Getin Bank S.A. podejrzany o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierowano zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zawiadomienie dotyczy umów kredytów indeksowanych do CHF zawieranych przez Getin Bank S.A. (Obecnie Getin Noble Bank), zawierających zapisy o tym, iż tabele kursów walut w banku ustalane są na podstawie danych z godziny 16.00.
Czas ustalania kursów w umowie jest bardzo istotny, ze względu na to iż kursy na rynku międzybankowym zmieniają się średnio co kilka sekund. Zgodnie z zawartą umową z Bankiem obowiązek pobrania danych w ściśle określonym czasie mógł więc dawać kredytobiorcom poczucie pewności, że Bank nie będzie dowolnie i korzystnie dla siebie wybierał wartości kursów.

Prosimy aby wszyscy kredytobiorcy, którzy posiadają w swoich umowach wyżej opisane zapisy, wysłali pismo (wzór) do Banku z wnioskiem o udzielenie informacji na temat tego, czy Bank w okresie kredytowania stosował umowne zasady ustalania kursów wraz z podaniem przez Bank dokumentów źródłowych potwierdzających stosowanie tych zasad.

Odpowiedź Banku wraz z umową/aneksami należy wysłać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK – sygnatura sprawy DDK-60-53/18 (adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

Wzór Reklamacji

 

Chodzi o następujące postanowienia umowne:
1/ umieszczone w niektórych umowach:
„Bankowa Tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana tabelą Kursów – sporządza przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP, tabela sporządzana jest o godz. 16.00 każdego dnia roboczego”.
2/ umieszczanie w niektórych aneksach do umów:
Bank określa wysokość kursu kupna i sprzedaży waluty Kredytu, który ma zastosowanie do przeliczenia kwoty uruchamianego kredytu i obliczania należności z tytułu rat kredytu i odsetek w następujący sposób:
a. Kursy kupna i sprzedaży waluty obowiązujące w Banku publikowane są w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych”.
b. Tabela sporządzana jest o godz. 16.00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy. Kurs kupna i sprzedaży waluty obowiązujący w Banku ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany walut dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych”.