Apel Stowarzyszenia do Klubów Parlamentarnych i Komisji Europejskiej o poszanowanie praw konsumenta w Polsce

Warszawa, 31 sierpnia 2017

Notatka prasowa

 

Pan Timmemans przez ponad miesiąc nie był wstanie udzielić odpowiedzi jakie działania podjęła Komisja Europejska w celu wymuszenia respektowania przez polskie sądy i banki funkcjonujące w Polsce Dyrektywy 93/13. W związku z brakiem odpowiedzi na ręce wszystkich klubów poselskich i parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie SBB przesłało apel o interwencję w Komisji Europejskiej oraz bezpośrednio u jej pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa w sprawie łamania praw konsumenta w Polsce przez niezreformowany wymiar Sprawiedliwości. Stowarzyszenie wnosi o bezwzględne respektowanie prawa europejskiego w Polsce, w szczególności Dyrektywy Rady 93/13/EWG w wyrokach sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.
Poniżej treść apelu.


W lipcu br. Stowarzyszenie wystosowało list z wnioskiem o interwencję w sprawie łamania praw konsumenta w Polsce do Pana Fransa Timmermansa i jak dotąd nie doczekało się ze strony Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzi. Prosimy więc o dołączenie się Państwa klubu poselskiego do naszego apelu do Komisji Europejskiej w sprawie respektowania praw konsumentów w Polsce.

Prawa polskich konsumentów są bezwzględnie łamane przez działające w Polsce korporacje finansowe lekceważące wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie niektóre wyroki sądów powszechnych w Polsce często nie uwzględniają orzeczeń SOKiK i stoją w sprzeczności z Dyrektywą Rady 93/13/EWG łamiąc tym samym prawa obywateli Unii Europejskiej. To właśnie brak reformy polskiego wymiaru sądownictwa jest obecnie główną bolączką naszego kraju i to ten problem powinien być właściwym obiektem zainteresowania Komisji Europejskiej oraz jej Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa. Polski wymiar sprawiedliwości często nie respektuje praw konsumentów, które w krajach takich jak Niemcy, Francja czy Holandia są bezwzględnie egzekwowane. Natomiast działające w krajach Europy Zachodniej korporacje finansowe nie ważą się łamać praw konsumentów w obawie przed dotkliwymi karami finansowymi nakładanymi nie tylko przez sądy w sprawach indywidualnych i zbiorowych, ale też przed instytucje nadzoru.

Do najważniejszych wad obecnego polskiego wymiaru sprawiedliwości należą:

  • Błędna implementacja Dyrektywy 93/13, oparta m.in. na opublikowanym, przekłamanym tłumaczeniu tekstu dyrektywy Rady 93/13/EWG.
  • Wyroki Sądu Najwyższego niezgodne z ww. Dyrektywą UE.
  • Prawomocne wyroki sądów niezgodne z Dyrektywą UE skutkujące faktycznym brakiem ochrony praw konsumenta w Polsce.
  • Wieloletnie procesy klientów z sektorem finansowym faworyzujące stronę silniejszą finansowo i bardziej odporną na przeciągające się spory, którą są banki.
  • Przykłady braku bezstronności sędziów poprzez ich rodzinne powiązania z przedstawicielami sektora finansowego.

W imieniu obywateli polskich – konsumentów pokrzywdzonych przez polski wymiar sprawiedliwości – Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zwraca się o interwencję Klubu w Komisji Europejskiej oraz bezpośrednio u Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa w sprawie łamania praw konsumentów w Polsce. Prosimy również o wskazanie działań jakie podjęła KE od 2012 r., czyli od  chwili pierwszego prawomocnego wyroku potwierdzającego stosowanie nielegalnych zapisów w umowach z konsumentami.

 

Prosimy Państwa Klub o zdecydowaną interwencję w Komisji Europejskiej i czytelną deklarację intencji, za którą pójdą czyny.

 
Z wyrazami szacunku,
Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu,
Arkadiusz Szcześniak