Kiedy KNF mówi prawdę?

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu sprzecznych odpowiedzi w zakresie tworzenia dokumentu pt:.  “Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki Wpływ na instytucje kredytowe”. Należy przypomnieć, iż ten raport KNF był podstawą do porzucenia prac na projektem ustawy przygotowanym w Kancelarii Prezydenta.

W lutym 2018 r. Stowarzyszenie wystąpiło z zapytaniem o informację, kto jest autorem stwierdzenia:

“Zgodnie z wymogami wynikającymi z par. 40 MSR 39 z uwzględnieniem OS 62 tego MSR przewalutowanie kredytu oraz umorzenie jego części – bez względu na czas, w jakim nastąpi będzie powodowało konieczność rozpoznania nowego instrumentu finansowego wg wartości godziwej w księgach rachunkowych. Oznacza to, że ujemna różnica pomiędzy wyłączaną z bilansu wartością portfela kredytowego a oszacowaną nową jego wartością godziwą (ujętą w bilansie) powinna być ujęta jednorazowo w kosztach.”

oraz czy w tym zakresie były zamawiane zewnętrzne opinie.  W odpowiedzi przesłanej 20 kwietnia 2018 r. KNF poinformował, że:

„Stanowisko to zostało przygotowane przez specjalistę z dziedziny rachunkowości w UKNF oraz potwierdzone podczas spotkań przez biegłych rewidentów największych firm audytorskich w Polsce”

Stowarzyszenie wystąpiło o wskazanie opinii na które powołał się UKNF. Jednak w piśmie z dnia 1 czerwca 2018 r. UKNF twierdzi, iż:

“ ….  UKNF nie uczestniczył w spotkaniach i nie otrzymał tym samym żadnych notatek z takich spotkań.

….. UKNF nie posiada jakiejkolwiek wiedzy nt. opinii wyrażonej przez firmy audytorskie w formie pisemnej lub jakiejkolwiek innej formie.

….. UKNF nie zatrudnia pracowników w charakterze ani na stanowisku biegłych rewidentów.

 

Mając na uwadze powyższe Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu o zaistniałej sytuacji poinformowała Prezydenta jak i Parlamentarzystów. W ocenie SBB zostali oni wprowadzeni w błąd, który skutkował zaniechaniem prac na projektem realnie rozwiązującym problem niezgodnych z prawem kredytów pseudowalutowych.

KNF powinna w trybie pilnym zrewidować swoje stanowisko, tym bardziej, iż w najbliższych dniach Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw (druki nr 729, 811, 877 i 1863), będzie procedowała pracę nad tymi ustawami.

Warto nadmienić, iż przez ostatnie dwa lata Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie dementował fałszywych twierdzeń wygłaszanych publicznie o rzekomo dobrej spłacalności kredytów “walutowych” m.in. podczas zebrań Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska, pomimo iż wykonane przez UKNF badania stwierdzały coś wręcz przeciwnego. [3]

W raporcie UKNF z 2012 roku czytamy m.in.:

  • “badania UKNF przeczą też tezie, że kredyty walutowe zostały udzielone osobom o wyższych dochodach” (str. 10)
  • “po dokonaniu korekty związanej z przewalutowaniami kredytów, okazuje się, że jakość kredytów złotowych jest wyższa niż jakość kredytów walutowych. W związku z tym należy stwierdzić, że w świetle danych UKNF, sformułowania zawarte w raportach BIK o wyższej jakości kredytów walutowych nie znajdują potwierdzenia.” (str. 79).

[1] https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Skutki_finansowe_projektu_58134.pdf

[2] http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,187,kredyty-walutowe-beda-przeliczane-po-tzw-kursie-sprawiedliwym.html

[3] Raport o sytuacji banków w 2011 roku”. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2012 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_2011_31319.pdf

Pismo KNF z 2018-04-19

Pismo KNF z 2018-06-01