Korespondencja kierowana przez Stowarzyszenie SBB w 2018 roku

1. Pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o spotkanie celem przedstawienia sytuacji osób poszkodowanych przez banki.
2018.III.1.P

2. Prośba do Pana Prezydenta o podjęcie działań zmierzających do zatrzymania bezprawnych licytacji wynikających z niekonstytucyjnego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.
2018.III.P.2

3. Prośba do Premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań zmierzających do zatrzymania bezprawnych licytacji.
2018.III.P.3

4. Prośba do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o podjęcie działań zmierzających do zatrzymania bezprawnych licytacji.
2018.III.P.4

5. Podziękowanie dla wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika za podjęcie działań zmierzających do zatrzymania bezprawnych licytacji. Wskazanie najbliższych bezprawnych licytacji i prośba o dalsze interwencje również we wskazanych sprawach oraz rozważenie skierowania zawiadomienia do prokuratury na bezprawne działania ze strony banków i komorników.
Pismo zamieszczone z ukrytym nazwiskiem ze względu na prawo dot. ochrony danych osobowych.
2018.III.P.5 anonim

6. List Barbary Husiew do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o przeznaczenie premii za pracę w rządzie na fundusz „Stop nielegalnym eksmisjom”.
2018.III.P.6

7. Skarga do Rady Etyki Mediów na postępowanie niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej przez dziennikarkę Gazety Wyborczej.
2018.III.P.7

8. Zawiadomienie do UOKiK o podejrzeniu zmowy cenowej na rynku kredytów hipotecznych.
2018.III.P.8

9. Wezwanie mBanku do usunięcia naruszeń prawa. Dotyczy nieprawdziwych informacji o braku prawomocnych wyroków unieważniających zapisy umów kredytów tzw. „walutowych” przekazanej członkom Sejmowej Podkomisji przez Wiceprezesa mBank Polska Panią Lidię Jabłonowską-Lubę.
2018.III.P.9

10. Prośba do Tadeusza Cymańskiego, Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw zawartych w drukach nr 729, 811, 877, 1863 o zwołanie posiedzenia Podkomisji i możliwość przedstawienia obecnej sytuacji kredytobiorców tzw. „walutowych”
2018.III.P.10

11. Prośba do Zbigniewa Ziobry, Ministra Sprawiedliwości o spotkanie w sprawie zapadających wyroków dotyczących klientów sektora finansowego, a niezgodnych z przepisami polskiego jak i unijnego prawa.
2018.III.P.11

12. Prośba do Marka Chrzanowskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o weryfikację sposobu badań przeprowadzanych przez biegłych rewidentów wobec instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF. Do wiadomości Krzysztof Burnos – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
2018.III.P.12

13. Prośba do Andrzeja Szlachty Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych o zorganizowanie posiedzenia Podkomisji w trybie wyjazdowym. Do wiadomości: Tadeusz Cymański – Przewodniczący Podkomisji.
2018.III.P.13

14. Przekazanie Andrzejowi Szlachcie Przewodniczącemu Komisji Finansów Publicznych zgromadzonych przez Stowarzyszenie dokumentów. Do wiadomości: Tadeusz Cymański – Przewodniczący Podkomisji.
2018.III.P.14

15. Zapytanie do Adam Glapiński Prezesa Narodowego Banku Polskiego dotyczące możliwości wypłacania kredytów hipotecznych w walucie obcej konsumentom przez banki w Polsce w latach 2000-2012.
2018.III.P.15

16 Zapytanie do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego dotyczące możliwości wypłacania kredytów hipotecznych w walucie obcej konsumentom przez banki w Polsce w latach 2000-2012.
2018.III.P.16

17. Poinformowanie Prezydenta RP o brakach merytorycznych raportu sporządzonego przez KNF “Informacja w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki Wpływ na instytucje kredytowe”, który, jak ustaliło Stowarzyszenie, nie był weryfikowany przez biegłych rewidentów. Raport ten był podstawą do porzucenia prac na projektem ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczek przygotowanym w Kancelarii Prezydenta.
2018.III.P.17

18. Apel do Marszałka Sejmu Andrzeja Kuchcińskiego o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej mającej na celu zbadanie zachowania organów władzy publicznej, organów nadzoru finansowego i Narodowego Banku Polskiego, przede wszystkim w latach 2006 – 2015, w przedmiocie oceny legalności zawartych umów kredytów indeksowanych i denominowanych do obcych walut oraz zabezpieczenia sytuacji polskiego sektora bankowego przed negatywnymi skutkami wahań kursu franka szwajcarskiego względem złotówki.
2018.III.P.18

19. Apel do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Jarosława Dominiaka o zwrócenie uwagi inwestorów indywidualnych na ryzyka inwestycyjne związanym ze spółkami, których przedmiotem działalności jest szeroko pojmowana windykacja, handel wierzytelnościami, skup długów.
2018.III.P.19

20. Zaproszenie dla Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf do uczestniczenia w rozprawie, odbywającej się 26 lipca 2018 r. Rozprawa dotyczyła pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności (BTE – sygn. akt II C 64/17).2018.III.P.20

21. Prośba do Andrzeja Szlachty Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych (FPB) o możliwość wzięcia udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych (FPB) poświęconym „rozpatrzeniu problemów wynikających z trudnej sytuacji kredytobiorców, którzy spłacają swoje zobowiązania w walutach obcych”.
2018.III.P.21

22. Prośba o interwencje u ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie małżonków z okolic Lublina pokrzywdzonych przez działania banku. Interwencja dotyczyła możliwości zwolnienia pokrzywdzonych przez bank z kosztów sądowych w wysokości 75 tys. zł.
Pismo zamieszczone z ukrytym nazwiskiem ze względu na prawo dot. ochrony danych osobowych.
2018.III.P.22 anonim

23. Prośba o interwencję europosła Ryszarda Czarneckiego w sprawie zapadających wyroków w naszym kraju, dotyczących klientów sektora finansowego, a niezgodnych z przepisami polskiego jak i unijnego prawa.
2018.III.P.23

24. Podziękowania dla Ministra Zbigniewa Ziobry za deklarację zmian w Kodeksie Karnym umożliwiących karanie osób zajmujących się tym procederem nielegalnej lichwy. Zgłoszenie chęci udziału w pracach nad zmianami w prawie ze strony Stowarzyszenia.
2018.III.P.24

25. Przekazanie na ręce Prezydenta Andrzeja Dudy uwag i poprawek do zmiany ustawy “o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy wzięli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.
2018.III.P.25

26. Przekazanie na ręce Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Andrzeja Szlachty uwag i poprawek do zmiany ustawy “o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy wzięli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.
2018.III.P.26

27. Prośba o spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, w związku jego wypowiedzią w programie “Gość Wiadomości” na temat rzekomych odszkodowań w pozwach grupowych oraz kursu “dużo dużo niższego”.
2018.III.P.27

28. Prośba do wszystkich posłów RP o złożenie poselskiego projektu ustawy likwidującej niekonstytucyjny Bankowy Tytuł Egzekucyjny oraz eliminującego art. 485 §3 Kodeksu postępowania cywilnego, które zgodnie z ostatnim wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości nie jest zgodny z przepisami Dyrektywy 93/13.
2018.III.P.28

29. Pismo do Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy, który dostosowuje przepisy prawa bankowego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (P45/12 ) oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego do Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.
2018.III.P.29-ver-2

30. Pytania do Jacka Jastrzębskiego, nowego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
2018.III.P.30_KNF

31. Pytania do prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf Pierwszego Prezes Sądu Najwyższego w związku z okolicznością, iż część sędziów w Polsce nie respektuje prawa unijnego i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
2018.III.P.31