Wezwanie w imieniu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu do Zaniechania Naruszeń Dóbr Osobistych Oraz Usunięcia Ich Skutków przez Komisję Nadzoru Finansowego

27 października 2022 Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, zastępowane przez prawników z kancelarii PZ Pilawska Zorski Adwokaci złożyło na ręce Komisji Nadzoru Finansowego oraz rzecznika tej instytucji Jacka Barszczewskiego Wezwanie do Zaniechania Naruszeń Dóbr Osobistych Oraz Usunięcia Ich Skutków.

 

W piśmie wskazano:

Działając w imieniu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 28 lok. 113, 00 – 576 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573742, REGON: 362456113, NIP: 7010506041 (dalej jako: „Stowarzyszenie”), reprezentowanego przez Arkadiusza Szcześniaka – Prezesa Zarządu, oraz Agnieszkę Bińkę – Skarbnika Zarządu, uprawnionych do reprezentacji Stowarzyszenia zgodnie z odpisem KRS, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Wezwania, na mocy art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego wzywamy Państwa do natychmiastowego zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Stowarzyszenia, a także do zaniechania oraz usunięcia skutków tych naruszeń. 

Informujemy, iż z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego i Pana Jacka Barszczewskiego działającego jako Rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego największe internetowe serwisy informacyjne w Polsce, będące w powszechnym przekonaniu źródłem rzetelnej i uczciwej informacji, tj.: rp.pl, www.parkiet.com, czy pap-mediaroom.pl, opublikowały w ostatnim czasie wiele materiałów rozpowszechniających nieprawdziwe informacje, które w sposób jaskrawy naruszają dobra osobiste chronione prawem, w szczególności dobre imię (renomę) Stowarzyszenia.

Materiały te zostały opublikowane m. in. pod adresami:

  • https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/knf-sbb-kolportuje-nieprawdziwe-informacje-na-temat-przebiegu-srodowej-rozprawy,
  • https://www.rp.pl/finanse/art37233461-knf-zarzuca-manipulacje-stowarzyszeniu-frankowiczow,
  • https://www.parkiet.com/finanse/art37232911-knf-prostuje-doniesienie-stowarzyszenia-frankowiczow.

 

Wskazujemy, iż w szczególności krzywdzące są następujące sformułowania:

  • „KNF: SBB kolportuje nieprawdziwe informacje na temat przebiegu środowej rozprawy przed TSUE”,
  • „Komisja Nadzoru Finansowego Informuje: Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu manipuluje rzeczywistością i kolportuje nieprawdziwe informacje na temat przebiegu środowej rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21”,
  • „dodatkowo nieprawdą są pojawiające się w przekazach SBB sugestie, jakoby wystąpienie Przewodniczącego KNF ograniczało się do argumentów ekonomicznych”.

Nazwa Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu pojawia się w wielu miejscach artykułów internetowych, a używane przez portale internetowe, mające źródło w Komisji Nadzoru Finansowego, negatywne sformułowania takie jak „kolportuje nieprawdziwe informacje”, czy „manipuluje rzeczywistością”, jednoznacznie zmierzają do podważenia zaufania czytelników w stosunku do samego Stowarzyszenia, które od lat zajmuje się obroną interesów kredytobiorców pokrzywdzonych przez banki.

Wskazujemy, że Stowarzyszenie prowadzi aktywne działania w mediach zmierzające do zwiększenia świadomości kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty powiązane z kursem waluty CHF, w kontekście możliwości przywrócenia równowagi stron i ochrony słabszej strony stosunku umownego jakim niewątpliwe są kredytobiorcy.

Pełna treść pisma: Wezwanie do zaniechania naruszenia dóbr osobistych oraz usunięcia ich skutków w imieniu Stowarzyszenia Stop Bankowego Bezprawia