Ile banki będą musiały oddać w wyniku przegranych procesów?

Ile banki będą musiały oddać w wyniku przegranych procesów?

Biorąc pod uwagę wyroki, jak np. w sprawie o sygn. akt III C 1073/14, który zapadł w dniu 22 sierpnia 2016 r., najbardziej prawdopodobne jest unieważnienie niezgodnych z prawem umów kredytowych. Co to oznacza w praktyce? Nieważność umowy sprawia, że kredytobiorca musi zwrócić bankowi kwotę kredytu pomniejszoną o dotychczasowe wpłaty. Bank traci zatem cały zarobek odsetkowy, opłaty związane z uruchomieniem kredytu oraz ponosi całkowite koszty uruchomienia środków kredytu (koszty kapitału). Ponosi, co oczywiste, także koszty procesowe. Tymczasem kredytobiorca może zaciągnąć inny kredyt na spłatę pozostałego zobowiązania lub sprzedać nieruchomość. W rzeczywistości okaże się, że po takim rozliczeniu wielu kredytobiorców będzie miało spłaconą znaczną część kapitału. Należy także pamiętać, że bank w celu wyegzekwowania swojej należności od konsumenta musi wytoczyć osobną sprawę sądową, co łączy się także z ryzykiem przedawnienia jego roszczeń.

Można oczywiście dyskutować, czy wszyscy kredytobiorcy będą mogli liczyć na to samo traktowanie przez różne sądy Rzeczpospolitej (ten konkretny wyrok dotyczył kredytu indeksowanego) i czy sądy będą równie sprawiedliwe we wszystkich przypadkach. Na obydwa pytania możemy dzisiaj udzielić odpowiedzi twierdzącej. Ostatnio zapadające wyroki((Baza wyroków)) i kształtująca się linia orzecznicza dotyczą także kredytów denominowanych w walutach obcych i są jednoznacznie pozytywne dla konsumentów.

W ostatnim czasie nastąpiło wzmocnienie pozycji konsumenta w sprawach przeciwko instytucjom finansowym m.in. wskutek działań Rzecznika Finansowego, dającego konsumentom solidny oręż w walce z nieuczciwymi bankami w sądach, jakim jest “Istotny pogląd Rzecznika Finansowego((Istotny pogląd jako narzędzie Rzecznika Finansowego służące wspieraniu klientów banków w sporach sądowych))”, a także ostatnie działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów “Istotny pogląd w sprawie (lista)((UOKiK istotny pogląd w sprawie))”.

W październiku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się także sprostowanie dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (L 276/17). Będzie ono mieć niebagatelne znaczenie przy orzekaniu w sprawach o unieważnienie umowy kredytowej, zawierającej abuzywne, niezgodne z prawem, klauzule waloryzacyjne lub indeksacyjne.

Baza wyroków dotyczących umów kredytów indeksowanych i denominowanych znajduje się na stronie: www.bankowebezprawie.pl/baza-wyrokow/

 

–> Czytaj dalej: Który bank jest najbardziej narażony na ryzyko?