Apel do Prezydenta o podjęcie pilnych działań w sprawie naprawy sądownictwa w związku z łamaniem przez sędziów prawa

W Sejmie trwają prace nad ustawą, której najnowszy projekt w 2017 roku złożył Prezydent Andrzej Duda. Jednym z najważniejszych zarzutów wobec proponowanych w ustawie zmian prawnych podnoszonym przez środowiska pokrzywdzonych przez bezprawne działania banków jest brak rozwiązania problemów osób, którym banki już wypowiedziały umowy. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zwraca się do Prezydenta z apelem o działania mające na celu ochronę praw osób najbardziej narażonych eksmisję na bruk. Bezprawne działania banków są niestety często wspierane wyrokami sądów niezgodnymi z prawem polskim i unijnym.


Apel do Prezydenta o podjęcie pilnych działań w sprawie naprawy sądownictwa w związku z łamaniem przez sędziów prawa

 Zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta o podjęcie pilnych działań zmierzających do zatrzymania bezprawnych eksmisji wykonywanych przez wymiar sprawiedliwości na wniosek banków. Przykłady łamania prawa przez sędziów nie stosujących się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), dyrektywy 93/13 oraz Konstytucji w połączeniu z bezprawnymi działaniami banków są przyczyną strat społecznych na niespotykaną skalę. W przyszłości będą one także stanowić ogromne obciążenie dla budżetu, który poniesie koszty odszkodowań za brak poszanowania prawa przez sądy w Polsce.

Jednym z sędziów, którzy akceptują niezgodne z prawem tytuły egzekucyjne jest Sędzia Sądu Okręgowego Eliza Kurkowska, która  24 stycznia 2017 r. odebrała z rąk Prezydenta Dudy akt powołania[1]. Od tego czasu, tak jak w wyroku z 2 kwietnia 2019 r. (syng. II C 64/17), wydaje orzeczenia dewastujące zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Łamie zarówno przepisy Konstytucji jak i wyroki oraz postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Takie wyroki naruszają podstawowe prawa wynikające z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności Artykuł 20, Równość wobec prawa, stwierdzający iżKażdy jest równy wobec prawa” oraz Artykuł 38 – Ochrona konsumentów, mówiący iż “Polityki Unii zapewniają wysoki poziom ochrony konsumentów”.

Wydany przez Elizę Kurkowską wyrok z 2 kwietnia potwierdza, iż część środowiska sędziowskiego używa instrumentalnie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W sytuacji, kiedy wyrok dotyczy środowiska sędziowskiego, wówczas sędziowie stosują postanowienie TSUE już kilka godzin po jego wydaniu. Natomiast kiedy sprawa dotyczy “zwykłych” obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas nawet latami wydają wyroki sprzeczne z orzecznictwem TSUE.

Zaznaczamy, iż Stowarzyszenie SBB złożyło skargę do Komisji Europejskiej w sprawie wyroków sprzecznych z prawem. Jako pierwszy został zgłoszony wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r. (sygn. II CKS 768/14). W sumie KE bada już ponad 140 wyroków sprzecznych z orzecznictwem TSUE dotyczących uchybień sędziów polskich wobec praw konsumentów na terenie UE. W wielu z nich Istotne Poglądy przedstawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Rzecznik Finansowy, a Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiał do nich swoje stanowisko. Wśród zgłoszonych wyroków są też te, które  w sposób rażący naruszają prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Wobec braku reakcji państwa polskiego na notoryczne łamanie praw konsumentów jesteśmy zmuszeni do złożenia pozwu przeciwko skarbowi Państwa[2]. Został już zakończony etap zbierania 1 grupy uczestników i pozew zostanie złożony w najbliższym czasie.  Państwo polskie toleruje fakt, iż banki osiągają zyski na podstawie przepisów niezgodnych z prawem UE, a nawet wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Mając na uwadze, iż aż 30 tys rodzin[3] zostało pozbawionych swojej nieruchomości, a ich roszczenia opiewają na kwotę około 9 mld złotych, to łączna suma roszczeń wobec Państwa może wynieść nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Są to kwoty, których banki nigdy nie powinny zarobić. Sumy te należy traktować jako pomoc państwa polskiego dla banków. Są one swego rodzaju subwencją od państwa polskiego dla banków będących w większości w rękach zagranicznych właścicieli. Niestety, po raz kolejny za tę pomoc dla banków zapłaci całe społeczeństwo.

Apelujemy zatem do Prezydenta o pilne podjęcie działań zmierzających do ochrony polskich rodzin przed bezprawnymi eksmisjami. Prosimy więc o pilne spotkanie z Prezydentem, w trakcie którego będziemy mogli przedstawić propozycje regulacji powstrzymujących banki przed wyrzucaniem polskich rodzin na bruk.


[1] https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9006,nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim.html?fbclid=IwAR04LS5tPHhMpDx3MTbaMuWe-kQf0ZtYinge-OTYsMYM_5ECdUED0r8fTtM#prettyPhoto

[2] http://zjednoczenikredytobiorcy.pl/

[3] https://www.bankowebezprawie.pl/25-tysiacom-rodzin-nalezy-sie-odszkodowanie/