Stowarzyszenie SBB złożyło zawiadomienie do UOKiK na nieuczciwe praktyki mBanku

Stowarzyszenie SBB złożyło zawiadomienie do UOKiK na nieuczciwe praktyki mBanku. UOKiK może nałożyć karę do 450 mln złotych.

13 listopada 2019 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez mBank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W piśmie stwierdza się: “Działając w imieniu Stowarzyszenia oraz jego członków, składamy zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez mBank polegające na tym, że w dniu 4 listopada 2019 r. w piśmie procesowym (w załączeniu) wystąpił o zwrot nienależnego świadczenia, które rzekomo miałoby być należne bankowi wskutek stwierdzenia nieważności umowy przez Sąd.”

Stowarzyszenie w najbliższym czasie złoży doniesienie także na pozostałe banki dopuszczające się nieuczciwych praktyk wobec swoich klientów, z którymi banki są w sporze sądowym. Apeluje także do klientów banków o zgłaszanie każdego przypadku podobnego wprowadzania w błąd przez banki do Prezesa UOKiK lub Stowarzyszenia SBB.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK ma możliwość nakładania na przedsiębiorców kar finansowych za praktyki godzące w konsumentów w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym  poprzedzającym rok nałożenia kary. Mając na uwadzę, iż z rachunku zysku i strat w 2018 r. wynika iż mBank uzyskał 4 518 190 tys. przychodu, kara ta może wynosić maksymalnie ok. 450 mln.