Bezpłatne ustawowe “wakacje kredytowe”

Od 24 czerwca 2020 r. można składać wnioski o ustawowe[1] darmowe odroczenie płatności rat kapitałowych i odsetkowych na okres do 3 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania przez co wykonanie umowy ulega przedłużeniu o okres zawieszenia.  W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Wzór wniosku

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla:

  • konsumentów oraz kredytobiorców hipotecznych.
  • umów zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., (spłacanych dłużej niż 6 miesięcy od tej daty).
  • przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu (lub przez jednego z współkredytobiorców).

Ograniczenia:

W przypadku posiadania kilku umów odroczenie przysługuje tylko na jeden kredyt. Rozwiązanie to nie obejmie kredytów studenckich.

Wniosek należy złożyć w banku na tzw. trwałym nośniku (papier, CD, email, pendrive[2]).
Wniosek musi zawierać następujące dane:

  • dane kredytobiorcy;
  • dane banku/ kredytodawcy;
  • dane umowy o kredyt
  • wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy;
  • oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.
  • Wniosek musi także zawierać poniższe oświadczenie: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Radzimy, aby wniosek złożyć za potwierdzeniem odbioru. Tak, aby zachować datę i kopię treści złożonego wniosku.

Wzór wniosku

Wyciąg przepisów z ustawy


[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001086

[2] https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/trwaly-nosnik/