Pytamy KNF o straty podatkowe wynikające z pożyczania franków od banków matek

KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

plac Powstańców Warszawy 1

00-030 Warszawa

[email protected]

 

Do wiadomości:

Piotr Nowak

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Finansów

Ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

[email protected]

 

Andrzej Szlachta

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

Ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

[email protected]

 

Paweł Mucha

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

[email protected]

 

Prośba o uzyskanie dostępu do informacji publicznej na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 [Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198][1]

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu i osób pokrzywdzonych przez banki sprzedające w Polsce nieuczciwe instrumenty finansowe uprzejmie proszę Urząd Komisji Nadzoru Finansowego o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy pożyczki CHF stosowane przez niektóre banki do finansowania kredytów „walutowych” zaciągane były na zasadach rynkowych, czy też banki, które z nich korzystały miały możliwość zawarcia korzystniejszych dla swojego przedsiębiorstwa i akcjonariuszy transakcji?
  2. Czy zawieranie przez banki wspomnianych umów pożyczkowych po nierynkowej cenie (jeżeli urząd potwierdza, że cena pożyczki jest nierynkowa) nie uszczupla dochodów państwa z tytułu podatków poprzez wytransferowanie z Polski nienależnych drugiej stronie umowy pożyczkowej odsetek?
  3. Czy jeżeli odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące to nie należałoby jak najszybciej doprowadzić do ustawowego rozwiązania eliminującego z rynku kredyty “walutowe”, które uszczuplają przychody państwa z tytułu podatków?

Uzasadnienie merytoryczne wniosku:

Pożyczki wykorzystywane są do finansowania kredytów indeksowanych kursem CHF między innymi przez mBank[2], ale także przez inne banki. mBank informował w swoich raportach m.in. o oprocentowaniu swojej pożyczki udzielonej bankowi w Polsce przez Commerzbank (bank „matka”) iż wynosi on m.in. od 3M LIBOR + 1,2% do 3M LIBOR + 2,5%, co oznacza, że bank w Polsce odprowadzał do podmiotu, z którym miał umowę pożyczkową w Niemczech odsetki w tej wysokości. Tymczasem inne kontrakty zabezpieczające ryzyko banku, takie jak CIRS lub FX SWAP, z których korzystały w tym samym czasie inne banki w Polsce finansujące swoją akcję kredytową pozwalały bankowi zarabiać na tych kontraktach lub płacić znacznie niższe odsetki, zamiast uszczuplać kapitał i zyski banku w Polsce.

Zadając powyższe pytania w trybie dostępu do informacji publicznej intencją Stowarzyszenia nie jest piętnowanie wskazanego banku, ale ukazanie na tym przykładzie szerszego problemu związanego z niekorzystnymi efektami fiskalnymi dla państwa polskiego wynikającymi z istnienia kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych.

Uzasadnienie interesu publicznego:

  1. Zgodnie z Art.6.1.5h ustawy o dostępie do informacji publiczne [Dz.U. 2001 Nr 112poz. 1198] ujawnieniu informacji podlegają m.in. informacje o ponoszonych ciężarach publicznych, czyli dotyczące m.in. podatków.
  2. Cytując za wyrokiem II SAB/Wa 191/17 – Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11:

„Z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. b tejże ustawy wynika bowiem, że informacją publiczną są również stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych i to niezależnie od formy utrwalenia tych stanowisk. Wyraz “informacja” obejmuje swoim znaczeniem znacznie szerszy zakres pojęciowy niż wyraz “dokumenty” i nie można zawężać i utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem do dokumentów.”

Posiadana wiedza przez KNF:

W opinii wnioskodawcy Komisja Nadzoru Finansowego posiada obiektywną wiedzę, by wyjawić informacje na temat praktyk rynkowych w przedmiotowym zakresie. KNF posiada wgląd zarówno w sprawozdania banków jak i dysponuje wiedzą ekspercką pozwalającą wyjawić informacje na temat potencjalnych strat ponoszonych przez Skarb Państwa w wyniku uszczuplenia podatków i strat podatnika w wyniku stosowania przez bank nierynkowych metod zabezpieczeń własnego ryzyka walutowego.

Z wyrazami szacunku,

Marek Rzewuski, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

 

[1] art. 1 z dnia 6 września 2001 r. Ustawy o dostępie do informacji publicznej “Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.”

[2] „Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego” mBank za rok 2015, strona 71

31. Zobowiązania podporządkowane

https://www.mbank.pl/pdf/raport-roczny/noty-objasniajace/noty-objasniajce-do-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego.pdf