Stanowisko Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w sprawie projektu ustawy o funduszu wsparcia dla kredytobiorców

Prezydencie obiecałeś!
Prezydencie obiecałeś!

Stanowisko Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w sprawie projektu ustawy o funduszu wsparcia dla kredytobiorców

Odnosząc się do przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy Stowarzyszenie dostrzega wyzwanie, jakim będzie dla twórców tego projektu przekonanie opinii publicznej, że wzięcie przez kredytobiorcę kolejnego kredytu faktycznie jest jakąś formą pomocy, a nie zastawioną na niego kolejną pułapką ze strony banków.
Stowarzyszenie przypomina, że Prezydent w sierpniu 2016 r.  dał bankom rok na dobrowolną restrukturyzację kredytów pseudowalutowych. Po upływie tego terminu miało nastąpić ustawowe zmuszenie banków do odwalutowania tych kredytów. W tym czasie banki nie wykazały choćby minimalnych chęci do rozmów z klientami. Zdaniem Stowarzyszenia konsekwencją niewywiązania się NBP i KSF z obietnicy nakłonienia banków do polubownego porozumienia z kredytobiorcami w darowanym przez Prezydenta czasie powinien być powrót do pierwotnego projektu ustawy prezydenckiej o przywróceniu równości stron. Obecnie złożony w Sejmie projekt przez Klub Poselski Kukiz‘15 w pełni odpowiada założeniom pierwotnego projektu prezydenckiego. Poparcie przez Prezydenta RP projektu Kukiz‘15 powinno być naturalną konsekwencją braku woli porozumienia ze strony banków z pokrzywdzonymi kredytobiorcami.Fundusz wsparcia, o którym mówi ostatnia inicjatywa ustawodawcza Prezydenta postrzegamy jako rozwiązanie poboczne, nie związane z samym problemem nielegalnych umów. Zauważa to również Rzecznik Finansowy, pani Aleksandra Wiktorow, która wskazuje, iż Prezydencki projekt to doraźna pomoc dla osób, które mają problem ze spłatą kredytów”, zauważa również, że “potrzebne są regulacje, które objęłyby niedozwolone klauzule, które banki zamieszczały w umowach kredytowych.”W sierpniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał decyzję (DOIK-610-10-17-JS) wobec Banku Millennium, który mimo prawomocnego wyroku dalej wykonuje umowy w oparciu o zapisy uznane przez Sąd za nieuczciwe a tym samym nieobowiązujące klienta.

Prezentowany projekt w żaden sposób nie zmusza banków do wykonywania umów zgodnie z prawem i w zgodzie z prawomocnymi wyrokami.
Projekt ten nie rozwiązuje również problemu gigantycznych strat jakie ponosi budżet Państwa i Polskie społeczeństwa z tytułu funkcjonowania tych umów. Według raportu Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych  polscy obywatele tracą rocznie z tytułu nieuczciwych kredytów około 22 mld złotych. Natomiast ubytek podatkowy budżetu państwa z tego tytułu wynosi 3,85 mld zł. Dużo dotkliwsze są negatywne skutki społeczne. Najważniejsze z nich wymienione zostały w Raporcie sporządzonym na zlecenie Kancelarii Prezydenta: niższa dzietność, pogorszenie zdrowia obywateli, rozpady rodzin, rozwody. Szkody te są poważne i nieodwracalne.

Dostrzegając jednak, iż wielu kredytobiorców może potrzebować wsparcia z tego funduszu proponujemy zniesienie wszelkich kryteriów ograniczających możliwość skorzystania z funduszu. Kwota udzielonego wsparcia jest wystarczającym kryterium określającym grupę klientów, którym takie wsparcie może być potrzebne. Jest to tym bardziej zasadne, iż po wypowiedzeniu umowy traci nie tylko klient ale również budżet Państwa. Według danych BIK w ciągu ostatnich kilku lat samych tylko umów kredytów “walutowych” ubyło ok. 150 tys. O ile dla banku licytacja majątku klienta jest źródłem dochodu, to dla budżetu Państwa oznacza obniżenie podatku płaconego przez bank i konieczność zapewnienia mieszkania socjalnego dla rodzin pozbawionych miejsca zamieszkania.
Apelujemy więc o przyjęcie poprawek mających na celu stworzenie funduszu realnie wspierającego osoby posiadające kredyty hipoteczne złotówkowe i złotówkowe odnoszące się do walut obcych:

  1. Wprowadzenie 6 miesięcznego okresu ochrony zadłużonego konsumenta, który ma problemy ze spłatami rat kredytu, po którym bank może wypowiedzieć umowę w przypadku umów długoterminowych
  2. Usunięcie ograniczeń uprawniających do skorzystania z funduszu. Kwota udzielanego wsparcia sama w sobie organicza zasadność skorzystania z tego rozwiązania a znacznie usprawni to proces akceptacji wniosków,
  3. Wnioski o wsparcie z funduszu powinny być rozpatrywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a odwołania przez organ, w którym powinni być przedstawiciele UOKiK, RF i strony społecznej,
  4. usunięcie z projektu zapisu art. 1 ust. 18. W chwili obecnej banki mogą wypowiedzieć umowę już po 30 dniach zaległości. Zapis taki będzie zachęcał banki do wypowiadania umowy przed 90 dniem powstania zaległości, gdyż uniknie on wtedy wpłacania składki na fundusz.

Proponujemy usunięcie z projektów następującego fragmentu:
        “18) w art. 16:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na środki Funduszu składają się środki zgromadzone w Funduszu Wspierającym i Funduszu Restrukturyzacyjnym.

2. Na Fundusz Wspierający składają się kwartalne wpłaty kredytodawców proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką, przeznaczonych na sfinansowanie, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, celu określonego w art. 2 ust. 2 pkt 1-5, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.”,”