Skarga na sędziego który wbrew wyrokowi TSUE wydał nakaz zapłaty

Sąd okazał się bezduszny i nakazał zapłacić za wycenę nieruchomości absurdalną kwotę 3000 zł, dzieląc na dwie części

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło skargę o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie,  za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu.

W dniu 25 września 2019 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Bożena Chłopecka, (I Wydział Cywilny), wydała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie art. 485 § 3 k.p.c. z powództwa Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu.

Wydany nakaz zapłaty przez sędziego SSO  jest sprzeczny z Dyrektywą 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 2008/48/WE, oraz jest sprzeczny z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  (siódma izba) z dnia 28 listopada 2018 r, w sprawie C – 632/17. 

TSUE stwierdził, iż przepisy Dyrektyw należy:

“49 … interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on przepisom proceduralnym pozwalającym na wydanie nakazu zapłaty, w sytuacji gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie tego nakazu nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków danej umowy, jeżeli sposób wykonania prawa do wniesienia zarzutów od takiego nakazu nie pozwala na zapewnienie przestrzegania praw, które konsument opiera na tej dyrektywie (zob. podobnie wyrok z dnia 13 września 2018 r., Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, pkt 71). “

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof Małgorzata Gersdorf (18.12.2018 r.:) również zwracała uwagę, iż: “jesteśmy członkiem Unii, że obowiązują nas orzeczenia trybunału w Luksemburgu i takie orzeczenie zabezpieczające nakazywało wszystkim organom państwa (http://www.tvn24.pl).

Należy zaznaczyć, iż na wniosek Stowarzyszenia Komisja Europejska bada skargę dotyczącą nie respektowania przez polski wymiar sprawiedliwości wyroków Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej w szczególności w zakresie nakazów zapłaty wydawanych wbrew wyżej wskazanemu postanowieniu TSUE.

Jak zauważa Arkadiusz Szcześniak Prezes Stowarzyszenia:

“Dla zwykłych ludzi nie jest zrozumiała postawa sędziów, którzy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące bezpośrednio sędziów czyli reformy wymiaru sprawiedliwości wdrażają w życie natychmiast po ich podjęciu, a w sprawach konsumentów niepotrzebnie czekają na zmianę polskich przepisów. Sprawy nakazów zapłaty dotyczą przecież często dorobku życia, co oznacza, że te decyzje sędziów przynoszą często tragiczne skutki dla całych rodzin, które dostały od banku niezgodny z prawem nakaz zapłaty. Taka postawa sędziów niszczy zaufanie do polskiego wymiaru sprawiedliwości.”