5 pytań do Prezes SN oraz prośba o zawieszenia baneru “Dyrektywa 93/13” na budynku SN

Pani
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 

Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do Pani wypowiedzi wygłoszonych w programie “Kropka nad i”, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu dostrzega ewidentną niekonsekwencję między Pani stwierdzeniami, a praktyką orzekania niektórych polskich sędziów, których stanowisko w tym wywiadzie Pani reprezentowała. Część sędziów w Polsce nie respektuje bowiem prawa unijnego i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Zgodnie z art. 7.1 celem Dyrektywy Rady 93/13/EWG jest ochrona uczciwych przedsiębiorców i konsumentów. Nieuczciwy przedsiębiorca ma być “zmuszony” do poniesienia konsekwencji stosowania zapisów naruszających prawa konsumenta, tak aby
w przyszłości zaniechał stosowania takich praktyk.
Wprowadzenie standardów uczciwości na rynku ma na celu ochronę pozostałych przedsiębiorców przed nieuczciwymi konkurentami.

Niestety w sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do chf, mimo licznych wyroków korzystnych dla konsumentów są także wyroki (szczególnie
w sądach okręgowych i apelacyjnych), które pomijają cel i przepisy Dyrektywy oraz bogate orzecznictwo TSUE.  Na wyroki sprzeczne z prawem Stowarzyszenie SBB złożyło skargę do Komisji Europejskiej. Jako pierwszy został zgłoszony wyrok Sądu Najwyższego
z 14 maja 2015 r. (sygn. II CKS 768/14).
W sumie KE bada już ponad 140 wyroków. W wielu z nich Istotne Poglądy przedstawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rzecznik Finansowy, a stanowiska Rzecznik Praw Obywatelskich. Brak stosowania się do przepisów unijnych, przez część środowiska sędziowskiego, to prosta droga do tzw. Polexitu.

W związku z Pani stanowiskiem potwierdzającym, że sędziowie w Polsce powinni stać po stronie prawa i bezwzględnie je stosować ze szczególnym uwzględnieniem pierwszeństwa prawa unijnego wobec krajowych regulacji prawnych, Stowarzyszenie kieruje do Pani następujące pytania:

  1. Czy Pani zdaniem Sądy w Polsce respektują wyroki TSUE?
  2. Czy Pani zdaniem przepisy niezgodne z Dyrektywami (np. art. 485 par 3 kpc) sędzia ma obowiązek stosować po wyroku TSUE[1]?
  3. Czy szkolenie sędziów w oparciu o stanowisko tylko jednej ze stron postępowania Pani zdaniem nie narusza niezawisłości sędziowskiej? Dlaczego sędziowie uczestniczą
    w szkoleniach, na których reprezentowane jest stanowisko jedynie środowiska bankowego w zakresie sporów dotyczących kredytów indeksowanych
    i denominowanych do chf, a nie ma żadnej otwartości sędziów na profesjonalny dialog ze stroną społeczną tego sporu?
  4. Dlaczego w przypadku obrony praw sędziów Sądu Najwyższego orzeczenia TSUE bezwzględnie obowiązują, a w przypadku obrony zwykłych Polaków przed bankowym bezprawiem orzeczenia TSUE i prawo UE dla wielu sędziów  nie są wiążące?
  5. Czy sędzia notorycznie lekceważący wyroki TSUE powinien dalej wykonywać zawód sędziego?

W styczniu 2019 r. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu planuje rozpoczęcie kampanii billboardowej informującej o wyrokach TSUE i przepisach Dyrektyw chroniących wszystkich konsumentów. Dlatego zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zawieszenie na gmachu Sądu Najwyższego banneru

Dyrektywa 93/13

 

Z wyrazami szacunku

Prezes
Arkadiusz Szcześniak

Załącznik:

Wykaz wyroków sprzecznych z prawem UE


[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=208541&mode=req&pageIndex=4&dir&occ=first&part=1&text=polska&doclang=PL&cid=577955#ctx1