Obligatariusze Getin Noble Banku – składajcie pozwy przeciw Noble Securities

29 września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał decyzję  nr DPR.720.6.2021.256 o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Banku S.A., umorzeniu instrumentów kapitałowych i obligacji  Getin Noble Banku S.A., zastosowaniu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble Banku S.A. Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta na podstawie art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o BFG . Termin  złożenia skargi do sądu administracyjnego na  tę decyzję upłynął 7 października 2022.  Obligatariusze, którzy nie złożyli w terminie skargi do WSA mogą zgłosić swój udział w postępowaniu jako uczestnik, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego.  Jednak   postępowanie  w przypadku  akcjonariuszy i obligatariuszy  będzie trudne, bo WSA będzie  rozpatrywał sprawę z  punktu widzenia prawa administracyjnego,  głównie czy BFG podejmując decyzję,  dochował w tym względzie  wymaganych  procedur.

Autor: Ireneusz Łazarski – biegły rewident

Z  danych wynika, że  poszkodowani przez Getin Noble Bank S.A.,   nabywali obligacje  w  placówce tego banku, jednak  zapisu na obligacje dokonywali  w domu maklerskim Noble Securities S.A,  czyli w podmiocie  powiązanym.  Istnieje więc  możliwość kierowania roszczeń do tego domu maklerskiego, jako odrębnego od banku podmiotu, który nie jest objęty przymusową restrukturyzacją. Getin Noble Bank S.A. działał bowiem jako agent Noble Securities S.A. , który zgodnie z przepisami również odpowiada za te zobowiązania. Można więc  kierować przeciw domowi maklerskiemu roszczenia, czyli pozwać Noble Securities S.A., aby odzyskać utracone pieniądze. Ważne jest , aby pozwy p-ko Noble Securities składać szybko,  bo możliwość odzyskania pieniędzy zależeć będzie od kondycji  tego podmiotu.

Zgodnie z art. 79 ust. 5 zd. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: za szkodę wyrządzoną przez agenta firmy inwestycyjnej w związku z wykonywaniem czynności w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej odpowiada solidarnie ta firma inwestycyjna i agent, który wyrządził szkodę.  Takie uregulowanie sprawia, że poszkodowani obligatariusze mają możliwość kierowania roszczeń wobec domu maklerskiego, który za pośrednictwem Banku oferował te instrumenty finansowe. Umorzenie obligacji spowodowało  szkody majątkowe tym, którzy obligacje te nabyli ufając bankowi jako instytucji zaufania publicznego.  a także  domom maklerskim, biorącym udział w subskrypcji i sprzedaży tych obligacji. Jak wiadomo, to  Dom Maklerski Noble Securities S.A., prowadzący  działalność maklerską, wykonywał czynności polegające na oferowaniu i sprzedaży  obligacji   w ramach   świadczonych  usług o  zrealizowanie/ gwarancję emisji  obligacji Getin Noble Bank S.A.   Podstawą odszkodowania  jest rozstrzygnięcie, czy Dom Maklerski oferując swoim klientom nabycie owych obligacji, dochował przy tym szeregu obowiązków administracyjnych i informacyjnych ciążących na domu maklerskim wobec klienta detalicznego.

Problem Noble Securities polega na tym, że  w trakcie podpisywania umów o usługi maklerskie jak i  o subskrypcję obligacji  często  nie dochowano  wielu procedur wymaganych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.  Dokumenty  często nie były przedmiotem merytorycznych wyjaśnień, nie wyjaśniano znaczenia terminów finansowych zawartych w ofercie oraz innych dokumentach wewnętrznych,  a klienci  Banku i Noble Securities  często rozumieli, że  cel  ich podpisania wynika wyłącznie z  konieczności zachowania procedur bankowych.  Zaufali  więc w pełni bankowi jako instytucji zaufania publicznego, sama  inicjatywa nabycia obligacji wychodziła często od pracownika banku, który działał także jako doradca z ramienia Noble Securities S.A. Prezentowano obligacje  w samych superlatywach, wskazując, że obligacje Getin Banku są  bezpieczne, nie  zważając całkowicie na fakt, że instrument mógł być niedostosowany do potrzeb klientów, a terminologia  zawarta w  warunkach oferty była im zupełnie nieznana. Nie wyjaśniano też  jak należało rozumieć  sam tytuł oferty, w której termin „obligacji podporządkowanych”  miał najbardziej istotne znaczenie z punktu widzenia  ryzyka nabywcy. Gdyby pojęcie to wyjaśniono, wielu klientów na  zakup takich instrumentów zapewne by się nie zdecydowało.   W trakcie okresu posiadania obligacji, nie dostarczano  też informacji na temat stanu finansowego emitenta, ani też jakichkolwiek informacji  finansowych z nimi związanych.  Jedyną informacją, jaką otrzymywali  w związku z nabytymi obligacjami, była decyzja BFG o ich umorzeniu.

Wielu klientów nigdy wcześniej ani potem nie interesowała się  instrumentami finansowymi i rynkami finansowymi, a po otrzymaniu informacji o umorzeniu obligacji i  przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji, stało  się ewidentne, że nie udzielono im istotnych informacji oraz że  zostali  przez przedstawicieli Banku wprowadzani w błąd co do natury transakcji, ponieważ ich  zamiarem nie była gra na rynkach finansowych, a najczęściej zawarcie  bezpiecznej lokaty  oszczędności, które zgromadzili  w Getin Noble Banku

Dom Maklerski Noble Securities podjął się pośredniczenia  w proponowaniu nabywania papierów wartościowych nowej emisji w imieniu emitenta papierów wartościowych jako sprzedający.  Nie ulega wątpliwości, że pracownicy Banku  prowadzili zapisy  oraz zbywali  obligacje w ofercie publicznej,  czyli sprzedawali te instrumenty we własnym imieniu.

DM Noble Securities S.A. jako proponujący nabywanie obligacji oraz sprzedający odpowiada wobec nabywcy za wszystkie wady faktyczne oraz prawne zbywanych instrumentów z konsekwencjami  określonymi w kodeksie cywilnym, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi  oraz innych aktach prawnych. W szczególności DM Noble Securities zaniedbał szeregu obowiązków informacyjnych ciążących na nim zarówno przed jak i po podpisaniu umowy o usługi.

Błędy w procesie oferowania takich instrumentów, które mogły mieć   wpływ na decyzję o nabyciu obligacji powodują  konieczność naprawienia szkody przez sprzedającego. Niewątpliwie Noble Securities oraz  Getin Noble Bank miały zawartą umowę, i  niezależnie od jej treści, przedstawiciele Banku  oferując nabycie obligacji i zachęcając do niej,   świadczyli także  usługę doradztwa inwestycyjnego.

Możliwość zapoznania się klienta  z szeregiem dokumentów, jakie pracownik Banku  reprezentujący Noble Securities  obowiązany był przedłożyć  i  zapoznać  klienta  przed podpisaniem umowy  o usługi była  często ograniczona. Klient detaliczny rzadko mógł, choćby w minimalnym zakresie, zapoznać się z warunkami oferty obligacji, którą mu okazywano, bez jakiegokolwiek omawiania jej warunków .

Przedstawiciele Banku, namawiając do nabycia tych instrumentów, byli osobiście zainteresowani zawarciem takiej transakcji  i omijając mnóstwo procedur,  naruszyli wiele przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi, a także przepisów o ochronie konsumentów – w tym przypadku klientów detalicznych, Ochrona klienta detalicznego  usług maklerskich w Polsce jest gwarantowana  Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przez akty prawa krajowego implementujące dyrektywę MiFID, w zakresie ochrony inwestora tj. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Charakterystyczną cechą rynku instrumentów finansowych jest  asymetria informacji między firmą inwestycyjną a jej klientem (inwestorem). Klienta, który zamierza zainwestować swoje środki w instrumenty finansowe, cechuje deficyt informacji na temat natury tych instrumentów oraz konsekwencji, jakie wiążą się z dokonaniem inwestycji na rynku finansowym. W rezultacie dochodzi do sytuacji, w której klient zachęcony pozytywnymi informacjami dot. proponowanych transakcji, zawiera z firmą inwestycyjną transakcje niedostosowane do jego potrzeb. Koszty tego niedostosowania ponosi klient. Asymetria informacyjna przybiera szczególnie znaczące rozmiary w przypadku, gdy klient jest nieprofesjonalistą, tzn. nie zajmuje się stale, zawodowo zawieraniem transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.  Aby nierównowagę rynkową zniwelować.  firma inwestycyjna zobowiązana jest do zapewnienia klientowi  szeregu informacji, które pozwolą przywrócić równowagę sił na rynku finansowym, dzięki czemu klient  może stać się jego czynnym i świadomym uczestnikiem. Wynika to  także z obowiązku lojalnego traktowania klienta, co jest szczególnie istotne w kontekście obrotu prawnego na rynku finansowym. Obowiązek poinformowania klienta detalicznego spoczywa  na firmie inwestycyjnej, w tym banku świadczącym usługi inwestycyjne w ramach działalności maklerskiej. Obowiązek informacyjny ma służyć wyrównaniu dysproporcji pomiędzy uczestnikami rynku finansowego oraz zapewnieniu ochrony konsumentowi, którego słabsza pozycja i niewiedza jest często wykorzystywana. Brak profesjonalnej wiedzy i umiejętności musi być przez firmę inwestycyjną „rekompensowany” przez rzetelną i wyczerpującą informację nie tylko na etapie zawierania umów, ale także w fazie dokonywania wyborów poprzedzających jej zawarcie oraz na etapie wykonywania zawartej uprzednio umowy.

W zakresie obowiązków informacyjnych, na szczególną uwagę zasługuje opis ryzyka, który  powinien zawierać  ostrzeżenie o możliwości przyjęcia dodatkowych zobowiązań a także utraty zainwestowanych środków. Firma inwestycyjna  musi dokładnie opisać składniki i mechanizm ryzyka. Oferujący nabycie obligacji  rzadko udzielał  informacji o ryzyku, czym naruszył także szereg wymogów wewnętrznych tj regulaminów np.  „OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE”. Dokument ten nakazuje przedstawić „ Informacje ogólne” o inwestowaniu środków w  instrumenty finansowe, w sposób  rzetelny  i z należytą starannością.  Ponadto, w części 4 (Obligacje), firma inwestycyjna zobowiązana byłą przedstawić informacje  na temat natury tego instrumentu, ich podział,  świadczenia, zasady obrotu oraz ryzyka z nimi związane.  DM Noble Securities w dokumencie tym wymienia  aż 14 kategorii ryzyka związanego z obligacjami, z których oferujący rzadko  je omawiał.

 

Informacje przekazywane przez firmy inwestycyjne nie mogą podkreślać korzyści bez wskazania potencjalnych zagrożeń, mają być przedstawione w sposób zrozumiały dla przeciętnego przedstawiciela grupy, do której są adresowane, nie powinny ukrywać, umniejszać żadnych istotnych elementów, w tym szczegółowego wyjaśnienia charakteru instrumentu finansowego i opisu ryzyka, jakie się z nim wiąże.

Przepisy prawa nakładają na firmę inwestycyjną obowiązek  oceny, czy dana usługa inwestycyjna lub instrumenty finansowe mają odpowiedni (adekwatny) charakter dla klienta.  Dyrektywa  MiFID nakłada na firmy inwestycyjne konieczność dokonania oceny odpowiedniości (art. 19 ust 4 ).  Firma inwestycyjna powinna uzyskać od klienta informacje, które pozwolą ocenić, czy transakcja spełnia cele inwestycyjne klienta, klient rozumie i jest w stanie ponieść ryzyko finansowe związane z transakcją. Niedostosowanie się do tego wymogu sprawia, że przedsiębiorstwo inwestycyjne nie może zalecać usług klientowi.  Ocenie powinna podlegać możliwość prawidłowej oceny ryzyka i oferowanych produktów i usług inwestycyjnych. Przejawem ochrony inwestora jest także obowiązek najlepszego wykonania odnoszący się do wszystkich rodzajów instrumentów finansowych, który określa art. 21 dyrektywy MIFID.

Firma inwestycyjna, prowadząc działalność maklerską, jest zobowiązana do działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klientów. Rozporządzenie Ministra Finansów formułuje nakazy i zakazy dotyczące informacji przekazywanych klientowi lub potencjalnemu klientowi. Wszelkie informacje powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd. Mają być  przedstawiane są w sposób zrozumiały dla przeciętnego przedstawiciela grupy, do której są skierowane lub do której mogą dotrzeć; nie mogą ukrywać, umniejszać ani przedstawiać w sposób niejasny istotnych elementów, stwierdzeń lub ostrzeżeń oraz nie mogą prezentować potencjalnych korzyści płynących z usługi lub instrumentu finansowego, o ile jednocześnie w sposób uczciwy i wyraźny nie wskazują wszelkich zagrożeń, jakie związane są z daną usługą lub instrumentem.

Jeżeli firma inwestycyjna działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej, konieczne jest  wskazanie tego faktu.  Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich firma inwestycyjna powinna poinformować klienta o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi maklerskiej.  Informacja  powinna zawierać dane pozwalające klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, przy czym zakres i sposób przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy klient. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że klient potwierdzi otrzymanie informacji o jego istnieniu oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z firmą inwestycyjną o świadczenie danej usługi maklerskiej. Nie ulega wątpliwości, że w  tym przypadku  taki konflikt zachodził, bowiem Noble Securities S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. są podmiotami powiązanymi, a przedstawiciel Banku występował często  w podwójnej roli – pracownika Noble Getin Banku  i  pośrednika –  Noble Securities S.A. przy sprzedaży obligacji Getin Noble Banku,   o czym nie zawsze informowano klienta ani przed ani w trakcie, ani po podpisaniu umowy o usługi maklerskie, ani w trakcie podpisywania umowy o nabycie obligacji.

Obowiązek  uzyskania  niezbędnych  informacji dotyczącej wiedzy i doświadczenia klienta w dziedzinie inwestycji, przybiera postać obowiązku rezultatu. Oznacza to, że firma inwestycyjna musi informacje rzeczywiście posiąść − nie wystarczy, że tylko zwróci się o takie dane do swojego klienta, albo uzyska jego podpis na standardowym formularzu, że takie informacje uzyskano, bez wyjaśnienia  przedmiotu sprawy.  Wiadomości na temat wiedzy i doświadczenia klienta w dziedzinie inwestycji firma inwestycyjna powinna  zdobyć w sposób uprzedni, tzn. przed rozpoczęciem świadczenia usługi.  Każdorazowo  informacje przekazywane klientowi powinny podlegać szczegółowej weryfikacji, z uwzględnieniem wymagań należytej staranności (art. 355 § 2 k.c.).

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, firma inwestycyjna zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację (§ 15 ust. 1 rozporządzenia MF). Informacje te dotyczą: rodzajów usług maklerskich, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane klientowi; charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji instrumentami finansowymi dokonywanych przez klienta oraz okresu, w którym były dokonywane; poziomu wykształcenia, wykonywanego obecnie zawodu lub wykonywanego poprzednio, jeśli jest to istotne dla dokonania oceny.  Niedochowanie obowiązków informacyjnych rodzi negatywne  konsekwencje wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności odszkodowawczej  wobec klienta, jeżeli naruszając je wyrządziła mu szkodę.

Naruszenie obowiązków informacyjnych przez firmy inwestycyjne, gdy klientami są konsumenci może zostać także zakwalifikowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów wskazane w art. 24 ust. 2  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wiele z przesłanek zawartych w tej ustawie  niewątpliwie  zaistniało  przed i/lub w trakcie podpisywania umów z Noble Securities S.A. Istotne znaczenie mają nieuczciwe praktyki rynkowe wprowadzające w błąd, za które uznaje się zarówno działanie jak i zaniechanie wprowadzające w błąd konsumentów, podanie  informacji błędnej , niepełnej, a także jej pominięcie  oraz  wywarcie wpływu na decyzję konsumenta  w fazie poprzedzającej zawarcie umowy.

Znajomość praw i obowiązków  jest warunkiem skutecznej ochrony klientów usług maklerskich. Obowiązek ten, ze względu na złożoność usług inwestycyjnych i wysokie ryzyko dla klientów został  nałożony na firmę inwestycyjną (w tym banki). Zasadą jest, że informacje przekazane klientom przed zwarciem umowy powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie o świadczenie usługi maklerskiej. Firma inwestycyjna powinna zadbać o dowód potwierdzający wywiązanie się z nałożonego na nią obowiązku informacyjnego; musi dostosować sposób przekazywania informacji do ogólnego poziomu wiedzy klienta, różnicując zakres przekazywanych informacji w zależności od jego klasyfikacji jako klienta detalicznego czy profesjonalnego.  Nie wystarczy przy tym jedynie posłużenie się gotowymi formularzami i przedłożenie ich do podpisu klientom. Firma inwestycyjna zobowiązana zapoznać klienta  z ich treścią i konsekwencjami z nich wynikającymi.

Prawo klientów firm inwestycyjnych i banków świadczących usługi maklerskie, zwłaszcza konsumenta, do uzyskania  jasnych i przejrzystych informacji  o przedmiocie i warunkach świadczenia usługi finansowej, w tym także usługi maklerskiej które są podstawą do oceny sytuacji rynkowej i tym samym możliwie swobodnego podjęcia decyzji, to jedno z zasadniczych jego praw. Jest także wyrazem kształtowanego przez unijne ustawodawstwo modelu ochrony konsumenta; sprzyja także kształtowaniu przejrzystych i zrozumiałych relacji z klientami i zmniejsza ryzyko konfliktów.

Z obowiązujących  przepisów prawa  dotyczących ogólnych zasad obrotu papierami wartościowymi, funkcjonowania domów maklerskich, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz  nałożonych obowiązków informacyjnych  wynika, że  Dom Maklerski Noble Securities S.A.   nakłaniając klientów do zawarcia umowy o usługi, a potem  do nabycia  ryzykownych obligacji  powiązanego ze sobą podmiotu Getin Noble Bank S.A.,   często  nie  wypełnił wielu ciążących na nim obowiązków,   a jeśli tak, to naruszył szereg obowiązujących przepisów prawa oraz własnych regulaminów wewnętrznych. Takie nieprofesjonalne, niezgodne z prawem i nieuczciwe  działanie  Domu Maklerskiego  Noble Securities S.A.  mogło spowodować  szkodę  klientów, którzy zdecydowali się na nabycie  ryzykownych  obligacji, które następnie zostały w całości umorzone.

Ireneusz Łazarski – biegły rewident

 

Replika do treści artykułu nadesłana przez pełnomocników Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając imieniem mojego Mocodawcy – Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Noble Securities S.A.”, „Dom Maklerski” lub Zainteresowany), w oparciu o pełnomocnictwo, które przedkładam w załączeniu, na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe[1] (dalej: „Ustawa” bądź „Pr. pras.), w otwartym 21-dniowym terminie, o którym mowa w art. 31a ust. 3 Ustawy, niniejszym:

I. wnoszę o opublikowanie bezpłatnego, rzeczowego i odnoszącego się do faktów sprostowania następujących nieścisłych lub nieprawdziwych wiadomości:

  • „Jak wiadomo, to Dom Maklerski Noble Securities S.A.,prowadzący działalność maklerską, wykonywał czynnościpolegające na oferowaniu i sprzedaży obligacji wramach świadczonych usług o zrealizowanie/ gwarancję emisji obligacji Getin Noble Bank S.A.”,
  • „Problem Noble Securities polega na tym, że w trakciepodpisywania umów o usługi maklerskie jak i osubskrypcję obligacji często nie dochowano wieluprocedur wymaganych ustawą o obrocie instrumentami Dokumenty często nie były przedmiotemmerytorycznych wyjaśnień, nie wyjaśniano znaczeniaterminów finansowych zawartych w ofercie oraz innychdokumentach wewnętrznych, a klienci Banku i NobleSecurities często rozumieli, że cel ich podpisania wynikawyłącznie zkonieczności zachowania procedurbankowych. Zaufali więc w pełni bankowi jako instytucjizaufania publicznego, sama inicjatywa nabycia obligacjiwychodziła często od pracownika banku, który działałtakże jako doradca z ramienia Noble Securities S.A.Prezentowano obligacje w samych superlatywach,wskazując, że obligacje Getin Banku są bezpieczne, nie zważając całkowicie na fakt, że instrument mógł być niedostosowany do potrzeb klientów, a terminologia zawarta w warunkach oferty była im zupełnie nieznana. Nie wyjaśniano też jak należało rozumieć sam tytuł oferty, w której termin «obligacji podporządkowanych» miał najbardziej istotne znaczenie z punktu widzenia ryzyka nabywcy. Gdyby pojęcie to wyjaśniono, wielu klientów na zakup takich instrumentów zapewne by się nie zdecydowało.”,
  • „W trakcie okresu posiadania obligacji, nie dostarczano też informacji na temat stanu finansowego emitenta, ani też jakichkolwiek informacji finansowych z nimi związanych. Jedyną informacją, jaką otrzymywali w związku z nabytymi obligacjami, była decyzja BFG o ich umorzeniu.”,
  • „Wielu klientów nigdy wcześniej ani potem nie interesowała się instrumentami finansowymi i rynkami finansowymi, a po otrzymaniu informacji o umorzeniu obligacji i przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji, stało się ewidentne, że nie udzielono im istotnych informacji oraz że zostali przez przedstawicieli Banku wprowadzani w błąd co do natury transakcji, ponieważ ich zamiarem nie była gra na rynkach finansowych, a najczęściej zawarcie bezpiecznej lokaty oszczędności, które zgromadzili w Getin Noble Banku”,
  • „DM Noble Securities S.A. jako proponujący nabywanie obligacji oraz sprzedający odpowiada wobec nabywcy za wszystkie wady faktyczne oraz prawne zbywanych instrumentów z konsekwencjami określonymi w kodeksie cywilnym, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych aktach prawnych. W szczególności DM Noble Securities zaniedbał szeregu obowiązków informacyjnych ciążących na nim zarówno przed jak i po podpisaniu umowy o usługi.”,
  • „Niewątpliwie Noble Securities oraz Getin Noble Bank miały zawartą umowę, i niezależnie od jej treści, przedstawiciele Banku oferując nabycie obligacji i zachęcając do niej, świadczyli także usługę doradztwa inwestycyjnego.”,
  • „Możliwość zapoznania się klienta z szeregiem dokumentów, jakie pracownik Banku reprezentujący Noble Securities obowiązany był przedłożyć i zapoznać klienta przed podpisaniem umowy o usługi była często ograniczona. Klient detaliczny rzadko mógł, choćby w minimalnym zakresie, zapoznać się z warunkami oferty obligacji, którą mu okazywano, bez jakiegokolwiek omawiania jej warunków.”,
  • „Przedstawiciele Banku, namawiając do nabycia tych instrumentów, byli osobiście zainteresowani zawarciem takiej transakcji i omijając mnóstwo procedur, naruszyli wiele przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi, a także przepisów o ochronie konsumentów –w tym przypadku klientów detalicznych […].”,
  • „W zakresie obowiązków informacyjnych, na szczególną uwagę zasługuje opis ryzyka, który powinien zawierać ostrzeżenie o możliwości przyjęcia dodatkowych zobowiązań a także utraty zainwestowanych środków. Firma inwestycyjna musi dokładnie opisać składniki i mechanizm ryzyka. Oferujący nabycie obligacji rzadko udzielał informacji o ryzyku, czym naruszył także szereg wymogów wewnętrznych tj regulaminów np. „OGÓLNYOPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZRYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM WINSTRUMENTY FINANSOWE”. Dokument ten nakazuje przedstawić „Informacje ogólne” o inwestowaniu środków w instrumenty finansowe, w sposób rzetelny i z należytą starannością. Ponadto, w części 4 (Obligacje), firma inwestycyjna zobowiązana byłą przedstawić informacje na temat natury tego instrumentu, ich podział, świadczenia, zasady obrotu oraz ryzyka z nimi związane. DM Noble Securities w dokumencie tym wymienia aż 14 kategorii ryzyka związanego z obligacjami, z których oferujący rzadko je omawiał.”,
  • „Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku taki konflikt zachodził, bowiem Noble Securities S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. są podmiotami powiązanymi, a przedstawiciel Banku występował często w podwójnej roli – pracownika Noble Getin Banku i pośrednika – Noble Securities S.A. przy sprzedaży obligacji Getin Noble Banku, o czym nie zawsze informowano klienta ani przed ani w trakcie, ani po podpisaniu umowy o usługi maklerskie, ani w trakcie podpisywania umowy o nabycie obligacji.”,
  • „Oznacza to, że firma inwestycyjna musi informacje rzeczywiście posiąść – nie wystarczy, że tylko zwróci się o takie dane do swojego klienta, albo uzyska jego podpis na standardowym formularzu, że takie informacje uzyskano, bez wyjaśnienia przedmiotu sprawy.”,
  • „Naruszenie obowiązków informacyjnych przez firmy inwestycyjne, gdy klientami są konsumenci może zostać także zakwalifikowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów wskazane w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wiele z przesłanek zawartych w tej ustawie niewątpliwie zaistniało przed i/lub w trakcie podpisywania umów z Noble Securities S.A.”,
  • „Z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ogólnych zasad obrotu papierami wartościowymi, funkcjonowania domów maklerskich, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz nałożonych obowiązków informacyjnych wynika, że Dom Maklerski Noble Securities S.A. nakłaniając klientów do zawarcia umowy o usługi, a potem do nabycia ryzykownych obligacji powiązanego ze sobą podmiotu Getin Noble Bank S.A., często nie wypełnił wielu ciążących na nim obowiązków, a jeśli tak, to naruszył szereg obowiązujących przepisów prawa oraz własnych regulaminów wewnętrznych. Takie nieprofesjonalne, niezgodne z prawem i nieuczciwe działanie Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. mogło spowodować szkodę klientów, którzy zdecydowali się na nabycie ryzykownych obligacji, które następnie zostały w całości umorzone.”.

– zawartych w materiale prasowym autorstwa Ireneusza Łazarskiego pt. „Obligatariusze Getin Noble Banku – składajcie pozwy przeciw Noble Securities”, który ukazał się w dniu 13 stycznia 2023 r. na następującej stronie internetowej:

https://www.bankowebezprawie.pl/obligatariusze-getin-noble-banku-skladajcie-pozwy-przeciw-noble-securities/ (dalej: Materiał Prasowy)

dotyczącym decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 29 września 2022 roku nr DPR.720.6.2021.256 o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. oraz umorzeniu obligacji Getin Noble Bank S.A. oraz procesu oferowania i nabywania umorzonych obligacji Getin Noble Bank S.A.;

II. wskazuję następujący tekst sprostowania – dalej łącznie: Sprostowanie:

  • dla nieprawdziwej wiadomości: „Jak wiadomo, to Dom Maklerski Noble Securities S.A., prowadzący działalność maklerską, wykonywał czynności polegające na oferowaniu isprzedaży obligacji w ramach świadczonych usług o zrealizowanie/ gwarancję emisji obligacji Getin Noble Bank S.A.” (247 znaków wraz ze spacjami),

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Getin Noble Bank S.A. oraz Noble Securities S.A. były i są odrębnymi spółkami handlowymi prowadzącymi samodzielną działalność gospodarczą. Getin Noble Bank S.A. zlecił Noble Securities S.A. pośrednictwo w przygotowaniu ofert publicznych obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank S.A. – i taką usługę Dom Maklerski świadczył na rzecz Getin Noble Bank S.A. do 2017 r. Podmioty oferujące nie gwarantują spłaty emisji obligacji.” (461 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „Problem Noble Securities polega na tym, że w trakcie podpisywania umów o usługi maklerskie jak i o subskrypcję obligacji często nie dochowano wielu procedur wymaganych ustawą o obrocie instrumentami Dokumenty często nie były przedmiotem merytorycznych wyjaśnień, nie wyjaśniano znaczenia terminów finansowych zawartych w ofercie oraz innych dokumentach wewnętrznych, a klienci Banku i Noble Securities często rozumieli, że cel ich podpisania wynika wyłącznie zkonieczności zachowania procedur bankowych. Zaufali więc w pełni bankowi jako instytucji zaufania publicznego, sama inicjatywa nabycia obligacji wychodziła często od pracownika banku, który działał także jako doradca z ramienia Noble Securities S.A. Prezentowano obligacje w samych superlatywach, wskazując, że obligacje Getin Banku są bezpieczne, nie zważając całkowicie na fakt, że instrument mógł być niedostosowany do potrzeb klientów, a terminologia zawarta w warunkach oferty była im zupełnie nieznana. Nie wyjaśniano też jak należało rozumieć sam tytuł oferty, w której termin «obligacji podporządkowanych» miał najbardziej istotne znaczenie z punktu widzenia ryzyka nabywcy. Gdyby pojęcie to wyjaśniono, wielu klientów na zakup takich instrumentów zapewne by się nie zdecydowało.” (1.261 znaków ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Zarzuty dotyczące nieprawidłowości związanych z dochowaniem procedur wymaganych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w trakcie podpisywania umów o świadczenie usług maklerskich i brokerskich lub dokonywania zapisów na obligacje wyemitowane przez Getin Noble Bank S.A., stawiane w prostowanym materiale, są dowolne i niepoparte dowodami. Z weryfikacji przeprowadzonej przez Noble Securities S.A. wynika, że w powyższym zakresie procedury były przestrzegane. W szczególności, pracownicy oferujący obligacje wyemitowane przez Getin Noble Bank S.A., przed nabyciem przez Klienta obligacji przeprowadzali ocenę adekwatności tego produktu dla Klienta. W przypadku stwierdzenia, że oferowany produkt był nieadekwatny dla Klienta, był on o tym informowany. Opis ryzyk wynikających z charakteru powyższych obligacji (w tym ryzyko wynikające z charakteru obligacji jako obligacji podporządkowanych) zawierały Prospekty emisyjne z 9 września 2015 r. i 11 października 2016 r. zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, a Klienci zainteresowani nabyciem tych obligacji powinni byli zapoznać się z Prospektem, potwierdzając to oświadczeniem składanym w formularzu zapisu. Ponadto, ostrzeżenia dotyczące charakteru powyższych obligacji i związanych z nimi ryzyk były podawane w innych dokumentach przedstawianych Klientom i przez nich podpisywanych. Niezależnie od tego, Noble Securities S.A. dokładał wszelkich starań, aby pracownicy Getin Noble Bank S.A. oferujący Klientom obligacje, działali zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami Domu Maklerskiego.” (1.622 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieścisłej wiadomości: „W trakcie okresu posiadania obligacji, nie dostarczano też informacji na temat stanu finansowego emitenta, ani też jakichkolwiek informacji finansowych z nimi związanych. Jedyną informacją, jaką otrzymywali w związku z nabytymi obligacjami, była decyzja BFG o ich umorzeniu.” (274 znaki wraz ze spacjami),

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Domy maklerskie jako podmioty oferujące, nie były zobligowane do udzielania obligatariuszom informacji o sytuacji emitenta w okresie posiadania obligacji. Emitent był spółką giełdową zobowiązaną do informowania o swej sytuacji finansowej, a informacje o pogarszającej się jego kondycji od wielu miesięcy były powszechnie znane i komentowane. Noble Securities S.A. regularnie informowała Klientów o posiadanych przez nich aktywach w sposób przewidziany przepisami prawa, w tym o wartości rynkowej obligacji emitenta.” (547 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „Wielu klientów nigdy wcześniej ani potem nie interesowała się instrumentami finansowymi i rynkami finansowymi, a po otrzymaniu informacji o umorzeniu obligacji i przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji, stało się ewidentne, że nie udzielono im istotnych informacji oraz że zostali przez przedstawicieli Banku wprowadzani w błąd co do natury transakcji, ponieważ ich zamiarem nie była gra na rynkach finansowych, a najczęściej zawarcie bezpiecznej lokaty oszczędności, które zgromadzili w Getin Noble Banku” (503 znaki ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Twierdzenia, że nabywcom obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank S.A. nie udzielono istotnych informacji oraz że zostali przez pracowników Getin Noble Bank S.A. wprowadzani w błąd co do natury transakcji, gdyż ich zamiarem nie była gra na rynkach finansowych, a najczęściej „zawarcie” lokaty oszczędności są ogólnikowe i nie mogą być odnoszone generalnie do wszystkich nabywców obligacji, a wymagają udowodnienia każdorazowo w przypadku konkretnego obligatariusza, co nie nastąpiło. Z weryfikacji przeprowadzonej przez Noble Securities S.A. wynika, że wielu Klientów w momencie zapisu na obligacje posiadało już doświadczenie inwestycyjne. Klienci otrzymywali też informacje na temat natury transakcji i związanego z nią ryzyka – co potwierdzali składając stosowne oświadczenia.” (817 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „DM Noble Securities S.A. jako proponujący nabywanie obligacji oraz sprzedający odpowiada wobec nabywcy za wszystkie wady faktyczne oraz prawne zbywanych instrumentów z konsekwencjami określonymi w kodeksie cywilnym, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych aktach prawnych. W szczególności DM Noble Securities zaniedbał szeregu obowiązków informacyjnych ciążących na nim zarówno przed jak i po podpisaniu umowy o usługi.” (435 znaków ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Obligacje Getin Noble Bank S.A. były oferowane w trybie publicznym na podstawie Prospektu zatwierdzonego przez KNF, a straty inwestorów wynikające z umorzenia obligacji (na podstawie decyzji BFG) nie wynikają z wad samych obligacji lecz ze zrealizowania ryzyka kredytowego emitenta, o którym informowano w Prospekcie. Noble Securities S.A. dochował wszystkich obowiązków informacyjnych ciążących na nim względem nabywców tych obligacji zarówno przed, jak i po nabyciu przez Klientów tych obligacji. Noble Securities S.A. jako oferujący obligacje może ponosić względem nabywców obligacji odpowiedzialność wyłącznie w zakresie ciążących na nim obowiązków i nie odpowiada za wszystkie wady faktyczne bądź prawne obligacji na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz jakiegokolwiek innego aktu prawnego.” (867 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „Niewątpliwie Noble Securities oraz Getin Noble Bank miały zawartą umowę, i niezależnie od jej treści, przedstawiciele Banku oferując nabycie obligacji i zachęcając do niej, świadczyli także usługę doradztwa inwestycyjnego.” (222 znaki ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Pracownicy Getin Noble Bank S.A. i Noble Securities S.A. oferujący obligacje wyemitowane przez Getin Noble Bank S.A., nie świadczyli na rzecz Klientów zainteresowanych nabyciem tych obligacji usług doradztwa inwestycyjnego. Nadto, nie udowodniono, aby pracownicy Getin Noble Banku S.A., działającego jako agent firmy inwestycyjnej, zachęcali do nabywania powyższych obligacji.” (408 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „Możliwość zapoznania się klienta z szeregiem dokumentów, jakie pracownik Banku reprezentujący Noble Securities obowiązany był przedłożyć i zapoznać klienta przed podpisaniem umowy o usługi była często ograniczona. Klient detaliczny rzadko mógł, choćby w minimalnym zakresie, zapoznać się z warunkami oferty obligacji, którą mu okazywano, bez jakiegokolwiek omawiania jej warunków.” (380 znaków ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Dokumenty i oświadczenia podpisywane przez Klienta przy nabyciu obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank S.A. były zwięzłe i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Decyzja o nabyciu powyższych obligacji zawsze należała do Klienta – co Noble Securities S.A. podkreślał w materiałach udostępnianych Klientom – który w przypadku braku możliwości zapoznania się z powyższymi dokumentami, zawsze mógł podjąć decyzję o niezapisywaniu się na te obligacje.” (485 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „Przedstawiciele Banku, namawiając do nabycia tych instrumentów, byli osobiście zainteresowani zawarciem takiej transakcji i omijając mnóstwo procedur, naruszyli wiele przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi, a także przepisów o ochronie konsumentów –w tym przypadku klientów detalicznych” (299 znaków ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Twierdzenie, że przedstawiciele Getin Noble Bank S.A. namawiając do nabycia obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank S.A., omijając mnóstwo procedur, naruszyli wiele przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi, a także przepisów o ochronie konsumentów – jest nieprawdziwe. Ma ono charakter ogólnikowy i wymagałoby udowodnienia każdorazowo w przypadku konkretnego obligatariusza, co nie nastąpiło. Ponadto, Noble Securities S.A. wprowadził odpowiednie procedury i zweryfikował, że były one przestrzegane.” (549 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „W zakresie obowiązków informacyjnych, na szczególną uwagę zasługuje opis ryzyka, który powinien zawierać ostrzeżenie o możliwości przyjęcia dodatkowych zobowiązań a także utraty zainwestowanych środków. Firma inwestycyjna musi dokładnie opisać składniki i mechanizm ryzyka. Oferujący nabycie obligacji rzadko udzielał informacji o ryzyku, czym naruszył także szereg wymogów wewnętrznych tj regulaminów np. „OGÓLNYOPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZRYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM WINSTRUMENTY FINANSOWE”. Dokument ten nakazuje przedstawić „Informacje ogólne” o inwestowaniu środków w instrumenty finansowe, w sposób rzetelny i z należytą starannością. Ponadto, w części 4 (Obligacje), firma inwestycyjna zobowiązana byłą przedstawić informacje na temat natury tego instrumentu, ich podział, świadczenia, zasady obrotu oraz ryzyka z nimi związane. DM Noble Securities w dokumencie tym wymienia aż 14 kategorii ryzyka związanego z obligacjami, z których oferujący rzadko je omawiał.” (988 znaki ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: W przypadku obligacji Getin Noble Bank S.A. dokładny opis ryzyk związanych z obligacjami został zamieszczony w dwóch Prospektach emisyjnych przygotowanych przez Getin Noble Bank S.A. i następnie zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego 9 września 2015 r. (seria PP5) i 11 października 2016 r. (seria PP6). W Prospekcie zatwierdzonym 11 października 2016 r. opisano ryzyko wynikające z implementacji dyrektywy 2014/59/UE z 15 maja 2014 r. wskazując, że obligacje mogą zostać poddane instrumentom restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i w przypadku zastosowania takich instrumentów: wartość obligacji może zostać obniżona do zera, obligacje mogą zostać zamienione na akcje zwykłe albo na inne instrumenty typu udziałowego lub warunki emisji obligacji mogą ulec zmianie. Zatwierdzenie Prospektów przez KNF jest równoznaczne z pozytywną oceną zgodności i adekwatności ujawnień prospektowych ze standardem określonym przepisami. Ryzyka związane z nabyciem obligacji zostały więc opisane i wyjaśnione potencjalnym inwestorom. Prospekty były opublikowane i udostępnione inwestorom. Ponadto, gdy Klient decydował się na zapis na powyższe obligacje, w formularzu zapisu znajdowały się odwołania do Prospektu, a Klient powinien zapoznać się z Prospektem, potwierdzając oświadczeniem składanym w formularzu zapisu, że zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje w szczególności podstawowe warunki emisji obligacji oraz ostateczne warunki emisji i oferty obligacji, a także ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje. Również w innych dokumentach podpisywanych przez Klientów zawarte były ostrzeżenia na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Klient otrzymywał więc wszelkie wymagane przepisami prawa informacje o ryzykach związanych z nabyciem powyższych obligacji. Obowiązki informacyjne zostały przez Noble Securities S.A. dopełnione.” (1.899 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku taki konflikt zachodził, bowiem Noble Securities S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. są podmiotami powiązanymi, a przedstawiciel Banku występował często w podwójnej roli – pracownika Noble Getin Banku i pośrednika – Noble Securities S.A. przy sprzedaży obligacji Getin Noble Banku, o czym nie zawsze informowano klienta ani przed ani w trakcie, ani po podpisaniu umowy o usługi maklerskie, ani w trakcie podpisywania umowy o nabycie obligacji.” (481 znaków ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Getin Noble Bank S.A. oraz Noble Securities S.A. były i są odrębnymi spółkami handlowymi prowadzącymi samodzielną działalność gospodarczą. Fakt działania przez Getin Noble Bank S.A. jako agent firmy inwestycyjnej (Noble Securities S.A.) był ujawniany Klientom i wynikał z treści dokumentów. W toku oferowania obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank S.A. Dom Maklerski nie naruszył żadnych obowiązków związanych z występowaniem konfliktu interesów.” (486 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „Oznacza to, że firma inwestycyjna musi informacje rzeczywiście posiąść – nie wystarczy, że tylko zwróci się o takie dane do swojego klienta, albo uzyska jego podpis na standardowym formularzu, że takie informacje uzyskano, bez wyjaśnienia przedmiotu sprawy.” (257 znaków ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Firma inwestycyjna zobowiązana była zwrócić się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. W przypadku gdy klient lub potencjalny klient nie przedstawia informacji lub przedstawia informacje niewystarczające, firma inwestycyjna ostrzega klienta, że uniemożliwia jej to dokonanie oceny odpowiedniości usługi lub produktu.” (500 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „Naruszenie obowiązków informacyjnych przez firmy inwestycyjne, gdy klientami są konsumenci może zostać także zakwalifikowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów wskazane w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wiele z przesłanek zawartych w tej ustawie niewątpliwie zaistniało przed i/lub w trakcie podpisywania umów z Noble Securities S.A.” (382 znaki ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Żaden organ państwowy, w tym sąd nie stwierdził, aby Noble Securities S.A. lub Getin Noble Bank S.A. w toku oferowania obligacji Getin Noble Bank S.A. naruszyły przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. nie zakwalifikował działań tych podmiotów jako praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stwierdzenie o naruszeniu przepisów ww. ustawy ma charakter ogólnikowy i nie zostało poparte żadnymi dowodami. W powyższym procesie Noble Securities S.A. dochował wymogów prawa w zakresie informowania Klientów.” (561 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 • dla nieprawdziwej wiadomości: „Z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ogólnych zasad obrotu papierami wartościowymi, funkcjonowania domów maklerskich, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz nałożonych obowiązków informacyjnych wynika, że Dom Maklerski Noble Securities S.A. nakłaniając klientów do zawarcia umowy o usługi, a potem do nabycia ryzykownych obligacji powiązanego ze sobą podmiotu Getin Noble Bank S.A., często nie wypełnił wielu ciążących na nim obowiązków, a jeśli tak, to naruszył szereg obowiązujących przepisów prawa oraz własnych regulaminów wewnętrznych. Takie nieprofesjonalne, niezgodne z prawem i nieuczciwe działanie Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. mogło spowodować szkodę klientów, którzy zdecydowali się na nabycie ryzykownych obligacji, które następnie zostały w całości umorzone.” (812 znaków ze spacjami)

– sprostowanie: „Noble Securities S.A. prostuje: Noble Securities S.A., w toku oferowania obligacji Getin Noble Bank S.A., nie nakłaniał Klientów do zawarcia umowy o świadczenie usług ani do nabycia obligacji Getin Noble Bank S.A. Noble Securities S.A. proponował Klientom nabycie obligacji Getin Noble Bank S.A. każdorazowo podkreślając, że decyzja w zakresie nabycia obligacji leży po stronie Klienta. Noble Securities S.A. w toku oferowania obligacji Getin Noble Bank S.A. działał z pełnym profesjonalizmem, zgodnie z prawem i dochowując wszelkich ciążących na nim obowiązków, w szczególności informacyjnych. Szkoda obligatariuszy polegająca na umorzeniu obligacji jest skutkiem podjęcia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji z 29.09.2022 r. nr DPR.720.6.2021.256 o umorzeniu obligacji, za którą to decyzję Noble Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności.” (848 znaków wraz ze spacjami)

dane Zainteresowanego: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa;

 

Za Zainteresowanego: Noble Securities S.A. – pełnomocnik: adwokat Agnieszka Trzaska-Śmieszek       

 

[1] T. j. z 2018 r., poz. 1914 z dnia 5 października 2018 r.