj poczatkowy kapital – wtedy bedziemy mogli jeszcze dorzucic mieszkanie, a ZBP laskawie sie zgodzi.

 • Robert

  Z bankiem się wygrywa.
  Kredyt indeksowany, gdzie w umowie bank wpisał nieprawidłowe RRSO i CKK. Pozew o unieważnienie, sprawę bank przegrał w I instancji, do drugiej nie poszedł, zawarł ugodę z klientem.

  http://echopowiatu.pl/wiadomosci/z-bankiem-da-sie-wygrac/

 • Robert

  Spowiedź bankowca: Muszę się zgodzić. To było oszustwo [WYWIAD] z Jacek Kseń wieloletni prezes WBK, jeden z twórców nowoczesnej bankowości w Polsce. Wcześniej pracował w Banku Handlowym oraz we francuskich CIC Lyonnaise de Banque i Crédit Agricole. Od 2007 r. prowadzi własną firmę doradczą Marek Lapis/Forum.

  http://forsal.pl/artykuly/910008,musze-sie-zgodzic-to-bylo-oszustwo-mira-suchodolska-jacek-ksen.html

 • Robert
 • Marcinek

  Słuchajcie… np. na Haiti ludzie praktykują voodoo. Laleczki voodoo. Co i jak to od tego jest google a nie ja. Do ciasnej jasnej więc nie zadawajcie pytań. Bo piszę tylko 1 raz.

  Jeżeli macie dość trolli na tym forum to możecie tutaj zakupić trolle…i róbcie co chcecie.

  http://www.troll-shop.pl

  Hehe fajne są 🙂

  • Madi

   🙂

 • JT

  Kto ma jeszcze czas na czytanie, polecam: http://wgospodarce.pl/informacje/28292-prof-grazyna-ancyparowicz-zwrot-spreadow-powinien-byl-nastapic-juz-dawno
  Pani profesor bredzi niestety “po całości” (jak zwykle). Ale komentarze dodają nam otuchy.

 • Robert

  Szanowni forumowicze wysłałem poniższego maila do wszystkich 234 posłanek i posłów z PIS oraz do wszystkich senatorów także do Prokuratury Generalnej oraz Prokuratury w Szczecinie która już prowadzi śledztwo przeciw bankom wraz z linkami do artykułów.

  Panie i Panowie Posłowie przeczytajcie sobie poniższy artykuł Pana Jacek Kseń były Prezes WBK BANK – link poniżej.

  Man nadzieję, że Prokurator Generalny zajmie się tą sprawą osobiście w celu unieważnienia tych umów, tu nie jest potrzebna żadna ustawa w sejmie tylko tak jak zrobiono to w Islandii, że Sąd Najwyższy unieważnił te umowy frankowe a bankierów wsadzono do więzienia i banki nie mogły dochodzić roszczeń na arenie międzynarodowej.

  Jak Sejm i Senat zalegalizuje ten przekręt w formie ustawy frankowej gdzie nigdy nie było franków to będzie skandal z zarzutem zalegalizowania oszustwa, także przesłany projekt Prezydenta do Sejmu o ustawie spredowej gdzie nie dochodziło do rzeczywistej sprzedaży i zakupu walut przy wpłacanych ratach a było to tylko pozorowanie tego zakupu i sprzedaży na papierze.

  http://forsal.pl/artykuly/910008,musze-sie-zgodzic-to-bylo-oszustwo-mira-suchodolska-jacek-ksen.html

  I artykuł Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza Prezesa ZBP który chce ustawą spredową zalegalizować oszustwo i zamknąć drogę sądową dla kredytobiorców.

  http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/ustawa-frankowa-prezes-zbp-krzysztof-pietraszkiewicz-ocenia,668287.html

  Szanowne Posłanki, Posłowie i Senatorowie nie dajcie się oszukać bo tym samym oszukacie kredytobiorców i ich zaufanie do głosowania w następnych wyborach do Sejmu i Senatu.

  Z poważaniem.
  Robert – posiadacz kredytu pseudofrankowego

 • asd
 • OLA

  Witam
  Mamy jasność,ze w najbliższym czasie nic dobrego ze strony włodarzy nas nie czeka.Przed II WŚ mieliśmy Naczelnika,który przynajmniej chciał i potrafił coś zdziałać.Pytanie czy jesteśmy zdrowym społeczeństwem zdolni do jakiegokolwiek działania????
  “Żadne zdrowe społeczeństwo nie będzie bez zdobycia się na opór czynny, znosić gospodarki bandytów podtrzymywanych przez władzę i władz podtrzymywanych przez bandytów. I jeśli takim społeczeństwem jesteśmy – podobnych gospodarzy powinniśmy się pozbyć.”
  “W polityce zagranicznej nasze pole działania jest na wschodzie – tam możemy być silni. Bezsensownym jest wdawanie się Polski zbyt skwapliwe w stosunki zagraniczne zachodnie dlatego, ponieważ tam nic innego nie może nas czekać, jak tylko włażenie zachodowi w dupę… i bycie w tej dupie obsrywanym.”

 • Wicek

  SBB zero działania .Zle zarządzanie i brak efektów.Brak kontaktów z forum i członkami. Działania niefektywne

 • boro

  Kancelaria Mazur została chyba przereklamowana. NIe mogę doprosić się od owej odpowiedzi na 3 proste pytania. Cholera jasna!!!!! Dostali przelew, zwlekają na maxa z raportem prawnym dot. mojej umowy. Czy w tym kraju wszyscy, którym powinniśmy ufać zarazili się olewaniem i zbywaniem ludzi?

  • Robert

   [email protected] pisałeś do mnie, miałeś możliwość mieć bezpłatną analizę umowy w 2 dnia, już był list adwokacki w banku z zawezwaniem do ugody, na starcie masz w plecy ponad 500 zł a ile ci Mazur naliczył za podpisanie z nimi umowy na prowadzenie sprawy przeciwko bankowi.

 • Forumowiec

  Robert jesteś wyjątkowo aktywny, nawet w świeto panstwowe. Czy aby twoja kancelaria nie wspolpracuje czasem z bankierami? zachecasz do nie placenia a czemu nie zlozyles pozwu o odfrankowienie. Kiedys napisales ze masz nadplate ze spreadow i pomostowki. No bez przesady… a ilez tego jest? A nie lepiej pozbyc sie klauzuli indeksacyjnej? Nie zdziwilbym sie gdyby bankstera podstawiala nam tu swoja kancelarie

  • Robert

   Nie , nie pracuje z banksterami kancelaria bo wytoczyła około 500 pozwów przeciwko bankom.
   I skąd ta myśl, że nie złożyłem pozwu, na pewno nie będę się spowiadał szczegółowo na tym forum co robię w sprawie banku.
   Po drugie nikogo nie zachęcam do nie płacenia rat.
   Każdy kredytobiorca pseudofrankowy ma nadpłatę i przynajmniej połowa pomostówkę do zwrotu, tylko kredytobiorcy są nie świadomi tego a to że jestem aktywny na forum to moja prywatna sprawa, będę jeszcze bardziej aktywny ponieważ te kredyty pseudofrankowe to wielki szwindel i oszustwo, wcześniej zamieściłem artykuł z byłym Prezesem WBK który to wprost nazywa, a chyba facet wie co mówi bo sam ich udzielał zamożnym klientów w nie wielkiej ilości.
   Po za tym ja nie jestem patriotą i nie interesują mnie żadne polskie święta, od 7 lat mieszkam na stałe za granicą właśnie z powodu kredytu pseudofrankowego i mnie nie obchodzi oprócz kredytu pseudofrankowego nic co jest w oszukańczej Polsce, interesuje mnie tylko załatwienie kredytu na moich warunkach, ten kraj jest sprzedany kapitałowi zachodniemu i ludzie we własnym kraju są niewolnikami w pracy za grosze.
   Na znak protestu zrzeknę się obywatelstwa polski i uzasadnię to we wniosku odpowiednio a ponieważ obywatelstwo zrzeka się do rąk Prezydenta to przy okazji Pan Prezydent Duda dowie się, ze się do tego przyczynił.

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   To Ty chyba Jędrka nie znasz, że uważasz, że Robert jest aktywny na forum…haha 😉 Z całym szacunkiem i z pozdrowieniami dla Jędrka 🙂

   • Forumowiec

    Znam Jędrka znam ? pewnie znowu czmychnął nad morze. Ja swoja pomostowke odzyskalem w tydzień po jednym mailu do bankstera. Ale to marne grosze…

 • nazi_bank

  Od dwóch tygodni czekam na odpowiedź kancelarii PAD na kilka pytań odnośnie przedstawionego gniota. Oprócz automatu o kolejności zgłoszeń, brak dalszego kontaktu. Ja swoją pracę mogę stracić nie opisując na pisma, ale u PAD to chyba normalka. Ciekawe czy wogole odpiszą.
  Pietraszkiewicz oprócz propozycji, żeby ten gniot zamykał wszelkie roszczenia “frankowiczow”, powinien przeforsować zapis gwarantujący banksterów, że nigdy żaden z nich nie trafi do więzienia, ani za oszukanie kilku mln Polaków, ani za gwałt, ani za zabójstwo. Im można wszystko.

  • Madi

   Prezydent jest zajęty.Dziś na przykład był w telewizorze i mówił ile milionów polskich żołnierzy musiało zginąć za wolną i sprawiedliwą Polskę. Co nie podoba Wam się ta sprawiedliwość ? Nasi ojcowie i dziadkowie ginęli na frontach żeby w czasa ch wolności można było nabyć pseudo kredycik, polisolokatkę, opcję walutową. Chyba to Prezydent miał na myśli mówiąc o tej sprawiedliwości. A tak na serio to wyłączyłam tego Pinola drewnianego po 5 minutach bo mnie zemdliło.

  • Robert

   Prezydent ci odpowie, że musisz jeszcze poczekać 1 rok, a za rok ci odpowie, że przewalutowania nie będzie, sorry z całym szacunkiem dla ciebie i innych co czekają nie bądźcie naiwni jak te małe dzieci, składajcie pozwy do sądów bo na cuda Duda się nie doczekacie.

   • Apolonia

    Niektórzy mówią o odwrotnej strategii, uważają ,że trzeba zmusić banki do wystąpienia z pozwem o zapłatę,że niby bank nie ma szans wygrać, wychodząc z pozwem o zapłatę… Piszesz że na cuda Dudy nikt się nie doczeka.Racja. A na cuda sądów liczysz? Moja matka miała sprawę w warszawskim sądzie,która ciągnęła się 23 lata,ale nie z winy ludzi uczestniczących w sprawie,tylko z winy sądu i wielu sędziów zmieniających się na przestrzeni tych 23 lat a mających zadecydować w tej naprawdę prostej sprawie…

    • Robert

     [email protected] właśnie nie ma innego wyjścia w tej sytuacji jak tylko złożyć pozew do sądu przeciwko bankowi, po wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 linia orzecznictwa w Polsce się zmieniła na korzyść kredytobiorców a najlepiej jakby Sąd Najwyższy na wniosek oskarżenia Prokuratora Generalnego unieważnił te umowy – abyzywność w umowach, w Islandii zamieniono te umowy na walutę koron islandzkich po tym jak Sąd Najwyższy unieważnił wszystkie umowy.

     • Apolonia

      @Robert no dobrze,może nastąpi jakiś cud sądowy w naszej sprawie, ale ten prokurator generalny jest z partii PIS – a ona wbrew zapowiedziom prezydenta i prezesa J.Kaczyńskiego jest niestety po przeciwnej stronie naszej barykady i dalej jest za “mordowaniem nas”…więc nie wierzę w moc sprawczą Ziobro.

     • Apolonia

      oczywiście zapowiedziom – obiecankom z kampanii, z zeszłego roku

     • Robert

      Są już prowadzone 2 śledztwa przeciwko wszystkim bankom z wniosku Czabańskiego i SBB, nie wiem czy nie jest połączone w jedno. Zobaczymy czy to będzie fikcja czy prawdziwe śledztwo

      Oto co mówił kandydat na Prezydenta Polski

      https://youtu.be/vuZ2bMQdEx4

     • Kasia

      A przeciwko którym bankom?

 • asd
 • Zbyszek

  do administratora strony: dlaczego na YOUTUBE pokazujecie jakiegoś szeregowego posła PiS Kowalczyka a nie prezydenta który jest JUDASZEM: https://youtu.be/vuZ2bMQdEx4
  ten filmik powinien być pokazywany wszędzie. Jak chcecie robić akcje medialną skoro tak ważnych deklaracji nie pokazuje się publicznie. Jeszcze słowo do Pana Pawlickiego. Robi Pan wielka robotę i wielki szacunek za to! Natomiast proszę po ostatnim projekcje prezydenta nie przedstawiać PAD jako człowieka nie winnego, którego ktoś wprowadził w błąd. Jest to człowiek inteligentny, wie co mówi i wiedział co mówi jak składał przedwyborcze deklaracje. Pytanie do PAD konkretne: DLACZEGO SPRZEDAŁ POLAKÓW???!!! Proszę publicznie zadawać takie pytanie do PAD.

  • madi

   Przypomnijmy te ordynarne kłamstwa Dudy, przy których nawet najbardziej paskudna kiełbasa wyborcza to cymes, delikates :

   “Lipiec 2015. “Dziś rano Andrzej Duda przyjął delegację ruchu Stop Bankowemu Bezprawiu i złożył nam obietnicę, że – jeśli zostanie prezydentem – w pierwszych 3 miesiącach urzędowania prześle do parlamentu prezydencki projekt ustawy, która zmusi banki do przewalutowania tzw. kredytów walutowych na złotowe po kursie z dnia podpisania umowy.
   Deklaruję, że – jeśli zostanę prezydentem – w pierwszych 3 miesiącach urzędowania złożę w parlamencie projekt ustawy, która rozwiąże ten palący problem milionów Polaków, którzy znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji z winy banków i z powodu kompletnej bezczynności polskiego państwa”

   Duda budyniowy kłamczuchu nie zapomnimy ci tego. Do zobaczenia na taczce.

 • basia
 • Apolonia

  @Zbyszek, o tym już wcześniej pisał @partia frankowiczów ale tu tyle stron (19),że już nie wiem ,na której. Nasz prezydent to dziecko specjalnej,kancelaryjnej czy innej troski i jak jego opiekunowie tłumaczyli,że wtedy to co innego,bo był kandydatem “Frankowiczów” a teraz jest prezydentem banksterów. Pan Pawlicki nie może zadać takiego bezpardonowego pytania “Dlaczego prezydent sprzedał Polaków ?”, bo to pytanie do kogoś innego z minionych,przeszłych już lat.Przecież każdy myślący lepiej czy gorzej wie teraz doskonale,że jesteśmy po transformacji, czyli po kolejnym antypolonizyjnym rozbiorze Polski – boję się pisać,ponieważ taka straszliwa jest propaganda,że jeśli użyję słowa, “po żydowskim” to będą wszyscy krzyczeć oprócz @partii frankowiczów, że jestem jakąś antysemitką…

 • Robert

  Bankowy wystrzał wart miliardy. Rynek mówi o nielegalnym przecieku ustawy frankowej, ktoś zarobił 5 mld zł.

  Moim zdaniem to właśnie banki umoczone we frankach zarobiły te 5 mld zł dzięki przeciekowi z kancelarii Prezydenta i to co ogłoszono o kosztach zwrotu spredów w projekcie ustawy o spredach w przedziale 4 – 6 mld zł to banki już na to zarobiły bez ponoszenia własnych kosztów , to się nazywa biznes na nieszczęśnikach kredytów pseudofrankowych.

  http://biznes.interia.pl/gieldy/news/bankowy-wystrzal-wart-miliardy-rynek-mowi-o-nielegalnym,2373714,1844

  • hogata

   Bardzo ciekawe. Żeby zarobić na akcjach, to chyba muszą teraz je komuś opchnąć? Ale nie upieram się, bo się na tym nie znam. Tzw. urzędnikom państwowym też pewnie coś skapnęło (?). Sytuacja jest rozwojowa! Na razie więcej nie napiszę, idę walczyć w realu.

 • 111
  • Apolonia

   Prof.Modzelewski mówi,że banki rządzą w Polsce od 25 lat.W komentarzach pod wypowiedzią zarzucają mu ,że jest hipokrytą,sam w tym czasie (lata 1992-96) jako wiceminister finansów miał ścisły kontakt z bankami i dlaczego nie protestował,kiedy 73% banków zostało oddane za 2 miliardy dolarów obcemu kapitałowi a nie za 66 miliardów dolarów ,bo taka była ich prawdziwa wartość? o kurcze…to zupełnie odwrotna , jak u naszego prezydenta postawa. Modzelewski teraz przeciw wszechwładzy bankowej a wcześniej za, prezydent Duda przed wyborami przeciw a obecnie za i bądż tu mądry człowieku, jakiś taki nastrój marionetkowo -chorągiewkowy…

   • 111

    Wniosek. Wiatr zmienił się dla wszystkich chorągiewek. Ale jedne stoją ciągle pod wiatr, a inne ciągle z wiatrem.

 • Martinez

  Ale widzę że członkowie SBB ostro działają.Niestety tylko mową i pisaniem.Jeżeli to obniży nasze raty to ok.Działajmy w tym formacie dalej,papier wszystko przyjmie.Brak działań radykalnych doprowadził do tego co otrzymaliśmy,jeszcze większe gó… niż sobie każdy wyobrażał.Rządzący widzieli że nic nie robimy i wykorzystali to.Nie było żadnej formy nacisku.Skupiacie się na jakieś Korwin-Piotrowskiej.Po co ???Rozmawiajcie z tymi którzy mogą coś dać z posłami a przede wszystkim z Jarosławem.Bo jak sejm uchwali to co zaproponował PAD to po nas.Do roboty każdy do swojego posła i senatora , a wszyscy do Jarosława

  • Apolonia

   @Martinez, masz całkowitą rację.A co Ci odpowiedział,obiecał Twój poseł i senator, co radykalnie zrobiłeś? Nie myślę tu o “mowie i pisaniu”, tylko o Twoich działaniach.I jakie działanie, by dotrzeć do Jarosława?

 • Martinez

  A zapomniałem jaki jest kontakt z władzami SBB CO STOWARZYSZENIE MA ZAMIAR ROBIĆ DALEJ?????

  • Apolonia

   Władze SBB opracowywują razem z prawnikami strategię akcji “Zero haraczu”,o czym informował prezes SBB Pawlicki.Nie będą nam ogłaszać,co wymyślają przecież ta strona jest szpiegowana, z czym się banksterzy nie kryją, a trollowisko próbuje często tu żerować.Manifestacja ogłoszona na 10 września,wtedy będziemy bardziej oświeceni.

 • RSPF

  @Partia Frankowiczów – nic z tego nie będzie.
  Żeby coś ugrać trzeba budować przekaz pozytywny, nie negatywny.
  Obejrzałem http://polskapartia.org – nie tak, nie tak. Strona kipi żółcią i nienawiścią, to się absolutnie nie sprzeda w dniu wyborów.
  No i potrzebne sojusze. Polisolokaty to oczywistość, ale to mało, trzeba się rozejrzeć szerzej za innymi oszukanymi grupkami.
  A z takim przekazem to możemy zapomnieć.

 • Martinez

  [email protected]
  Nie po to działamy w SBB aby samemu chodzić do posłów.To mogę zrobić sam i do tego nie potrzebujemy SBB.Strategia “zero haraczu” dla mnie jest beznadziejna bo powiem ci tak.Z moich znajomych około 25 osób ma takie kredyty i nie jest im lekko jak i mnie ale żadne z nich nie zamierza wziąść udziału w takiej akcji.tutaj na forum tej akcji też nie wróży się powodzenia tak jak i poprzednim.Dlaczego od sierpnia do grudnia jest tylko jedna akcja.Inni członkowie chcą innych akcji np.miasteczko namiotowe w Warszawie pod sejmem lub siedzibą Prezesa J.K.,spotkania władz SBB z Prezesem.Akcja zrzutka już jest niewypałem przy tej ilości subskrybentów.Wiesz dlaczego?Dlatego że to amatorszczyzna,nie wiadomo na jaki przekaz pójdą pieniądze,gdzie pójdą i kiedy będzie ten przekaz.Nie tak to wszystko się robi.Dlatego nie mamy jako SBB ŻADNYCH EFEKTÓW,nigdzie nas nie wpuszczają , nigdzie nie mamy prawa głosu,nikt nie informuje członków o ty co się dzieje,na tej stronie nie ma żadnego planu działania,nawet nie wiadomo czy jest manifestacja,kto to redaguje???? gdzie są telefony gdzie jest infolinia???Ludzie kto to prowadzi???

  • Forumowiec

   25 znajomych z kredytami pseudochf, wow…..jedyni moi znajomi sa na tym forum? idź do Jarosława, wiesz gdzie mieszka

  • Apolonia

   @Martinez, zarząd SBB wyjaśniał nieraz,że to jest ich praca społeczna a nie pracują na etatach w SBB,mają przecież swoją zawodową pracę, obowiązki domowe, życie rodzinne,towarzyskie. Może to i amatorszczyzna, coś zaczyna się spontanicznie a potem jakoś się to wszystko rozmywa…Twoje pytania są jak najbardziej zasadne ale Ty nie jesteś pierwszy w ich zadawaniu ( przejrzyj te 20stron – jeśli masz czas i siłę oczywiście).Rzeczywiście stoimy w miejscu a nawet cofnęlismy się o o krok do tyłu,bo prezydent okazał się człowiekiem bez honoru i wiary handlowej.Mam wciąż nadzieję,że nam się powiedzie ,jak w skokach w dal, trzeba zrobić krok do tyłu, by dobrze się odbić i zdobyć mistrzostwo świata( to tak pod wpływem obecnej olimpiady).Potrzeba nam kogoś na miarę Piłsudskiego.Ale czy Pan Maciej Pawlicki da radę?

 • Andrzej

  “Potwierdzamy odbiór listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP Andrzeja Dudy o następującej treści:

  Szanowny Panie Prezydencie W ostatnich wyborach Ja i cała moja rodzina wraz ze znajomymi zagłosowaliśmy na Pana wierząc, że zgodnie z obietnicą wyborczą rozwiąże Pan problem ludzi oszukanych przez banki na tzw kredytach frakowych. Zawarliśmy wówczas z Panem jak to Pan określił “umowę”, w której sam Pan zastrzegł, że jeśli się z niej nie wywiąże to poda się do dymisji. Niestety wczoraj okazało się, że zostaliśmy oszukani nad czym bardzo ubolewam. Nie potrafię znaleźć słów, które opisywały by zaistniałą sytuację. Najpierw z kursu historycznego zrobił Pan kurs sprawiedliwy, aby ostatecznie przedstawić projekt, który nie ma nic wspólnego z pomocą, a rzeczywistości jest abolicją dla banksterów. Do zobaczenia przy urnie wyborczej. Z wielkim smutkiem Andrzej Kamiński”

  A tutaj jest odpowiedź: https://megawrzuta.pl/download/4a37c54b82c53a8a87510ed78a6a38e9.html

  • JT

   @Andrzej
   Odpowiedź kancelarii prezydenta (przeczytałem!) jest oczywista w świetle tego, co dzisiaj wiemy o Prezydencie RP i Jego ludziach.
   Pozostawienie jej bez polemiki jednak to domyślna akceptacja bajeczek, które p.Bryksa Ci napisał. Myślę że warto byłoby w odpowiedzi wypunktować wszystkie wady prezydenckiego projektu (podkreślając, że nie chodzi to o “pomoc” ale o przywrócenie rządów prawa w sektorze bankowym). ONI powinni wiedzieć, co o tym projekcie myślimy.
   Dasz radę?
   Ja mam sprawę z bankiem w sądzie od 2 lat, która zabiera mi sporo czasu, więc na nic nie wnoszącą do tej sprawy korespondencję z KPRP mnie obecnie nie stać.
   JT

 • Małgorzata

  Nalężę do SBB od stycznia 2015r,nie doczekałam sprawiedliwości P.Dudy i Pis. w dniu 24 sierpnia komornik dokona opisu i oszacowania domu w którym mieszkam z córką.Poradźcie co robić bo boję się drania wpóścić.Dom dostałam w spadku a pożyczka była w 2007r w pseudo chf.Skarga na czynności kom.złożona.Co mi radzicie?

 • Martinez

  Oto całe SBB.Idz sam zrób sam.Mamy swoje sprawy , działamy przecież społecznie.Otoz społecznie czy nie to niestety nie jest działanie.Przez rok takiego działania to niedługo nawet sady nie pomogą .Przez rok nicnierobienia to zrobiono taka ustawę ze do sadu nie będzie po co chodzic.To jak zarząd nie ma czasu to niech odda stery tym co maja czas.

  • Apolonia

   @Marinez ,@Agnieszka.
   Chyba takich “Frankowiczów”, co mają czas nie ma wśród nas.10 września będą też nowe wybory w SBB -jak mówił Pan M.Pawlicki- i stwierdził,że wtedy nastąpi ocena jego prezesowania.Ale też trzeba przypomnieć,że dzięki solidarnemu wsparciu członków SBB została zatrzymana licytacja mieszkania p.Agnieszki w W-wie , co prawda do grudnia,więc @Agnieszka zgłoś się najszybciej do Arkadiusza Szczęśniaka z SBB.

   • Apolonia

    przepraszam powinno być @Małgorzta

   • Małgorzata

    Arkadiusz Szczęśniak z SBB ma na pewno mnóstwo innych spraw -licytacje, eksmisjie .To dlaczego jest tylu członków SBB? Jak sobie możemy pomóc?

 • Martinez

  @Malgorzata
  Dlaczego jest juz komornik?
  Pisz na http://www.antywindyk.pl może tam uzyskasz pomoc tylko nie vzekaj

  • Małgorzata

   Udzielałam się wcześniej na forum ale teraz tylko czytam.Poprosiłam o poradę bo okupant u drzwi.Znam stronę antywindyk,moja sprawa jest w sądzie ale wiadomo czas,czas a sądy się nie spieszą.To cholernie niesprawiedliwe ,że nie mamy równych praw z bankiem.

  • Małgorzata

   Santander 21 listopada 2015 wystawił BTE,dowiedziałam się o tym w kwietniu 2016 od komornika,od tego cały czas sprawy w sądzie .Nie jestem kredytobiorcą tylko dłużnikiem hipotecznym ,nie jestem nawet w bazie banku.Okupant u drzwi i boję się złodzieja komornika.

   • Robert

    Na 5 dni przed zniesieniem BTE bank wystawia tytuł egzekucyjny, normalny manewr banku, podobno banki przed zniesieniem BTE, ostatni dzień funkcjonowania BTE to 26 listopad 2015 masowo wystawiały BTE, pozostaje tylko przez kancelarię prawną złożyć do sądu powództwo przeciw egzekucyjne,najliepiej AntyWindyk –

    http://antywindyk.pl/antywindyk-bierze-sie-za-franki-czyli-koniec-problemow-z-kredytami-w-chf/

    W dniu 27 listopada 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 poz. 1854). Wprowadza ona bardzo ważne zmiany, gdyż m.in. uchyla art. 96-98 ustawy Prawo bankowe, czyli przepisy regulujące zasady wystawiania przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych. Oznacza to, że bankowy tytuł egzekucyjny zostaje wyeliminowany z systemu prawnego i banki nie będą mogły się nim już posługiwać.

   • Robert

    Piszesz, ze masz sprawę w sądzie ale jakim sensie, ty złożyłaś wniosek przeciw-egzekucyjny czy np. pełnomocnik prawnik

 • esjoter

  Jak to jest z bankami?
  Jeśli nadpłacę za jednym razem 2 raty i nie zapłacę kolejnej, czy to w jakiś sposób utrudni życie banksterom?

  • Robert

   Nie utrudnisz życia bankowi, wpłacając drugą ratę zaraz po pierwszej to tą druga ratą zmniejszysz kapitał do spłaty bo jak na bieżąco płacisz raty to masz naliczane odsetki na bieżąco od każdej przypadającej raty, jak nie masz zaległości to po zapłaceniu bieżących odsetek w następnej kolejności bank odlicza kapitał zapłaconą ratą i przez to masz ciut ciut zmniejszony kapitał do spłaty a tym samym ciut ciut mniejsze odsetki ale to jest prawie nie widoczne w spłacie więc nie polecam nadpłaty.

   • Robert

    A jak nie zapłacisz kolejnej raty to ci naliczą odsetki karne

    • esjoter

     Mam w umowie zapisy o dwóch osobnych kontach. Jedno na raty. Drugie na nadpłaty.
     Tak, jak to zapisałeś w pierwszej odpowiedzi byłoby, gdybym wpłacił na drugie z kont. Nadpłata na pierwsze konto będzie kwalifikowana na ratę. Tyle tylko, że nie będzie bieżącej wpłaty do banku.
     Chodzi mi o to, czy to ma jakieś znaczenie na procedury międzybankowe, rezerwy bankowe i te de?

 • JIM

  @Małgorzata, z tego co zrozumiałem to ręczyłaś własną nieruchomością za to, że ktoś będzie spłacał kredyt a gdy tak się nie stało to jedynym winnym jest niedobry bank?

  • Małgorzata

   Nie ,po 8 latach spłat 230tyś.zrobiło się do spłaty dwa razy tyle co brał kredytobiorca.Zły bank? Raczej złodziej bank.

   • Robert

    Nie rozumiem, ty poręczałaś komuś kredyt w CHF

    • Małgorzata

     Proszę nie pisać chf czy frank bo w to wierzą tylko przedszkolaki.

 • Wiele osób spośród nas (pomijam produkujące się tu na różne sposoby trolowisko), autentycznych ofiar zwykłych oszustów i gangsterów działających bezkarnie pod oficjalnym parasolem ochronnym mafijnego państwa w Polsce z najwyższymi urzędnikami włącznie, miewa zapewne chwile zwątpienia, a w szczególnie trudnej sytuacji muszą dziś być te osoby, które doświadczyły – co tu dużo mówić – gigantycznego dysonansu poznawczego, łącząc przez ponad rok czasu nadzieje na sprawiedliwość, z osobą Kapelusznika Pinokia, który okazał się być swoistym kapo w parafrankowym obozie koncentracyjnym, gdzie także za jego przyzwoleniem trzymane są dwa miliony Polaków, w tym starcy, kobiety i dzieci.

  Cóż, jedyne czego się dotąd od niego doczekaliśmy, to współudziału w brutalnej rzezi rytualnej, podrzynaniu nam gardeł na zlecenie koszer nostry i niczego ponad ten standard spodziewać się nie należy, ale trzeba mu to prosto w oczy mówić, żeby wiedział, iż ma wraz z kumplami z PiS krew na rękach, jest współwinny zniewolenia oraz eksterminacji tysięcy Polaków, ponosi również osobistą współodpowiedzialność za śmierć tych spośród nas, którzy już dłużej nie wytrzymali i popełnili samobójstwo.

  W aktualną, tragiczną sytuację Polski, doskonale wpisuje się syntetyczny cytat z Marszałka przypomniany wyżej przez Olę, który po niej tutaj powtórzę, gdyż warto wczytać się w tak lapidarny w formie, a merytoryczny w treści tok rozumowania Marszałka, człowieka, który doprowadził do zmartwychwstania Rzeczpospolitej stawiając czoła o wiele gorszym niż obecne okolicznościom:

  “Żadne zdrowe społeczeństwo nie będzie bez zdobycia się na opór czynny znosić gospodarki bandytów podtrzymywanych przez władzę i władz podtrzymywanych przez bandytów. I jeśli takim społeczeństwem jesteśmy – podobnych gospodarzy powinniśmy się pozbyć.”

  Niewątpliwie mamy obecnie do czynienia dokładnie z tą właśnie sytuacją: władza podtrzymuje bandytów, a bandyci władzę. Musimy zatem być chorym społeczeństwem, skoro to cierpliwie znosimy. Najwyższy czas na odzyskanie zdrowia. Drogi są dwie: aktywna pokojowa oraz rewolucyjna. Osobiście jestem za pierwszą, ponieważ żadna rewolucja nie przyniosła dotąd oczekiwanego przez ogół efektu. Dlatego postuluję utworzenie powszechnej anty-partii, na dobry początek siłami „frankowiiczów”, która dokona koniecznej przebudowy polskiego państwa w oparciu o stary, sprawdzony i dobrze niegdyś służący Polsce wzorzec demokracji, na całe stulecia zanim tą starożytna i jedyną znaną formą funkcjonowania wolnych Obywateli w wolnym kraju zaczęli sobie wycierać gęby różni masoni z USA, UK, czy z Francji, niektórzy działający równocześnie we wszystkich tych krajach.

  Tym wszystkim, którzy myślą, że to niewykonalne, gdyż zbyt wiele rzeczy trzeba by było zmienić, chciałbym przypomnieć teorię chaosu, która choć nie wiemy jak działa, to udowadnia w praktyce, empirycznie, iż rzeczy niemożliwych nie ma i czasem drobne z pozoru zdarzenia powodują, iż wszystko nagle zmienia się o 180 stopni; jak to określa nauka, drobne zmiany warunków początkowych powodują rosnące wykładniczo zmiany w całym układzie.

  W czasie weekendu byłem w Amsterdamie, gdzie odwiedziłem bardzo interesujące muzeum techniki Nemo. Jest tam kilka ciekawych eksponatów obrazujących tę teorię, a jeszcze przed wejściem stoi największy z nich, coś jakby koło młyńskie poruszane wodą, z tym że nie napędza go nurt płynącej rzeki, czy strumienia, a woda wlewa się do zamocowanych na kole wiaderek od góry, z wyprowadzonych tam rurek. Kiedy wchodziłem do muzeum, koło kręciło się cały czas w lewo, jednak jak wychodziłem, zmieniło kierunek i kręciło się w prawo.

 • Robert

  Dobre ostatnie zdanie, zgadza się, sytuacja może się odwrócić w drugą stronę tylko trzeba determinacji, jestem za założeniem Anty-Partii.

 • Małgorzata

  Ja wiem,jak co pisać i gdzie tylko czas,czas .Mam Adwokata.Myślałam,że jeżeli należę do SBB to będę bezpieczniejsza.G..no prawda.Ktoś kiedyś /Jędrek/pisał,że jestem prawnikiem.Nie jestem prawnikiem ale wybroniłabym bez 1 zł osobę,która traci dach nad głową tylko te sądy te nasze sądy.Równie dobrze możemy się wymienić przepisami kulinarnymi.Mam parę osób z którymi się 100% zgadzam -Madi .Jak wygram dam przepis na dalsze pozbycie się tego toksycznego g..na.Nikt mi nic nie powiedział tylko ,,antywindyk,,.Przepraszam ale to śmieszne i mam nosa ,że tu są osoby które szkodzą.

  • Robert

   Skoro masz adwokata i sprawa w sądzie to nie rozumiem czego oczekujesz co jeszcze ma ktoś coś zrobić w tej sprawie. Jak jest złożone powództwo przeciwegzekucyjne i dobrze umotywowane wszystko przez prawnika to trzeba czekać na rozprawę sądową, możesz poprosić prawnika, żeby złożył wniosek do sądu o przyspieszanie rozprawy z powodu groźby licytacji mieszkania.
   Od momentu jak biegły rzeczoznawca sądowy wykona operat szacunkowy mieszkania to masz minimum pół roku zanim dojdzie do licytacji

   • Małgorzata

    Godzina jest późna ale proszę zejść na ziemię.Chodzi o to ,że w godzinie ,,W,,nikt za mną czy Panem nie stoi.Nie chodzi mi o żadną pomoc finansową ze strony członków SBB tylko naświetlam FAKT.Jesteśmy sami kiedy ,,okupant,,stoi u drzwi.Jesteśmy zdani tylko na siebie samych.Smutne?Owszem smutne.Banksterzy to rasa sama w sobie zła i trzeba być ostatnim szubrawcem żeby robić takie rzeczy ale są solidarni.Walczą o swoje bo dostali ooooolbrzymie zapłaty za to ,że umoczyli Panią,Pana ,Panią i Pana.Ci na górze wiedzieli i wykonali plan.

   • Małgorzata

    Ok,czego oczekuję?Może zaczniemy dzień od pisania ,,dzisiaj mam jeszcze dach nad głową,,?Bezsens,niemoc i beznadzieja a wszy6stko to w cywilizowanym kraju.

    • Robert

     Po pierwsze Polska to nie jest cywilizowany kraj. To jest kolonia kapitału zachodniego gdzie ludzie we własnym kraju są niewolnikami w pracy za grosze. Celowa polityka rządów taniej siły roboczej.
     Po drugie to jest cała machina bankowo- sądowo-komornicza, obrzydliwy system niestety.
     Trzeba działać od samego początku jak tylko bank wypowiedział umowę lub nie dopuścić do wypowiedzenia lub po wystawieniu BTE wnieść powództwo-przeciwegzekucyjne.
     Liczyć na to, że ktoś inny zablokuje działania to jest naiwne, to jest ohydna machina urzędnicza.
     Niech twój prawnik ruszy dupę za przeproszeniem i tylko sąd może to wstrzymać, nie ma innej drogi.

 • JIM

  @esjoter nadpłacając ratę z wyprzedzeniem niczego bankowi nie utrudnisz – księgowanie odbywa się w sposób automatyczny. Nie jest natomiast tak jak pisze Robert, że taka nadpłata pomniejszy kapitał kredytu zamiast z wyprzedzeniem rozliczyć następną ratę. Oba rozwiązania są możliwe zależnie od konstrukcji umowy.

  • Robert

   Jak nie żadnych zaległości, to bank w pierwszej kolejności rozlicza odsetki a w następnej kolejności zostaje już tylko kapitał który jest pomniejszany o wpłaconą kwotę.

 • Martinez

  Drodzy Państwo ale czego się spodziewacie jak nic nie robimy.My jako stowarzyszenie a nie pojedyńczo,choć działania pojedyńcze też są potrzebne ale tu każdy sam wie co może zrobić.Tutaj co tydzień winien wisieć plan działania stowarzyszenia.Przecież my po przesunięciu terminu przez PAD lub po ogłoszeniu tego gniota powinniśmy mieć gotową ripostę i to na drugi dzień.Ale to trzeba przygotować wcześniej.Czy manifestacja jest 10 września???Jesli tak to gdzie??? gdzie jest ogłoszenie o tym w prasie i tutaj na stronie???Przepraszam władze SBB NIE UMIEJĄ WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.Nie docierają do nich.Dlaczego pan M.Pawlicki nie może spotkać się z panem J.Kaczyńskim?Proszę o odpowiedź.Akcja niepłacenia rat w listopadzie i grudniu dla mnie bez powodzenia.Popierają ją ci którzy mają kłopot ze spłatą .A dużo jest frankowiczów którzy płacą raty a nie chcą być oszukiwani.ale ta akcja do nich nie przemawia.Trzeba działać równolegle na wielu frontach.Skoro zarządzie zdecydowałeś się dzierzyć stery stowarzyszenia to trzeba mieć pomysły na jego funkcjonowanie i pchanie sprawy do przodu.Przez taką opieszałość jesteśmy dalej niż bliżejw naszej sprawie.

 • Zjo

  @robert – w BPH bank z konta technicznego pobiera sobie kwotę zgodną z terminarzem spłat, ewentualna nadpłata leży sobie na tymże koncie do następnego terminu, bez wpływu na cokolwiek, a zwłaszcza na kapitał.

  • Robert

   To się zgadza, na koncie technicznym tak może być.

 • madi

  Witam wszystkich 🙂

  Niedługo kolejny dla mnie i mojej rodziny czarny 25 dzień, kolejnego miesiąca. Tego dnia w zębach muszę oddać haracz dla banksterów w wysokości średnio ok. 1800,00zł. Prawie całą swoją pensję. W zasadzie pracuję tylko na ratę. 8 lat temu pożyczyłam 115 000,00 ZŁOTYCH na 10 lat. Dotychczas oddaliśmy mafii banksterskiej ok. 170 000,00 ZŁOTYCH i końca nie widać. Fajnie nie ? Ja i moja rodzina jesteśmy niewolnikiem tego kredytu. Zakładnikiem plugawych stworów bo nawet nie ludzi przecież. Dla nich pewnie ten mój pseudo-kredyt to na waciki nie wystarczy a nam powoli rujnuje życie chociaż nie chcemy tego do końca przyznać i zauważyć bo mamy się za LUDZI honorowych, którzy spłacają swoje zobowiązania. Dziś uznałam, że zgodnie z umową oddałam bankowi kapitał plus koszty przedstawione mi w umowie. Od dziś płacimy już lichwę w najczystszej postaci, haracz dla plugastwa. Szkoda. Nie odłożę na emeryturę, nie zostawię dziecku.Oddam w brudne łapy banksterów, którzy i tak to przep….ą a potem ukradną dotację z budżetu państwa na ratowanie banków. Krwioobiegu gospodarki…Jeżeli banki to krwioobieg gospodarki to ten twór powinien być zadźgany natychmiast żeby się wykrwawił bo toczy go rak, gangrena i syfilis.

 • OLA

  Witam
  Mam takie nieodparte wrażenie,że brak reakcji władz SBB jest celowy.Napisali note protestacyjną i czekamy…………….przepraszam na co?????Forum dyskusyjne super żółć sie wyleje i spokojne już baranki niech się ustawią do najbliższego strzyżenia w kolejce beeeee,be,meee.Przecież jak nie zapłacę raty to mnie wpiszą do BIK potem jak kupię pralkę?????Na co ci pralka jak nie będziesz mieć jeden z drugim domu czy mieszkania!!!!????ALBO SOLIDARNIE NIE PŁACIMY banksterom ABO DO KOLEJKI bee,meee!!!!

 • madi

  http://biznes.interia.pl/banki/news/banki-kusza-muzyka-i-zapachem,2373940,1024#commentReplyForm-main

  Nie nazywajmy szamba perfumerią 😉
  Lichwa staje na rzęsach żeby złapać kolejnych frajerów.

 • asd

  Kasia, MiCHFal lub inne owieczki mgangu – potrzebuję pilnie “Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych” obowiązujący w lipcu-sierpniu 2008. Mogą być chyba też późniejsze bo zmiana nastąpiła w 2009 roku.

  Znalazłam jedną kancelarię która poprowadziłaby pozew kilku tożsamych powodów. Jeśli posiadacie proszę prześlijcie na mojego maila: [email protected]

  DZIĘKI!!

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  tylko MIASTECZKOOSZUKANYCH przed siedzibą/pałacem PAD-a może coś ruszyć…

 • Martinez

  Miasteczko popieram

 • vis
 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  dlaczego “władze” SBB nie reagują na apel o zorganizowanie MIASTECZKAOSZUKANYCH przed siedzibą/pałacem PAD-a mimo moich wpisów od kilku miesięcy… ???

 • Apolonia

  Takich “Frankowiczów” różnie ale jednak -zaangażowanych w uwolnieniu się z tego banksterskiego przestępstwa jest naprawdę mikroskopijna liczba.Niszowa akcja “Zero haraczu” chyba się nie upowszechni.Ludzie się boją, nie znają ani nie mają gwarancji bezpieczeństwa,niektórzy mają syndrom sztokholmski -im bardziej zgnojony i bezradny ,tym bardziej czuje się winny, niektórzy się wstydzą, niektórzy nie widzą problemu i nie chcą słyszeć,widzieć ani rozmawiać,niektórzy uważają, że byliśmy podwójnie naiwni i łatwowierni przy braniu kredytów oraz przy wyborze Dudy i PISu.Zarząd SBB tu grobowo milczy.I tak, jak twierdzi @Madi,że ” ten twór powinien być zadżgany natychmist…” to tylko pisze i dalej płaci “haracz dla plugastwa” – zresztą jak większość z nas.To,jak to “zadżgać”? Dzielny Pan Maciek Pawlicki – tak jakby rozczarowany,załamany,wycofany…no nic nie wiemy.Nasza “partyzantka ” potrzebuje w tym ciemnym lesie widocznej obecności przywódcy!Czy grozi nam LOS buntujących się po wojnie wyklętych niezłomnych żołnierzy” w praktyce jednak większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji mocarstw zachodnich na sfałszowane wybory i powyborczej amnestii,po której podziemie liczyło nie więcej niż 2 tysiące osób” – (tyle, ile jest mniej więcej nas na manifestacjach). A pozostałe miliony Polaków po wojnie bały się,były bezradne,nieświadome bądż naiwnie wierzące nowej ,obcej władzy – tak jak dzisiaj pozostałe miliony “Frankowiczów”z rodzinami i “Niefrankowiczów”.Wciąż jednak mam nadzieję,mimo wszystkich przeciwieństw,że jeśli się będziemy buntować,stawiać opór lepiej czy gorzej, w taki niezdarny czy zdarny sposób,jeśli nie zaprzestaniemy walki, jeśli się nie poddamy to pokonamy ten “twór”.

  • madi

   Ja będę płakać i płacić. Pisałam o tym wielokrotnie. Jako mikro-przedsiębiorca z planami na przyszłość nie dam tej satysfakcji banksterze żeby zasrali mi wszystkie papiery. Ponadto zależy mi na mojej działalności i chcę ją rozwijać więc nie mam już wolnych środków na coraz bardziej pazernych prawników jak donoszą to forumowicze. Przynajmniej taką mam koncepcję. Tym bardziej, że po wyjściu z lichwy ja ani moje dzieci nie zaciągniemy już żadnego kredytu ani nie zainwestujemy w nic bankowego. Wszystko włożymy w firmę a jak nas znowu będą chcieli wziąć za gęby to wiejemy za granicę. Mam taką działalność, że mogę ją prowadzić wszędzie częściowo a klientów mam na całym świecie. Jak żyję bankstera na mnie już ani grosza nie zarobi ( oczywiście prócz obiegu, który muszę robić przelewy itp. ). Zresztą moje nędzne grosze muszą ich przyprawiać o ból brzucha ze śmiechu. Szanowna @Apolonio wczoraj “Rzeczpospolita” podała, że ŁĄCZNIE NA RACHUNKACH BANKOWYCH OSÓB PRYWATNYCH W POLSCE JEST 679,4 mld złotych. Część z tego wycofać z obiegu może by ich trochę zabolało.

   • vis

    tzn jak “zasrają papiery”?

   • Apolonia

    @Madi, ja nie jestem taka “szanowna”,ot taka zwyczajna i przeciętna.Rozumiem Cię doskonale i masz rację,że na pewno bolesne by było wycofanie,chociaż części tych pieniędzy z obiegu.Dawno z mężem zlikwidowaliśmy konta w Polsce,ale musimy mieć konto w niemieckim,też banksterskim banku- bo tu w Niemczech też ludzie okropnie krytykują banki…

  • vis

   @Apolonia w pełni się z tobą zgadzam..

   dlaczego Andrzej stoi praktycznie sam we Wrocławiu? to jedyny uwikłany w toksyczny kredyt, polisolokatę czy opcje walutowe?

   akcja zero haraczu, coraz więcej głosów “nie przystąpię”..
   Do tych co nie mają problemu z obsługą raty (sam do nich należę).

   Jesteście “nadmiernymi optymistami” sądząc, że tak będzie zawsze. Niestety wszystko się w życiu może wydarzyć (i nie mam na myśli tylko drastycznego wzrostu kurscu chf – który i tak jest mocno spekulowany).

   jesteśmy związani niespłacalnym długiem na pokolenia.

   • madi

    Z całym szacunkiem. Akcja “Zero haraczu” nie została poprzedzona żadną akcją uświadamiającą i propagandową. To będzie totalny niewypał, zupełnie bez sensu. Nie ma opcji aby osoby, które są w żaden sposób nie zaangażowane w nic , w żadne działania nie zapłaciły raty. Po prostu nie ma takiej opcji. Taka osoba, nawet ani razu nie “zminusowała” posta bankowych trollów. Co więcej plugawa bankstera wykorzysta ten nieprzemyślany ruch przeciw nam. Owszem akcja może mieć swoje pozytywne reperkusje ale nie teraz, nie dziś. Np. za jakiś czas kiedy udało by się “wybudzić” więcej uśpionych “frankowiczów”, kiedy udałoby się zorganizować miasteczko. Kiedy ludzie by zobaczyli, że nie mogą na nic i na nikogo liczyć…

 • Jędrek

  Witam serdecznie. Awaria internetu usunięta, urządzenia powymieniane. Walczymy dalej.
  Bardzo dziękuję Wszystkim tym którzy tak dzielnie udzielają się w tym miejscu. Nie wiem jednak dlaczego Pan Arek Szcześniak tak strasznie mnie OLEWA? Bardzo przepraszam jedno zdanie dla kolegi członka SBB tak trudno napisać? Tak będzie 10 września manifestacje, nie nie będzie.
  Ponawiam moje pytanie bo życie uczy, że ostatnie manifestacje też były robione spontaniczne bez żadnego rozgłosu i efekt był BARDZO WIDOCZNY.Takim postępowaniem strzelamy sobie w kolano.

  Ostatnie dni zelektryzowały Polskie Społeczeństwo dwie informacje. Pan Minister Obrony Narodowej spowodował, że biorący udział w Olimpiadzie żołnierze dopingowicze skompromitowali mundur Żołnierza Wojska Polskiego i nie są już żołnierzami. To bardzo dobra decyzja i w 100% ją popieram. Wstyd mi podwójnie bo owi dopingowicze są z mojego regionu.
  Z drugą sprawą jest trochę inaczej, a dotyczy decyzji szefa MON. Rzecznik resortu odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
  Bez komentarza powiem tylko, że Brązowy Medal “ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” otrzymałem po 10 latach służby, srebrny po 17 latach służby a złoty po 23. W środowisku Wojskowym wrze i ludzie bardzo NEGATYWNIE postrzegają to wyróżnienie. Ten farmaceuta w mojej ocenie MOŻE i zasługuje na brąz za jakiś czas. Powiedzmy za trzy lata JAK COŚ DOKONA. Dlaczego o tym piszę? Otóż nasz szanowny Prezydent który GENIALNIE WYPOWIADAŁ się podczas uroczystości całkowicie stracił języka w buzi zapytany o te BARDZO WAŻNE WYRÓŻNIENIE.
  Wracając do wystąpienia takiego emocjonalnego było mi bardzo żal nie są to słowa płynące z Serca z takim przekazem DO POLAKÓW a tylko wyuczone zwroty i frazy. Wzruszyłem się al w bardzo negatywnym sensie bo wiedziałem, że DAWNIEJ POLACY MOGLI BYĆ RAZEM, mogli popierać w trudnych czasach WŁADZĘ A WŁADZA W ZAMIAN POLAKÓW. Dzisiaj władza oczekuje oklasek a w zamianach Z NAS KPI. To nazywam kryzysem Państwa.
  Pozwólcie jeszcze na okruch prywaty. W czasie długoletniej służby uzyskałem dosyć dużo satysfakcji od przełożonych z MON-u czy od Zwierzchnik. Wśród nich najbardziej cenię sobie Medal “GWIAZDĘ AFGANISTANU”. Dla mnie jest wyróżnienie o ogromnej sile emocjonalnej. W imieniu Prezydenta RP Pana Komorowskiego wręczył mi ją w Ghazni Pan generał Bronisław Kwiatkowski. Kilkanaście dni po tej uroczystości zginął pod Smoleńskiem. Znałem Pana Generała z Bydgoszczy, Krakowa oraz Afganistanu i Iraku. Wielki szacunek.

  • Apolonia

   @Jędrek, martwiliśmy się ,że Ciebie nie ma na posterunku,jak każdego ranka,niektórzy myśleli,że odpoczywasz od “frankowych”trosk nad morzem, a tu patrz “walka”z komputerem- na szczęście udana.Dobrze,że znów jesteś z nami,samotnymi białymi żaglami, opuszczonymi przez kapitana i oficerów z SBB. Nasze sygnały SOS nie są odbierane.Co Ty na to wszystko ?

 • Martinez

  Zarząd i władze SBB olewają to forum,widocznie im zrobiło się lżej

 • V1

  Ewidentnie brak tu jakiegoś koordynatora .Akcja Zero haraczu JEST DOBRA ,ALE DLA ZDECYDOWANYCH I POSTAWIONYCH POD ŚCIANA -oni nie mają już wyjścia .Potzrebny schemat działania i wsparcie kancelarii lub prawnika zorientowanego w prawie bankowym .Trzeba tez docenić to że SBB działa społecznie ,brak tu etatów , ale być może pora już pomysleć o tym ? Ja płacę { jeszcze mnie stać, } chociaż odbywa się to kosztem zycia na odległość ,ale zbieraam dokumenty i po konsultacji z prawnikami ,na pewno zdecyduję sie na pierwszy krok .Dlaczego?- Odpowiem cytatem z “Psów” – “W imię zasad, sQ..NU ” Apeluję do władz SBB , o rozważenie stworzenia przynajmniej 2,3 etatów dla dla ludzi koordynujących działania stwoarzyszenia .Pamietajcie tez o jescze jednym -w krótkim czasie bedzie nas przybywac- kończą sie dopłaty do MDM, frankowiczów z problemami tez będzie niestety coraz więcej .Kolejnym ,naturalnym krokiem powinno byc pójście w polityke { niestety} ,ale dopóki sami nie zadbamy o nasze interesy , nie zrobi tego nikt . Sam deklaruję comiesięczną wpłatę na SBB,20 pln / msc , nie zrobi absolutnie zadnej róznicy . .Bardzo żałuję że nie ma mnie w RP, sam chetnie przeszedłbym sie pod Pałac , pokazać co myślyę o prezydencie oszuście .

 • madi

  Czekamy Prezesa jak kania dżdżu a on ma już inne tematy na głowie. Co tam jakieś “Zero Haraczu”, zrzutka, miasteczko, adoptuj posła, czy SBB. Śmiech na sali…

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,20557125,w-radiowej-trojce-o-gwaltach-i-przerywaniu-ciazy-kobieta-po.html?v=1&obxx=20557125&offset=19&t=1471429972257&order=najfajniejsze&page=2#opinions

 • MIASTECZKOOSZUKANYCH

  @Madi, @V1, @Martinez, @Apolonia, @Jędrek, @vis, @asd, @Ola, @Robert, @ZJO, @JIM, @Małgorzata, @Partia Frankowiczów, @JT, @esjoter, @Andrzej, @forumowiec, @Marju73, @RSPF, @111, @hogata, @Basia i wielu, wielu innych…
  ok, spróbuję inaczej bo “wadza” SBB nabrała wody w usta… moje pytanie do wszystkich “forumowiczów” brzmi:
  Kto jest za utworzeniem MIASTECZKAOSZUKANYCH przed siedzibą/pałacem PAD-a ??? Jeśli jesteś za, to napisz jak widzisz jego zorganizowanie ???
  Będę to pytanie zadawał raz dziennie aż do wypowiedzenia się wszystkich aktywnych forumowiczów.

 • Jędrek

  [email protected] Popieram w 100% Twoją inicjatywę! Jeżeli masz jakieś potrzeby organizacyjno – finansowe pisz.
  Podobnie zwracam się z apelem do wszystkich którzy mają chęć coś zrobić. Ludzie róbcie i nie paczcie na innych. Całkiem możliwe, że owi inni nie mają już naszego problemu 🙂 Dzisiaj w walce z potężnym lobby bankowym mamy do czynienia z całą gamą działań banksterów. Kochani bankster to takie bydle bez emocji. On nie myśli w kategoriach RODZINA, OJCZYZNA, BÓG, HONOR! Tacy pseudo ludzie niestety mają też takich wpływowych kolegów. Mają w sercu te same wartości – MAMONA!!! ILE POTRZEBA BYŁO CZASU ŻEBY SWÓJ ZNALAZŁ SWOJEGO? Trzy miesiące? Tak do BOŻEGO NARODZENIA (minionego roku)? Była Wigilia i co? Życzenia? Szczere? 🙂 Nie żartujcie. Trzy miesiące i pozamiatane. Od tamtej pory tylko REALIZOWANIE PLANU BELKI: ODWLEKAĆ, PRZECIĄGAĆ, NIC NIE ROBIĆ!!!

  • Apolonia

   @MIASTECZKOOSZUKANYCH-jesteś naprawdę niezłomy,jestem jak najbardziej za.Miejsce to rzeczywiście pod sejmem albo pod siedzibą prezesa PISu.Mieszkam przy granicy francuskiej,nie mogę być osobiście, ale mój syn może przychodzić za mnie,osobiście mogę wpłacać pieniądze – tylko komu i gdzie albo syn poda je burmistrzowi lub skarbnikowi miasteczka na wyposażenie i amunicję -żartuuuję-chociaż…).Myślę,że to musi na początek być cotygodniowe, weekendowe miasteczko.Każdy przynosi własnoręcznej produkcji plakaty,ulotki o bezprawiu – tu na nich krótkie, krzyczące hasła,żadnych baloników – podobnie ,jak to robi Pan Andrzej z Wrocławia.Na pewno Maciek Janiszewski z Lichfa – stop banksterom przyłączy się z chęcią do tego pomysłu.Tylko trzeba go poinformować o tej akcji.W który weekend zaczynamy?

 • Martinez

  Jestem za miasteczkiem ale absolutnie nie pod siedziba PAD tylko pod siedziba J.Kaczynskiego ewentualnie pod sejmem.PAD jest to temat zakończony.Teraz decyzyjny jest prezes o sejm

 • Zjanka23

  Jestem za miasteczkiem tak jak Martinez nie pod PAD bo on jest już skończony tylko po Prezesem Kaczyńskim On może mieć jeszcze trochę honoru . I może pomoże.

 • Boro

  Oczywiście jestem za. Ale licza sie dorazne dzialania. Ilu z Was ma zapisy abuzywne w umowach. Tak swiadomie. Ilu z Was korzysta z pomocy prawnej? Czesto pol raty lichwy wystarczy aby ‘poznac’ umowe od jej zlej strony. Ilu z Was dziala w tym kierunku? Tyllo prosze bez opowiesci o tej nieszczesnej pralce. Co tak wlasciwie chcecie uzyskac z miasteczka? Ja nie jestem w stanie fizycznie qspomoc tej akcji.
  Madi, piszesz ze po splaceniu lichwy koniec z bankami. A kiedy zamierzasz ja splacic?

  • Madi

   Za dwa lata 😉

 • Boro

  Kodziarze nic nie wyskakali, nie wiem czy tedy droga.

 • Boro

  Ale ovzywiscie wespre ten plan. Jestesmy ruchem to ruszajmy.

 • Jędrek

  [email protected] Jeżeli masz jakąś wątpliwość na to kto kieruje partią o nazwie Prawo i Sprawiedliwość to przypominam Ci Prezes Jarosław Kaczyński. Wyzbądź się tonu przypuszczalnego, że on taki mało zorientowany w naszej sprawie być może nam pomoże. To jest po prostu ŚMIESZNE. On decyduje w sprawach strategicznych. On dał partyjną kasę na kampanię dr Dudy. On desygnował na stanowisko Szefa NBP kolegę z czasów Porozumienia Glapińskiego. Wreszcie to on usadowił na kluczowym miejscu w tzw gabinecie Pana Prezydenta drugiego kolegę z czasów PC Pana Łopińskiego. Widziałeś tą ostatnią konferencję? Widziałeś jak TOTALNIE POPARŁ myśl Prezesa Pan Glapiński? On na tej konferencji nawet nie powinien być. Co dopiero zabierać głos.

  Czy ja się dziwię takiej postawie? Pewnie, że nie. Jest to normalna sytuacja gdzie szef partii obsadza kluczowe stanowiska w państwie po totalnym zwycięstwie. NORMALNE!!!
  Nie normalne jest to co ON Z NAMI WYPRAWIA!!! ONNNNNNNNNNNNNNNNN!!!
  Odnośnie miejsca prowadzenia naszej kampanii w walce o PRAWDĘ to za jedyne miejsce uważam stworzenie miasteczka oszukanych w okolicach SEJMU. Co powinniśmy nieść na swoistych “sztandarach”? W WARSZAWIE JEST DUŻO DOBRYCH RÓŻNYCH TABLIC., Dorobić nowe hasła i naprzód.

 • Jędrek

  Z obszaru tzw banksterii dochodzą nowe wiadomości o tym jak robią w bambuko rządzących. Zapowiadane optymistyczne prognozy spaliły na panewce. W kasie rządowej jest mniej wpływów jak zaplanowano. Jak to musi boleć takich cwaniaków od uszczelniania 🙂 to niech ten uśmieszek będzie za ten komentarz. Gdzieś tam wcześniej wyczytałem, że banksterzy wynajmują firmy zewnętrzne które trudnią się JAK OSZUKAĆ PAŃSTWO 🙂 Przypomnę to Państwo które STANOWI PRAWO oraz ma w swoim ręku WSZYSTKIE NARZĘDZIA KONTROLNE I NADZORCZE. Jednak znowu jakiś ktoś wykazuje dużą tolerancję i od kilku dni słyszę Pana Ministra Ziobrę który będzie ścigał np. w USA tych którzy tylko przez to, że są tępakami używają NIEPOPRAWNIE ZWROTY. NO TAK GOŃMY ZAJĄCZKA A BANKSTERIA ZWŁASZCZA TA NIE POLSKA ZNOWU OŚMIESZA NAS POLAKÓW.

 • Jędrek

  Piotr Lewandowski BARDZO DOBRZE PISZE I APELUJE:

  Prof. Witold Modzelewski już uznał prezydencki projekt za „sukces oligarchów bankowych” i trudno się nie zgodzić. Na szczęście, frankowicze z ruchu „Stop bankowemu bezprawiu” nie poddają się i zapowiadają akcję „Zero haraczu” polegającą na buncie przeciw bankowej opresji i zaprzestaniu płacenia rat kredytów. No, jeśli uda się im solidarnie wcielić ten pomysł w życie, to banki będą miały nielichy problem, momentalnie bowiem wzrośnie w ich portfelach odsetek „złych kredytów”. Krótko mówiąc – chcesz sprawiedliwości, musisz sobie ją sam wyszarpać. Będzie się działo!

  Prawdę napisał Pan Piotr. Będzie się działo! Na pewno nie odpuścimy!

 • @ MIASTECZKOOSZUKANYCH

  Popieram, ale miasteczko musi być tam, gdzie decyzje, zatem albo przed Sejmem RP, lepiej w samym budynku i niech głosują ustawę Kukiz’15, albo przed meliną Rotszyldów na Emilii Plater pod numerem bodajże 53
  Na kapelusznika Pinokia szkoda czasu, gdyż to sprawdzony kłamca, marionetka oraz polityczny impotent, nic istotnego (dobrego) nie może, poza tym w naszej sprawie, która jest zresztą sprawą całej Polski, jej praworządności oraz sprawiedliwości, nawet nie chce, gdyż jako ojciec żydowskich dzieci bardziej jest pewnie zainteresowany interesem bankstersko-urzędniczych okupantów, strojących go publicznie w cyrkowe sombrera niczym klauna odstawiającego kowboja z Jerozolimy, niż dobrem wspólnym Polaków, które koszerny interes partykularny a priori wyklucza. Cóż, bliższa ciału koszula, nawet jeśli wystaje spod chałata. Wcale się nie zdziwię, jak go następnym razem zobaczę w telewizorze z tefilinem na głowie.

  Jestem z Wrocławia i mam sporo zajęć, więc uczestniczyć osobiście nie mogę, jedynie okazjonalnie, ale mogę pomóc w miarę moich możliwości, np. przygotować sugestywną ekspozycję plakatów A0 do umieszczenia w Sejmie na czas trwania protestu.

  Jeszcze słowo w sprawie akcji „Zero Haraczu”. Płaciłem banksterskim złodziejom przez ponad 10 lat i nigdy nie miałem zaległości, jednak doszedłem ostatnio do wniosku, że to zły przykład, antyobywatelski, uczestnictwo w przestępstwie oraz przyzwolenie na grabież, w najlepszym razie opłacanie się mafii „za ochronę”, żeby dała mi spokój. A mafii nie lubię pod żadną postacią, nie tylko tej żydowskiej, znanej powszechnie jako włoska, z Bugsy Siegelem i Mayerem Lanskym, ale każdej innej, włącznie z tymi politycznymi oraz urzędniczymi.

  Już nie płacę i do sądu składam właśnie wniosek o zabezpieczenie roszczenia wobec banku w związku z moim pozwem, opiewającego na pięć milionów PLN.

  Dużo? Moim zdaniem mało, chociaż ani grosza nie chcę od nich dla siebie i napisałem w pozwie wyraźnie, że odszkodowanie, kiedy już zostanie zasądzone, bez różnicy w której instancji, przeznaczę w całości na cele społeczne. Najchętniej na fundusz do walki z banksterstwem, z którego mogłyby być finansowane procesy przeciwko parafinansowym złodziejom oraz urzędnikom udzielającym im haniebnej ochrony kryminalnego państwa w Polsce, bo nazwanie go polskim byłoby nadużyciem.

  Z reguły jestem przeciwny różnym ograniczeniom na drogach, fotoradarom etc. i bardzo lubię jechać przez Niemcy, jedyny już chyba kraj w Europie gdzie lewym pasem mijają mnie legalnie auta z prędkością ~250 km/h, ale model fiński warto moim zdaniem przenieść na polski grunt prawny i zastosować wobec banksterów. O ile dobrze pamiętam, w Finlandii wysokość kary zależy od majętności kierowcy – jeśli zarabia grosze, otrzymuje mandat stosunkowo niski, a jeśli jest krezusem wypasionym na budżecie, fundacjach i banksterce, płaci jak za zboże. Słuszna kara nie może zabić, ale musi zaboleć, inaczej nie ma efektu resocjalizacyjnego, a więc pozbawiona jest swej podstawowej funkcji. Sąd, który ukarałby bank kwotą powiedzmy sto tysięcy PLN, naraża się nie tylko na śmieszność, ale także na zarzuty otwartej kolaboracji z oszustami oraz zachęcania do rozboju na terenie Rzeczpospolitej. Przecież sto tysięcy dla banku to fraszka, więcej premii miesięcznej dostaje tam byle prezesina (można dopytać słupa Morawieckiego, któremu – jak donosi Money.pl – “jego” plan pisali ci sami zagraniczniacy, którzy konsolidowali Polskie kopalnie za Kopaczowej, żeby je Rotszyld mógł przełknąć jednym łykiem, zamiast się niepotrzebnie rozdrabniać), a ma zaboleć bank, całą instytucję, nie pojedynczego człowieczka, zaledwie jakiś trybik w gigantycznej konstrukcji, który w każdym momencie można zastąpić innym. Taka kara jest demoralizująca, działa kontr-produktywnie, nie pełni swej funkcji, szkodzi Polsce.

  Dzwonią do mnie dość często młodzi ludzie z “kurników”, którzy wbrew iście bolszewickiej propagandzie PiSu nigdzie nie mogą znaleźć pracy, więc chcąc przeżyć, jak każdy, zasilają przeróżne firmy „telefoniczne” mocno podejrzanego autoramentu. Bywa, że wykonują outsourcingowe zlecenia banksterskich niecnot, a wtedy na powitanie pytam, czy nagrywają rozmowę i po uzyskaniu potwierdzenia – bo totalniacy zawsze nagrywają, inwigilacja to ich drugie imię, mają ją we krwi, kwestia genów – informuję, że sorry Batory, ale nie życzę sobie żadnego szpiclungu, więc interlokutor chcąc nie chcąc musi grzecznie podziękować i się rozłączyć.

  Ale od czego złodziejski tupet i bezczelność „bankierów”? Na początku przysyłali mi SMS-y, natomiast wczoraj wieczór dzwoni… automat i zanim zdążyłem odłożyć słuchawkę wyrecytował, że mam zaległość w spłacie kredytu „frankowego”. Tak jakbym o tym nie wiedział przystępując do akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec tej bandy pospolitych szubrawców i zwykłych oszustów. Następnym razem będę szybszy.

  Powracając do tematu, miasteczko, jeśli dobrze ulokowane ma sens, ale przede wszystkim składajmy masowo pozwy do sądów, jeśli ktoś jeszcze nie złożył, żądajmy unieważnienia umów oraz wysokich odszkodowań. No i załóżmy dużą anty-partię.

 • OLA

  @partia no wreszcie jakiś głos rozsądku zaboli bankstęrke tylko wtedy jak w nas będzie siła popieram” miasteczko” niestety tylko werbalnie osobiście czasami nie wiem jak się nazywam bo z jednej strony rodzina ciągle “głodna”,a i przygotowania do procesu swoje zajmują jedyne co możemy wszyscy i od razu to wstrzymać wpłaty.Bodajże na antywindyk piszą ,że dopiero po trzech niespłaconych ratach bankster może zacząć poważne tematy na temat wypowiedzenia umowy więc czekamy aż SBB ruszy temat i zatwierdzi termin cieszę się,ze nie jestem osamotniona w tym temacie ja z @partią frankowiczów idziemy na pierwszy ogień już dziś…………….niech się cokolwiek bo od czekania manna mi nie spadnie z nieba co ma być to będzie.

 • OLA

  ………..przepraszam za składnię……

  • Boro

   Uwierz mi ze nie jestescie sami w tych dzialaniach. U mnie ruszylo juz nie placenie rat. Przecieramy szlaki i ryzykujemy. Nie tylko dla siebie.

   • vis

    też ruszyłem.. w tym miesiącu części. w przyszłym całej.. potem spłata.. i 2 m-ce z rzędu 0 lichfy.

 • pytam

  oprócz manifestacji, 10 września ma być walne sbb!

  Walne członków, czy walne delegatów?
  Ktoś z krajówki odpowie?
  https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2015/09/Statut-SBB-26.06.2015.pdf

 • Jędrek

  [email protected]
  SKĄD MASZ TĄ INFORMACJĘ? (z wykrzyknikiem, twierdząco):

  oprócz manifestacji, 10 września ma być walne sbb!

  Jestem dosyć aktywnym członkiem SBB a nigdzie nie uzyskałem takiej informacji twierdzącej,pomimo tego, że zwracałem z imienia się wprost do członka zarządu SBB Arkadiusza Szcześniaka.
  Co mam zrobić żeby dowiedzieć się PRAWDY NA TEN TEMAT?

  Mamy pisać tutaj na 22 stronie i dalej? Nie prościej odświeżyć i napisać coś na ten temat?
  Ta sytuacja zakrawa na jakąś farsę.

  Od pewnego czasu nie widzę tutaj pewnej osoby. Może Ty kolego po pobycie nad Polskim morzem coś mi napiszesz? Zawsze miałeś coś do powiedzenia. Pierwszy krytykowałeś władze SBB a teraz cisza? Napisz.

  • pytam

   zgodnie z KRS i statutem 20 września kończy się definitywnie kadencja zarządu.
   Dokładnie tak powiedziano na walnym w czerwcu – to wtedy zarząd “kupił sobie wakacje”, ale tylko do 10 września!

   Sprawdź KRS 0000573742, prościzna

   • Jędrek

    [email protected] Fakt PROŚCIZNA.
    Błagam (wystarczy?) TO NAPISZ SKĄD MASZ WIEDZĘ, ŻE 10.09. MA BYĆ MANIFESTACJA POŁĄCZONA Z ZEBRANIEM?

    • pytam

     @Jędrek,

     byłeś na walnym w czerwcu? tam padły daty.
     Po 10 wrześnie NIE MA jakiegokolwiek ZARZĄDU krajowego.

     Tak stanowi statut sbb – czytałeś?

     “§ 20 1. Kadencja pierwszych władz Stowarzyszenia trwa 1 rok”

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Właśnie i takim prowadzeniem spraw SBB chce zachęcić ludzi do akcji “Zero haraczu”. Hmm. Jak nawet ignorują publiczne zapytania od członków SBB. Jest raczej akcja “Zero informacji” i “Zero reakcji”.

   Ponieważ zostałam wywołana do odpowiedzi w sprawie miasteczka udzielam niniejszym odpowiedzi :

   – uważam, że to akcja, która może być skuteczna i dobrze poprowadzona może przysporzyć sporo korzyści,
   – może byłaby lepszą alternatywą dla kolejnej manifestacji ?
   – należałby uaktualnić przekaz akcentując i uwypuklając ignorancję władz państwa oraz oszustwo wyborcze Prezydenta Dudy popełnione na Obywatelach na niespotykaną jak dotąd skalę,
   – oczywiście skrupulatnie przygotować materiały dla mediów,
   – wybrać stały komitet dyżurujący oraz członków rotujących w zależności od grafiku zajęć zawodowych ( aby nie dopuścić do opustoszenia miasteczka),
   – uwypuklić samym “frankowiczom” dlaczego jesteśmy podzieleni na różne organizacje, co nas dzieli co może połączyć ( mnie osobiście to intryguje, pewnie kiedyś doczytam…),
   – jednak dobrze by było aby akcja odbyła się pod szyldem SBB ponieważ już mocno jest osadzone w świadomości i jednak dotychczasowe działania czyli organizacja manifestacji, filmy w TVP, wywiady, strona SBB według mojej opinii była przeprowadzona bardzo dobrze,
   – pozyskać np. Edytę Bartosiewicz aby opowiedziała o swojej przyjaciółce, która poniosła najwyższą z ofiar za pseudo-kredyt ( elementy kulturalnego happeningu ),skoro potrafiła oprzeć się banksterskiej kasie to może poparłaby nasze działania ?
   – organizacja zaplecza socjalno-sanitarnego,
   – należałby podjąć działania stosunkowo szybko aby zdążyć przed chłodem,dlaczego mamy się przez banksterię przeziębiać?
   – jak dotychczas widzę, że ciałem to nikt z nas być nie może i tu jest problem 🙂
   – ja mogę wesprzeć oczywiście finansowo może nawet ciałem w zależności od sytuacji w pracy,

   Tyle natenczas.

   Uwaga off topic : W ramach akcji samopomocy “frankowicz frankowiczom” można by zaprojektować dyskretny znaczek np. dwie literki FF, naklejkę dla wtajemniczonych i np. “frankowicze” , którzy prowadzą działalność gospodarczą mogliby innym “frankowiczom” udzielać np. rabatu na usługi czy towary. Nie przeanalizowałam tego dogłębnie nie wiem czy zaraz nie posypią się głosy o dyskryminacji “złotówkowiczów” lecz ja nie czuję się dyskryminowana jak emeryci mają jakieś zniżki czy studenci. Tu oczywiście pełna dobrowolność ja dla swoich klientów chętnie zrobię takie upusty.

   • JanD – według niektórych “Tłusty kot” tylko jakoś o tym nie wie |

    Świetny pomysł z tymi rabatami ale poszedłbym dalej: rabaty tak ale dla zrzeszonych frankowiczów opłacających składki – stowarzyszenie musi mieć kasę na działania.

 • pytam

  Przy okazji, A. Szcześniak NIE jest członkiem zarządu krajowego sbb. Jest prawie prezesem regionu.

  Poczytaj KRS @Jędrku

 • pytam

  Sorki za błąd, kadencja kończy się 10 (dziesiątego) września 2016!

  Jutro może zmienię nick na @ProponujęPozytywnie

 • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

  Ach jeszcze małe spostrzeżenie jak ważna jest praca zbiorowa i praca u podstaw w internecie i na forach różnych ( najczęściej beznadziejnych to fakt ) portali “informacyjnych”. Kolega z forum zamieścił wywiad z byłym Prezesem BZ WBK. Wywiad szokujący. Zamieściłam jego kluczową część na Interii. Nie dość, że cenzor tego nie wyciął to ten materiał zebrał prawie 170 głosów na plus i tylko 9 na minus! 170 osób zapoznało się z bardzo ważnym materiałem. Tylko jeden troll wyskoczył pod tym tekstem z “gałami co widziały co brały” hahaha. Prezes banku mówi, że z premedytacją oszukiwano klientów a ten o gałach…;-)

 • A cóż to ma być, jakaś kabała dla ubogich? Na stronie nr 22 jest 38 wpisów. Na stronie 20-tej wpisów mamy 55, na 19-tej 67, podczas gdy na 18-tej są 53 wpisy.

  Zatem skrypt forum nie jest ustawiony na automat, powiedzmy 40 wpisów i starczy, tylko ktoś przekłada wajchę ręcznie. Straciłem parę minut na napisanie poprzedniego komentarza, który został zaraz przykryty kolejna stroną. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie pierwszy już raz. Dlatego chciałbym Cię prosić nieznajomy demiurgu, abyś przedstawił się tu ładnie Państwu jako unikat, który coś naprawdę może w kraju, w którym nawet prezydent nic nie może, OK? Dzięks.

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Haha @ Partio – doskonałe 🙂

 • Robert

  Banki już oferują kolejny produkt w rodzaju gry na Forexie, albo zarobisz albo stracisz.

  Nie dajcie się nabrać, kieruję to oczywiście do forumowiczów którzy nie dadzą się oszukać znowu bankom ale warto przekazać rodzinie, znajomym żeby nie dali się wpakować w kolejne gówno bankowe.

  Banki wabią lokatą do funduszy. Czy warto się skusić.

  http://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/lokata-z-funduszem-wyzszy-zysk-i-wieksze-ryzyko/807ksly

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   Kto zaznał tego “miodu” kiedy przez 10 lat budzi się co rano i nie wie jak mocno zaciśnięta będzie pętla na jego szyi to chyba nigdy już nie tknie właśnie jak mówisz dosadnie gówna bankowego. No to gnidy bankowe. Lichwa plugawa.

   Bardzo słuszna uwaga co do edukacji rodziny i bliskich ! W pracy również o tym mówmy !

  • madi – dorwać Pietruchę, Grocha i Banię.

   No to szukają kolejnych frajerów do zgolenia do żywej kości bo o jakiej hossie oni mówią jak cały świat w dosyć żwawym tempie pogrąża się w chaosie ? Europa – Brexit, kryzys migracyjny, włoskie, greckie i niemieckie banki zagrożone, Polska – neokolonia, Chiny – kryzys, Rosja-Ukraina – wojna , kryzys, Turcja – Pucz, Syria – wojna. No fakt idealny okres na inwestowanie w Instrumenty – idzie prosperity.

 • beata

  Do @ Miasteczko popieram Twój pomysł .Chętnie tam zamieszkam.

 • pytam

  pytanie do znawców księgowości banków.
  Jeżeli wezwę bank do zapłaty i podam termin na wykonanie wezwania to:
  1. bank będzie musiał zawiązać jakiś procent kwoty żądania (10-100) w kapitale banku.
  2. jakie odsetki będą mi należne, jak bank nie spłaci kwoty żądania w terminie określonym w żądaniu? (5-14)

  A jeżeli powtórzę wezwanie do zapłaty po raz drugi, i bank po raz drugi zignoruje wezwanie, to czy mogę wystąpić do e-sądu o nakaz zapłaty za 1,25% kwoty żądania ?

  • JT

   Przechodziłem przez to 2 lata temu.
   Jeśli wezwiesz bank do zapłaty i podasz termin –
   1/ Bank odpowie (w skrócie): Jakie żądanie, jakiej zapłaty ? Przecież bank zrobił wszystko zgodnie z prawem a Ty coś wymyślasz.
   2/ Oczywiście odsetki ustawowe (o ile pozwiesz bank do sądu. Bo sam z siebie bank nic Ci nie zapłaci).
   3/ Nie ma żadnej podstawy ani potrzeby, by ponawiać wezwanie. Już po “zlewającej” odpowiedzi banku możesz złożyć pozew w e-sądzie, załączając skan swojego wezwania i odpowiedź banku. Opłata sądowa jak słusznie piszesz 1,25% kwoty żądania (bez odsetek oczywiście).
   JT

   • JT

    Oczywiście musisz załączyć jeszcze skany innych dowodów, które uzasadniają Twoje roszczenie: umowa kredytowa, aneksy (jeśli były), wyliczenie kwoty roszczenia; raty zapłacone – raty należne itp.
    JT

 • nazi_bank

  Też mam odpowiedź z kancelarii PAD. Wystąpiło zjawisko kopiuj – wklej.
  Jutro żądam im dodatkowe pytania, powołując kilka wypowiedzi np byłego prezesa BZ WBK, Edyty Bartosiewicz itd. Na coś takiego kopiuj – wklej nie może zadziałać.

 • Jędrek

  Kochani musimy pisać ile wlezie bo władze które zgodnie ze Statutem są do 10.09.2016r PRZESTANĄ FORMALNIE NIMI BYĆ. Nie widać i nie słychać nic na temat organizowania jakiegokolwiek zebrania. O manifestacji nie piszę bo to tylko jednak jedna z czynności w tzw walce władz SBB z banksterami. Ostatni wpis władz już mocno się postarzał.
  Policzmy bo starzy bywalcy tej strony wiedzą, że dosyć często amatorsko liczę.

  DO KOŃCA SBB POZOSTAŁO 24 DNI.(liczę oczywiście do sobota, 10.09.2016)
  Co będzie np. 4 września? Ironiczny taniec (gdzie?) pod tytułem – TO OSTATNIA NIEDZIELA?
  Ciekawe komu władze SBB złożą meldunek O WYKONANIU ZADANIA?

  Nie będę się więcej rozpisywał a mój wpis traktuję jako mobilizujący władze SBB bo przecież nie wszyscy są wyznawcami partii o nazwie Prawo (tfu) i Sprawiedliwość.
  Zastanawiam się też co będzie z tą stroną? Logicznym następstwem NIE ISTNIENIA STOWARZYSZENIA jest brak TEJ STRONY.

  Życzę wszystkim walczącym spokojnego dnia. Napotykania na swojej drodze tylko UCZCIWYCH LUDZI.

  Bardzo proszę o skomentowanie mojego wpisu. CO DALEJ?

  ZERO HARACZU zamieniono na ZERO SBB?

  • madi

   Dzień dobry Panie Jędrku 🙂

   Czy Pan chce nam powiedzieć, że SBB to był twór powołany przez PIS żeby ściemniać “frankowiczów”, że coś się robi ? Pościemniali, kasę z budżetu za komisję wzięli, bubla z siebie wydalili i po sprawie ? No to pięknie, ku…a pięknie.

   • hogata

    @Madi, skąd takie brzydkie podejrzenia? Ty chyba jesteś byłym albo obecnym wyborcą peło? Wstydź się 😉

    • madi

     Witam serdecznie. Sprawa “frankowiczów” po zdradzie Dudy jest już poza zaściankowymi podziałami politycznymi w Polsce. Chyba wszyscy się z tym zgodzą. Jak czytam o tym, że mamy iść i łasić się do Prezesa Pis to jestem załamana. To on sobie przytulił bankstera Morawieckiego do piersi i chyba dotarło to już nawet do zwolenników Pisu na tym forum. Jeżeli SBB miałoby polec to znaczy, że żywiło się li tyko wiarą w PIS a teraz umiera odłączone od tej pępowiny, z której jak wiemy zassaliśmy dawkę czarnej polewki 🙂

   • JanD – według niektórych “Tłusty kot” tylko jakoś o tym nie wie |

    Kilka miesięcy temu dokładnie to napisałem, że dziwne zachowania władz SBB mogą sugerować, że to ktoś inny steruje tą organizacją i jej celem może być trzymanie na wodzy frankowiczów przed zbytnią radykalizacją działań.

    • madi

     Prezes ten Prezes ? 😉

 • Andrzej

  Jeżeli koledzy z PIS nadal wierzą sondażom, że nie popiera ich większość oszukanych na franka to dalej niech wierzą w te bzdury, mało tego tego mogą sobie dorzucić kolejny sondaż odnośnie TK.

  http://fakty.interia.pl/raporty/raport-spor-wokol-tk/newsy/news-kto-ma-racje-w-sporze-o-tk-polacy-odpowiedzieli-w-sondazu,nId,2253354

 • Robert

  Członek zarządu jednego z TU o polisolokatach: muszę uderzyć się w pierś i przyznać do błędów.
  Przekonacie się, na ile świadomie firmy ubezpieczeniowe oferowały klientom toksyczne produkty i za co ich szefowie, a przynajmniej jeden z nich, chcą nas dziś przeprosić.

  Pytanie, kiedy Prezesi banków zaczną przepraszać kredytobiorców pseudofrankowych.

  Naszła mnie tak myśl, że jak sąd podzieli mój pozew przeciwko bankowi a bank się odwoła do II instancji to oprócz żądania zwrotu nadpłat indeksacyjnych, będę żądał przeprosin z publikacją w gazetach, że bank mnie oszukał i bardzo mnie przeprasza.

  http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/czlonek-zarzadu-jednego-z-tu-o-polisolokatach-musze-uderzyc-sie-w-piers-i-przyznac-do/7z44s2

 • Robert

  Forumowicze, dlaczego mamy te pseudofrankowe kredyty, artykuł jak Platforma Obywatelska olewała ludzi przez 8 lat.

  Pawlak: wkurzałem się, tłumaczyłem, ale Tusk nie chciał słuchać.

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/waldemar-pawlak-o-rzadach-po-psl-i-donaldzie-tusku/qb0f35

  • Robert

   Największą mendą w tym rządzie PO-PSL był minister finansów Rostowski, cwaniaczek przyjechał z Londynu do Polski na stanowisko Ministra Finansów i założył pętlę na szyję Polakom i to on lobbował do udzielania kredytów pseudofrankowych, sam zaś zgromadził majątek w milionach złotych a w sprawie płacy minimalnej o 23 złote nie zgodził się o podwyższenie i cały plan rozmów ze związkowcami rozwalił o 23 zł. Waldemar Pawlak – Wkurzyłem się: “Jeśli będziemy olewać Komisję Trójstronną, to stracimy wiarygodność”. Nie chcieli słuchać. Tusk zarządził głosowanie, przegrałem. “Właśnie rujnujemy zaufanie do dialogu społecznego”. Rostowski się tylko uśmiechnął – wspomina były premier.

   Oceńcie sami tego gada.
   Ja od dawna twierdzę, że cała PO z Tuskiem powinna gnić w więzieniach.

   • Robert

    W PO uważali, że trzeba robić autostrady, a sprawy społeczne uda się jakoś zaczarować. Nie mieli też cierpliwości zbyt długo siedzieć i wysłuchiwać innych. Po co tracić czas na rozmowy ze związkowcami i pracodawcami? […] Na tym się wszyscy przejechaliśmy – powiedział w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim z “Gazety Wyborczej” Waldemar Pawlak.

   • marju73

    Szkoda że Waldemar P. pseudonim “czyszczę resorty” alias “nocna zmiana” nie był taki konsekwentny w dbaniu o nasze portfele przy podpisywaniu umowy gazowej.

 • Marek

  Jedrek, wiesz jak mnie znalezc na FB, pisz na prv

 • Jędrek

  [email protected] Jaki stosunek mamy do byłego szefa NBP Pana Belki to chyba nie muszę mówić. On jednak spowodował, że Pana Rostowskiego Pan Tusk pogonił z rządu. To fakty (wiemy to przez przypadek 🙂 dzięki kelnerom 🙂 )
  [email protected] Gnój i trzy warstwy mułu. Jeden lepszy od drugiego. Wracając do Pana Pawlaka to przecież on jest twórcą gniota z 2011r. Jeden lepszy od drugiego.
  Na serio nie znam ani jednego neutralnego polityka.

  • Robert

   Zgadzam się z tobą.

 • nazi_bank

  Potrzebujemy trochę dystansu, a z pewnością topienie SBB w łyżce wody nie jest potrzebne.
  Pamiętajmy, ze jeśli ten ruch się rozwiąże, to media odpowiednio to zinterpretować. Będzie to sygnał dla społeczeństwa, że “frankowicze” złożyli broń. Pamiętajcie, że jeśli mowa jest o frankach, to zawsze jest komentarz kogoś z SBB i tylko czasami Sadlika lub kogoś innego.
  Obecnie SBB kojarzone jest z walką z bankami i czy nam się to podoba czy nie, jeśli nie przetrwa to stracimy wszyscy. Będzie to medialna katastrofa.
  Można działać odnośnie, ale pod szyldem SBB.

  • Robert

   W pełni się zgadzam. Nie wolno się poddawać,jak padnie SBB to banki poczują się jeszcze pewniej. Trzeba się wspierać nawzajem.

  • Obserwator

   Musimy pamiętać o tym, że na naszym forum działa V kolumna. To standardowe działanie wroga.

 • nazi_bank

  Odnośnie = oddolnie

 • Anna

  Czy manifestacja 10 września jest tajna ? Czy jest w ogóle planowana? Brak informacji = brak uczestników manifestacji.
  Wysłałam przed 6 dniami maila na [email protected] z propozycjami jak rozpowszechnić informacje o planowanej manifestacji (newsletter, strona SBB).
  Nadal nie ma informacji na stronie SBB o manifestacji.
  Czy chodzi o ograniczenie liczby uczestników ?

  treśc mojego maila z 12.08.2016:
  DO ZARZĄDU SBB i administratora strony:

  AKCJA MEDIALNA- MANIFESTACJA. BRAK INFORMACJI= BRAK UCZESTNIKÓW.

  1) czy informacja o manifestacji planowanej 10 września 2016 została wysłana do 14435 zapisanych na newsletter ? Może ten sam mail przypominacz w każdy kolejny wtorek ?
  2) proszę o umieszczenie informacji manifestacji na stronie SBB w zakładkach: WYDARZENIA, DOŁĄCZ DO NAS, KONTAKT DLA MEDIÓW I CZŁONKOSTWO.
  Nowa osoba która chce się zaangażować nigdzie nie widzi informacji o manifestacji.
  Z POWODU BRAKU INFORMACJI PRZYCHODZI NA MANIFESTACJĘ TYLKO MAŁĄ CZĘŚĆ OSZUKANYCH PRZEZ BANKI

 • beata

  Też mam wrażenie, że informacje o demonstracjach są tajne przez poufne.Kolejny raz informacja pojawi się w ostatniej chwili,przed poprzednią demonstracją informacja pojawiła się po interwencji @ Jędrka.A teraz?

 • gg

  pis zobowiązał się opodatkować banki.
  napisali ustawę o podatku bankowym.
  jest tak dziurawa, że albo pisali ją debile, albo się dogadali w tej sprawie z
  banksterami. opcja2 jest bardziej prawdopodobna.
  omijanie podatku to okradanie wszystkich Polaków.
  nie słyszałem ,żeby “wszyscy Polacy” okradani protestowali
  przeciwko temu. czy ktoś za to beknął?, szałabacha dalej w pracy?

  • madi

   Przestańmy się łudzić, że coś jest robione przypadkiem, jakiś debil dorwał się do pisania ustaw, coś komuś nie wyszło. Wszystko jest pisane z pełną świadomością i premedytacją. Wciąż ci sami macherzy kręcą lody na zapisach typu “lub czasopisma”. Ustawa o vat, ustawa o komornikach sądowych, nowa ustawa o restrukturyzacji przedsiębiorstw, podatek bankowy i w ogóle wszystko. Nic się nie dzieje przypadkiem. Bądźmy poważni.

   • marju73

    + ustawa o ziemi (gminy wyznaniowe)

 • hogata

  Coś czuję, że SBB spełniło już swoją rolę. Bardzo szkoda – bo wielu porządnych ludzi tam działało i pewnie zgrzytają teraz zębami. I tym osobom należą się szczere wyrazy uznania i podziękowania. Scenariusz już został napisany, a kukiełki odgrywają swoją rolę w teatrzyku: pan Bryksa, pan prezydent, prezes Pawlicki, prezes Glapiński, szalony pietrucha. Pawlicki dostaje dużo czasu antenowego jak na organizację niszową, (sądząc po liczebności manifestacji). Na interii jest wywiad z Bryksą. Plan jest taki, że władza wraz z banksterą rzuca jakieś ochłapy, maksymalnie to zostanie rozwleczone w czasie, a rozdmuchane w mediach, ile to nie dostajemy od państwa i banków.
  Jak kogoś to pocieszy, to nie jesteśmy jedynym ruchem “obywatelskim” (???), który padł na pysk. Oba z tego samego powodu. Wiem, że mój wpis jest okropny. Wczoraj rozmawiałam z człowiekiem, którego znajomemu frankowcowi bank zniszczył życie i zabrał wszystko, co miał (a był to tłusty kot, sądząc po wymienianych kwotach). Przeczytałam wywiad z E. Bartosiewicz. Jakiś czas temu słyszałam o kimś, komu rata skoczyła z 2 do 4 tysięcy, ale na szczęście zarabia 5, więc daje radę. Tak to wygląda ;-(

  • gg

   hogata
   SBB ma jeszcze dużo do zrobienia. trzeba w tej nowej sytuacji zmienić cele i
   strategię. rząd dał przyzwolenie na okradanie Polaków, PAD okazał się gadającą głową, instytucja nadzoru, którym płacimy pracują dla banksterki.
   jest to betonowe szambo, które trudno ruszyć tak żeby się gówno nie wylało.
   sprawa jest tak oczywista, że aż kłuje w oczy.
   wystarczyło by sprawiedliwe sądownictwo, ale nawet tego nie ma w tym gównianym kraju. tutaj białe jest czarne lub białe jest białe – jak komu pasuje. myślę , że nie tyko mi otwiera się nóż w kieszeni na to bezprawie.
   w końcu jakiś desperat pozabija kilka osób i dopiero wtedy zaczną działać,
   postawią pomnik ofiarom a dudzia da piękne przemówienie.

 • takie tam…

  co to są instytucje o znaczeniu systemowym?

  mBank i Bank Millennium mogą być kolejnymi instytucjami, które Komisja Nadzoru Finansowego uzna za mające znaczenie systemowe, co będzie się wiązać z nałożeniem na banki buforów kapitałowych.

  Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpi, zgodnie z art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w formie decyzji administracyjnej KNF, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej.

  • hogata

   Kluczowym w tej informacji wyrażeniem jest “mogą być”, a reszta pasuje do planu zapowiadanego przez Glapińskiego.

 • Jędrek

  Szanowni Państwo, może nie jest tak źle jak to wygląda? Może jest jednak jakiś plan na dalsze działanie? Na walnym zebraniu nie wyglądało na to, że jako stowarzyszenie się zwijamy. Mało tego widziałem dużą determinację i wolę walki. Obecni pamiętają jaka była walka o to, żeby PROCEDOWAŁ ZEBRANIE TEN A NIE TAMTEN (prawnik). Było dynamicznie. Zaobserwowałem swoistą walkę przed wyborami. Widoczne były nawet pęknięcia w samym zarządzie. Czyżby tamta walka była grą pozorów żeby jakiś ktoś np. MECENAS Z ŁODZI nie przejął inicjatywy i wygrała (nazwa wymyślona na potrzebę chwili? FRAKCJA WALCZĄCA A NIE POZORUJĄCA? Myślę głośno i daleko mi do V kolumny. Przed kilkoma tygodniami non stop samorodni aktywiści zbierali kasę na cele PR-owskie. Były pytania, czy nie można tej kasy zbierać TUTAJ. BYŁY KONKRETNE PROPOZYCJE Z KWOTAMI!!!! Mało tego szef Mazowieckiego SBB Arek Szcześniak mówił, że to nie jedyna kasa jaka będzie przeznaczona na promowanie naszego punktu widzenia w mediach.
  Widzę, że trzon ostatnich komentatorów jest trochę ZDEZORIENTOWANY. ZAWSZE WSPIERAŁEM WŁADZE SBB. Dzisiaj nie mam pojęcia KOGO WSPIERAŁEM? Gdzieś tam wyżej popełniłem wpis w tonie neutralnym jaka aktywność (ilość materiałów) była tutaj wcześniej i jak materializuje się to dzisiaj. Tak teraz śmiało mogę powiedzieć, że TAMTA WALKA BYŁA TOTALNIE Z PO!!! Dzisiaj jak już dogadaliśmy się, że nie ważne są nasze preferencje wyborcze. Ustaliliśmy, że nie powinny mieć one znaczenia okazuje się, że ZDIAGNOZOWANY PRZECIWNIK, A JEST NIM DZISIEJSZA WŁADZA, TO “ATAKOWANY JEST” PRZEZ NAS OŚWIADCZENIAMI CZY APELAMI. Kochani to żałosne. Pod apelem do Pana Prezydenta nie można było nawet komentować. To są fakty a nie mój jakiś atak na władze SBB. Jeżeli obecnej władzy się znudziła 🙂 walka i wolą iść swoją z drogą to ich wybór. Przypominam, że jesteśmy w Stowarzyszeniu a nie w kolonii karnej. Jest jednak coś takiego JAK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BLIŹNICH!

 • Robert

  “Zwrot spreadów to zły pomysł”. Pełnomocnik frankowiczów krytykuje propozycję prezydenta.

  http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/ustawa-frankowa-mecenas-mariusz-korpalski-o-zwrocie-spreadow,669242.html

 • beata

  Mam wrażenie ,że od dłuższego czasu to nasze forum to taka telenowela ,,Gorzkie żale” odcinek 3358.Pytania, które pozostają bez odpowiedzi,plany działania niznane,kierunek nieznnany,same niewiadome.Andrzej we Wrocławiu od 2 miesięcy stoi sam przed bankem,mnie bank jako propozycję restrukturyzacji przedstawia BTE

  • Forumowiec

   Bo na tym forum bardzo konsekwentnie i efektywnie dzialaja trole. Zwroccie uwage na niektorych uzytkownikow piszacych rano w poludnie po poludniu wieczorem w nocy? niby kazdy zapie….. zeby zarobic na rate a ma czas na siedzenie na forum. Przesledzcie tylko wpisy z sierpnia…

   • Maciej

    To są komentarze. Nie forum.
    Forum jest dostępne pod adresem https://forum.bankowebezprawie.pl/

    • Robert

     Ale mi forum, 10 wpisów na krzyż

     • Tomek

      Jak się woli zaśmiecać stronę komciami to tak jest.

   • Jędrek

    [email protected] Za Twoją namową prześledziłem wpisy z sierpnia. Rano w obiad i wieczorem ciągle piszę 🙂 W nocy nie bo emeryt przeważnie w nocy śpi 🙂
    Do czego ta ocena?
    Tak na prawdę zadeklarowani dyskutanci na tej stronie są w przewadze tzw frankowiczami. Nawet nie tak dawno prowadziliśmy swoistą dyskusję z ZADEKLAROWANYMI TROLAMI. Powiem szczerze po naszych wyważonych komentarzach i takich na temat ODPŁYNĘLI. Nie jest źle z tymi trolami. Naszym problemem na dzisiaj jest co dalej z naszym SBB. Piszecie, żeby połączyć siły z innymi grupami niezadowolonych frankowiczów. To dobry pomysł, ale przepraszam dlaczego mamy opuszczać nasz statek? Szczurami jesteśmy?

 • Robert

  Pierwszy kraj w Europie zakazuje forexu. “Te produkty nie są odpowiednie dla klientów detalicznych”

  http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/pierwszy-kraj-w-europie-zakazuje-forexu-te,69,0,2139973.html

 • Martinez

  Wystarczy zadzwonić do panów Zająca,Szcześniaka lub Pawlickiego i zapytać.Ktoś chyba ma telefon do nich lub adres mailowy.

 • Marek

  Kasa ze zrzutki wczoraj poszla na konto sbb

 • Martinez

  Proponuje połączenie sił każdy kto należy do SBB automatycznie należy do lichwa ,pro futuris i inne

  • Boro

   Popieram. Jedna platforma, jeden cel, jeden ruch.

 • abc

  Telenowela to jest jak Pawlicki zabiera na Trojce glos zamiast kobiet! Gratuluje wyboru przedstawiciela! Robia Was jak chca i kiedy chca!

 • pytam

  to teraz dostaniemy informację o kampanii medialnej?
  kiedy wystartuje, gdzie trafi, a przede wszystkim jakie hasła przewodnie>!

  Czy będzie też mowa w tej kampanii o naszej ustawie w sejmie.
  Kasa jest! To WYDAWAĆ trzeba

 • Martinez

  [email protected]
  My nie uciekamy to zarząd uciekł.Moderator tej strony chyba też.Wejdź na stronę Pro Futuris i zobaczysz tam numer konta i datę manifestacji a tu nic.

 • marju73

  Miasteczko oszukanych.Tak.O ile znajdą się chętni z czasem i możliwością działania.Zasadniczo myślę że bardziej spektakularna byłaby manifestacja w ilości dziesiątek i setek tysięcy osób. Tylko czy jest to możliwe? Rozumiem że część osób na poprzedniej, niewielkiej przecież demonstracji uśpiona była obietnicami obecnej ekipy rządzącej.Być może część anty zasług w tym temacie należy przypisać naszym decydentom którzy powinni w prosty żołnierski sposób dyrygować swoją drużyną.Król(wyPAD) jak widać jest nagi. Należy dokonać konsolidacji ruchów antybanksterskich w jak najszybszym tempie i dokonać przekształcenia w jeden organizm. Może być partia jak proponuje Partia Frankowiczów z którym się jak najbardziej zgadzam i oczywiście polecam zapoznanie się ze stroną którą nam zaprezentował.http://polskapartia.org/ Dodatkowo chciałbym aby koncentrując się na głównym celu pamiętać że walka z banksterką toczy się też na polu próby likwidacji płatności gotówkowych.Nie przykładajmy ręki do tego.Przeciwnie.Każdy w ramach swoich skromnych możliwości może utrudnić systemowi ekspansje.Trzeba policzyć szable(głosy) aby ocenić swoje siły.

 • Martinez

  [email protected]
  10/10
  Tylko wiesz że nagli nas czas.Więcej pomysłów mamy tutaj niż nasz zarząd.Oni utknęli i załatwiają chyba głównie swoje sprawy pod szyldem SBB.Przykre ale tak to odbieram z racji braku jakiegokolwiek kontaktu

 • Jędrek

  [email protected] Poinformował mnie, że na stronie Profuturis jest informacja na temat naszej manifestacji. Wszedłem. Odpaliłem nawet link do tej genialnej informacji i trafiłem na moje komentarze… Z CZERWCA 🙂
  Dzięki [email protected]
  [email protected] NIE MAM FEJSA. Pisałem pod tym materiałem DLACZEGO.

  • donosiciel

   informacja od Szcześniaka:
   TAK ma być walne zaraz po manifestacji – gdzie? nie podał
   I to ma być walne członków a nie delegatów! czyli zarząd krajowy złamie swój statut, a dokładnie § 18
   “W przypadku przekroczenia ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia ponad liczbę 100 osób Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zastępuje się Krajowym Zebraniem Delegatów ”

   co potwierdza § 24. 1
   “Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jak i ZASTĘPUJĄCEGO go Krajowego Zebrania Delegatów zwanych dalej Zebraniem należy … ”

   Ale co tam statut? Pisakownica panów P, Z, S, Pani T działa. To ich stowarzyszenie, nie nasze.

   Przypomnę, że była próba zmiany statutu w tej materii, tylko ten “pośpiech” przeszkodził. Pamiętamy walne z czerwca?

 • Jędrek

  [email protected] Przepraszam. Info dot. fejsa dotyczy Marka

 • Jędrek

  [email protected] OK. Zakładam, że donosisz w dobrej wierze w co wątpię. Arek jak tylko chce coś napisać TO ROBI TO TUTAJ!
  No dobra napisałeś, że będzie JAKIEŚ TAM ZEBRANIE i od ręki atakujesz SBB (pachnie mi to…), KURCZAKA NOGA A NIE PODAJESZ KIEDY I GDZIE MA BYĆ TA TAJNA MANIFESTACJA. Arek nie powiedział? 🙂
  Dopytaj Arka i napisz co powiedział 🙂