SBB pisze do KSF o zbadanie działań zarządów “frankowych” banków

Pan
Adam Glapiński
Prezes
Narodowego Banku Polskiego
Przewodniczący
Komitetu Stabilności Finansowej

Szanowny Panie Prezesie,

W dniu 23 września 2016r na zaproszenie Grupy Roboczej ds. Ryzyka Walutowych Kredytów Mieszkaniowych (GRKW) powołanego przy Komitecie Stabilności Finansowej, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

Na spotkaniu przedstawiliśmy ryzyka prawne, które mogą się wiązać z kredytami opartymi o ryzyko walutowe. W szczególności dotyczyło ono banków, wobec których Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał już prawomocne wyroki stwierdzające stosowanie w umowach klauzul abuzywnych – czyli nie obowiązujących od początku podpisania umowy.

Wynikiem spotkania, a przede wszystkim prac Komitetu Stabilności Finansowej było przyjęcie przez Komitet w styczniu 2017 r. pakietu rekomendacji skierowanych do instytucji w nim reprezentowanych, mających na celu stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, które nie zagrażając stabilności finansowej kraju, stanowić będzie istotny bodziec dla zawierania dobrowolnych porozumień pomiędzy bankami, a kredytobiorcami[1].

W kolejnych latach zapadały wyroki potwierdzające, iż zastosowane wzorce umów są niezgodne z polskim i europejskim prawem. Nie spowodowało to do dzisiaj istotnej zmiany w podejściu poszczególnych banków do rozwiązywania spraw spornych na drodze mediacji lub porozumienia.

Należy przypomnieć, iż jako strona społeczna zaproponowaliśmy rozwiązanie systemowe problemu polegające na zrównaniu tych kredytów z kredytami złotowymi. Nie znalazło to uznania strony bankowej, która sprzeciwiła się projektowi ustawy zawartemu w druku 729.

Brak reakcji zarządów poszczególnych banków na rekomendacje KSF jest niepokojącym sygnałem.  W ostatnich wypowiedziach przedstawicieli poszczególnych banków i ich izb gospodarczych wynika, iż wpływa to nawet na zagrożenie depozytów[2]

Mając na uwadze takie głosy środowiska bankowego prosimy, aby Komitet Stabilności Finansowej szczegółowo zbadał:

  • rezerwy zakładane przez poszczególne banki w latach 2015-2020
  • liczbę zawartych ugód z klientami w latach 2015-2020
  • liczbę umów sprzedanych (do funduszy) ze znaczną stratą dla banku w latach 2015-2020
  • kwoty dywidend i premii wypłaconych zarządom banków wykonujących umowy z tak licznymi wadami prawnymi.

Takie informacje są niezbędne, aby ocenić odpowiedzialność poszczególnych banków i zarządów, których działania mogły doprowadzić do zagrożenia dla poszczególnych banków.

Wpływ stosowania prawa będzie miał w najbliższych latach istotny wpływ na ocenę poszczególnych banków, a w szczególności tych, które wprowadziły na rynek produkty naruszające prawo, dlatego strona społeczna jest gotowa do przedstawienia aktualnej sytuacji orzeczniczej w sprawach dotyczących kredytów odnoszących się do walut obcych. Jak również wad prawnych hipotecznych kredytów złotowych wobec, których są składane pierwsze pozwy.

Z wyrazami szacunku

Prezes
Arkadiusz Szcześniak


[1] https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/publikacje/informacja-roczna-KSF-M-2016.pdf

[2] “Jeśli banki poniosą wielomiliardowe straty, to klienci przestaną ufać bankom i stracą zaufanie do pieniądza. Wiemy co oznacza run na banki.” – Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Bank Polska podczas panelu „Instytucjonalna ochrona przedsiębiorczości i biznesu” w czasie konferencji Wyzwania Bankowości 2020 https://alebank.pl/wyzwania-bankowosci-jak-rozwiazac-kwestie-kredytow-frankowych/