Sprostowanie w sprawie dokumentu na stronie Centrum Grabskiego

Warszawa, 2 września 2017

Do:
Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego
(Centrum Grabskiego)

 

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu domaga się natychmiastowego usunięcia ze strony internetowej Centrum publikacji „Raport ekspertów Centrum im. Władysława Grabskiego- Kredyty frankowe. Analiza sytuacji i rekomendacje” lub opatrzenie jej stosowanym komentarzem prostującym przekłamania.

Publikacja ta zawiera rażące nieścisłości dotyczące m.in.:

– braku informacji o całkowitej winie banków za sprzedaż produktów niezgodnych z prawem, nieuczciwych i szkodliwych dla klientów. Fakt niezgodności z prawem kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych potwierdzają m.in. wyroki sądów Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) oraz Raport Rzecznika Finansowego.

– brak informacji o nieprawidłowościach w konstrukcji finansowej produktów skutkujących wysokim ryzykiem dla klientów. W przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych znaczna część banków w Polsce stosowała konstrukcję finansową opartą o zabezpieczenia CIRS/FX SWAP. Banki w ten sposób zmniejszały swoją ekspozycję na ryzyko walutowe. Jednocześnie skutki tych zabezpieczeń w postaci zwiększonego ryzyka walutowego wynikającego z konstrukcji finansowej CIRS/FX SWAP zmaterializowały się w latach późniejszych i dotknęły klientów, którzy nie zostali poinformowani przez banki o stosowanych zabezpieczeniach. Fakty te znajdują potwierdzenie m.in. w dokumencie Międzynarodowego Funduszu Walutowego „FX Swaps: Implications for Financial and Economic Stability”.

– brak informacji o negatywnych skutkach  ekonomicznych braku rozwiązania systemowego. Zgodnie z szacunkami Narodowego instytutu Studiów Strategicznych ubytek PKB z tytułu zaniechań legislacyjnych wobec banków udzielających kredyty pseudofrankowe, nie licząc spreadów, wynosi 21,97 mld zł co równa się stracie na poziomie 1,22% PKB. Natomiast ubytek podatkowy budżetu państwa z tego tytułu wynosi 3,85 mld zł. Te dodatkowe wpływy do budżetu pozwoliłby sfinansować 500+ także na pierwsze dziecko. (Narodowy instytut Studiów Strategicznych). Ubytek PKB z tytułu zaniechań legislacyjnych wobec banków udzielających kredyty pseudofrankowe, nie licząc spreadów, wynosi 21,97 mld zł co równa się stracie na poziomie 1,22% PKB. Natomiast ubytek podatkowy budżetu państwa z tego tytułu wynosi 3,85 mld zł. Te dodatkowe wpływy do budżetu pozwoliłby sfinansować 500+ także na pierwsze dziecko.  Źródło: http://niss.org.pl/negatywny-wplyw-pseudokredytow-frankowych-na-wzrost-gospodarczy-i-dochody-budzetowe/

– brak informacji o negatywnych skutkach społecznych braku rozwiązania systemowego problemu kredytów pseudofrankowych. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przekazała na ręce prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Raport nt. społecznych skutków braku rozwiązań systemowych państwa polskiego. Dokument wykonany został na rzecz Kancelarii Prezydenta w 2016 roku i opracowany przez dr Artura Bartoszewicza. Do negatywnych skutków braku rozwiązania problemów związanych z toksycznymi produktami sprzedawanymi przez banki w Polsce należą m.in.: rozpad rodzin, rozwody, pogorszenie zdrowia obywateli, samobójstwa. Źródło: https://www.bankowebezprawie.pl/skutki-spoleczne-kancelaria-prezydenta/

Opinia publiczna nie jest informowana o wspomnianych powyżej kluczowych faktach związanych zarówno z konstrukcją prawną jak i finansową i nie jest w stanie obiektywnie wypowiedzieć się na temat konieczności działań legislacyjnych porządkujących problemy stworzone przez banki w Polsce. Dlatego też powoływanie się na badania opinii publicznej na ten temat w państwa opracowaniu jest nieetyczne.

Skandaliczna treść raportu zawiera m.in. rekomendację, by zniechęcać pokrzywdzonych przez banki klientów do dochodzenia sprawiedliwości w sądach, o czym czytamy na stronie 43 państwa raportu: „Należy  zapobiegać nieprawdziwej narracji nt. postępowań sądowych, propagowanej przez kancelarie prawne mające własny interes gospodarczy w jak największej ilości spraw przeciwko bankom.”

O ile Centrum Grabskiego nie usunie ze swoich stron skandalicznie jednostronnego i szkodliwego społecznie dokumentu Stowarzyszenie użyje wszelkich dostępnych mu środków, by Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego, mająca w nazwie nazwisko wielkiego Polaka odczuła konsekwencje prawne szkodliwej dla Polski działalności.

Stowarzyszenie dołoży także wszelkich starań, by ewentualny fakt braku reakcji na niniejsze pismo dotarł do potomków rodu Grabskich. Imię tego wielkiego Polaka nie może być bowiem bezczeszczone publikacji produkowanych przez państwa Fundację wymierzonych w społeczeństwo polskie.

 

Z poważaniem,
Marek Rzewuski,
Wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu