Wniosek o udostępnienie uzasadnienień do wyroków Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Inowrocław

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu na pismo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dotyczące udostępnienia uzasadnień wyroków.

W odpowiedzi na pismo z 1 lutego 2021 r. (znak: 1 PO-061-31/21), wnoszę o udostępnienie uzasadnienień do wyroków o sygnaturach wskazanych w ww. piśmie. Uzasadnieniem do udostępnienia informacji przetworzonej, jest to, iż jest ona szczególnie istotna dla interesu publicznego. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (wpisane do KRS pod numerem 0000573742). W ramach celów statutowych ma  m.in. “Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.”[1]

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez analizę przestrzegania przepisów chroniących konsumentów. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie uczestniczy w pracach Komisji Ekspertów ds. Konsumentów nazwanej „Forum Konsumenckim”, powołanym przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członkowie Komisji, to nie tylko praktycy prawa, naukowcy, ale również strona społeczna – przedstawiciele organizacji wspierających i broniących konsumentów.

Stowarzyszenie jest także autorem skargi złożonej do Komisji Europejskiej na brak skutecznej ochrony praw konsumentów w Polsce. Skarga dotyczyła:

  • zgodności polskich przepisów z dyrektywą 93/13,
  • przepisów dotyczących nakazów zapłaty wydawanych wobec konsumentów
  • wyroków wydanych w sprzeczności z prawem UE.

Szereg wyroków zgłoszonych do Komisji Europejskiej dotyczy wyroków wydanych przez Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Komisja Europejska skargę przyjęła i oficjalnie poinformowała Stowarzyszenie o jej procedowaniu. W chwili obecnej złożyła pytania do rządu Polskiego, m.in. w zakresie  rozbieżności w orzecznictwie. Jeśli Unia uzna, że są łamane prawa kredytobiorców, może wytoczyć postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską i aktualizuje listę wyroków naruszających, w ocenie Stowarzyszenia, przepisy Dyrektywy 93/13 ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń wydanych w sprzeczności z wykładnią dokonaną przez TSUE, w tym z wykładnią sformułowaną w wyroku C-260/18 ,w sprawie Dziubak.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o udostępnienie uzasadnień oraz wyroków, których dotyczy przesłana prośba. Ich ocena jest niezbędna do określenia odpowiedzialności Państwa Polskiego za naruszanie praw polskich konsumentów.

 

Załączamy wypis z KRS. Niniejsze pismo jest podpisane podpisem kwalifikowanym, zgodnie z reprezentacją wskazaną w Statucie.

[1] https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2017/12/Statut-SBB-24.11.17.pdf