Opinia do projektu ustawy Prezydenta o numerze druku 811

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, po zapoznaniu się z przedłożonym przez Kancelarię Prezydenta RP projektem ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki wyraża stanowczy sprzeciw wobec tej ustawy, rekomenduje odrzucenie projektu (druk sejmowy nr 811) i zaprzestanie jego dalszego procedowania jako sprzecznego z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego oraz jako rozwiązania szkodliwego dla kredytobiorców.

(Pełna treść opinii złożonej do projektu ustawy o nr druku 811)

Proponowana ustawa (druk sejmowy nr 811):

  • obejmuje próbę legalizacji nielegalnych kredytów oraz działań instytucji finansowych wobec konsumentów, naruszając tym samym zasadę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP;
  • cechuje się niskim poziomem techniki legislacyjnej, nie uwzględniając pozostałych przepisów prawa cywilnego, bankowego oraz dewizowego, ich wykładni oraz orzecznictwa sądów powszechnych, i może stanowić źródło dalszych rozbieżności prawnych w orzecznictwie sądów powszechnych tak jak tzw. Ustawa Antyspreadowa oraz znacząco utrudniać postępowanie przed sądami powszechnymi osób, które w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podjęły w zaufaniu do stabilności systemu prawa walkę w sądach przeciwko instytucjom finansowym;
  • rodzi poważne ryzyko odpowiedzialności Skarbu Państwa za uniemożliwienie dochodzenia roszczeń konsumentów przed sądami powszechnymi w oparciu o dotychczasowe przepisy prawa oraz zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa;
  • rodzi poważne ryzyko postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przeciwko Skarbowi Państwa wobec wprowadzania rozwiązań ograniczających drogę sądową do odzyskania kwot nielegalnie uiszczonych wobec banków;
  • nie wprowadza żadnych mechanizmów umożliwiających realne odzyskanie nielegalnych wpłat na rzecz instytucji finansowych, a przy tym nie likwiduje problemu społecznego związanego ze spłatą tych kredytów;
  • ma charakter wyłącznie formalny natomiast nie umożliwia realnej restrukturyzacji kredytów powiązanych z walutą oraz likwidacji ryzyka systemowego, a wręcz może pozbawić klientów nawet drogi sądowej;
  • uzasadnienie ustawy pozostaje w sprzeczności z jej treścią i nie odpowiada celowi postawionemu w tym uzasadnieniu, tj. eliminacji nielegalnych i nieuczciwych zapisów umów kredytów, a wręcz przeciwnie – legalizuje je;
  • uzasadnienie ustawy nie zawiera żadnych wyliczeń strat obywateli, gospodarki i budżetu Państwa powstałych poprzez pobieranie zawyżonych kwot na podstawie przepisów prawomocnie uznanych za niezgodne z prawem. Skuteczne rozwiązanie tego problemu bez wiedzy o liczbie wypowiedzianych umów, liczbie zlicytowanych majątków, samobójstw będzie niemożliwe i nieodnoszące się do istoty problemu.

Przypominamy, że zgodnie z art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a nie państwem interesów.

Rolą zaś Posłów na Sejm RP jest realizacja powyższej zasady zgodnie ze złożonym przez nich ślubowaniem:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powyższego, stoimy na stanowisku, że dalsze procedowanie w.w. ustawy,  tj. druku sejmowego nr 811 nie rozwiązuje żadnego problemu oraz nie spełnia żadnego z celów i postulatów sygnalizowanych przez środowisko kredytobiorców, jak też nie służy obywatelom i ich pomyślności, lecz stanowi próbę zabezpieczenia instytucji finansowych przed ryzykiem prawnym, wynikającym z wadliwości umów kredytów powiązanych z walutą, które zostało wygenerowane przez te instytucje.

Pełna treść opinii złożonej do projektu ustawy o nr druku 811