Zapadają kolejne prawomocne korzystne wyroki dla klientów w sprawie tzw. kredytów „walutowych”

Najwięcej wyroków zapada w Białymstoku, gdzie sądy najczęściej powołują się na orzecznictwo TSUE.

Kolejne prawomocne wyroki potwierdzają, iż banki w sposób nieprawidłowy wyliczają zadłużenie klientów oraz bezprawnie wypowiadają umowy. W dniu dzisiejszym (23.10.2018) Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację (V ACa 493/17) Getin Noble Bank od wyroku I instancji Sąd Okręgowy w Warszawie sygn. akt II C 973/15 dot. pozbawienia wykonalności BTE. Sąd Apelacyjny w całej rozciągłości przyjął ustalenia Sądu I instancji za swoje i oddalił apelację banku.

Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem ustnym należało pozbawić wykonalności BTE ze względu na błędną wartość roszczenia wskazaną w BTE, ponieważ kwota wyliczona na podstawie klauzul niedozwolonych (samodzielnie ustalany kurs banku), które to nie wiązały kredytobiorców od początku umowy. Był więc źle rozliczany już od 1 raty.

Kilka dni wcześniej Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w wyroku z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt I ACa 34/18. oddalił apelację funduszu Hoist 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie, w sprawie o zapłatę kwoty 285.082 PLN od osoby fizycznej, z tytułu umowy kredytu waloryzowanego do waluty CHF zawartej z Kredyt Bankiem. Sąd uznał za zasadne stanowisko pozwanego w zakresie braku udowodnienia wysokości roszczenia przez powoda oraz niemożliwości wykonania umowy z uwagi na klauzule abuzywne zawarte w umowie.

Jednak najwięcej wyroków zgodnych z przepisami Dyrektywy o ochronie konsumentów zapada w Białymstoku. Dla przykładu Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 30 sierpnia 2018 r. (sygn. I ACa 316/18) uzasadnił, że nie ma podstaw prawnych, aby w ich miejsce klauzul abuzywnych (nieuczciwych) wprowadzać inny miernik wartości. W rezultacie kredyty indeksowane powinny być od początku liczone jako złotowe ze stawką oprocentowania LIBOR wskazaną w umowie.
Sąd dodał również, że TSUE w swym orzecznictwie wielokrotnie podkreślał, że niedopuszczalna jest modyfikacja postanowienia uznanego za abuzywne lub zastąpienie go innym. W orzecznictwie swym zwraca bowiem uwagę, że dyrektywa 93/13 sprzeciwia się modyfikacji przez sąd treści umowy w taki sposób, aby wyeliminować abuzywność kontrolowanego postanowienia.

Posiadacze takich umów powinni więc w szczególności w tych sądach dochodzić roszczeń. Okazja do rozpoczęcia drogi sądowej nadarzy się już 27 października 2018 w Białymstoku (oraz Katowicach). W tym dniu odbędzie się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie ze środków UOKiK. Rejestracja na konferencje odbywa się poprzez stronę projektu: https://projekt.bankowebezprawie.pl/