WEBINAR: Pozew przeciwko Skarbowi Państwa i UKNF w sprawach kredytów CHF RUSZYŁ!

Webinar o pozwie Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa oraz UKNF – już w najbliższą sobotę (25.05) o godz. 17:00 i poprowadzą go:
pełnomocnik w sprawie: r.pr. Radosław Górski,
Prezes SBB Arkadiusz Szcześniak
Przedstawicielka grupy: Barbara Husiew
Przypominamy:
✅„Frankowicze” pozywają Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Skarb Państwa
➡ Pozew grupowy „frankowiczów” został prawomocnie przyjęty do rozpoznania.
➡ Pozwanymi w postępowaniu grupowym jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Skarb Państwa.
ℹ Pozew dotyczy przede wszystkim działań oraz zaniechań instytucji nadzoru finansowego (Komisji Nadzoru Finansowego oraz poprzednika tej instytucji – Komisji Nadzoru Bankowego).
ℹ Celem pozwu grupowego jest przesądzenie o tym, że za szkodę konsumentów, którzy zaciągnęli umowy objęte ryzykiem walutowym, odpowiedzialność ponoszą instytucje państwowe, w tym nadzór.
ℹ Oto tylko niektóre zarzuty stawiane przez kredytobiorców wobec nadzoru finansowego i instytucji państwowych:
1/ co najmniej od 2002 roku organy państwowe w pełni identyfikowały wysokie ryzyko związane ze sprzedażą umów objętych ryzykiem walutowym wiedząc równocześnie o tym, że kredytobiorcy tych ryzyk nie identyfikują, a kredyty objęte ryzykiem walutowym masowo sprzedawane są jako produkty bezpiecznie i atrakcyjne;
2/ instytucje państwowe, w tym nadzór finansowy, albo w ogóle nie chroniły konsumenta, albo czyniły to w sposób nieskuteczny bądź spóźniony, nie wywiązując się w ten sposób ze swoich ustawowych obowiązków;
3/ mimo dostrzeganej przez organy państwowe potrzeby ograniczenia sprzedaży kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym oraz wielokrotnie docierających do nich sygnałów i ostrzeżeń na temat niebezpieczeństw wynikających z takich umów, nie podjęto żadnych przewidzianych przez prawo i skutecznych działań interwencyjnych, ostrzegawczych albo chociaż informacyjnych;
4/ w czasie, gdy wiadomym już było, że do Polski zbliżają się skutki kryzysu gospodarczego organy państwowe w dalszym ciągu były bierne i nie podjęły żadnych kroków by zaradzić szkodzie konsumentów;
5/ banki wprowadziły do sprzedaży kredyty powiązane z walutą obcą w pełni zdając sobie sprawę z tego, że sprzedaż tych produktów wiąże się z bardzo znaczącym ryzykiem dla kredytobiorców. Pełną wiedzę na ten temat miał również zarówno nadzór finansowy, instytucje zajmujące się ochroną konsumenta i ówczesna władza.
ℹ Wkrótce Sąd Okręgowy w Warszawie powinien nakazać opublikowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego „frankowiczów” przeciwko UKNF i Skarbowi Państwa.
ℹ Od chwili opublikowania takiego ogłoszenia do pozwu grupowego zgłaszać się będą mogli kolejni zainteresowani. Obecnie na liście członków grupy są setki kredytobiorców z całego kraju. Kolejne setki osób już teraz oczekują na możliwość przystąpienia do pozwu grupowego. Pozew, z uwagę na specyfikę postępowania grupowego, będzie miał charakter masowy.
✅ Z uwagi na:
➡ spór sądowy UKNF z tzw. „frankowiczami”,
➡ sformułowane w pozwie i – zdaniem członków grupy – wynikające z zebranego materiału dowodowego poważne zarzuty dotyczące bezprawności zachowań nadzoru finansowego,
➡ a także z powodu licznych, nieuczciwych i znieważających aktualnych wypowiedzi Przewodniczącego KNF dotyczących „frankowiczów” upominających się o swoje prawa przed sądami,
członkowie postępowania grupowego są zaniepokojeni informacjami o tym, że to właśnie UKNF obecnie przygotowuje projekt ustawy dotyczącej kredytów powiązanych z walutami obcymi.
➡ W przekonaniu członków grupy projekt ustawy autorstwa podmiotu pozostającego w konflikcie z kredytobiorcami, nie powinien być brany pod uwagę w procesie legislacyjnym.
➡ Wypowiedzi Przewodniczącego UKNF wskazują, że projekt ustawy będzie zmierzał do wprowadzenia rozwiązań „antypozwowych”, które będą wyłącznie w interesie banków.
✔ Ewentualny projekt ustawy musi zostać przygotowany z poszanowaniem prawa UE przez instytucję, która nie występuje jako adwokat sektora finansowego, nie będzie działała na szkodę konsumentów i która w sposób obiektywny i rzetelny wykona swoją pracę.
ℹ Decyzję o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko Skarbowi Państwa podjęła grupa inicjatorów, do której należą następujące osoby:
– pani Aneta Wydrzyńska;
– pani Agnieszka Bińka;
– pani Barbara Husiew;
– pan Arkadiusz Szcześniak;
– pan Robert Wajgel;
– pan Marek Rzewuski;
– pan Piotr Zientała.

Inicjatorzy zdecydowali, że reprezentantem grupy została pani Barbara Husiew.
Pełnomocnikiem reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym jest r.pr. Radosław Górski.