Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu odradza konsumentom składanie pozwów przeciwko bankom w apelacji wrocławskiej

Po skardze złożonej przez Stowarzyszenie do Komisji Europejskiej na brak właściwego respektowania praw konsumentów w Polsce KE wszczęła postępowanie w tym zakresie. W ramach tej skargi zostały zgłoszone m.in wyroki wydawane przez Sądy z Wrocławia. W ocenie Stowarzyszenia naruszają one przepisy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej poprzez nieuwzględnienie w tych wyrokach przepisów Dyrektyw chroniących konsumentów, a także bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Od lipca 2019 Stowarzyszenie prowadzi akcję informacyjną “Sędzio Stosuj Prawo UE” – https://www.bankowebezprawie.pl/dyrektywa/.

Zarówno ta akcja, jak i wyroki Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo TSUE, w tym wydany w polskiej sprawie wyrok p.Dziubak (C-260/18) w dalszym ciągu nie jest respektowany w wyrokach we Wrocławiu.

Najczęstsze błędy tych wyroków:

  • stwierdzenie, że klauzule abuzywne nie są nieważnymi postanowieniami z mocy prawa,
  • brak możliwości uznanie umowy jako kredytu złotowego z oprocentowaniem dedykowanym do obcej waluty tj. popularnego “odfrankowienia” umowy (sprzeczne z licznym orzecznictwem Sądu Najwyższego m.in. III CSK 159/17, I CSK 242/18)
  • twierdzenie, że z orzecznictwa TSUE wynika ochrona konsumenta wymagająca zastąpienia nieuczciwego warunku innym, zgodnym z przepisami prawa krajowego (TSUE wielokrotnie w bogatym orzecznictwie zabrania zastępowania nieuczciwych warunków innymi z jednym wyjątkiem, gdy upadek umowy dla konsumenta byłby niekorzystny)
  • zastępowanie nieuczciwego mechanizmu przeliczania waluty na obiektywny średni kurs NBP (w polskiej sprawie C-260/18 TSUE wprost zabrania takiej ingerencji sądu w umowę
  • “karanie nieuczciwych przedsiębiorców nie jest rolą sądów, ale urzędów administracji rządowej…” (to od czego jest sąd?)

TSUE w swoich orzeczeniach tłumaczy sądom europejskim jak mają interpretować Dyrektywę 93/13 i m.in. dalsze wykonywanie umowy bez klauzuli abuzywnej ma być sankcją dla nieuczciwego przedsiębiorcy, efektem odstraszającym na przyszłość dla takich przedsiębiorców.

Uzupełnienie umowy średnim kursem NBP narusza elementarne podstawy ochrony konsumentów wynikające z Dyrektywy 93/13.

Taka sytuacja powoduje, iż dochodzenia swoich praw przez konsumentów w tych sądach jest obarczone dużym ryzykiem wydania wyroku naruszającego przepisy prawa. Łamanie zasad praworządności poprzez wydawanie wyroków sprzecznych z prawem UE naraża Skarb Państwa na konieczność wypłaty odszkodowań, ale jest to droga długa i narażająca konsumentów na dodatkowe koszty.

Mając na uwadze, że od 07 listopada 2019 każdy może składać pozew do sądu właściwego dla swojego aktualnego miejsca zamieszkania doradzamy, aby korzystać z tego prawa i składać pozwy w innych miastach.

Stowarzyszenie jednocześnie kieruje kolejną skargę do Komisji Europejskiej, a w przypadku wyroku wydanego w sprzeczności z wyrokiem TSUE będzie składać skargi do Izby Dyscyplinarnej.