Sankcja kredytu darmowego

Czym jest Sankcja kredytu darmowego?

a. Ustawa o kredycie konsumenckim z 2001r. (Dz. U. Nr 100, poz.1081) obowiązuje od 19 września 2002r. do 18 grudnia 2011r.

b. Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r. (Dz. U. 2023, poz.1028) obowiązuje od 18 grudnia 2011r. do chwili obecnej

c. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, z dnia 23 marca 2017r., obowiązuje od 22 lipca 2017r.

C-377/14 – wyrok TSUE z 21.04.2016 r., Radlinger

Pkt 91. W świetle całości powyższych rozważań na pytanie czwarte należy odpowiedzieć, że art. 3 lit. l) i art. 10 ust. 2 dyrektywy 2008/48, a także pkt I załącznika I do rzeczonej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że całkowita kwota kredytu i kwota wypłat określają całość kwot udostępnianych konsumentowi, co wyklucza kwoty powiązane przez kredytodawcę z pokryciem kosztów związanych przez kredytodawcę z udzieleniem odnośnego kredytu, które to kwoty nie są w rzeczywistości wypłacane konsumentowi.

Co uzyskuję korzystając z sankcji?

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14- 17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Co trzeba zrobić aby skorzystać z sankcji?

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14- 17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Art. 45, ust. 5 UKK

Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Więcej informacji o Sankcji kredytu darmowego w prezentacji.