Deutsche Bank bezprawnie pobierał wynagrodzenie za naliczoną składkę UNWW.

Deutsche Bank ma zwrócić tzw. “frankowiczowi” kwotę pobraną na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Dnia 30 marca 2017 r., Sąd orzekł, że pobieranie przez Deutsche Bank kwoty tytułem ubezpieczenianiskiego wkładu własnego „UNWW” powinny zostać kredytobiorcom zwrócone.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w sprawie I C 426/16, zasądził na rzecz p. Macieja Janiszewskiegorównowartość 1 454 CHF z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Postanowienia nakładające obowiązek zwrotu kwot pobranych na poczet UNWW zostały uznane jako klauzula abuzywna.
Z ustnych motywów rozstrzygnięcia:

  • postanowienie nie dotyczyło istoty umowy kredytu,
  • nie było indywidualnie kształtowane (nawet wariantowość, czyli zaproponowanie różnych form zabezpieczeń nie stanowi o indywidualnym negocjowaniu),
  • UNWW rażąco narusza interesy konsumenta,
  • UNWW jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Kredytobiorca nie miał dostępu do polisy ubezpieczeniowej, nie znał warunków ubezpieczenia, zabezpieczonych ryzyk, wyłączeń. Kredytobiorca nie miał możliwości ustalenia warunków rezygnacji z ubezpieczenia. Deutsche Bank przekazywał na rzecz ubezpieczyciela (T. U. Europa) mniej niż 50% z kwoty pobieranej od klienta wskazał pełnomocnik kredytobiorcy adw dr Daniel Pawluczuk kancelarii PZ Capital. Oznacza to, że ponad połowę pobieranej kwoty Bank zatrzymywał jako wynagrodzenie za sprzedaż ubezpieczenia o czym klient oczywiście wiedzy nie miał. Sąd taką praktykę uznał za nieuczciwą i rażąco naruszającą interesy konsumenta. Pan Maciej Janiszewski od początku zaangażowany jest w pomoc kredytobiorcom, jako twórca LICHFA obecnie również związany jest ze Stop Bankowemu Bezprawiu oraz Profuturis. Materiał dowodowy przesądzający o rozstrzygnięciu – polisa grupowa, został pozyskany przez dr. Pawluczuka z innej sprawy przeciwko Deutsche Bankowi. W całym procesie Deutsche Bank starał się ukryć fakt,przekazania na rzecz ubezpieczyciela mniej niż połowy pobieranej przez siebie kwoty.