SBB popiera postulaty, które przedstawiło w swoim Stanowisku Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu popiera postulaty, które przedstawiło w swoim Stanowisku Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.

31 grudnia 2020 Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i przekazaniu jego majątku do Banku Pekao SA. Znalazł się tam także zapis o wyłączeniu z rozpoczętej przymusowej restrukturyzacji roszczeń obligatariuszy GetBack, podnoszonych dotychczas wobec Idea Banku. Wyłączenie tych roszczeń w taki sposób, by pozwy poszkodowanych mogły być formułowane tylko wobec likwidowanego Idea Banku, a nie Banku Pekao SA przejmującego wartościowe aktywa, jest działaniem na szkodę osób poszkodowanych w aferze GetBack.

W przeszłości,  to właśnie brak właściwej reakcji organów nadzoru na bezprawną sprzedaż obligacji GetBack, przyczynił się do powstania znacznych szkód majątkowych, uderzających w kilka tysięcy polskich rodzin. Jednocześnie, podjęta 31 grudnia ub.r. decyzja BFG pozbawia je szansy odzyskania utraconych kwot na drodze postępowania sądowego.

Szczególnie oburzający jest fakt, iż 29 grudnia 2020r. w piśmie skierowanym do Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A, Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że poszkodowani powinni walczyć o odzyskanie swoich środków poprzez złożenie pozwu sądowego. Już dwa dni po nadaniu tego pisma, decyzja BFG odbiera im tę szansę.

Przekazanie całego majątku do Banku Pekao S.A.,  bez przyjęcia odpowiedzialności za działania Idea Banku, jest działaniem na szkodę tych osób. W ocenie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w takiej sytuacji, to organy Państwa powinny ponosić konsekwencje tych decyzji, aby poszkodowani mogli dochodzić swoich roszczeń od Państwa, a także od osób podejmujących tak szkodliwe dla nich decyzje.

 


Stanowisko Stowarzyszenia
Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.”

Przejęcie Idea Bank przez Pekao Bank – w obecnej formie – to próba ponownego okradzenia tysięcy Polaków.

Przedstawiony 31 grudnia 2020 roku przez BFG plan przejęcia Idea Banku przez Pekao Bank zakłada bezprawne pominięcie roszczeń tysięcy okradzionych klientów banku. Zachowania niektórych osób w Idea Banku doprowadziły do utraty oszczędności tysięcy klientów Idea Banku, którzy zostali okradzeni lokując w instytucji zaufania publicznego dorobek swojego życia. Cały ciąg przestępstw nie byłby możliwy bez bezczynności a często wręcz aprobaty wielu instytucji nadzoru nad rynkiem finansowym oraz instytucji państwowych, co zostało potwierdzone przez kontrolę przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli. Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack zorganizowało demonstrację przez BFG już w lecie 2019 roku i wielokrotnie informowało władze tej instytucji o charakterze tych przestępstw oraz roli instytucji państwowych w tej aferze, a przede wszystkim o tysiącach poszkodowanych klientów Idea Banku których roszczenia powinni zostać zachowane w sytuacji jeżeli dojdzie do przejęcia. Zarząd Bankowego Fundusz Gwarancyjnego o tym wiedział od ponad roku i był świadomy tysięcy poszkodowanych klientów w kraju.

W sytuacji gdy przejęcie Idea Banku zostanie przeprowadzone z naruszeniem interesu tysięcy okradzionych Polaków cała sprawa powinna zostać niezwłocznie wyjaśniona przez niezależną komisję oraz organa kontrolne. Jedynym możliwym wyjściem jest powierzenie prac nad tym niezależnym jeszcze instytucjom czyli Senatowi RP, Najwyższej Izbie Kontroli oraz Komisji Europejskiej. Nie można budować stabilnego systemu bankowego na krzywdzie i cyklicznym okradaniu tysięcy Polaków przy aprobacie wielu instytucji państwowych.

Afera GetBack miała miejsce w związku z ogromną opieszałością wielu organów ścigania oraz nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Takie działanie to również ogromna zachęta dla kolejnych naśladowców autorów afery GetBack. Dalsze pozorowanie działań, przy jednoczesnym trzymaniu politycznego parasola ochronnego nad wieloma sprawcami, doprowadzi do kompletnej kompromitacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jesteśmy niechlubnym przykładem w całej Unii Europejskiej, kraju gdzie można bezkarnie okradać zwykłych obywateli na ogromne kwoty i będąc przy tym bezkarnym. Wszystko to dzieje się przy aprobacie organów państwowych odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. W związku z powyższym przewidujemy w najbliższych dwóch latach straty Polaków na poziomie co najmniej 5% ich aktualnych oszczędności w bankach wynoszących blisko 700 miliardów złotych – tj. straty około 35 miliardów złotych.

Informacja o przejęciu Idea Banku była konsekwencją złego zarządzania tym bankiem oraz kompletnego braku nadzoru nad jego działalnością w latach 2016-2018 co doprowadziło do okradzenia tysięcy Polaków z ich oszczędności życia. Nadzór był niewłaściwie sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Finansów oraz wiele innych instytucji państwowych. Tym bardziej to zastanawiające w sytuacji korupcyjnych zarzutów wobec byłego przewodniczącego KNF, związków tej sprawy z wieloma innymi instytucjami.

Pominięcie w tej decyzji BFG, interesu tysięcy okradzionych w banku Polaków, jest zaprzeczeniem instytucji państwa prawa i podstawowych zasad praworządności. Tysiące Polaków czują się dzisiaj okradzione po raz drugi, tym razem bezpośrednio przez instytucje państwowe. Wcześniej czyny zabronione popełniali niektórzy byli członkowie zarządu i pracownicy banku działający za zezwoleniem wielu instytucji państwowych. Dzisiaj to bezpośrednio urzędnicy państwowi stali się bezpośrednimi wspólnikami sprawców. Pytanie kto jest beneficjentem tego procederu, jacy politycy zaplanowali taki finał afery GetBack?

Na to pytanie organa ścigania nie będą mogły odpowiedzieć, co zresztą udowodniono przez ostatnie dwa lata, gdy żaden z nieuczciwych członków zarządu Idea Bank oraz pracowników nie został skazany. Ponadto korzyści jakie osiągnął Pekao Bank na sprzedaży pakietów starych długów, „czyszcząc” tym swój bilans, teraz zostają podwojone przez ponowne okradzenie tysięcy Polaków. Na pytanie, jacy politycy korzystają z ukradzionych nam pieniędzy, powinna zostać udzielona odpowiedź przez niezależną komisję śledczą i organa kontrolne. Tylko takie działanie może doprowadzić do zaprowadzenia prawdziwej praworządności w Polsce i uratowania oszczędności milionów Polaków przez podobnym losem.

Postulaty i działania Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack:

  1. Żądamy zaprzestania finansowania sprawców i ich pomocników z naszych oszczędności zabezpieczonych w toku śledztwa (oddzielenia wątku sprawy z art. 286 k.k. – wyłudzenia, od wątku zarzutów przy sprawcach z art. 296 k.k. – działanie na szkodę spółek). Zabezpieczone środki powinny trafić do poszkodowanych w aferze GetBack a nie do spółek, które de facto brały w tym czynny udział a obecnie udają pokrzywdzonych.
  2. Żądamy zaprzestania faworyzowania wierzycieli. W wyniku działań pracowników Idea Banku tysiące klientów w skali ogólnokrajowej utraciło swój dorobek życia. Wydzielenie tylko części roszczeń do Pekao Banku jest złamaniem podstawowych zasad państwa prawa.
  3. Żądamy ukarania urzędników z KNF oraz wspierających ich polityków, którzy do dzisiejszego dnia są bezkarni a i ich majątki nie są zabezpieczone dla osób pokrzywdzonych w aferze GetBack, tych którzy do dnia dzisiejszego nie zrobili nic celem realnej pomocy w odzyskaniu środków finansowych przez ponad 9 tysięcy osób poszkodowanych w aferze GetBack.
  4. Obecny Minister Finansów Pan Tadeusz Kościński prawdopodobnie również jest poszkodowany w aferze «GetBack» z tytułu obligacji GetBack, nie zrobił nic, nie podjął inicjatywy utworzenia Funduszu Rekompensat dla poszkodowanych w aferze «GetBacku», pomimo kierowanych pism o spotkanie z naszym stowarzyszeniem, podobnie jak Marek Ch. były Przewodniczący KNF nigdy nie wyraził chęci spotkania z poszkodowanymi w aferze «GetBacku».
  5. Na miesiąc styczeń zostało wyznaczone posiedzenie powołanego Senackiego Zespołu Ds. GetBack celem m.in. omówienia sytuacji poszkodowanych klientów.
  6. W styczniu odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. z Prezesem NIKu P. Marianem Banasiem, przedmiotem spotkania będzie możliwość wszczęcia kontroli w KNF, Ministerstwie Finansów i BFG w związku z działaniem na szkodę ponad 4200 klientów Idea Banku poszkodowanych w aferze „GetBack” i nie podjęciem żadnych przez KNF i BFG działań na mocy których poszkodowani mogą realnie odzyskać swoje utracone pieniądze.
  7. Wiele klientów Idea Banku zapowiedziało złożenie skargi do WSA w związku z bezprawnymi działaniami BFG wobec roszczeń klientów Idea Banku.
  8. Analizowane są aktualnie możliwości przypozwania przez poszkodowanych klientów Idea Banku Pekao Banku oraz samych Członków Zarządu Pekao Banku, którzy głosowali za przejęciem Idea Banku w tak bezprawnej i krzywdzącej poszkodowanych klientów formie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia oczekują konkretnych pozycji mogących doprowadzić do szybkiego zwrotu utraconych oszczędności w całości, które lokowano w Idea Banku. Bez tego, czekają nas kolejne afery o dużo większej skali bo aż na co najmniej 35 miliardów złotych w ciągu kolejnych dwóch lat.

Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. reprezentuje okradzionych w aferze GetBack/Idea Bank, która dotknęła skutkami ponad 9 tysięcy osób a łączne utracone oszczędności to blisko 3 miliardy złotych. Prowadzona grupa na Facebook (prawie 2 tysiąca członków) oraz samo Stowarzyszenie jest praktycznie jedyną społecznością w Polsce o takim zasięgu i skali działania.

Prezes “Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.”