Oświadczenie SBB w sprawie wypowiedzi Premiera Jarosława Kaczyńskiego

Oświadczenie

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu pragnie odnieść się do wczorajszej wypowiedzi prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość zawierającej nieprawdziwe informacje.

W ocenie Stowarzyszenia słowa wypowiedziane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego świadczą
o jego niezwykle niskim poziomie znajomości problemu osób poszkodowanych przez bezprawne
i nieuczciwe instrumenty finansowe sprzedawane Polakom przez banki. Stowarzyszenie wychodzi
z propozycją spotkania z prezesem PiS, które pozwoli uzmysłowić mu stan bieżący spraw sądowych, problemów z jakimi spotykają się pokrzywdzeni w sądach oraz wysłuchać propozycji ich rozwiązania.

We wczorajszym programie „Gość Wiadomości” padły z ust prezesa PiS następujące słowa:

“…jeżeli niektórzy nam mówią, że taką sprawą są np frankowicze, to mogę powiedzieć, dzisiaj kurs Franka, jest dużo dużo niższy niż kiedyś a sądy, kiedyś mówiłem że zgłaszajcie się do sądów, przyznają także przy pozwach zbiorowych odszkodowania. Krótko mówiąc i tu sprawy posuwają się do przodu. ”

Według wiedzy Stowarzyszenia w największych procesach zbiorowych, jak dotychczas nie zapadły jeszcze żadne prawomocne wyroki, a tym samym żaden klient nie ma „przyznanego” odszkodowania.

Przewlekłość tych postępowań najbardziej obrazuje największy pozew, przeciw Bankowi Millennium (grupa powyżej 5 tys. poszkodowanych).[1] Pozew złożony 13 czerwca 2014 r. do dnia dzisiejszego nie doczekał się pierwszej rozprawy merytorycznej. 16.01.2018 została wniesiona skarga do SA na przewlekłość postępowania grupowego jednak nie zmieniła ona w żaden sposób skandalicznego procedowania tej sprawy przez SSO Andrzeja Kuryłka. Podobnie sytuacja przedstawia się w innych postępowaniach grupowych.

Obecny Rząd nie podjął żadnych działań zmierzających do zaprzestania procederu nielegalnego wyrzucania polskich rodzin z ich domów. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystawiono ponad 2 tys nakazów zapłaty. A w sumie  w „aferze frankowej” już ok 30 tysięcy rodzin zostało pozbawionych dorobku życia[2]. W większości na podstawie niekonstytucyjnego BTE oraz nakazów zapłaty sprzecznych z Dyrektywą (co potwierdził Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 13.09.2018 roku  w sprawie C‑176/17)[3].

Podczas spotkania z prezesem PiS proponowanym przez nas  będziemy także chcieli przekazać informacje o sytuacji rodzin, które doświadczyły licytacji nieruchomości mających miejsce choćby tylko w tym tygodniu. Ich sytuacja nie zmieniła się w żaden sposób po tylko kilkuprocentowym umocnieniu się złotówki za czasów Rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Chcemy także przedstawić Panu prezesowi projekt ustawy dostosowującej przepisy prawa bankowego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (P45/12) oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego do Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

OCHRONA POLSKICH RODZIN przed bezprawnym wyrzucaniem z domów JEST DLA NAS PRIORYTETEM. W tej sprawie potrzebujemy wsparcia polskiego rządu. Apelujemy więc o pilne spotkanie.

 

[1] http://pozewgrupowymillennium.dt.com.pl/

[2] http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=21295

[3]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205674&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1304911