Czy powołanie KNF, która nie radzi sobie z nadzorem nad rynkiem, było zgodne z Konstytucją?

Trybunał Konstytucyjny

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu domaga się zmian w nadzorze nad rynkiem finansowym. W ciągu kolejnych kilku tygodni będzie przedstawiało zaniechania i działania sprzeczne z przepisami organów nadzoru nad rynkiem finansowym.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystąpi do wszystkich posłów, którym leży na sercu dobro Polski, z inicjatywą zebrania podpisów pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Ustawą Zasadniczą ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zdaniem Stowarzyszenia ustawa ta przekazuje kompetencje należne wyłącznie Narodowemu Bankowi Polskiemu do organów administracji państwowej, w szczególności do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, co nie jest zgodne z Konstytucją.

Zdaniem Stowarzyszenia w wyniku naruszenia zasad Konstytucji i rozproszenia uprawnień banku centralnego doszło do osłabienia roli Narodowego Banku Polskiego jako ciała sprawującego nadzór nad emisją pieniądza, które w konsekwencji doprowadziły do szeregu nadużyć w sektorze finansowym, takich jak m.in. afera frankowa, afera polislokat, a ostatnio afera missellingu obligacji GetBack w bankach, które sprzedawały te toksyczne produkty. Afera GetBack ilustruje także niemoc organów nadzoru, które nie są w stanie wykryć z odpowiednim wyprzedzeniem potencjalnych zagrożeń na rynku finansowym. W ocenie Stowarzyszenia spóźniona reakcja Komisji Nadzoru Finansowego na problemy z możliwą utratą środków przez inwestorów, w tym przypadku w dużej mierze konsumentów na rynku finansowym, którzy zostali poinformowani przez sprzedawców banku o tym, iż ich inwestycja jest “tak bezpieczna jak lokata bankowa”, oznacza iż instytucja ta nie sprawuje realnej kontroli nad rynkiem finansowym, co stwarza poważne zagrożenie także dla stabilności finansowej państwa.

Największą konsekwencją pogwałcenia zasad konstytucji jest jednak w opinii Stowarzyszenia przejęcie prawa do realizowania polityki pieniężnej przez banki komercyjne. Artykuł 227. 1. Konstytucji mówi: “Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”[1].

W świetle ustaleń Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych emisję pieniądza realizują w Polsce banki komercyjne, zamiast organu konstytucyjnego czyli Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie, w związku z tym, iż to banki komercyjne w praktyce dokonują emisji pieniądza, Narodowy Bank Polski ma niewielki wpływ na kształtowanie polityki pieniężnej, co także należy do jego uprawnień konstytucyjnych. Z treści odpowiedzi NBP na pytania postawione w korespondencji wynika jednoznacznie, że NBP nie sprawuje w należyty sposób kontroli nad emisją pieniądza. Ekspert NISS, Piotr Jankowski, w swoim komentarzu do korespondencji z NBP pisze: “Emisja gotówki przez NBP nie jest tworzeniem suwerennego pieniądza na potrzeby realnej gospodarki (kilkanaście procent całości), ale jedynie zamianą wykreowanego przez banki pieniądza dłużnego na formę znaków pieniężnych (gotówki).”[2] Dodatkowo, jak zauważa ekspert NISS “Spłata kredytu wycofuje pieniądz z rynku: zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej”.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu w nawiązaniu do ustaleń dokonanych przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych wystąpi z inicjatywą zbierania podpisów wśród posłów z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy w związku z zapisami ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym i niemożliwością realizowania polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski oraz pogwałceniem prawa do wyłączności emitowania pieniądza przez Narodowy Bank Polski nie doszło do złamania Konstytucji.

“W naszej ocenie banki komercyjne czerpią nienależne im profity wynikające z obecnego modelu funkcjonowania sektora bankowego i sposobu kreacji pieniądza. Jest to działanie sprzeczne z Konstytucją, a zysk osiągany przez banki komercyjne z tytułu emisji pieniądza odbywa się kosztem banku centralnego, budżetu i całego społeczeństwa.” – mówi prezes Stowarzyszenie Stop Bankowemu bezprawiu, Arkadiusz Szcześniak.

Istotnym celem działań Stowarzyszenia jest przywrócenie właściwej roli Narodowego Banku Polskiego i wzmocnienie  polskiej gospodarki. Silny i niezależny od wpływów lobby bankowego bank centralny jest naturalnym sojusznikiem konsumentów w walce z łamaniem prawa przez instytucje finansowe oraz nieetycznymi i niezgodnymi z zasadami wolnej konkurencji działaniami banków.

 

Odnośniki:

[1] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf

[2] “Depozyt powstaje z kredytu” Strona Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych

Depozyt powstaje z kredytu