Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło skargę do Komisji Europejskiej na art. 485 § 3 kpc wraz z apelem o pilne wydanie zabezpieczenia tego przepisu

Komisja Europejska SBB
Komisja Europejska SBB

W pierwszej połowie 2018 r. w sądach, wydano ponad 163 tys. nakazów zapłaty dotyczących roszczeń z umów, których jedną ze stron był bank. Zostały one wydane na podstawie art. 485 § 3  Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296)[1]. Uwzględniono roszczenia banków w ponad 77% przypadkach.

 

Konsumenci w ramach tego postępowania zostali pozbawieni nie tylko praw wynikających z przepisów Dyrektyw Unii Europejskiej, ale równocześnie naruszono ich prawa wynikające z art. 38 Karty Praw Podstawowych “Ochrona konsumentów”. Dlatego też Stowarzyszenie złożyło skargę do KE.


Brak umocowania w prawie europejskim dla obecnego brzmienia art. 485 § 3 kpc potwierdza postanowienie z 28 listopada 2018 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), (C-632/17[2]
) wydane na podstawie pytania prejudycjalnego pochodzącego z Polski.


Co prawda, Rząd Polski przygotowuje zmianę przepisów w przedmiocie postępowania nakazowego, jednak prace te trwają już ponad rok, a projekt nadal nie został skierowany pod obrady Parlamentu[3]
. Dodatkowo Stowarzyszenie wystosowało 8 października 2018 r. apel do wszystkich posłów o poparcie zmian tych przepisów. Do dnia dzisiejszego ustne poparcie dla proponowanych przez Stowarzyszenie zmian wyraził jedynie Klub Kukiz’15. Nasuwa się zatem pytanie: czy pozostałe kluby parlamentarne nie widzą potrzeby usunięcia przepisów niezgodnych z Dyrektywą UE, mimo zapadających wyroków TSUE?


Mając na uwadze rażące naruszenie przepisów o ochronie praw konsumenta, Stowarzyszenie złożyło skargę do Komisji Europejskiej. Apeluje również o szybkie wystąpienie do TSUE z zabezpieczeniem stosowania zaskarżonych przepisów.


Jest to działanie tym bardziej pilne i konieczne ze względu na fakt, iż część sędziów nie respektuje wyroków TSUE (w szczególności I wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie), jak choćby – postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. SSO B. Chłopecka (sygnatura akt IC 1095/18), która  oddaliła wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla.


Sąd pomija podniesione przez pozwanych kredytobiorców kwestie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie C-176/17, który stwierdza, że polskie przepisy kpc o wydawaniu nakazów przeciwko konsumentom naruszają art. 7 Dyrektywy 93/13.

 

Opis skargi w załączeniu (część formularza ze strony KE – pozostałe dane dotyczącą danych zgłaszającego)

 

 


[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640430296

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208541&mode=req&pageIndex=4&dir&occ=first&part=1&text=polska&doclang=PL&cid=577955

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305652