Informacja ze spotkania w Kancelarii Prezydenta w dniu 11 kwietnia 2017

Obecni ze strony prezydenta RP:

Paweł Mucha, Sekretarz  Stanu w Kancelarii Prezydenta
Przemysław Bryksa, Zastępca Dyrektora Biura ds. Narodowej Rady Rozwoju KPRP
Aneta Frań-Adamek – radca prawny
Paweł Janik – ekspert

(…)

Strona społeczna:

Arkadiusz Szcześniak  – prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu
Barbara Husiew – wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu
mecenas Barbara Garlacz
Jarosław Krystosiak – Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu
Marek Rzewuski – Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

Omawiane kwestie:

  1. Skarga Stowarzyszenia do Komisji Europejskiej na 170 tys. umów wypowiedzianych, zlicytowanych po BTE, w wyniku działania klauzul niedozwolonych i w wyniku nie dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw europejskich.
  2. Skutki społeczne ustaw. Raport Kancelarii Prezydenta. Dlaczego potrzebne jest oszacowanie kosztów społecznych ustawy i braku ustawy i kompleksowa ocena jej wpływu na gospodarkę, a nie tylko szacunki ubytków w bilansach banków i ewentualnych strat akcjonariuszy.
  3. Przepisy przejściowe do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki – druk 811.
  4. Ustawa o kredycie hipotecznym

Głosy w dyskusji:

Strona społeczna: Zamierzamy zgłosić skargę do Komisji Europejskiej w sprawie 170 tys. umów wypowiedzianych przez banki w sposób bezprawny a także wyroków wydanych wbrew Dyrektywie 93/13.

Strona Kancelarii: (brak odpowiedzi)


Strona społeczna:  Konieczne jest poznanie skutków społecznych projektów ustaw znajdujących się  w podkomisji. Policzenie skutków dla bilansów banków wykonane przez KNF jest niewystarczające. Kancelaria jest w posiadaniu takiego raportu. Został on zamówiony, wykonany i nie został upubliczniony. Upublicznienie pozwoliłoby na problem spojrzeć w sposób szerszy, nie tylko z perspektywy akcjonariuszy banków. Zjawisko braku poszanowania dla prawa przez banki ma swoje skutki społeczne odczuwalne dla całego społeczeństwa. Szacując straty społeczne na jednej umowie o wartości około 200 tys. wychodzi nam co najmniej 34 mld złotych strat społecznych. Banki to nie jest cała gospodarka. Potrzebne nam są wyliczenia skutków ustawy i braku ustawy na poziomie całego państwa. Schowany w szufladzie Kancelarii Prezydenta raport pozwoli spojrzeć na skutki społeczne braku ustawy. Wystarczy ten raport upublicznić. Jeżeli Kancelaria opublikowałaby raport, który jest w jej posiadaniu wówczas też inne ministerstwa zajęłyby stanowisko.

Minister Mucha: Nie widzimy potrzeby publikowania tego raportu.


Strona społeczna:  Postulujemy wykonanie raportu przez niezależną od banków firmę audytorską zajmującą się audytami księgowymi formułujący odpowiedź na pytanie “Czy uda się na kilka lat rozbić skutki finansowe ustawy odwalutowujacej i znalezienie rozwiązania pozwalające bankom zachować stabilność”.

Dyrektor Bryksa: Wykonywaliśmy takie analizy i według naszych informacji takie rozłożenie na lata nie jest możliwe.

Paweł Mucha: MSR nie pozwalają rozkładać strat w czasie. To spowoduje kryzys bankowy.

Strona społeczna:  Czy nie można zaczerpnąć z doświadczeń krajów, które przeszły przez taki proces? Zamówione analizy zawierały pytanie dotyczącego tylko proponowanego rozwiązania. Nie wskazano na możliwość szukanie innych rozwiązań.

Strona Kancelarii: (brak odpowiedzi)


Strona społeczna: Czy jest możliwość wprowadzenia do ustawy o kredycie hipotecznym zmian, by sprawić, by ustawa była zgodna z prawem Unijnym? W Ustawie o kredycie hipotecznym druk 1210 art. art. 85 ust. 3 znajdują się zapisy niezgodne z Dyrektywą Unijną, które mogą powodować problemy dla konsumentów podczas postępowań sądowych. Dyrektywa nie zawiera zapisów, które posiada polska jej implementacja.

Paweł Mucha: Naszym zdaniem nie ma zagrożenia dla konsumentów, co do postępowań sądowych dotyczących spraw, które dotyczą umów zawartych przed wejściem w życie ustawy.

Strona społeczna: Sądy mogą różnie interpretować te zapisy, a banki będą argumentować, że problem reguluje ta ustawa.

Paweł Mucha: Jest otwartość z naszej strony na zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym.  Należy dostarczyć opinię jak najszybciej.

Strona społeczna: Dostarczymy taką opinię jak najszybciej.


Strona społeczna:  Chcielibyśmy żeby ustawa antyspreadowa jasno precyzowała stan prawny tak by klient zawsze mógł dochodzić pełnej kwoty roszczeń, a nie tylko jego znikomej części, jak to jest zapisane w ustawie.

Paweł Mucha: nie chcemy tą ustawą ograniczać konsumentom drogi sądowej. Jesteśmy otwarci na to, by przepisy sformułować tak, aby zminimalizować obawy strony społecznej. W jednostkowych sprawach nie można wykluczyć niekorzystnej dla konsumenta interpretacji, ale chcemy ograniczać to ryzyko.


Strona społeczna: Pełnym rozwiązaniem problemu jest ustawa odlutowująca zgłoszona przez Kukiz’ 15, bo usuwa ona ryzyko walutowe z klientów i ryzyko prawne z banków. Takie rozwiązanie proponował Klub Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r.

Paweł Mucha:  Rekomendacje komitetu stabilności są takie, by nie wykonywać odwalutowania ustawowo. W kwietniu-maju nastąpi rozstrzygnięcie dotyczące dodatkowych wymagań nałożonych na banki. Ustawa antyspreadowa nie może zaszkodzić. Może spowodować tylko, że rata spadnie. Rozwiązanie problemu to nie jest to perspektywa jednego aktu prawnego. My nie zamykamy tych procesów. To są procesy dynamiczne. Musi być też troska o stabilność systemu finansowego. W maju nastąpi publikacja strategii rekomendacji KSF.