Sprzedano Ci nieuczciwy produkt finansowy? Kredyt, polisolokatę, pożyczkę, chwilówkę, obligacje korporacyjne (GetBack) w banku, SKOKu, firmie pożyczkowej lub ubezpieczeniowej? Skorzystaj z bezpłatnych porad!

Podejrzenie o korupcyjny charakter zatrudnienia biegłego rewidenta w Getin Noble Bank S.A.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu przypomina, iż maju 2018 r. poinformowało Komisję Nadzoru Finansowego oraz Komisję Nadzoru Audytowego o podejrzeniu złamaniu przepisów prawa przez biegłego rewidenta akceptującego sprawozdania roczne za rok obrotowy 2016 r. Getin Noble Bank S.A

13 marca 2017 r. w imieniu Deloitte Polska Sp z o.o. Sprawozdanie za rok obrotowy zostało podpisane przez kluczowego Biegłego Rewidenta Pana Dariusza Szkaradka (numer uprawnień 9935)[1]. Trzy miesiące później (czerwiec 2017 r.) pan Dariusz Szkaradek został powołany na Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. (z datą objęcia funkcji od 1 października).

Złamane zostały w tym przypadku przepisy art. 22 a Dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz art. 76 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2017 r., poz. 1089).

Taka sytuacja rodzi pytania o niezależność rewidenta wykonującego kluczowe badania stanu finansów Getin Noble Bank S.A. Rodzi też ona pytanie, czy taka sytuacja nie nosi znamiona korupcji za stanowisko. Tym bardziej, iż proces rekrutacyjny na tak ważne stanowisko w Zarządzie banku nie odbywa się w ciągu kilku dni, w związku z czym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nieprzypadkowo mógł się zbiec z okresem, w którym rewident badał stan finansów danej jednostki.

W opinii Stowarzyszenia w konsekwencji opisanej sytuacji o znamionach korupcji klienci tracą zaufanie do Getin Noble Bank S.A., a także rodzą się wątpliwości, co do bezstronności innych sprawozdań dotyczących działających na polskim rynku instytucji finansowych. W szczególności w sytuacji, w której ta sama firma zajmująca się audytem badała raporty firmy GetBack, które okazały się wprowadzać w błąd, co do faktycznej sytuacji finansowej tej spółki.

Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest podjęcie działań, przez  uprawnione jednostki, zmierzających do weryfikacji sprawozdań wykonanych w tym okresie.

[1] http://gnb.pl/gnb/doc/news/r-okresowe-roczne/2016/Jednostkowy/YE2016_GNB_Opinia%20i%20raport%20audytora_Bank.pdf