Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

SGH nagradza współpracownika gen. Jaruzelskiego odpowiedzialnego za cenzurę w czasach PRL tytułem doktora honoris causa

Odwiedziny u prezesa ZBP. Zmieńcie pracę - weźcie kredyty
Odwiedziny u prezesa ZBP. Zmieńcie pracę - weźcie kredyty

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystosowało pismo do Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w którym wyraża głębokie oburzenie wobec nadania tytułu doktora honoris causa SGH panu Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi – Prezesowi Związku Banków w Polsce.

W ocenie Stowarzyszenia liczne afery sektora bankowego, które miały miejsce w wolnej Polsce naraziły na znaczne szkody miliony rodzin. Ukrycie informacji o negatywnym wpływie sektora bankowego na gospodarkę i społeczeństwo nie byłoby możliwe, gdyby nie działania podejmowane przez Związek Banków Polskich, na czele którego stoi pan Krzysztof Pietraszkiewicz. Prezes ZBP swoje doświadczenie na froncie propagandowym zebrał w trakcie pracy u boku gen. Jaruzelskiego. W stylu godnym cenzury PRL instytucji tej udało się ukryć przed opinią publiczną liczne patologie sektora bankowego, w efekcie których doszło do wielu wymienionych w liście do Rektora SGH przypadków nadużyć wobec klientów i szkód dla gospodarki, wynikających z działań niezgodnych z prawem i etyką podejmowanych przez zarządy banków.

W wyniku działań lobbingowych ZBP sektor bankowy w Polsce, pomimo ewidentnych dowodów działania na szkodę konsumentów i gospodarki, wciąż nie podlega koniecznym reformom prowadzącym do większej odpowiedzialności za gospodarkę i społeczeństwo oraz elementarnego poczucia etyki oraz praworządności.

Stowarzyszenie wystąpiło z zapytaniem o uzasadnienie tej decyzji jednak do dnia dzisiejszego (23-11-2017) SGH nie udzieliło odpowiedzi. Znamiennym jest, iż w Senacie SGH, który podjął uchwałą tę decyzję znajdują się osoby, które zasiadają lub zasiadały w organach nadzorczych banków odpowiedzialnych za wprowadzenie szkodliwych dla klientów produktów finansowych.W ocenie Stowarzyszenia jest to przejaw braku rzetelności i bezstronności ze strony władz SGH.

 

Pismo skierowane do Rektora SGH

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).